Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/1000 Ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi UİP Değişikliği.

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

817

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020 gün ve 2019/BN:9583 sayılı yazısında;

 

            “İlgi: a) Tuzla Belediye Başkanlığının 21.08.2019 tarihli, 112233891-27800 sayılı yazısı ve eki 05.07.2019 tarihli ve 80 sayılı meclis kararı ve ekleri.

 1. b) Tuzla Belediye Başkanlığının 26.07.2018 tarihli, E.28892 sayılı yazısı ve eki 11.05.2018 tarihli ve 99 sayılı meclis kararı.
 2. c) 11.09.2018 tarihli ve BN:4980 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
 3. d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 tarihli ve 327 sayılı kararı.
 4. e) 18.04.2019 tarihli ve BN:2017 sayılı dağıtım yazımız.

TALEP

Tuzla Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı ile; 15.02.2019 onay tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planına askı süresi içinde İlçe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce yapılan 53 adet itirazlara ilişkin Tuzla Belediye Meclisinin 05.07.2019 tarihli ve 80 sayılı kararının alındığı belirtilerek, ilçe meclis kararı ve eklerinin 5216 sayılı yasanın 7/b  maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

 

PLAN ONAMA SÜRECİ

22.01.2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Tuzla Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan Tuzla Belediye Başkanlığının ilgi (b) yazı eki meclis kararı ile uygun görülerek tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı teklifi değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (c) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (d) Meclis Kararı ile uygun görülmüş ve 07.12.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanarak, ilgi (e) yazımızla dağıtımı yapılmış ve 22.04.2019-23.05.2019 tarihleri arasında Tuzla Belediyesi tarafından askıya çıkartılmıştır.

 

İLÇE MECLİS KARARI

Tuzla Belediye Meclisinin 05.07.2019 tarihli ve 80 sayılı kararında;

 “UIP-34250,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı Müdürlük Tespitleri” konulu Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.05.2019 tarihli dosyasında bulunan 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı'na ilişkin 53 adet müdürlük itirazı komisyonumuzca incelenmiş olup;

 • 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 numaralı itirazların oybirliği ve 5 numaralı itirazın oyçokluğu ile plan notlarının talep edildiği şekliyle kabulüne
 • 13 numaralı itirazın 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan onama sınırı ile uyum sağlanmasına yönelik olduğundan oybirliği ile kabulüne
 • 14 numaralı itirazın İçme suyu Havzasında önerilen nüfus değeri aşılmadığı ve mevcut konut alanlarında önerilen emsal değerleri ile eşitliğinin sağlanmasına yönelik olduğundan oybirliği ile kabulüne
 • 15 ve 16 numaralı itirazların mevcut teşekkülde bulunan okul yapılarına yönelik olduğu anlaşıldığından oybirliği ile kabulüne
 • 17 numaralı itirazın donatı dengesini değiştirici nitelik taşımadığından oybirliği ile kabulüne
 • 18 numaralı itirazın donatıyı arttırıcı nitelik taşıdığından oybirliği ile kabulüne
 • 19 numaralı itirazın mevcut teşekkülde bulunan Spor tesisinin sınırlarına uygun olarak değerlendirildiği anlaşıldığından oybirliği ile kabulüne

 

 

 • 20 numaralı itirazın yol alanını arttırıcı nitelik taşıdığından oybirliği ile kabulüne
 • 21 numaralı itirazın mevcut teşekkülde ağırlıklı konut yapılarının olması, mevcut parsel büyüklüklerin depolama alanı fonksiyonuna uygun olmaması sebebiyle oybirliği ile kabulüne
 • 22, 26, 28, 30, 32, 23, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 numaralı itirazların oyçokluğu ve 27 numaralı itirazın oybirliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ulaşım kademelenmesine aykırılık teşkil etmediğinden kabulüne
 • 23, 29, 34, 36 numaralı itirazların oyçokluğu ve 24, 25, 37 numaralı itirazların oybirliği ile bilgi paftası şekliyle kabulüne
 • 31 ve 50 numaralı itirazların 14.09.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile uyumluluğunun sağlanmasına yönelik olduğundan bilgi paftası şekliyle oybirliği ile kabulüne
 • 38 numaralı itirazın imar uygulaması gören parsellerin korunmasına yönelik olduğu anlaşıldığından oybirliği ile kabulüne
 • 39 numaralı itirazın trafik sirkülasyonunu rahatlatıcı ve yol aksının devamlılığını sağlayıcı nitelik taşıdığından oybirliği ile kabulüne
 • 51 numaralı itirazın uygulamayı kolaylaştırıcı nitelik taşıdığından oybirliği ile kabulüne
 • 52 numaralı itirazın12.2018 tarihinde onaylı Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planı'nda yapılan değişikliklerin imar planına işlenmesine yönelik olduğu anlaşıldığından oybirliği ile kabulüne
 • 53 numaralı itirazın ilgili kurumdan alınan veriler doğrultusunda revize edildiğinden oybirliği ile kabulü Komisyonumuzca Oyçokluğu ile uygun görülmüştür.” denilmektedir.

 

MÜLKİYET DURUMU

Plan değişikliğine konu alan ve parsellerin mülkiyet durumları, yazımız ekinde (EK-3) yer almaktadır.

 

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU

Plan değişikliğine konu alan ve parsellerin plan durumları, yazımız ekinde (EK-3) bilgi paftasında yer almaktadır.

 

DEĞERLENDİRME:

İlgi (a) yazı ekinde gereği için tarafımıza iletilen 15.02.2019 onay tarihli 1/1000 ölçekli Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar neticesinde düzenleme yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifi paftaları ve ilçe meclis kararı birlikte inceleme neticesinde;

 • 1 numaralı itiraz: 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı plan notları, uygulama hükümlerinin “8.9. Doğal Mania Alanı” plan hükmünden sonra; “Sabiha Gökçen Havaalanı Mania Planına göre Doğal Mania Alanı ve Mania Planı Geçiş Düzlemi Sınırının ilk 3 km’sinin birlikte bulunduğu alanlarda parsellere yükseklik verilememesi veya kısıtlanması halinde parsellerin bulunduğu yapı adasının yapılaşma değerine göre uygulama görmemiş parsellerde parselin %60’ı üzerinden, uygulama görmüş parsellerde ise imar uygulaması öncesi parsel alanının %60’ı üzerinden belirlenecek olan imar haklarını ilçe belediyesi adına bedelsiz terk edilmesi halinde yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde imar hakkı transfer edilebilir. Terkin edilen bu alanlar planda belirtilen amacı dışında kullanılamaz. İmar hakkı transfer edilen parselin net alanının meri plandaki emsal değeri en fazla %50 artırılabilecektir. İmar hakkı transferi tek seferde ve bir defaya mahsus gerçekleştirilecektir. İmar hakkı Uygulama İmar Planı onama sınırı içindeki tek veya birden fazla parsele transfer edilebilir.” hükmünün eklenmesi talep edilmektedir.

15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı plan notları uygulama hükümlerinin 8.7-8.8-8.9 maddelerinde;

“8.7. Mania Planı Geçiş Düzlemi Sınırı

Sabiha Gökçen Havaalanı Mania Planı’nda tarif edilen alandır. Bu alanın altında kalan yerlerde; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda ve söz konusu mania planında belirtilen yapılaşma müsaade yüksekliklerine göre belirlenecektir.

8.8. Mania Planı Yaklaşma-Tırmanış Yüzeyi Sınırı

Sabiha Gökçen Havaalanı Mania Planı’nda tarif edilen alandır. Bu alanın altında kalan yerlerde; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda ve söz konusu mania planında belirtilen yapılaşma müsaade yüksekliklerine göre belirlenecektir.

8.9. Doğal Mania Alanı

Sabiha Gökçen Havaalanı Mania Planında belirtilen mania tahdit yüzeyini delen arazi parçalarının mania müsaade limitlerini aşan kısımlardır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda ve söz konusu mania planında belirtilen yapılaşma müsaade yüksekliklerine göre belirlenecektir.” hükümleri yer almakta olup, eklenmesi talep edilen plan notunun, 11.05.2018 tarihli ve 99 sayılı ilçe meclis kararı ile 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı plan notlarına da eklenmesinin teklif edildiği, 14.02.2019 sayılı 327 sayılı İBB meclis kararı ile söz konusu teklifin iptal edildiği görülmüştür. Bu kapsamda teklif plan notunun düzenlenmesinde; meri plan kararlarındaki bütünlüğün gözetilmediği, artan nüfus oranında donatı ihtiyacının karşılanmasına dönük bir çözümün getirilmediği ve Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 26.maddesinin (5a) bendindeki “Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.” hükmüne uygun işlem tesis edilmediği görüldüğünden yapılan düzenleme 1/1000 ölçekli uygulama imar plan kararlarına, plan bütünlüğüne, ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 2 numaralı itiraz: 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı plan notları, uygulama hükümlerinin “8.9. Doğal Mania Alanı” plan hükmünden sonra; “Sabiha Gökçen Mania Kotundan dolayı yükseklik kısıtlaması uygulanan parsellerin 0.00 kotu tespitinde ilgili idare bulunduğu adanın cephe siluetine sadık kalmak suretiyle yetkilidir.” hükmünün eklenmesi talep edilmektedir.

İstanbul İmar Yönetmeliğinin 11-12 ve 13. maddelerinde; binalara kot verilmesi, yoldan ve tabi zeminden kotlandırma, kotlandırmada siluet etkisi vb. hususlara ilişkin esaslar belirlenmiş olup, itiraza konu plan notunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bütünlüğüne ve ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı nitelik taşıdığı görülmüştür.

 • 3 numaralı itiraz: 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı plan notları, özel hükümlerinin 7. maddesinden sonra; “8. Plan bütününde yapıya 1.00 metreden fazla yanaşmamak kaydı ile yan bahçe mesafeleri otopark olarak yapılabilir.” hükmünün eklenmesi talep edilmektedir.

İstanbul Otopark Yönetmeliğinin bina otoparklarının düzenlenme esaslarının belirlendiği 5. maddesi 4 fıkrasında; “5.04 Zemin veya bodrum katları ticaret olarak kullanılmayan konut alanlarında 8 metre ve daha fazla ön bahçe mesafesi olan parsellerde, bina ön cephesinden itibaren 3 metre dışında kalan kısım otopark alanı olarak düzenlenebilir.

Binaların yan bahçe mesafeleri içerisinde, bina cephesinden itibaren 3 metre dışında kalan kısım otopark alanı olarak düzenlenebilir.

Binaların arka bahçe mesafeleri içinde otopark yapılabilir. Arka bahçede otopark yeri yapılabilmesi için yan bahçe mesafesinin en az 3.00 m. olması veya binanın zemin katından en az 2.75 mt genişliğinde geçiş yolu düzenlenmesi şarttır.

Bahçede düzenlenecek olan otoparkların üstleri hiçbir şekilde kapatılamaz.” hükmü yer almakta olup, itiraza konu plan notunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bütünlüğüne ve ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı nitelik taşıdığı görülmüştür.

Ayrıca planlama alanının büyük bir bölümünün uzun mesafe koruma kuşağında olmasından dolayı imar planlarında sürdürülebilir havza ve su kaynakları yönetiminin sağlanması doğrultusunda içme suyu ve dere havza alanlarının korunmasına yönelik tedbirler, yaklaşımlar ve politikalar oluşturarak bu alanlarda yapılaşmanın kısıtlanması ve kullanımların da belirli fonksiyonlarla sınırlandırılmasına yönelik önlemler alınması kapsamında da söz konusu düzenlemenin 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşıdığı görülmektedir.

 • 4 numaralı itiraz: 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı plan notları özel hükümler bölümüne “9. Havza dışı alanlarda uygulama aşamasında (sığınak, ısıtma-soğutma, otopark vb. bina ortak alanları hariç) eğimden dolayı kazanılan ve iskan edilen katlar ile kapalı çıkmalar emsale dahil ve açık çıkmalar emsale haricidir.” hükmünün eklenmesi talep edilmektedir.

Teklif plan notunun “8. Plan onay aşamasından önce ruhsat alıp inşaatına başlanamayan ve ruhsat geçerliliği devam eden ve mevcut ruhsat haklarını aşmamak kaydıyla havza dışı alanlarda kalan parsellerde uygulama aşamasında (sığınak, ısıtma-soğutma, otopark vb. bina ortak alanları hariç) eğimden dolayı kazanılan ve iskan edilen katlar ile kapalı çıkmalar emsale dahil ve açık çıkmalar emsal haricidir.” haliyle düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.p

 • 5 numaralı itiraz: 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı plan notları genel hükümler bölümü 25. maddesinden sonra “26. Planda gösterilen yollar dışında, yol istikamet etüdleri ile uygulamadaki gereksinimler doğrultusunda plan sınırı içerisinde 10 m’ye kadar araç yolu, yaya yolu, bisiklet yolu, gezinti yolu ve bağlantıları ile alakalı düzenlemeler yapılabilir.” hükmünün eklenmesi talep edilmektedir.

İstanbul İmar Yönetmeliği muvakkat yapı başlıklı 64. maddesinin 3. fıkrasında; “64/3. İmar yoluna mahreci bulunmayan ve komşu parsellerin yapılaşmış olması nedeniyle tevhit imkânı kalmayan parsellerde irtifakla imar yoluna geçiş hakkı bulunması şartıyla; muvakkat yapı yapılabilir. Ancak, bitişiğinde bu parselle tevhidi mümkün olan yapılaşmamış parseller bulunuyor ise bu parsel diğer parsellerden herhangi biri ile tevhit edilerek yola cephe kazandırılmadıkça diğer parsellere de izin verilmez.” hükmü yer almakta olup, talep edilen plan notu düzenlemesinin imar planlarında öngörülen ulaşım hiyerarşisini bozucu, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bütünlüğüne ve ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı nitelikte olduğu görülmektedir.

 • 6 numaralı itiraz: 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı plan notları uygulama hükümleri bölümü “10.1 Raylı Toplu Taşıma Hattı” başlıklı plan notunda; “10.1. Raylı toplu taşıma hattı, Sabiha Gökçen Havaalanı ile planlama alanını ve Orhanlı merkezi bağladıktan sonra Demokrasi ve Aydınlı Yolu Caddesine paralel olarak ilerleyerek İçmeler Mahallesi istikametinde devam edecek şekilde planlanmış olup, uygulama Anadolu Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda hazırlanacak plan ve projeler doğrultusunda yapılacaktır.” İfadesi yer almakta olup, Raylı Toplu Taşıma Hattı ile Raylı Toplu Taşıma İstasyonu alanlarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile güzergahının değişmesi ile plan hükümlerinde de değişikliğe gidilmesi gerektiği belirtilerek söz konusu plan notunun iptal edilerek, iptal edilen hükmün yerine “Raylı toplu taşıma hattı ve raylı toplu taşıma istasyonların imar ve inşaat uygulamaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan kesin projeye göre yapılacaktır.” ifadesinin eklenmesi ve 10.2 maddesine de “Raylı toplu taşıma istasyon alanlarında; zemin altında, istasyon alanı ile entegre olan zemin altı katlı otopark alanları düzenlenebilir.” şeklinde plan notu eklenmesi talep edilmektedir.

Teklif plan notlarındaki “10.1 Raylı Toplu Taşıma Hattı” plan notunun gereklilik kapsamında düzenlendiği, diğer taraftan “10.2 Raylı Toplu Taşıma İstasyonu” için önerilen plan notuna da “Bu alanlarda yapılacak imar planı değişikliği, altyapı, her tür kazı-sondaj ve inşaat uygulamalarından önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünün izni alınacaktır.” hükmünün eklenmesiyle, alanda yol altyapısındaki entegrasyonun sağlanabileceği düşünüldüğünde teklif plan notuna ilişkin düzenlemeler 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı kararlarına uygun olduğu görülmektedir.

 • 7 numaralı itiraz: 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı plan notları uygulama hükümleri bölümü “2. Konut Alanları” ve “3.3. Ticaret-Konut Alanları” plan hükümlerine meri plan alanında yüzölçümü küçük olan parsellerin uygulama aşamasında çekme mesafelerinden dolayı ortaya çıkan tevhit şartı ve/veya yönetmelikçe belirlenen minimum cephe derinliği 6 metrenin altına düşen parsellerde uygulamayı kolaylaştırmak maksadıyla; “Çekme mesafelerinden sonra yapının cephe ve derinliğinin 6 metrenin altına düşmesi halinde ada bazında belirlenecek ön-arka-yan istikametler doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Korunabilir yapıların istikameti hakim istikamet olarak kabul edilecektir.” şeklinde plan notu eklenmesi talep edilmektedir.

Düzenlenen teklif plan notuyla dolaylı olarak imar yönetmeliğinde belirlenmiş asgari yapı çekme mesafelerinin düşürüldüğü görülmekte olup, bu kapsamda ulusal ve yerel bazda sağlıklı kentlerin ve sağlıklı yapılaşmaların oluşması hedefiyle belirlenmiş asgari şartlarında altına inilmesine neden olacağından, teklif plan notuna ilişkin söz konusu düzenleme, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli meri imar planı kararlarına aykırı nitelikler taşımaktadır. 

 • 8, 9 numaralı itirazlar: 8 numaralı itirazda 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı plan notları özel hükümlerine “Plan onama sınırı içerisinde kalan havza dışında kalan Mevcut Konut Alanları, Ticaret+Konut Alanlarında parsellerin tevhid edilmesiyle oluşan 1000 m2’den büyük parsellerde planda verilen emsal değeri %10 arttırılarak, 2000 m2’den büyük parsellerde %20 arttırılarak uygulama yapılır. Tevhid edilerek imar artışından faydalanan parseller ifraz edilemezler. Bu parsellerde otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması zorunludur.” şeklinde plan notunun eklenmesi,

9 numaralı itirazda 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı plan notları genel hükümlerine  “Parselin tamamı; Kentsel, Sosyal veya Teknik Altyapı Alanlarında (Park, Yeşil Alan, Ağaçlandırılacak Alan, Eğitim Tesis Alanı, Spor Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Kentsel Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, İdari Tesis Alanı,

Yönetim Tesis Alanı vb.) kalıp İlçe Belediyesi adına bedelsiz terk etmeleri şartı ile öncelikle bulunduğu imar adası dikkate alınarak komşuluğundaki yapılaşma değerine göre; uygulama görmemiş parsellerde parselin %60’ı üzerinden, uygulama görmüş parsellerde ise imar uygulaması öncesi parsel alanının %60’ı üzerinden belirlenecek olan imar hakkını transfer edebilir. Kısmen Kentsel, Sosyal veya Teknik Altyapı Alanlarında kalan parseller donatı alanında kalan kısmını İlçe Belediyesi adına bedelsiz terk etmeleri şartı ile; Uygulama görmemiş parsellerde toplam terk miktarı %40’ı aşması durumunda emsal değeri kadastral parselin %60’ı üzerinden, uygulama görmüş parsellerde ise imar uygulaması öncesi parsel alanının %60’ı üzerinden hesaplanır, Parselin donatı dışında kalan kısmı yapılaşmaya uygun olmama durumu oluştuğunda ise terk miktarı fark etmeksizin donatı alanı ile bütünleştirilerek ilçe belediyesi adına bedelsiz terk edilmesi halinde yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde imar hakkı transfer edilebilir. Terkin edilen bu alanlar planda belirtilen amacı dışında kullanılamaz. İmar hakkı transfer edilen parselin net alanının meri plandaki emsal değeri en fazla %50 artırılabilecektir. İmar hakkı transferi tek seferde ve bir defaya mahsus gerçekleştirilecektir. İmar hakkı Uygulama İmar Planı onama sınırı içindeki tek veya birden fazla parsele transfer edilebilir. Aynı plan onama sınırı içinde İçmesuyu havzası içindeki parseller plan onama sınırının tamamına imar hakkı transferi yapabilir. İçmesuyu havzası sınırı dışındaki parseller plan onama sınırı içerisinde sadece havza sınırı dışındaki bölgede imar hakkı transferi yapabilir.”  şeklinde plan notunun eklenmesi talep edilmektedir.

Söz konusu plan notu tekliflerinin 11.05.2018 tarihli ve 99 sayılı ilçe meclis kararı ile 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı plan notlarıyla da teklif edildiği, 14.02.2019 sayılı 327 sayılı İBB meclis kararı ile iptal edildiği görülmüştür.

Söz konusu düzenleme ile meri plan kararlarındaki bütünlüğün gözetilmediği, artan nüfus oranında donatı ihtiyacının karşılanmasına dönük bir çözümün getirilmediği ve Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 26.maddesinin (5a) bendindeki “Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.” hükmüne uygun işlem tesis edilmediği, bu nedenle yapılan düzenlemenin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan kararlarına ve bütünlüğüne, ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine ve 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşıdığı görülmektedir.

 • 10 numaralı itiraz: 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında genel hükümler bölümüne “28. Havza dışı alanlarda arazi kazı ve dolgu yapılarak düzenlenebilir. Düzenlenmiş tabii zemin olarak kabul edilecektir. Binaların giriş kotları vaziyet planında belirlenir. Topografya özelliklerinden dolayı yol ve parsel zemini arasında daha uyumlu ilişki kurmak amacıyla binalar yoldan kotlandırılacağı gibi adalarda tabii zemin korumasına özen gösterecek şekilde bir ölçü sınırlamasına bağlı kalmadan tesviyeler yapılabilecek ve binalar bu tesviye edilmiş zemin üzerinden kot alabilecektir. Açığa çıkan bodrum katlar parselin ihtiyacı olan teknik ve altyapı tesislerinin (su deposu, sığınak, enerji odaları, kazan ve merkezi ısıtma daireleri, kapıcı daireleri vb.) parsel bünyesinde sağlanması kaydıyla emsale dâhil değildir.” şeklinde plan notunun eklenmesi talep edilmektedir.

Teklif plan notu ile binalara kot verilmesinin yol ve tabi zemin kotlarından bağımsız olarak tesviye edilmiş zemin üzerinden kot verilmesine imkân tanıdığından, söz konusu düzenleme, meri imar yönetmeliğinin katlar alanı ile ilgili 21. ve 22. maddelerine, aynı yönetmeliğin binalara kot verilmesine ilişkin esasları düzenleyen 11. maddesine ve bu yönetmelikte konuyla alakalı diğer hükümlerine, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli meri imar planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

11 numaralı itiraz: Fonksiyon tanımı itibariyle “T1 Ticaret Alanı”, “T2 Ticaret Alanları” ve “Toplu İşyeri Alanları” fonksiyonlarıyla benzer yapılanmaları içerdiği belirtilerek; “3.6 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”, “3.8 Sanayi Tesis Alanı”, “3.9 Depolama Alanı”, “3.10 Lojistik Tesis Alanı” fonksiyonlarına ilişkin plan hükümlerinde ön bahçe mesafesi ile ilgili “Ön bahçe mesafesi; genişliği 15 metreye kadar olan yollardan mahreç alan parsellerde 5 metre, 15 metreden geniş yollardan mahreç alan parsellerde ise 10 metredir.” şeklindeki plan notunun iptal edilerek “…Yan bahçe mesafesi 5 metre olup…” ibaresinden sonra  “Ön Bahçe Mesafesi 5 metredir” şeklinde plan notunun eklenmesi talep edilmektedir.

15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında T1 ve T2 Rumuzlu Ticaret Alanlarında “iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, kamu veya özel katlı otoparklar, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler, lokanta, restoran, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, yönetim binaları, banka, finans kurumları, yurt, kurs, özel eğitim(üniversite hariç) ve özel sağlık tesisleri gibi ticaret ve hizmet sektörüne ilişkin yapılar” yapılabileceği, Toplu İşyerler Alanlarında ise “büyük alan kullanımı gerektiren ticari işletmeler, inşaat malzemesi, oto galeri, tarımsal üretim pazarlama, toptan ticaret, pazarlama ve depolama alanları, tır ve kamyon parkı ve benzeri tesisler ile bunlara ilişkin sosyal ve teknik altyapı tesislerinin” yapılabileceği belirtilerek, T1 ve T2 Rumuzlu Ticaret Alanlarında, Toplu İşyeri Alanları fonksiyonlarında ön bahçe mesafesi 5 metre olarak belirlenmiştir.

15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı plan notları Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında “konaklama tesisleri, lokanta, kafeterya, büro, ofis, çeşitli kurum şubeleri ve büyük alan kullanımı gerektiren ticari işletmeler, inşaat malzemesi, oto galeri, toptan ticaret, pazarlama ve depolama alanlarının” yapılabileceği, Sanayi Tesis Alanlarında “sanayi tesisleri ile sanayiye hizmet vermek üzere diğer yapı ve tesislerin” yapılabileceği, Depolama Alanları “depolama alanları ile yükleme/boşaltma, muhafaza etme, aktarma, büro yer ve ekipmanlarının yer alabileceği”, Lojistik Tesis Alanları ise “kara, demir ve hava yollarıyla taşımacılık faaliyetlerine yönelik tüm depolama, dağıtım ve destek hizmetlerinin yürütüldüğü alanlardır. Bu alanlarda; konteynır alanları, antrepo/depo, yükleme/boşaltma ve paketleme gibi tüm lojistik ve taşımacılık ile ilgili özel ve kamuya ait kuruluşların yönetim birimleri ile lojistik faaliyetleri destekleyici hizmetlerin” yer alabileceği belirtilerek, söz konusu maddelere ilişkin “…Yan bahçe mesafesi 5 metre olup, Ön bahçe mesafesi; genişliği 15 metreye kadar olan yollardan mahreç alan parsellerde 5 metre, 15 metreden geniş yollardan mahreç alan parsellerde ise 10 metredir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu düzenleme gerekçelerine konu Ticaret Alanlarındaki fonksiyon tanımlarına bakıldığında, değişikliğe konu fonksiyon tanımlarından hem içerik yönünden, hem bu fonksiyonların potansiyel trafik yükü, çeşidi ve hizmet hedef kitlesi yönünden farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Bu nedenle 1/5000 ve 1/1000 ölçekli meri imar planı kararlarına ve bütünlüğüne aykırı nitelik taşımaktadır. 

 • 12 numaralı itiraz: 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında uygulama hükümlerinin 3. Kentsel Çalışma Alanları maddesinde “Bu alanlarda…” ifadesinden sonra “belirtilmeyen hususlarda…” ifadesinin ve 3.3 Ticaret-Konut Alanları maddesinde “…bu alanlarda E:1.20 dir.” ifadesinden sonra “…Yençok:5 kattır.” ibaresinin eklenmesi talep edilmektedir.

15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı uygulama hükümleri 3. Kentsel Çalışma Alanları maddesinde; “Bu alanlarda Yençok:15,50 m. olup, tek kat olarak da verilen yüksekliği kullanabilecek olmakla birlikte nihai yükseklik koşulları ve ayrıntılı yapılaşma şartları Sabiha Gökçen Havaalanı Mania Planı doğrultusunda belirlenecektir…” hükmü, 3.3 Ticaret-Konut Alanları maddesinde; “Bu alanlarda binaların zemin hariç normal katları konut olarak kullanılabilir. Bu alanlarda perakende ticaret, lokanta, kafeterya, büro, muayenehane, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler, dernek, özel sağlık tesisleri, özel sosyal tesis tesisler, özel eğitim tesisleri(üniversite hariç), çeşitli kurum şubeleri vb. hizmet kullanışlarına ilişkin faaliyetler yer alabilir. Bu alanlarda Emsal:1.20’dir. Ticaret+Konut alanlarında yan bahçe mesafesi 3 metre olup, ön bahçe mesafesi genişliği 15 metreye kadar olan yollardan mahreç alan parsellerde 3 metre, 15 metreden geniş yollardan mahreç alan parsellerde ise 5 metredir…” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu teklif plan notu düzenlemesinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notlarındaki uygulama hükümleri başlığı altında “3.Kentsel Çalışma Alanları” plan notuna uygun olarak düzenlendiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar plan kararlarına aykırılık teşkil etmemektedir.

 • 13 numaralı itiraz: Tuzla ilçe sınırı dışında bulunan ancak 22.01.2018 tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırlarına dahil edilen yol ve pasif yeşil alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan onama sınırı içerisine giren alanlar ile uyumluluğunun sağlanması açısından 1/1000 ölçekli plan onama sınırının yol, pasif yeşil ve kamulaştırma sınırlarını da içerisine alacak şekilde genişletilerek düzenlenmesi talep edilmektedir.

Teklif düzenleme ile, ilçe sınırları dışında Pendik Belediyesinin yetkisindeki bir alanda tasarrufa gidildiği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına uygun olacak şekilde düzenlendiği görülmekle birlikte yetki aşımı nedeniyle mevzuata aykırıdır.

 • 14 numaralı itiraz: Orhanlı Mahallesi, 394 parsel, 22.01.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planında “Gelişme Konut Alanı” fonksiyonunda iken 15.02.2019 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı itirazlarına ilişkin değişiklik ve 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında “Depolama Alanı” fonksiyonuna alındığı, plan onama sınırının tamamında önerilen projeksiyon değerleri aşılmadan depolama alanına geçen alandan ortaya çıkan nüfus değerleri doğrultusunda GK1 rumuzlu Gelişme Konut Alanında emsal 0.35 değerinin 0.40 olarak, GK2 rumuzlu Gelişme Konut Alanında emsal 0.70 değerinin ise 0.80 olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Söz konusu talep; taşıma işlemine konu edilecek alanda artan nüfus oranında erişebilirlik ilkesine uygun donatı ihtiyacının karşılanmasına dönük bir çözüm getirmemekte olup, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 26.maddesinin (5a) bendindeki “Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.” hükmüne uygun işlem tesis edilmemiştir. Ayrıca itiraza konu 394 parsel “Doğal Mania Alanı” sınırları içerisinde kaldığından bu alanda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce ilan edilen yapılaşma kısıtlamasına tabi olduğundan, söz konusu düzenleme şehircilik ilkelerine ve meri 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı kararlarına ve plan bütünlüğüne aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 15, 16 ve 17 numaralı itirazlar: 15 numaralı itirazda, 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 263 parselin bir kısmı ve 7115 ada 1 parselde “İlkokul Alanı” olarak gösterilen eğitim tesisi alanının “Lise Alanı” olarak düzenlenmesi ve plan notları uygulama hükümlerinin 6. Sosyal Altyapı Alanları 6.1.5. Özel Eğitim Alanı hükmünden sonra “6.1.6. Lise Alanı: Bu alanlarda uygulama avan projeye göre yapılacak olup, bu alanlar içerisinde emsal harici kapalı/açık spor alanı ve emsal dahili kamuya ait öğrenci yurtları yapılabilir. Bu alanlarda bütün cephelerden minimum 5m. çekme mesafesinin sağlanması kaydıyla blok ebatları ve taban alanı serbest olup Yençok: 15.50’dir. Bu alanlarda Belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacak olup kamu kullanımı dışında kullanım getirilemez. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır. A Rumuzlu Lise Alanlarında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır.” notunun ve ortaokul lejantından sonra “Lise Alanı” lejantı eklenmesi;

16 numaralı itirazda, 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 8677 ada 9 parseldeki “İlkokul Alanı” fonksiyonu “Ortaokul Alanı” olarak düzenlenmesi;

17 numaralı itirazda, 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 6628 ada 1 parseldeki “İlkokul Alanı” fonksiyonunun “Lise Alanı” olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Söz konusu alanların mevcut durum dikkate alınarak ve çevresinde bulunan okul alanları gözetilerek düzenlendiği görülmekle birlikte lise ve ortaokul olarak düzenlenen alanların 1/5000 ölçekli nazım imar planında eğitim tesisi lejantında kalması ve 1/5000 ölçekli nazım imar planda eğitim tesisi tanımında yer alan “ 6.1 Eğitim Alanı: Eğitim alanlarında anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, meslek ve teknik lisesi gibi eğitim tesisleri yer alabilecek olup, tesis bünyesi içerisinde emsal harici kapalı/açık spor alanı ve kamuya ait öğrenci yurtları yapılabilir.” notu kapsamında 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında düzenlenebilecek niteliktedir.

Ayrıca 15 numaralı itirazla eklenmesi teklif edilen plan notunun “6.1.6. Lise Alanı: Bu alanlarda uygulama avan projeye göre yapılacak olup, bu alanlar içerisinde emsal harici kapalı/açık spor alanı ve emsal dahili kamuya ait öğrenci yurtları yapılabilir. Bu alanlarda bütün cephelerden minimum 5 m çekme mesafesinin sağlanması kaydıyla blok ebatları ve taban alanı serbest olup Yençok: 15.50 m’dir. Bu alanlarda Belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacak olup kamu kullanımı dışında kullanım getirilemez. A rumuzlu lise alanlarında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır.” şeklinde düzenlenmesi gerekmekte olup, söz konusu 15, 16 ve 17 numara ile gösterilen diğer düzenlemeler 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırılık teşkil etmemektedir. 

 • 18 ve 19 numaralı itirazlar: 18 numaralı itirazda, 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 7184 ada 1 parsel “MK3 Rumuzlu Konut Alanı” olarak planlanmıştır. Söz konusu parselin hem KOP parseli olması hem de 28.05.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli imar planlarında “PTT Alanı” olması nedeniyle parselin tamamının önceki imar planları da değerlendirilerek “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesi,

19 numaralı itirazda, 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında, 783 parsel kısmen “MK3 Rumuzlu Konut Alanı”, kısmen “Yol Alanı” ve kısmen “Spor Alanı” olarak, 798 parsel ise kısmen “MK3 Rumuzlu Konut Alanı”, kısmen “Yol Alanı”, kısmen “Spor Alanı”, kısmen “Park Alanı” olarak düzenlenmiş olup, söz konusu parsellerin bir kısmında mevcutta halı saha bulunduğundan mevcut fonksiyon ve plan bütünlüğü ile mahreç sorununun ortadan kaldırılması amacıyla 783 parselin bir kısmındaki konut alanının ve 798 parselde gösterilen park alanının “Spor Alanı” fonksiyonuna alınarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Söz konusu teklifler kamu yararı doğrultusunda, donatı-nüfus dengesi yönünden olumlu değerlendirilmekle birlikte alan ve büyüklük bakımından 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkileyici nitelikte olduğundan konunun öncelikle 1/5000 ölçekli imar planı açısından değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir.

 • 20 numaralı itiraz: 6947 ada, 3 parselde halihazırda bulunan su kuyusunun çevrede yaşayan sakinler tarafından kullanıldığı, bu kapsamda 6947 ada 3 parselde bulunan su kuyusunun bulunduğu alanın imar planlarında konut alanından çıkarılarak 45 m²’lik kısmının yol alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

6947 ada, 3 parselin bir kısmında bulunan mevcut su kuyusu, 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” olarak planlanmıştır.

Söz konusu talep, ölçek nedeniyle 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılabilecek bir düzenleme içerdiğinden 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı nitelik taşımamaktadır.

 • 21 numaralı itiraz: 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında “Depolama Alanı” fonksiyonunda yer alan 6672, 6673, 6674, 6675, 6676 adaların “Depolama Alanı” fonksiyonu iptal edilerek, 16.06.2004 tasdik tarihli uygulama imar planı doğrultusunda parsel sınırları korunarak “MK2 rumuzlu Mevcut Konut Alanı” ve “Yol Alanı” olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

Söz konusu talebe ilişkin olarak konunun öncelikle 1/5000 plan değişikliği gerektirdiği, bu nedenle meri imar planları hiyerarşisi ve uyumunun gözetilmediği, buna bağlı olarak alanda artan nüfus oranında donatı ihtiyacının karşılanmasına dönük bir çözümün getirilmediği ve Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 26.maddesinin (5a) bendindeki “Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.” hükmüne uygun işlem tesis edilmediği, 6676 sayılı adanın büyük oranda “Doğal Mania Alanı”nda kaldığı, bu alanlarda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün kurum görüşü dikkate alınarak 1/1000 ölçekli imar planında konuya ilişkin uygulama hükümleri başlığı altındaki plan notunda “8.9 Sabiha Gökçen Havaalanı Mania Planında belirtilen mania tahdit yüzeyini delen arazi parçalarının mania müsaade limitlerini aşan kısımlardır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda ve söz konusu mania planında belirtilen yapılaşma müsaade yüksekliklerine göre belirlenecektir.” denildiğinden bu alanların konut yerleşmesi için uygun şartlara sahip olmadığı görüldüğünden yapılan düzenleme meri imar mevzuatına, kurum görüşlerine, meri plan kararlarına ve bütünlüğüne aykırı nitelik taşımaktadır.

Ayrıca 1/5000 ölçekli nazım imar planı askı süresi içinde itiraza konu ada ve parsellerde ilgililerince itirazda bulunularak parsellerinin depolama alanından konut alanına alınması talep edilmiş ancak Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 tarihli ve 317 sayılı kararı ile reddedilmiştir.

 • 23 numaralı itiraz: Toplu İşyeri ve Depolama Alanı fonksiyonlarının büyük alan kullanımı gerektirdiği ve bütüncül bir uygulamanın sağlanabilmesi gerekçeleriyle 7374/8, 7374/9, 7374/7, 0/1383, 7374/12 parseller arasından geçen 20 metre en kesitli yol aksının 7735/1, 0/1385, 7736/2, 7736/1, 7736/3 parseller arasına kaydırılması, 7374/7, 7374/8 ve 7374/12, 7374/9 parseller arasında kalan alanın “Toplu İşyeri Alanı” fonksiyonuna alınması ve itiraza konu alanda bulunan Dere Yatağı ve Yapı Yaklaşma Mesafesinin devamlılığının sağlanabilmesi için Dere Yatağı ve Yapı Yaklaşma Mesafesinin altında kalan alanın “Park Alanı” fonksiyonuna alınması, 0/201, 7735/1, 7734/1 parsellerden geçen ve 25 metre en kesitli yol aksına bağlanan 12 metre en kesitli yol aksının “Park Alanı” düzenlenmesi talep edilmektedir.

15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 7374/8, 7374/9, 7374/7, 0/1383, 7736/3 parseller arasında 20 metre en kesitli yol aksı planlanmıştır.

Plan kapsamında bölgede, hakim fonksiyonun lojistik sektörü olacağı gerçeği ile sektörün gereği olan ağır tonajlı taşıt trafiğinin ve planlanan fonksiyonların birlikte verimli çalışabilmesi için 20m ve 25m en kesitli yollar ile genel otopark, tır-kamyon-makine parkı ve garaj alanları planlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu aksın iptal edilmesi ve işlevsiz hale getirilmesi imar planlarıyla bütüncül ve hiyerarşik bir biçimde öngörülen ulaşım kademelenmesini ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkileyici değiştirici ve plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 24 numaralı itiraz: 25 metrelik yol aksı güzergâhında bulunan 7350/4, 7347/1, 7347/2, 8591/1, 7347/5, 7349/3 parseller 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden imar uygulaması görmüş net imar parseli iken yol aksının genişletilmesiyle ikinci kez yola terk işlemine tabi tutulduğu, önceki imar planları ile parsellere verilen kazanılmış hakları ve parsel sınırları ile yol güzergâhının akışını etkilemeyecek biçimde parsellerden alınan her iki terk miktarlarının eşitlenebilmesi gerekçeleriyle Orhanlı Mahallesi 7350/4, 7347/1, 7347/2, 8591/1, 7347/5, 7349/3 parsellerden geçen 25 metre en kesitli yol aksının doğuya kaydırılması talep edilmektedir.

15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 7350/4, 7347/1, 7347/2, 8591/1, 7347/5, 7349/3 parseller arasında 25 metre en kesitli yol aksı planlanmıştır.

Meri nazım imar planı kapsamında bölgede, hakim fonksiyonun lojistik sektörü olacağı gerçeği ile sektörün gereği olan ağır tonajlı taşıt trafiğinin ve planlanan fonksiyonların birlikte verimli çalışabilmesi için 20 m ve 25 m en kesitli yollar ile genel otopark, tır-kamyon-makine parkı ve garaj alanları planlanmıştır.

Söz konusu düzenlemeye konu 25m en kesitli yolun kurp yarıçapında yapılan düzenleme, gerek ağır tonajlı taşıt trafiği açısından gerek yol sürekliliği açısından değerlendirildiğinde trafik akışı ve güvenliği açısından sakıncalı bir durum oluşturmaktadır.

 • 25 numaralı itiraz: 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 8585/7, 8585/11, 8585/1, 8584/1, 8583/2, 8583/3 parsellerden geçen yol aksının 25 metre genişlik ile başlayıp 12 metre genişliğe düştüğü, bu durumun uygulama aşamasında trafik sirkülasyonunda problem yaratmaması açısından ve 1/5000 ölçekli üst ölçekli planda bir karşılığı kalmadığından ve söz konusu parsellerde daha önceki imar planlarında verilen haklar, gerçekleşmiş imar uygulamaları ile yapılan kesintiler, parsel sınırları ile yol güzergâhının devamında bulunan yol genişliği de göz önünde bulundurularak 25 metre genişliğinde yol aksının kapatılarak 8584/1 ve 8585/1 parseller arasından geçen 12 metre en kesitli yol aksına bağlanması ve 8585/1 parselin Depolama Alanında kalan kısmının cephe alamayacak olması nedeniyle 8587/1 veya 8583/2 parseller ile tevhit şartı çıkaracağından 8585/1 parselin Depolama Alanında kalan kısmının Toplu İşyeri Alanına alınması talep edilmektedir.

22.01.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı İtirazları ile 8587/7, 8585/11, 8585/1, 8584/1, 8583/2, 8583/3 parsellerden geçen 25 metre en kesitli yol aksı 15.02.2019 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile kaldırılmıştır.

Söz konusu teklif incelendiğinde, 1/1000 uygulama imar planında iptal edilmesi istenilen 25 m en kesitli yolun 8583/3 parsel hizasında 15 m en kesitli yola bağlandığı görülmektedir. Bu kapsamda teklif gerekçeleri dikkate alındığında söz konusu düzenlemenin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırılık teşkil etmediği görülmektedir.

 • 26 numaralı itiraz: 8601 ada 3 parselde önceki imar planlarında verilen haklar, gerçekleşmiş imar uygulamaları ile yapılan kesintiler göz önünde bulundurularak parselin bölünmesi ile oluşan hak kaybının (8601/3 parselin planlanan yol ile bölünmesi sonucu parsel büyüklüğü 10.000 m2 altına düşmüş ve planla verilen E: 0.20 değeri E: 0.15’e düşürülmüş böylelikle yüksek emsalden yararlanma hakkı ortadan kaldırılmıştır) önüne geçebilmek için 12 m en kesitli yolun kuzeye kaydırılmasına ilişkin düzenlemenin yapılması ve onaylı imar planlarında basım hatası olarak “Tır Parkı” fonksiyonunun bulunduğu alanın taramasının çıkmaması nedeniyle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre Tır Parkı taramasının G22B07C2D numaralı plan paftasına parsel sınırlarına göre işlenmesi talep edilmektedir.

15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 8603 ada 1 parsel “Tır Parkı” olarak planlanmış ve yoldan mahreç alabilmesi için 8601 ada 3 parselin ortasından 12 metrelik yol aksı planlanmıştır.

Teklif incelendiğinde hem paftasında hem de ilçe meclis kararı eki bilgi paftasında 12 m en kesitli yolun kuzeye kaydırılmadan, sadece iptal edildiği ve açığa çıkan kısımların Depolama Alanına alındığı görülmüştür. Söz konusu teklifin plan yapım tekniklerine aykırılıklar ve eksiklikler içermenin yanı sıra, aynı zamanda yol donatısını azalttığı ve 8603a da 1 parseli mahreçsiz bıraktığı görülmektedir. Bu kapsamda 12 m en kesitli yolun kapatılmasına ilişkin düzenlemenin 1/1000 ölçekli plan kararlarına aykırı, plan bütünlüğünü ve ulaşım kurgusunu bozucu, Tır Parkı taramasına yönelik düzenlemenin ise maddi hatanın düzeltilmesi kapsamında uygun olduğu görülmektedir.

 • 30 numaralı itiraz:

8632 ada 2 parsel ve 7373 ada 2 parselde önceki imar planlarında verilen haklar, gerçekleşmiş imar uygulamaları ile yapılan kesintiler göz önünde bulundurularak 12 metre en kesitli yol askının kapatılarak kısmen Depolama Alanı, kısmen Otopark Alanına alınması talep edilmektedir.

15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 8632 ada 2 parsel “Depolama Alanı” olarak, 7373 ada 2 parsel ise kısmen “Depolama Alanı”, kısmen “Yol Alanı (12m)”  planlanmıştır.

8632 ada 2 parsel ve 7373 ada 2 parsel arasında planlanan 12 metrelik yol aksının kapatılması, Depolama Alanı ve kısmen Otopark Alanına alınması, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ulaşım kurgusunu bozucu nitelik taşımaktadır.

 • 31 numaralı itiraz: 14.09.2018 tasdik tarihli Tem Kuzey-Güney Yan Yolları Ön Projesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde yan yol ve kavşak düzenlemeleri planlanmıştır. Bu kapsamda 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 1934, 1935, 1268, 1267 ve 1265 parseller içerisinden geçen 10 metrelik yol aksı 14.09.2018 tasdik tarihli kuzey güney yan yollar da belirtilen kavşak düzenlemesi ile çakışmıştır. 02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 1934, 1935, 1268, 1267 ve 1265 parseller içerisinden geçen 10 metrelik yol aksının kapatılması ve kapatılan yoldan açığa çıkan alanının “Ağaçlandırılacak Alan” olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Teklif ile, itiraz konusu alandaki plan kararlarının, bu alanda çevresel ulaşım sistemleri bütünlüğünde hazırlanmış meri 14.09.2018 tasdik tarihli Samandıra ile Kurtköy Kavşağı Arası Tem Kuzey-Güney Yan Yolları Şekerpınar Kavşağına İlişkin 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli İmar Planı Değişikliklerine uygun hale getirildiği görülmüştür. Yapılan düzenlemeler meri plan kararlarına uygun nitelik taşımaktadır.

 • 37 numaralı itiraz: 25 m en kesitli yol aksı ile mevcut imar uygulaması görmüş parsellerden ikinci bir terk çıkarılmış olması ve 7112 ada 5 parsel ortadan bölünerek parsel büyüklüğünün azalmasıyla planla verilen yüksek emsalden yararlanma hakkının ortadan kaldırılmış olması gerekçeleriyle 7372/2, 7112/2, 7112/3, 7112/5 parsellerin bir kısmının da içerisinde bulunduğu 25 m en kesitli yol güzergâhının 7373/6, 7372/2, 7115/2, 7112/2, 7112/5, 7106/1, 7106/2 parseller arasına kaydırılması talep edilmektedir.

22.01.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı ve 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 7372/2, 7112/2, 7112/3, 7112/5 parsellerden kısmen 25m en kesitli yol aksı geçmektedir.

Meri nazım imar planı kapsamında bölgede, hakim fonksiyonun lojistik sektörü olacağı gerçeği ile sektörün gereği olan ağır tonajlı taşıt trafiğinin ve planlanan fonksiyonların birlikte verimli çalışabilmesi için 20 m ve 25 m en kesitli yollar ile genel otopark, tır-kamyon-makine parkı ve garaj alanları planlanmıştır. Bu çerçevede planda yapılan incelemede teklif düzenleme ile kısmen güzergah değişikliği yapılarak iptal edilen 25 m en kesitli yolun, hem 1/5000 ölçekli nazım imar planında hem de 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yaklaşık 3 km mesafede süreklilik arz eden ana aks niteliğinde gösterildiği, alt bölgeler ve diğer ulaşım sistemleri yönünden trafik dağıtıcı-toplayıcı özellikte olduğu görülmüştür. Bu kapsamda söz konusu düzenleme; imar planıyla bütüncül ve hiyerarşik bir biçimde öngörülen ulaşım kademelenmesine ilişkin plan ulaşım kurgusunu bozucu nitelikte olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına ve bütünlüğüne aykırı nitelik taşımaktadır. 

 • 38 numaralı itiraz: 02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 6981 ada 4-5-6-7-8 parseller ile 6980 ada 1 parselde kısmen 15 metrelik yol aksı planlanmıştır. Söz konusu parsellerde daha önceki imar planlarında verilen haklar ve gerçekleşmiş imar uygulamaları ile yapılan kesintiler göz önüne alınarak yol istikametinin parsel sınırına çekilerek düzenlenmesi talep edilmektedir.

Yapılan incelemede, 1/5000 ölçekli planda da yerleşim alt bölgesini diğer alt bölgelere bağlayan ana yol sistemlerden ve devamlılığı olan yol olduğu, en kesitinin bahsi geçen parsel hizalarında yaklaşık 9 m en kesite düşürülmesinin bu noktadan başlayarak araç ve yaya trafiğinde güvenlik ve akış sorunlarına neden olacağı, imar planlarında gösterilmiş yol en kesit değerinin yolun herhangi bir noktasındaki en dar kesitini ifade ederken, düzenlemeyle söz konusu en kesit değerinin 15 m. altına düştüğü görülmektedir. Bu bakımdan teklif düzenleme, plan yapım tekniklerine, meri 1/5000 ölçekli imar planı kararlarına ve bütünlüğüne ve şehircilik ilkelerine aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 39 numaralı itiraz: 02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 30 metre, 25 metre ve 20 metre en kesitli yol akslarını birbirine bağlayan kavşak noktasında, 25 metre en kesitli yolun 20 metre en kesitli yola bağlandığı noktada yol aksları birbirini karşılamadığından trafik sirkülasyonun daha etkin şekilde sağlanabilmesi için 20 metre en kesitli yol aksının istikametinin batıya kaydırılması ve 0 ada 135 parselde yolun kaydırılması ile açığa çıkan alanın GK1 rumuzlu konut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Teklif düzenlemenin alt ölçekli planda yapılabilecek bir işlem olduğu, trafik akışının etkin işleyişinin hedeflendiği görüldüğünden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil etmemektedir.

 • 50 numaralı itiraz: 14.09.2018 tasdik tarihli Sultanbeyli, Samandıra Kavşağı İle Kurtköy Kavşağı Arası Tem Kuzey-Güney Yan Yollarına ilişkin Ön Projesine ve Tuzla, Kurtköy Kavşağı ile Şekerpınar Kavşağı Arası Tem Kuzey-Güney Yan Yollarına İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ile uyum sağlanması gereğiyle 14.09.2018 tasdik tarihli plan tadilatındaki TEM kuzey-güney yol akslarına ilişkin değişikliklerin 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

Söz konusu düzenlemeler, 14.09.2018 onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri dikkate alınarak yapıldığından uygun olarak değerlendirilmektedir.

 • 51 numaralı itiraz: 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında, 285, 275, 274, 272 parseller, 7108 ada 1 parsel, 7765 ada 1 parsel, 7108 ada 1 ve 2 parseller, 7107 ada 1, 2 ve 3 parseller “Uygulama Alan Sınırı” içerisinde yer almaktadır. Plan notlarının konuyla ilgili bölümünde;

“1.2. Uygulama Alan Sınırı; 18. madde uygulaması doğrultusunda yapılacak olan arazi ve arsa düzenlemelerinin yapılacağı alanlardır.” ifadeleri yer almakta olup, söz konusu düzenleme ile yapılacak yasal kesinti oranının % 40 sınırını aşacağı ve bu kapsamda daha önce imar uygulaması görmüş parseller üzerinden yeniden imar uygulaması çalışması ile terk işlemi yapılamayacağından ve uygulamayı zorlaştırıcı nitelikte olduğundan bahisle imar uygulaması sınırının kaldırılması talep edilmiştir.

22.01.2018 onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında, yaklaşık 400 ha’ lık alanda planlanan depolama, lojistik, toplu işyeri ile sanayi gibi fonksiyonlarda yapılaşmaların tamamlanması akabinde ve bölge ölçeğinde ulaşım bağlantılarının bütüncül olarak değerlendirildiğinde oluşacak trafik yoğunluğu öngörüsü ile 7107/2, 7107/3, 7108/1 ve 7108/2 sayılı parselleri kapsayan yol ve kavşak düzenlemesi ile 285 ve 7765/1 sayılı parselleri kapsayan Orhanlı merkez meydan ve yol ve kavşak düzenlemesinin ileride yaşabilecek teknik sorunların bertaraf edilmesi noktasında yapılması zorunlu olmuştur. Bu doğrultuda parsel maliklerinin mağduriyet yaşamaması hususunda söz konusu düzenlemeleri kapsayan “uygulama alan sınırı” plan kapsamında belirlenmiştir. Söz konusu uygulama ile halihazırda boş olan ve uygulama görmüş 7107/2, 7107/3, 7108/1 ve 7108/2 sayılı parseller için eşdeğer büyüklükte “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”ında yer planlanmıştır. Uygulama görmemiş itiraza konu 285 parsel ile uygulama sınırı dahilinde kalan 272, 273, 274 ve 275 sayılı parsel ile yaklaşık 3500 m2 tescil dışı alanın 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi kapsamında uygulama yapılarak “Konut+Ticaret Alanı” fonksiyonunda imar parselleri oluşturulacak şekilde “Uygulama Alan Sınırı” dahilinde gerekli alan planlanmıştır.

Teklif düzenleme ile, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kesintinin %40 oranını aştığı ve kamulaştırma bedelinin ortaya çıktığı, ayrıca imar uygulaması görmüş parseller üzerinde tekrar terk işlemi yapılamayacağı belirtildiğinden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı açısından uygulamayı kolaylaştırıcı olmakla birlikte 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkileyici nitelik taşımaktadır.

 • 52 numaralı itiraz: Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planında Doğal Mania Alanı Sınırları 19.12.2018 tarihli plan ile revize edilmiş olup; 15.02.019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planlarında Doğal Mania Alanı sınırlarının, Hava Koridorunun, Yaklaşma Tırmanış Yüzeyi Pist Başından İtibaren İlk 3 km sınırının 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında revize edilmesi talep edilmektedir.

Teklif düzenleme 19.12.2018 tarihli hava mani planı kararlarına uygun olmakla beraber, yapılan inceleme ile bahsi geçen mania revizyon planında yapılan teknik düzenlemelerin 1/5000 ölçekli nazım imar planında da değerlendirilmesi gerekmektedir.

 • 53 numaralı itiraz: 22.01.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı doğrultusunda 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planına işlenen “BOTAŞ Boru Hattı ve Koruma Kuşakları” lejantı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onayından sonra BOTAŞ Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda boru ekseninde ve koruma kuşağı sınırlarında farklar ortaya çıktığından, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında boru eksenin ve koruma kuşağı sınırlarının düzenlenmesi ile açığa çıkan alanların bitişiğindeki fonksiyona alınarak revize edilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu düzenleme güncel kurum görüşlerine uygun olarak düzenlendiğinden 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımamaktadır.

22.01.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda, büyük alan kullanımı gerektiren Depolama, Toplu İşyeri, Lojistik Tesis Alanlarında yüksek tonajlı araç sirkülâsyonun yoğun olacağı ön görüldüğü yol akslarında genel olarak bu hizmetlere uygun ulaşım planlaması yapıldığı belirtilerek uygulama aşamasında bütüncül proje üretilmesinin önünün açılması kapsamında, aşağıda sıralanan 22, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ve 49 numaralı itirazlarla;

 • 22 numaralı itiraz ile: 22.01.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, Orhanlı 0/659, 0/658, 0/657, 0/411, 0/412, 0/413, 0/414, 0/415 parseller “arasından geçirilen 10 metre en kesitli yol aksının kapatılarak “Sanayi Alanı” olarak planlanması,
 • 27 numaralı itiraz ile; Orhanlı, eski 26 parselinde içerisinde bulunduğu alanda ve etkilenen diğer parsellerde (8622/3, 8622/4, 8621/2, 8620/4, 8624/1) 12 metre en kesitli yol aksının kapatılması ve “Depolama Alanı”na alınması,
 • 28 numaralı itiraz ile; Orhanlı 7743/2, 7743/3, 7741/3, 7741/2, 7745/1, 7744/1, 7741/2 parseller arasından geçen 12 metre en kesitli yol aksının kaldırılarak, Toplu İşyeri alanına alınması,
 • 29 numaralı itiraz ile; Orhanlı 7109/3, 0/1628, 0/1629, 7109/4, 0/1627, 7110/5, 8641/1-2 parseller arasından geçen 12 metre en kesitli yol aksının kapatılması ve açığa çıkan alanların cephe aldığı fonksiyon alanlarına alınması,
 • 32 numaralı itiraz ile; Orhanlı 8673/1, 8674/5 parsellerde 12 metrelik yol aksının kapatılması açığa çıkan alanların Depolama Alanına alınması,
 • 33 numaralı itiraz ile; Orhanlı 0/1820, 0/1821 ve 0/2042 parseller arasından geçen 10 metre en kesitli yol aksının kapatılması, açığa çıkan alanların Sanayi Alanına alınması,
 • 34 numaralı itiraz ile; Orhanlı 7771/1, 7773/7, 7773/3, 7772/1, 7772/2 parseller ve 7770/1, 7769/1 parseller arasından geçen 7 metre en kesitli yol aksının kapatılması ve açığa çıkan alanların cephe aldığı fonksiyon alanlarına alınması,
 • 35 numaralı itiraz ile; Orhanlı 7759/1, 7760/1, 7760/2, 7763/1-2 parseller arasından geçen 10 metre en kesitli yol aksının kapatılması, açığa çıkan alanların cephe aldığı fonksiyon alanlarına alınması,
 • 36 numaralı itiraz ile; 7050/1, 0/601 ve 0/602, 0/1634 ve 0/1635 parseller arasından geçen 10 metre en kesitli yol aksında bütüncül uygulamanın sağlanabilmesi için 10 metre en kesitli yol aksının 0/1634 ve 0/602 parseller arasından geçecek şekilde bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi,
 • 40 numaralı itiraz ile; Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı’nda 6978/1, 6976/3, 6978/2, 6978/3, 6977/1, 6978/5, 6977/2, 6978/6, 6978/7, 6977/4 parseller arasında planlanan yol alanı güzergâhın bazı kısımlarında daralması ile ulaşım ve trafik sirkülâsyonunu olumsuz etkilendiğinden söz konusu yol aksının kapatılarak MK2 rumuzlu Konut Alanına alınması,
 • 41 numaralı itiraz ile; Orhanlı 8588/1, 8588/2, 8587/1, 8589/1, 8589/2, 7350/2, 7350/3, 7350/4, 8589/3, 8590/1, 8591/3, 8590/2, 8592/1 parseller arasından geçen 12 metre en kesitli yol askının kapatılması,
 • 42 numaralı itiraz ile; Orhanlı 7150/3, 7151/3, 7148/1, 7149/3 parseller arasından geçen 15 metre en kesitli yol askının kapatılması,
 • 43 numaralı itiraz ile; Orhanlı 7372/2, 8640/5, 8640/4, 8640/3, 7112/3, 7112/4 parseller arasından geçen 10 metre en kesitli yol askının kapatılması,
 • 44 numaralı itiraz ile: Orhanlı 7061/1, 7057/2, 7060/5, 7058/3, 7058/4, 7058/2 parseller arasından geçen 7 metre en kesitli yol askının kapatılması,
 • 45 numaralı itiraz ile; Orhanlı 7352/1, 0/1578, 7352/2, 7181/4, 7181/3, 7181/2, 7352/3, 7352/6, 7352/7, 7352/8, 7352/9 parseller arasından geçen 10 metre en kesitli yol askının kapatılması,
 • 46 numaralı itiraz ile; Orhanlı 7371/5, 7371/3, 7048/10, 7048/11 parseller arasından geçen 9 metre en kesitli yol askının kapatılması,
 • 47 numaralı itiraz ile; Orhanlı 7368/3, 7368/4, 7368/5, 7370/1, 7370/2, 7370/3, 7369/1, 7370/4 parseller arasından geçen 9 metre en kesitli yol askının kapatılması,
 • 48 numaralı itiraz ile; Orhanlı 7048/14, 8670/1, 8670/4, 7048/4, 7048/5, 7048/6 parseller arasından geçen 7 metre en kesitli yol askının kapatılması,
 • 49 numaralı itiraz ile; Planda yol şemasını ve trafik sirkülasyonunu olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle Orhanlı 7763/1, 0/275,0/285,7763/2, 7762/1, 7761/1 parsellerin bulunduğu alanda geçen 7 metre en kesitli yol askının kapatılması, açığa çıkan alanların bitişiğindeki fonksiyon lejantına alınması teklif edilmektedir.

Söz konusu düzenlemeler 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkilememekle beraber, eşdeğer bir donatı alanın ayrılmaması plan bütününde yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğu, mahreç alamayan parseller oluşturulması, bir kısım konut bölgelerinde aynı zamanda nüfus artışının olacağı görüldüğünden yukarıda sıralanan talepler, 1/1000 ölçekli plan bütünlüğüne aykırı nitelik taşımaktadır.

Sonuç olarak: ilgi yazı (a)  eki teklif düzenlemelerden;

 • 12, 20, 25, 31, 39, 50, 53 numaralı düzenlemeler ile 26 numaralı düzenlemenin tır parkı taramasına yönelik maddi hatanın düzeltilmesi kısmı 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırılık teşkil etmediği,
 • 13 numaralı düzenleme ile ilçe sınırları dışında Pendik Belediyesinin yetkisindeki bir alanda tasarrufa gidildiği ancak 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırılık teşkil etmediği,
 • 4, 6, 15, 16 ve 17, 24, 51 numaralı düzenlemelerin yukarıda konuya ilişkin açıklamalarda belirtilen hususlar açısından değerlendirilmesi gerektiği,
 • 18, 19, 24, 52 numaralı düzenlemelerin 1/5000 ölçekli nazım imar plan kararları açısından değerlendirilmesi gerektiği,
 • 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 23, 30, 37, 38 numaralı düzenlemeler ile 26 numaralı düzenlemenin 12 metre en kesitli yolun kapatılmasına ilişkin kısmı meri 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan kararlarına ve meri imar mevzuatına aykırı nitelik taşıdığı,
 • 22, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ve 49 numaralı düzenlemelerin 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilememekle birlikte, 1/1000 ölçekli plan bütünlüğüne aykırı nitelik taşıdığı görülmektedir. ” Denilerek.

İlgi (a) yazı eki ilçe meclis kararı ve eki UİP-34250,1 PİN numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri teklifi ekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8.maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Orhanlı Bölgesi 1/1000 ölçekli UİP itirazları incelenmiş olup; Müdürlük değerlendirme yazısı 6 numaralı itirazın kabulü ve Müdürlük görüşü doğrultusunda 10.2 maddesine “Bu alanlarda yapılacak imar planı değişikliği, altyapı, her tür kazı-sondaj ve inşaat uygulamalarından önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünün izni alınacaktır.” Plan notunun eklenmesi; 12; 20; 22; 25; 31; 33; 36; 39; 50; 51; 53 numaralı itirazların kabulü; 26 nolu itirazda tır parkı taramasına ilişkin teknik düzeltme yönünden kabulü; 15, 16 ve 17 numaralı itirazların kabulü ve 6.1.6 Lise alanı kısmı için Müdürlük görüşü doğrultusunda sondan bir önceki cümle “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır.” tekrar oluşturduğundan iptali; 18 ve 19 numaralı itirazların kabulü ve bu doğrultuda Müdürlüğünce 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı teklifi hazırlanarak meclise sunulması; 37 numaralı itiraza ilişkin bilgi paftasındaki şekliyle kabulü ve bu doğrultuda Müdürlüğünce 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı teklifi hazırlanarak meclise sunulması; 40 numaralı itiraza ilişkin bilgi paftasındaki şekliyle kabulü; 52 numaralı itirazın kabulü ve bu doğrultuda Müdürlüğünce 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı teklifi hazırlanarak meclise sunulması; yapılan değişikliklerin dijital ortamda planlara aktarılarak plan paftalarının yeniden üretilmesi ile bunun dışındaki itirazların reddi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.