Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

UİP-34363 PİN Nolu Çatalca İlçesi, 1/1000 ölçekli Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planı itirazı (842 p.)

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

810

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020 gün ve 2019/BN:3929 sayılı yazısında;

           “İlgi:

  1. Çatalca Belediye Başkanlığı’nın 13.04.2020 tarihli ve E.82762 sayılı yazısı.
  2. Çatalca Belediye Başkanlığı’nın 10.01.2020 tarihli ve 14 sayılı Meclis Kararı.
  3. Çatalca Belediye Başkanlığı’nın 08.06.2018 tarihli ve 47 sayılı Meclis Kararı.
  4. Çatalca Belediye Başkanlığı’nın 14.08.2018 tarihli ve E.45795 sayılı yazısı.
  5. 10.2018 tarihli ve 11701 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
  6. 11.2018 tarihli ve 1755 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.
  7. 01.2019 tarihli ve BN:6982 sayılı dağıtım yazımız.

 

İTİRAZ

İlgi (a) yazı ile 21.11.2018 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itiraza ilişkin ilgi (b) ilçe Meclis Kararı alındığı belirtilerek 5216 sayılı yasanın 14. Maddesine göre işlem yapılması talep edilmektedir.

PLAN SÜRECİ

13.04.2013 onaylı 1/5000 ölçekli Çanakça ve Kestanelik Köyleri Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan Kestanelik Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (c) ilçe Meclis Kararı ile uygun görülerek onaylanmış ve ilgi (d) yazı ile tarafımıza iletilmiştir. İlgi (e) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilen uygulama imar planı teklifi, ilgi (f) Meclis Kararı ile aynen uygun görülmüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 21.11.2018 tarihinde onaylanmıştır. İlgi (g) yazımızla dağıtımı yapılan 21.11.2018 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 21.01.2019 – 19.02.2019 tarihleri arasında Çatalca Belediyesi tarafından askıya çıkartılmıştır.

 

MÜLKİYET DURUMU

İtiraza konu 842 nolu parselin mülkiyetlerine ilişkin bilgiler için itiraz dilekçesinin ekinde ibraz edilen tapu bilgisi baz alınmış olup özel mülkiyette olduğu tespit edilmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI

Çatalca Belediye Meclisi’nin 10.01.2020 tarihli ve 14 sayılı kararı ile “21.11.2018 tt.li 1/1000 Ölçekli Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planına itirazlar ile ilgili imar komisyon raporu okunduğu şekli ile oya sunuldu, Belediye Meclisimizin 10.01.2020 tarihli Ocak Ayı Toplantısının 2.Birleşiminde katılanların oy birliği ile kabul edildi.” şeklinde karara bağlanmıştır.

Bu kapsamda Çatalca Belediye Meclisi’nin 10.01.2020 tarihli ve 14 sayılı kararı ile “KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgi (a51) dilekçe ile itiraz edilen 842 nolu parselin 1/1000 ölçekli Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planı itirazı incelenmiş olup, bilgi paftasında düzenlendiği şekli ile komisyonumuzca uygun bulunmuştur.”  şeklinde karar alınmıştır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan paftalarındaki değişiklik; meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları yönünden incelendiğinde;

842 parsel; Meri 1/5000 ölçekli planda kısmen “Parklar ve Dinlenme Alanları” kısmen “Gelişme Az Yoğunlukta (20 ki/ha) Konut Alanı” ve kısmen de “15 m Yol Alanı” lejantında olup, 1/1000 ölçekli planda ise kısmen “Parklar ve Dinlenme Alanları” kısmen “Konut Alanı (E:0.07)”, kısmen “Kentsel Açık Alanlar” ve kısmen de “15 m Yol Alanı” lejantında kalmaktadır. Yapılan düzenleme ile teklif 1/1000 ölçekli planda 842 parselde yer alan, Park Alanı ve Kentsel Açık Alan fonksiyonu iptal edilerek komşuluğundaki konut adası ile birleştirilmiştir ve yapılaşma koşulu E:014 olarak düzenlenmiştir.

21.11.2018 onaylı 1/1000 Ölçekli Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planına yapılan diğer itirazlara ilişkin alınan 08.11.2019 tarihli ve 75 sayılı İlçe Meclis Kararı tarafımıza iletilmiş olup, söz konusu plan bütününde E:0.07 olan emsal değerlerinin E:0.14’e çıkarılması teklif edilmiştir. Söz konusu teklif plan değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havale edilme aşamasında olup 842 parselle ilgili konunun birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

İlgi (a) yazı eki Meclis Kararı gereği yapılan düzenlemenin, nüfus-donatı alanları dengesini bozucu, yerleşmenin ihtiyacı olan donatı alanlarını azaltıcı, nüfus ve yapı yoğunluk değerlerini artırıcı, meri 1/5000 ölçekli Çanakça ve Kestanelik Köyleri Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. \"denilerek.

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazları teklifi ekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8.maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Kestanelik Mahallesi 1/1000 ölçekli UİP itirazları 842 parsele ilişkin itiraz incelenmiş olup; söz konusu  itiraz nüfus ve yapı yoğunluk değerlerini arttırıcı nitelikte olduğundan reddi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”                 

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.