Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Pendik İlçesi, Çınardere Mahallesi, Muhtelif Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı.

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

809

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020 gün ve sayılı yazısında;

 

            “İlgi:

  1. a) Planlama Müdürlüğü’nün 05/11/2018 gün ve 25955148.115.01.02/2018-6238-8324-237005 sayılı yazısı,
  2. b) 03.2018 tarihli ve 2019/BN:1765 sayılı Başkanlık Oluru,
  3. c) 14/02/2019 tarih ve BN:875 sayılı yazımız

 

İlgi (a) yazı ile İstanbul İli, Pendik İlçesi Çınardere Mahallesi sınırları içerisinde muhtelif parselleri kapsayan bölgede meriyette 16/12/2011 onaylı 1/5000 Ölçekli Pendik İlçesi Çınardere Mahallesi İle Yayalar, Velibaba ve Ertuğrulgazi Mahallelerinin Bir Kısmına Ait NİP bulunduğu ve Günübirlik Tesis Alanı olarak düzenlenen bölgeye ilişkin yapılan itirazların bölge planı kararlarını etkileyici nitelikte olduğu görüldüğünden bahse konu dilekçelerin bölge planı bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi gerekliliği bildirilmiştir.

 

Yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda ilgi (b) Başkanlık Oluru alınarak Pendik ilçesinde ilgili mevzuat, şehircilik ilkeleri, planlama esasları çerçevesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanmış olup, ilgi (c) yazımız ile söz konusu alana ilişkin plan çalışmalarında değerlendirilmek üzere ilgili kurumlardan talep, proje ve yatırımları hakkında görüşlerinin iletilmesi istenilmiştir. Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluş görüşleri tarafımıza iletilmiştir.

 

Üst ölçekli plan kararları bakımından incelendiğinde planlama alanı 15.06.2009 t.t.li 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında “Meskun Alan” lejantında kaldığı görülmektedir.

 

Çalışmaya konu alan çevresinde Meri; 16/12/2011 onaylı 1/5000 Ölçekli Pendik İlçesi Çınardere Mahallesi İle Yayalar, Velibaba ve Ertuğrulgazi Mahallelerinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı bulunmaktadır.

İlgi (c) yazımız ile 34 kurumdan görüşler talep edilmiş (BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı dışında) cevaben kurumlardan görüşler tarafımıza iletilmiştir. Planlama alanında Enerji Nakil Hattı ve Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Alanı gibi yapı sınırlandırması gerektiren eşikler bulunduğu görülmektedir.

Planlama alanının büyük bir kısmı mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Belediye tasarrufunda olan taşınmazlardan oluşmaktadır. Önceki süreçte söz konusu parsellerin üzerindeki tapu tahsis belgeleri verildiği tarihte taşınmazların, imar planlarında \"ağaçlandırılacak alan\"da kalması nedeniyle Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nün 15/12/1999 tarih ve 1999/09 Sayılı genelgesinde  \"Danıştay İdari Daireleri Genel Kurulunun 13/10/1995 tarih ve 1994/331 Esas 1995/715 Karar Sayılı ilamında, tapu tahsis belgelerinin geri alınabileceği, bu yerlerdeki gecekonduların 2981 sayılı kanun hükümlerinden yararlanamayacakları\" belirtilerek tapu tahsis belgeleri iptal edilmiştir.

Söz konusu plan bölgesi çevresel eşik ve sınırlamalarla uyumlu, üst plan kararları ile tutarlı olacak şekilde şehircilik ilke ve prensipleri doğrultusunda ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluş görüşleri dikkate alınarak ve çevre planlar da gözetilerek, bütüncül planlama anlayışı ile değerlendirilmiştir. ” Denilerek.

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda tarafımızca hazırlanan Pendik İlçesi, Çınardere Mahallesi, Muhtelif Parsellere İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve ekinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Çınardere Mahallesi Muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli NİP teklifi incelenmiş olup; bilgi paftasındaki şekliyle yapılan değişikliklerin dijital ortamda planlara aktarılarak plan paftalarının yeniden üretilmesi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”                 

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: Yapılan müzakereler ve işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.