Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı Teklifi.

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

808

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020 gün ve 2019/5838 sayılı yazısında;

            “İlgi:

 1. a) Pendik Belediye Başkanlığı’nın 07/05/2018 tarihli ve 69223378-310.01.04-E.21602 sayılı yazısı
 2. b) Pendik Belediye Meclisi’nin 07/12/2018 tarihli ve 172 sayılı kararı,
 3. c) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2017 tarihli ve 1147 sayılı kararı,
 4. d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/05/2018 tarihli ve 798 sayılı kararı.
 5. e) Büyükşehir Belediye Meclisine 10/02/2020 tarihli ve BN:808 sayılı yazımız.

 

TALEP: İlgi (a) yazı ve ekleri ile 13/10/2017 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı ve söz konusu plana yapılan itirazlarına ilişkin hazırlanan  18/05/2018 onaylı1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanarak tarafımıza iletilen UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı Teklifinin ilgi (b) ilçe meclis kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7-b maddesi uyarınca gereği talep edilmektedir.

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI SÜRECİ: 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı Teklifinin bulunduğu bölgeyi kapsayan 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) sayılı kararı ile aynen uygun görülmüş olup, 13/10/2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanarak, 06/12/2017-04/01/2018 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğü’nde askıya çıkartılmıştır.

Askı süresi içinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (d) kararı ile tadilen uygun görülmüş olup, söz konusu itirazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı Değişikliği 18/05/2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanarak, 02/04/2019-02/05/2019 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğü’nde askıya çıkartılmıştır. 

18/05/2018 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içinde ilgililerince yapılan itirazlar ilgi (d) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup henüz karara bağlanmamıştır.

07/12/2018 TARİH ve 172 SAYILI İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (b) Pendik Belediye Meclis Kararında; “….UİP-35580 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlandığından Komisyonumuzca uygun görülmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 2018/38 sayılı raporunun; Komisyondan geldiği şekli ile kabulu...” şeklindeki komisyon raporunun aynen oybirliği ile kabul edildiği ifade edilmektedir.

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI YAPIM AŞAMASINDA ALINAN KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı Teklifi yapım aşamasında, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan görüş alınmıştır.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 14/02/2019 gün ve 11255029-310.01-E.20190070391 sayılı yazısında; “….Teklif uygulama imar planında toplam planlama alanı 80,477,387 m2,  toplam yerleşilebilir alan  6,035,389 m2 'dir. Teklif plan nüfusu 3657 kişi, ilgi (b) Yönetmelik'e göre planlama alanına gelebilecek maksimum nüfus ise 13204 kişi olup, ilgi (b) Yönetmelik nüfusunun aşılmadığı görülmüştür.... Yapılan incelemede teklif plan sınırlan içerisinden geçen derelere ait dere işletme bantlarının işlendiği, orman alanı ve tarım alanlarından geçmeleri nedeni ile de yapı yasaklı alan olarak ayrıldığı görülmüştür.... Uzundere ve Topçayırlar dereleri dışındaki derelere ait dere ıslah ve işletme bantları imar plan uygulamalarında imar yolu veya yeşil alan olarak kullanılacağından, söz konusu alanların 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Düzenleme Ortaklık Payı(DOP) kapsamında değerlendirilmesi İdaremizce uygun mütalaa edilmektedir....Planlanan Kurtdoğmuş Depo ve Röle Merkezi, Kurnaköy Depo, Ballıca Depo Alanı ve mevcut Kurnaköy Röle Alanı ve Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisi, Ömerli Foseptik Tesisi alanlarımız plan sınırları içerisinde yer almakta olup, bu tesislerimize ait alanlar, isale hatlarımıza ait kamulaştırma bantları, mevcut ve planlanan içmesuyu ve atıksu arıtma tesislerimiz ve İdaremiz mülkiyetindeki parseller imar planlarında \"İSKİ HİZMET ALANI\"olarak ayrılmalıdır. Yapılan incelemede planlanan Kurtdoğmuş Depo ve Röle Merkezinin alanının, Ömerli içmesuyu arıtma tesisimizin planlanan kısmının ve Kısa Mesafeli Koruma alanında kalan İdaremiz mülkiyetindeki bazı parsellerin teklif planda \"İSKİ HİZMET ALANI' olarak ayrılmadığı tespit edilmiştir.... Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir.... Yapılacak çalışmalar esnasında, iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, Belediyesince ve halk tarafından yapılmış altyapı tesislerinin bulunması halinde bu tesislere zarar verilmemeli, uygulamanın her aşamasında İdaremiz görüşlerinin alınması için koordine sağlanmalıdır.... Netice olarak, Pendik ilçesi, Yenişehir Mahallesinin bir kısmı ile Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahallelerini kapsayan bölgeye ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda revize edilerek ilgili belediye tarafından onaylanması halinde İdaremizce esas alınacaktır...” şeklinde,

Kültür Turizm Bakanlığı İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün bila gün ve 25087147-165.02.02-E.62528 sayılı yazısında; “.....planlama çalışması yapılacak alanda İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.10.2008 tarih ve 1476 sayılı kararıyla tescilli Kurtdoğmuş Mahallesi 1 pafta, 913 parsel; Kurulumuzun 22.12.2017 tarih ve 5059 sayılı kararıyla tescilli Kurnaköy Mahallesi, 190 parsel, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.01.1992 tarih ve 2790 sayılı kararıyla tescilli Kurnaköy Mahallesi, 148 parsel yer almaktadır. Ayrıca planlama sınırının bitişiğinde İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 06.11.2002 tarihli ve 6484 sayılı kararı ile söz konusu parseldeki tümülüs ve etrafındaki 50 m'lik alanın I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verilen, sayısallaştırma çalışmaları devam eden Kurna Mahallesi,Tekkecik Tepe Tümülüs yer aldığı görülmektedir. Bu kapsamda yapılacak planlama çalışmalarında tescilli parsel ve tescilli yapıların plana işlenmesi, tescilli kültür varlığı ve koruma alanında yapılacak her türlü uygulama için İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşünün alınmasına yönelik plan notu eklenmesi, yapılacak uygulama sırasında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında herhangi bir buluntu veya kalıntıya rastlanılması halinde çalışmanın durdurularak gerekli belgelerle Müdürlüğümüze başvurulması gerektiği...” şeklinde,

Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/01/2019 gün ve 91442078-310.01.02/2019/16422-234 sayılı yazısında; “....Belediyenizce hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama îmar Planı'nın, yürürlükteki yasalar ile ilgili diğer kanun ve yönetmelikler ve üst ölçekli plan kararlan doğrultusunda ve onaylı 13.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin bir kısmı ile Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleri itirazlar doğrultusunda nazım imar planı kararlarına uygun olacak şekilde ve kurum görüşleri, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir...” şeklinde,

İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 30/10/2018 gün ve 60319257-235.06. 01[235.06.01]-E.3158807 sayılı yazısında; “…söz konusu mahallelerde mülkiyeti hazineye ait olup Bakanlığımıza tahsisli taşınmaz bulunmamaktadır.... bahsedilen mahallelerde içerisinde Ömerli Barajı ve barajı besleyen derelerin geçtiği görülmüştür. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa bağlı Su Ürünleri Yönetmeliği kapsamında tüm iç sular (dere, göl, gölet vs) Su İstihsal Alanıdır. Dolayısıyla yapılacak çalışmalarda Ömerli Barajının ve derelerin doğal halinin korunarak gerekli tedbirlerin alınması, yataklarının değiştirilmemesi, daraltılmaması, dere yataklarında ve gölette kazı, hafriyat, dolgu, döküm, malzeme depolama yapılmaması, dere yataklarının ve göletin yüzeysel su akış yönünü engelleyecek yapıların yapılmaması, su kalitesini etkileyecek bir faaliyette bulunulmaması, katı ve sıvı atık atılmaması, dere yataklarından ve göletten malzeme temin edilmemesi, derelerin üzerinin kapatılmaması, dere yataklarının yol olarak kullanılmaması ve 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 7. ve 22. Maddeleri hükümleri ile Su Ürünleri Yönetmeliği'nin su ürünleri ve su kirliliği ile ilgili hükümlerine uyulacak şekilde tedbirlerin alınması, 11. Ve 12. maddelerinde belirtilen Ek 5 ve Ek 6 sayılı listesindeki kriter ve limitlere uyulması ve bunların plan notlarında yer alması gerekmektedir. Planlama alanı ile ilgili olarak 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında söz konusu İmar Planı sınırları içerisinde bulunan tarım arazileri yazımız ekindeki CD'de gönderilmiştir. Planlama alanında bulunan tarım arazisi vasıflı taşınmazlar için tanm dışı amaçlı kullanım talebi olduğunda Müdürlüğümüzden 5403 sayılı kanun kapsamında ve Müdürlüğümüz mevzuatları kapsamında izin alınması gerekmektedir....” şeklinde,

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü’nün 09/11/2018 gün ve 42930358-622.01-E.2389548 sayılı yazısında; “....İlgi sayılı yazınız, Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğünce incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde düzenlenen inceleme raporu ve ekleri yazımız ilişiğinde gönderilmiştir. Bölge Müdürlüğümüz görüşü rapor doğrultusundadır...” şeklinde,

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 14/11/2018 gün ve 21362969-210.02.99/1155644-1304630-3163-245952 sayılı yazısında; “....Etüd aşamasındaki \"İstanbul - Ankara Hızlı Tren Hattı\"na yönelik olarak TCDD Genel Müdürlüğünden görüş alınması, Uygulama projesi biten \"Sultanbeyli-Kurtköy Metro Hattı\" ve bu hattın Kurtköy İstasyonuna yönelik Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünden görüş alınması, Uygulama projesi biten \"Sabiha Gökçen Havalimanı - Kurtköy Metro Hattı\" ve bu hattın Kurtköy İstasyonu ile etüd projesi devam eden \"Veysel Karani-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı\"na ilişkin Raylı Sistem Projeler Müdürlüğünden görüş alınması, İnşaatı devam eden \"Sultanbeyli, Şamandıra Kavşağı ile Kurtköy Kavşağı Arası TEM Kuzey-Güney Yan Yollan Ön Projesi\" söz konusu alandan geçmekte olup 07.09.2012 tarih ve UTK2012/36-23 sayılı UTK Kararına göre planlara işlenmesi, İnşaatı tamamlanan \" Aydos Toplukonut Alanları Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı\"na ilişkin olarak Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünden görüş alınması ve yol terklerinin bedelsiz yapılması, Müdürlüğümüzce Açık Otopark olarak etüt edilmiş olan ve Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünce Pendik Dedepaşa Caddesi Bisiklet Yolu ve Koşu Parkuru Düzenleme Projesi kapsamında inşaatı tamamlanan PEN-44 kodlu otopark alanının planlara işlenmesi ve alana ilişkin Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünden görüş alınması gerekmekte olup 1/1.000 ölçekli plan kararları oluşturulup plan paftaları ve plan notları tarafımıza iletildiğinde plan tekliflerine ait Müdürlük görüşümüz oluşturulacaktır...” şeklinde,

Pendik Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün 16/11/2018 gün ve 39319688-757.01-E.170352 sayılı yazısında; “...Yapılacak olan imar planı çalışmasında, mevcut dini tesis alanlarının korunması, yapılacak olan imar uygulamalarında yeni dini tesis alanlarına yer verilmesi kaydıyla, imar planı değişikliği talebi Müftülüğümüzce uygun görülmektedir...” şeklinde,

Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü’nün 08/11/2018 gün ve 37042652-769-6031/240438 sayılı yazısında; “....Pendik İlçe sınırları içerisinde yangın güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanması, tabii afetlere ve trafik kazalarına zamanında müdahale edilebilmesi amacıyla, Kurtdoğmuş, Ballıca ve Kurna Mahallelerinde her biri 5000 m2 olmak üzere, üç (3) arsanın planlara itfaiye alanı olarak işlenmesi ve Ballıca, Emirli, Kurdoğmuş ve Kurna Mahallelerinden birinde uygun bir alanda teori ve pratiğin birlikte yürütüleceği bir eğitim alanı olabilmesi için mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesine, Pendik Belediyesine veya Maliye Hazinesine ait en az 30.000 m2 lik bir alanın planlara itfaiye alanı olarak işlenmesi hususunda....”şeklinde,

İstanbul Valiliği Sağlık Müdürlüğü’nün 08/11/2018 gün ve 18232631-769 sayılı yazısında; “....Söz konusu planlama alanı içerisinde yer alan, Kurna Mahallesi, 246 parsel sayılı, 1700 m2 yüzölçümlü taşınmazın, yazımız eki krokide işaretli, mülkiyeti Pendik Belediyesine ait, Bakanlığımıza tahsisli, üzerinde Kurnaköy Sağlıkevi ve Lojman binasının yer aldığı kısmının, yapılacak planda Sağlık Tesis Alanı olarak işaretlenmesi… Yeni sağlık tesis alanları planlanırken Bakanlığımızın 2000 kişiye bir Aile Hekimi hedefi doğrultusunda Aile Sağlığı Merkezi yapılması, ilk aşamada 50.000 nüfusa bir ve sonraki 100.000 nüfusa birer adet Sağlıklı Yaşam Merkezi yapılması planlanması için mülkiyeti Maliye Hazinesi veya Belediyeye ait taşınmazlardan olmak üzere Sağlık Tesis Alanlarının ayrılması, Bakanlığımızın Makro Plan çalışması kapsamında; Yenişehir Mahallesi'nde 1 adet Sağlıklı Yaşam Merkezine ihtiyaç duyulmakta olup, bu doğrultuda söz konusu sağlık tesisi için planlama alanında yeterli büyüklükte mülkiyeti Maliye Hazinesi veya Belediyeye ait taşınmazlardan olmak üzere sağlık tesis alanlarının ayrılması, Yukarıda açıklanan hususların dikkate alınması ile birlikte planlama kapsamındaki bölge içerisinde yer alan mevcut sağlık tesislerimizin üzerinde bulunduğu taşınmazlar ile imar planlarında sağlık tesisi alanında kalan tüm taşınmazların planlara \"Sağlık Tesisi Alanı\" olarak işlenmesi, yeni sağlık tesisi alanları planlanırken öncelikle Hazine ve Belediye mülkiyetindeki taşınmazlardan, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki standartlara uygun, eğimi az, zemin durumu itibari ile uygun alanların ayrılması hususunda...” şeklinde,

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar II.Bölge Müdürlüğü’nün 23/010/2018 gün ve 91208516-170.01-E.150129 sayılı yazısında; “...ilgi (a) kararda \"... İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde incelenerek hazırlanarak rapor doğrultusunda değerlendirilebileceğine ...\" karar verildiği, ilgi (b) kararda \"...10 pafta, 337 parsele ilişkin konunun yerinde incelenmesine ...\" karar verildiği, ilgi (c) kararda \"...10 pafta, 337,336, 338, 303, 305 parselleri içine alan alanın sit derecesinin belirlenmesi amacıyla ilgili kurum tarafından İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde temizlik, sondaj kazısı ve jeofizik çalışmaların yapılarak hazırlanacak raporun kurulumuza iletilmesinden sonra sit değerlendirmesinin yapılabileceğine ...\" karar verildiği görülmektedir. Konuya ilişkin ilgi (a), (b), (c) kurul kararlan bulunmakta olup, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü uzmanlarınca sondaj kazısı ve jeofizik çalışmaların yapılarak hazırlanacak rapor doğrultusunda alınacak kurul kararları sonucu işlevlendirilerek işlem yapılabilecek olup, plan notlarında bu şekilde yer alabileceği İdari görüşümüz ve talebimiz olup, Belediyenizce sürdürülen plan çalışmaları ve planlama süreci içerisinde herhangi bir Vakıf taşınmazının tespit edilmesi durumunda, ilgili süreç içinde 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 22. Maddesi ve Yönetmeliğin 180. Maddesi gereğince gelir getirici uygun fonksiyonların Vakıf taşınmazları için verilmesi ve lüzumu halinde İdaremizden yeniden kurum görüşü alınması hususunda...”şeklinde,

İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 30/10/2018 gün ve 62024621-756.01-E.20517214 sayılı yazısında; “...eğitim alanlarının mülkiyet dokusuna da dikkat edilerek kamu yaran doğrultusunda üzerinde başka kullanımların ve enkaz bedeli oluşturacak bir müştemilatın bulunmaması ile birlikte bu alanların Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan yerlerde tasarlanması ve bölgede okul ihtiyacını karşılayacak yeteri kadar Maliye Hazinesine ait taşınmaz bulunmuyorsa ilgili belediyesince 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulama sınırının belirlenmesi ve ayrılan okul alanlarının 18. madde gereği Düzenleme Ortaklık Payından karşılanması için imar plan notları bölümünde gerekli düzenlemelerin getirilmesi gerekmektedir....” şeklinde,

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş  İstanbul İşletme Müdürlüğü’nün 26/10/2018 gün ve 68977056-754-e.1962800/42329 sayılı yazısında; “...Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı ile Ballıca,Emirli,Kurna ve Kurtdoğmuş Mahallerinde yapılacak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın yakınında 10 metrelik irtifak sahası bulunmakta olan alan içerisinde Kurumumuza ait 16\"lik İpraş-Haramidere Akaryakıt Boru Hattı ile paralelinde Enf.Daiıe Bşk.ait 6\" lik Nato Akaryakıt Boru Hatları geçmektedir. Çalışmalara başlamadan 48 saat önceden BOTAŞ İstanbul İşletme Müdürlüğü'ne (0216 560 4000 pbx) haber verilerek çalışmaların BOTAŞ personeli nezaretinde yapılması....” şeklinde,

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğü 4.Bölge Tesis ve Kontrol  Müdürlüğü’nün 24/10/2018 gün ve 95708615-754-E. 432181 sayılı yazısında; “.....Söz konusu bölge içerisinde yapılacak olan imar planların; ‘1-Enerji iletim hatlarının geçtiği alanlarda ve Trafo Merkezi alanında 'Elektrik Kuvvetli Akün Tesisleri Yönetmeliği' hükümleri geçerlidir. 2-Enerji iletim hattının geçtiği alanlardaki irtifak koridoru boyunca ilgili kuruluştan (TEİAŞ) görüş alınarak uygulama yapılacaktır.’plan notlarının düşülmesi...”şeklinde,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 19/10/2018 gün ve 58891979-754[754]-77993 sayılı yazısında; “....bahse konu alanın \"Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planı\" sınırları içerisinde kaldığı tespit edilmiştir. Söz konusu alan ile ilgili yapılacak çalışmalarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve ekte gönderilen Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planı ve plan notlarında belirtilen kriterlere uyulmasının, ilaveten Havacılık Talimatı ile Havaalanı Çevresindeki Yapılaşma Kriterlerine ait Genelge Hükümlerine uyulmak suretiyle işlem yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir....” şeklinde,

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 24/10/2018 gün ve 97400625-752.--.07/[212600067972]-TN:1214838-8265-229571 sayılı yazısında; “..bölgede yapılacak planlama çalışmalarında kamuya ayrılacak donatı alanlarının, mümkün mertebe mevcut kamu mülkiyetindeki taşınmazlar üzerine yerleştirmesi ve oluşabilecek kamulaştırma  maliyetlerinin asgari düzeyde tutacak şekilde yapılması hususunu....” şeklinde,

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Üstyapı Projeler Müdürlüğü’nün 19/10/2018 gün ve 58824655-310/İBB:227218 sayılı yazısında; “...Plan çalışması sınırları içerisinde müdürlüğümüzce yürütülen plan, proje, etüt ve analitik çalışma bulunmamaktadır....”şeklinde,

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 18/10/2018 gün ve 50075482/604-TN:1190399-İBB:225189 sayılı yazısında;  “... Söz konusu planlama alanı içerisinde Müdürlüğümüzün mevcutta yapım ve onarımını yürütmekte olduğu parkların koordinatları yazımız ekinde iletilmekte olup, mer'i 1/5000 ölçekli nazım imar planında alınan yeşil alan kararlarının korunması, yeni oluşturulacak yeşil alanların en az 5000 m2 olması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının da en az 10 m2 olarak planlanması Müdürlüğümüz görüşüdür....” şeklinde,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün bila gün ve 46715750-105.03[034.01]-E.18785 sayılı yazısında; “...Pendik İlçesi sınırlarında yer alan muhtelif mahalleler için hazırlanan imar planının bir kısmının Sabiha Gökçen Havalimanı Mânia Planı kapsamında iç yatay ile konik yüzeyde ve doğal mânia alanında kaldığı tespit edilmiştir. Bu itibarla söz konusu imar planının uygulanması;1-Sabiha Gökçen Havalimanı Mânia Planı kriterlerine ve plan notlarına riayet edilmesi, 2-İlgi (b) Talimat ve İlgi (c) Genelge hükümlerine riayet edilmesi, 3-Hava Seyrüsefer usullerine ilişkin hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısından ve İlgi (ç) Yönetmelik kapsamında da CNS sistemlerine etkisi açısından CNS/ATM hizmet sağlayıcısından (Hizmet verdikleri havaalanı veya Türkiye hava sahasında sorumlu oldukları sektör ile sınırlı olmak üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca veya ilgili mevzuat uyarınca haberleşme, seyrüsefer ve gözetim alanlarında teknik hizmet sağlama yetkisi verilmiş kurum/kuruluşlar) olumlu görüşlerin alınması, 4-İlgi (a) Kanun, Ek Madde 5'te yer alan hüküm gereğince Harita Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesi şartlarıyla uygun mütalaa edilmektedir....” şeklinde,

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 16/10/2018 gün ve 62956595.310.06/1527-223201 sayılı yazısında; “...Sonuç olarak, \"UA\" ve \"ÖA\" lejantlı alanlarda, yazımız ekindeki (Ek-1) haritalara ait açıklama raporunda, söz konusu planlama alanında karşılaşılabilecek problemlerle ilgili hususlar açıklanmış olup, planlama ve uygulama aşamalarında uyulması ve uygulanması gereken önlem ve öneriler belirtilmiştir. \"ÇAD\" lejantlı alanda ise, ilgi (b) yönetmelik ve ilgi (c) genelge doğrultusunda \"Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması\" yapılıp, hazırlanacak rapor ve haritaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimine onaylatılması gerekmektedir. Ayrıca konu ile ilgili teklif planların tarafımıza gönderilmesi durumunda Müdürlüğümüz nihai görüşü verilebilecektir...” şeklinde,

Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar Müdürlüğü’nün 15/10/2018 gün ve 96786607-755.03/4726/3014/222641 sayılı yazısında; “...1/1000 ölçekli plan çalışması yapılması planlanan bölgede Müdürlüğümüz tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılan imar uygulama çalışması bulunmamaktadır....” şeklinde,

İGDAŞ’ın 15/10/2018 gün ve 29339913-AYP030-E.18389 sayılı yazısında; “...Abonelerimizin gaz arzı sürekliliğinin sağlanabilmesi için mevcut doğal gaz altyapı/üstyapı tesislerimiz yerinde korunması, doğal gaz hatlarının yapılacak uygulama imar planlarına işlenmesi, \"İGDAŞ Vana Odası ve Bölge Regülatörü (Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu) tesisleri için Yeşil Alan, Otopark Alanı, Teknik Altyapı Alanı, Belediye Hizmet Alanı fonksiyonlarında (5.50 m X 5.00 m) yer ayrılması, çelik doğal gaz hatlarına min. 2,50 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak), polietilen doğal gaz hatlarına min. 1,25 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak) yapı yaklaşma sınırı ile bina ve diğer altyapı inşaatı yapılabilir\" plan notu eklenmelidir....” şeklinde,

Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın  18/12/2018 gün ve 97358890-4220- 597746 -18/Eml.Ş sayılı yazısında; “...Planlama sahasında Milli Savunma Bakanlığının sorumluluğundaki ANT akaryakıt boru hattının bulunduğu  tespit edilmiştir. Bu kapsamda, EK-A'da gönderilen CD deki ANT  akaryakıt boru hattı güzergahının planlara işaretlenmesini, Boru hattına ait kadastral parsellerin \"Askeri Alan\" lejantı ile gösterilmesini, Boru hattı kamulaştırma bandı bulunmaması durumunda, boru hattının planlara boru hattı olarak işaretlenmesini ve boru hattından itibaren 5 metre sağ ve 5 metre sol olmak üzere toplam 10 metre genişliğinde koruma bandı bırakılarak yeşil alan lejantı ile gösterilmesini, Boru hattı üzerine imar yolu kaldırım vb. alanların kesinlikle planlanmasını, Boru hattına ait katodik koruma ekipmanlarına (anot, keşon.vana çukuru vb.) zarar verilmemesini, Plan notlarına, \"Askeri Alan\" lejantı ile gösterilen alanlarda \"Bu bölgede 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri geçerlidir.\" ile tüm boru hattı güzergahında “İzinsiz kazı yapılamaz. Herhangi bir çalışma yapılmadan önce MSB İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı ile ANT İstanbul İşletme Müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir\" ibaresinin eklenmesini...” şeklinde,

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün 14/12/2018 gün ve 12134907-754/ E.435053 sayılı yazısında; “....karayolu koruma kuşağı olarak tanımlanan alanların bitişiğinde ve/veya yakın çevresinde yapılacak her türlü imar planı değişikliği ve/veya ilavelerinde 25.06.2010 tarihinde onaylanan 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün teşkilat ve görevleri hakkında kanun gereği Karayolları Genel Müdürlüğü'nden görüş alınması ve meri mevzuat hükümlerine uyulması zorunludur. Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Karayolu Koruma Kuşağı içinde kalan alanlarda ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğünün uygun gördüğü işletme ve bakım birimleri, dinlenme ve hizmet tesisleri yapılabilir.\"şeklindeki ibarelerin eklenmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir....” şeklinde,

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü’nün 17/12/2018 gün ve 72583974-1439897-373002 sayılı yazısında; “...Söz konusu alanda Müdürlüğümüz uhdesinde tamamlanarak yapım ihalesi yapılmak üzere Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğüne iletilen \"Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Merkez Metro Hattı İle Çekmeköy-Taşdelen Metro Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi\" bulunmaktadır. Söz konusu iş kapsamında hazırlanan 18.03.2016 tasdik tarihli Çekmeköy- Sultanbeyli-Hızlı Tren Kurtköy İstasyonu ve Sarıgazi (Hastane)-Yenidoğan Metro Hattı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği fonksiyon ve plan hükümlerinin korunması, ayrıca söz konusu proje kapsamında revizyon yapıldı ise güncel bilgiler çerçevesinde Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü görüşünün esas alınması gerektiği mütalaa edilmektedir....” şeklinde,

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 10/12/2018 gün ve AD.OUT.600/ 2018/914 sayılı yazısında; “....Söz konusu iş kapsamında belirtilen bölgelere ait altyapı verileri ile ilgili tesislerimizin mevcut durumunu gösterir bilgiler dijital ortamda hazırlanmış ve yazımız ekinde sunulmuş olup, yeni yapılacak proje çalışmaları kapsamında mevcut tesislerimizin korunması ve planlara işlenmesi gerekmektedir. CBS altyapı tesislerimizin güncellenmesi projesi kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir, bu sebeple tarafınıza gönderilen veriler son durumu yansıtmayabilir...” şeklinde,

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı’nın bila gün ve 58691112-756.99-E.51863 sayılı yazısında; “...Yapılması planlanan 1/1000 ölçekli imar planında üst ölçekli 1/5000 nazım plana uyulması, yeşil alanların korunması, çevre, arazi kullanım ve yapılaşma koşulları dikkate alınarak yapılaşma şartlarının oluşturulması gerektiği kanaatine varıldığı\" bildirilmiştir. Bahse konu rapor örneği yazımız ekinde gönderilmekte olup, yapılacak imar planı çalışmaları kapsamında, raporda belirtilen hususların dikkate alınması hususunu....” şeklinde

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü’nün 30/11/2018 gün ve 47153325-120-823983 sayılı yazısında; “...Konuyla ilgili gerekli incelemeler yapılmıştır. Yazımız eki CD ve plandan görüleceği üzere Uygulama İmar Plan sahası içinden, işletme bakım ve sorumluluğu İSKİ'ye devredilmiş olan Yeşilçay ve Ömerli Barajı İsale Hatları geçmekte olup isale hatlarının imar planlarında \"DSİ İsale Hattı\" olarak işlenmesi ve korunması / Ömerli Barajı göl alanı kamulaştırma sınırımızın içinin niteliğinin de \"Göl Alanı\" olarak ayrılması gerekmektedir. Ayrıca bahse konu alan; Ömerli Barajına ait mutlak, kısa, orta, uzak mesafe koruma alanlarında kalmakta olduğundan \"Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği\" hükümleri ile İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğine uyulması gerekmektedir. Söz konusu alandan geçmekte olan dereler Ömerli Barajına dökülmekte olup 06/10/2009 tarihinde DSİ, İSKİ ve İBB yetkililerinin AKOM'da dereler ile ilgili yaptıkları dere ıslah toplantısı sonucu alman kararlar gereği, Ömerli Barajına dökülen derelerin ve kollarının ıslahı, temizliği ve işletilmesi sorumluluğu İBB (İSKİ)'ye verilmiştir. İsale Hattı ve ilgili sahadaki derelerin işletme bakım sorumluluğunun İSKİ'de olması sebebiyle İSKİ'den de görüş alınması gerekmektedir. Yeşilçay Sistemi İsale Hatları ve Tünelleri; yüksek basınç altında çalışan bir sistem olup, bahse konu alanda yapılacak inşaat çalışmaları sırasında isale hattının zarar görmemesi için kesinlikle patlatmalı ve titreşimli uygulamalar yapılmamalıdır. İsale hattı güzergahı yakınında yapılacak çalışmalarda, isale hattının zarar görmemesi için her türlü güvenlik nlerni alınmalıdır. Aksi durumda herhangi bir zarar oluşması halinde sorumluluk uygulamayı yapan firma ve/veya kuruma ait olacaktır....” şeklinde,

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün 30/11/2018 gün ve 99224469-306/1310112 sayılı yazısında; “....İlgi yazıda bahsi geçen söz konusu alan ve yakın çevresinde alınmış olan herhangi bir UTK ve UKOME kararlı proje bulunmamaktadır...” şeklinde,

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 28/11/2018 gün ve 42941031.310.01.02/1910-257199 sayılı yazısında; “....Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda plana konu alanın sınırlan içerisinde Kurtdoğmuş, Kurnaköy, Ballıca, Emirli ve Osmangazi Mezarlıkları olduğu tespit edilmiştir, mevcut mezarlık sınırlarının korunması kurum görüşümüz olup sayısal verisi yazımız eki CD de gönderilmektedir....” şeklinde,

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı Mezarlıklar Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 27/11/2018 gün ve 85219562-170.99-S(028)256786 sayılı yazısında; “....Müdürlüğümüzce, Başkanlığımız yetkisinde olan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimi ile ilgili işlemler ile 1/5000-1/1000 ölçekli planlarda Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanına alınmak istenilen yerler için parsel bazında GSM Mevzuatı açısından plan görüşü verilmektedir. İlgi yazı ekinde gönderilen planlama alan sınırları belirlenen bölge dâhilinde herhangi bir talebimiz, projemiz, yatırımımız bulunmamakta olup, bu alanda kurulu ve ruhsatlı \"Akaryakıt\" ve \"Akaryakıt ve LPG Otogaz Satış İstasyonları\" yazımız ekinde liste halinde tarafınıza iletilmektedir. Akaryakıt İstasyonları Alanları\"nın planlanması aşamasında; Akaryakıt İstasyonları Alanlarının, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre; Akaryakıt İstasyonu olarak belirlenen alanlarda kat yüksekliği ve parsel büyüklükleri ile ilgili şartlara, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen asgari mesafe şartına, 11939-12820 sayılı TSE Standardına ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine uygun olacak şekilde yapılması gerekmektedir...” şeklinde ilgili kurum görüşleri tespit edilmiştir.

 

            DEĞERLENDİRME:

UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı Teklifi, yukarıda belirtilen kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili mevzuat ve yönetmelikler ile 13.10.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı ve 18.05.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı değişikliğine uygunluğu bakımından 3 ana başlık altında incelenmektedir.

 

 • Kurum ve Kuruluş Görüşleri,
 • Plan Yapım Yönetmeliği,
 • Plan Kararları,
 • Fonksiyon Alanları, Yapılaşma Koşulları ve Nüfus,
 • Plan Paftaları ve Plan Uygulama Hükümleri.

A- Kurum ve Kuruluş Görüşlerine İlişkin;

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması kapsamında 33 adet kurumdan görüş alınmış olmasına rağmen, Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımı aşamasında 32 adet kurumdan görüş alındığı tespit edilmiştir.

Kurum ve Kuruluş Görüşlerine İlişkin Değerlendirme:

 Orman Bölge Müdürlüğü Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü’nün 09/11/2018 gün ve 42930358-622.01-E.2389548 sayılı yazısında; “…Ayrıca, Devlet ormanları dâhilinde ilgili yönetmelik kapsamında izne konu olmamış her türlü planlamanın revize edilerek düzeltilmesi gerektiği, devam eden mahkemeler, tahsisler, izinler ile ilgili değişiklik göstereceğinden plan aşamasında kurumumuzla irtibatta bulunulması gerektiği ve planlamanın bu bilgiler ışığında tekrar değerlendirilmesi görüş ve kanaatiyle...” şeklinde,

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 18/10/2018 gün ve 11255029-310.01-E.20180528202 sayılı yazısında; “...İlgi (b) Yönetmelik'in 6.9.d. maddesi gereği içme suyu havzalarında, imar planları hazırlanırken; Su kirliliği Kontrolü yönetmeliği hükümleri gereğince, her bir havza için “özel hükümler” belirleninceye kadar imar planlarında; 6.9.d.1 maddesinde belirtildiği üzere “ Ek-2’de verilen yoğunluk değerleri aşılamaz. Uzun mesafeli koruma alanlarında yer alan kentsel sit alanlarında bu hüküm uygulanmaz.” (Pendik İlçesi için orta mesafe 20 ki/ha, uzun mesafe 25 ki/ha) hükmüne uyulması gerekmektedir. Hazırlanacak yoğunluk hesaplarının, arazi kullanım ve nüfus tabloların İdaremize gönderilmesi ve nihai onayımızın alınması gerekmektedir...”şeklinde,

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 14/11/2018 gün ve 21362969-210.02.99/1155644-1304630-3163-245952 sayılı yazısında; “....Etüd aşamasındaki \"İstanbul - Ankara Hızlı Tren Hattı\"na yönelik olarak TCDD Genel Müdürlüğünden görüş alınması..” şeklinde,

Kültür Turizm Bakanlığı İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün bila gün ve 25087147-165.02.02-E.62528 sayılı yazısında; “Bu kapsamda yapılacak planlama çalışmalarında tescilli parsel ve tescilli yapıların plana işlenmesi, tescilli kültür varlığı ve koruma alanında yapılacak her türlü uygulama için İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşünün alınmasına yönelik plan notu eklenmesi..”  şeklinde,

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar II.Bölge Müdürlüğü’nün 23/010/2018 gün ve 91208516-170.01-E.150129 sayılı yazısında; “…hazırlanacak rapor doğrultusunda alınacak kurul kararları sonucu işlevlendirilerek işlem yapılabilecek olup, plan notlarında bu şekilde yer alabileceği İdari görüşümüz ve talebimiz olup…” şeklinde kurum görüşünün yer aldığı görülmekte olup, söz konusu teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bu görüşler doğrultusunda değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü’nün 30/11/2018 gün ve 47153325-120-823983 sayılı yazısında; ”… Uygulama İmar Plan sahası içinden, işletme bakım ve sorumluluğu İSKİ'ye devredilmiş olan Yeşilçay ve Ömerli Barajı İsale Hatları geçmekte olup isale hatlarının imar planlarında \"DSİ İsale Hattı\" olarak işlenmesi ve korunması…”  şeklinde kurum görüşü bulunduğu, yazı ekinde iletilen isale hattının hattın eksik işlendiği tespit edilmiştir. Ancak İSKİ ye devredilen Yeşilçay ve Ömerli Barajı İsale Hatlarının İSKİ görüşü doğrultusunda işlendiği görülmekte olup bu kapsamda kurum görüşlerine aykırı bir durum oluşmadığı görülmektedir.

    B- Plan Yapım Yönetmeliği Açısından İncelenmesi:

Plan çizimi, Plan Yapım Yönetmeliği açısından incelendiğinde teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının genel olarak “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” ne uygun hazırlandığı görülmektedir.

C- Plan Kararlarına İlişkin Değerlendirme:

 1. Fonksiyon Alanları, Yapılaşma Koşulları ve Nüfus Açısından:

UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı Teklifi alansal dağılım ve nüfus hesabı yönünden değerlendirildiğinde;

UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı Teklifi 8050.55 ha büyüklüğündeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının tamamını kapsamaktadır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının projeksiyon nüfusu yaklaşık 3200 kişi iken UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı Teklifinin projeksiyon nüfusu yaklaşık 3700 kişi olarak belirlenmiş olup, teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı nüfusunun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı nüfusundan 500 kişi daha fazla olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, İSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği doğrultusunda hesaplanan maksimum projeksiyon nüfus değeri olan 13203 kişinin de aşılmadığı tespit edilmektedir.

Diğer taraftan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı donatı alanları alansal dağılımı bakımında değerlendirildiğinde; her iki plandaki donatı alanlarının alansal dağılımının birbirine yakın değerlerde olduğu görülmekte olup, donatı alanların arasındaki alansal büyüklük farkının büyük bir kısmının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gösterilen imar veya yaya yolu alanlarından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

 1. Plan Paftaları ve Plan Uygulama Hükümleri Açısından:

UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı Teklifi, yukarıda belirtilen kurum ve kuruluş görüşleri,  ilgili mevzuat ve yönetmelikler ile 13/10/2017 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı ve 18/05/2018 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı Değişikliği kapsamında incelenmiş olup, yazımız ekinde yer alan (EK-5) bilgi paftasında numaralandırılan değerlendirmemiz aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır:

 1. 18.05.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanı” lejantında kalan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde 9 m. en kesitli Yaya Yolu, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Orman Alanı” lejantında kalan alanda ise 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde 10 m. en kesitli Yaya Yolu, olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

Düzenlemeye konu 9 m. en kesitli yolun, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinde yer alan; “.... İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez....” şeklindeki hüküm gereği  söz konusu yolun taşıt geri dönüş kurbu olan çıkmaz yol olarak düzenlenmesi gerekliliği tespit edilmiştir.

Ayrıca söz konusu yol akslarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait Genel Hükümlerinin 2 numaralı maddesinde; “1/5000 Ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı’nda çizilen çeşitli arazi kullanım kararları ve yerleşme alanlarına ait sınırlar şematik olarak gösterildiğinden, bu plan üzerinden ölçü alınamaz, yer tespiti ve uygulama yapılamaz. Fonksiyonel sınırlar ve uygulamaya yönelik detaylar, alana ilişkin yapılacak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları’nda belirlenecektir.” hükmü doğrultusunda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ulaşım kademelenmesini ve kurgusunu değiştirici nitelikte olmadığı ve 1/5000 ölçekli plan kararlarına ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil etmediği, ancak söz konusu düzenlemeye ilişkin Orman Genel Müdürlüğünün uygun görüşü bulunmadığı görülmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu düzenleme, ölçek bakımından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı konusu olma niteliği taşımadığından, plan bütünlüğünü açısından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan ana prensiplerini ve kararlarını etkileyici nitelikte olmamakla birlikte, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir.

 1. 18.05.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanı” nda kalan Pendik İlçesi Ballıca Mahallesi 404 parselin, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Orman Alanı” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

13.10.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlardan önce söz konusu parsel “Orman Alanı” olarak işlenmiştir. Ancak Orman Genel Müdürlüğü (Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü)’ nün 03/01/2018 tarihli ve E.21178 sayılı itiraz yazısı doğrultusunda orman alanları yeniden düzenlenmiş ve söz konusu parsel; 18.05.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ile “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanı” lejandına alınmıştır.

Düzenlemeye konu 404 parselin; 1/1000 ölçekli teklif plan dosyasında yer alan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü’nün 09/11/2018 gün ve E.2389548 sayılı güncel kurum görüş yazısı ve eki doğrultusunda “Orman Alanı” olarak düzenlendiği görülmektedir.

Ancak söz konusu düzenlemede, 1/5000 ölçekli planlar ile alt ölçeği olan 1/1000 ölçekli planlar arasında uyumluluğu sağlanması açısından, düzenlemeye konu 404 parsele ilişkin ihtilafın ortadan kaldırılması gerekmekte olup, sonraki süreçte alan büyüklüğü açısından plan bütünlüğü doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan ana prensiplerini ve kararlarını etkileyici nitelikte olması nedeni ile öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planında değerlendirilmesi halinde uygun olarak değerlendirilmektedir.

 1. 18.05.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Ek-4 numara ile gösterilen alanda “12 m. en kesitli Yol” lejantında kalan alanın, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde istikameti değiştirilerek yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir.

Düzenlemeye konu yol aksının hâlihazırda arazi durumuna göre İSKİ atıksu ve yağmursuyu hattı güzergahı doğrultusunda düzenlendiği ve yapılan düzenlemeye ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün olumsuz bir görüşü bulunmadığı görülmektedir.

Bu kapsamda söz konusu düzenlemenin uygulamayı kolaylaştırıcı nitelikte olduğu ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ulaşım kademelenmesini ve kurgusunu değiştirici nitelikte olmadığı 1/5000 ölçekli plan kararlarına ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil etmediği görülmektedir.

 1. 18.05.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Ek-5 numara ile gösterilen alanda 180 ve 497 parsellerin “25 ki/ha yoğunlukta Gelişme Konut Alanı” lejantında kalan kısmında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “8 m. en kesitli Yol” olarak düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

Düzenlemeye konu yol aksına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait Genel Hükümlerinin 2 numaralı maddesinde; “1/5000 Ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı’nda çizilen çeşitli arazi kullanım kararları ve yerleşme alanlarına ait sınırlar şematik olarak gösterildiğinden, bu plan üzerinden ölçü alınamaz, yer tespiti ve uygulama yapılamaz. Fonksiyonel sınırlar ve uygulamaya yönelik detaylar, alana ilişkin yapılacak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları’nda belirlenecektir.” hükmü doğrultusunda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ulaşım kademelenmesini ve kurgusunu değiştirici nitelikte olmadığı ve 1/5000 ölçekli plan kararlarına ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil etmediği görülmektedir.

 1. Pendik İlçesi, Ballıca Mahallesi, 501 parselin 18.05.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “50 ki/ha yoğunluklu Mevcut Konut Alanı” lejantında kalan kısmında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Park Alanı” düzenlemesi yapıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan düzenleme incelendiğinde; yaklaşık 600 m² büyüklüğündeki “50 ki/ha yoğunlukta Mevcut Konut Alanı” nın “Park Alanı” olarak planlandığı tespit edilmiş olup, söz konusu düzenleme  alan büyüklüğü açısından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ölçeği bakımından gösterilemeyecek nitelikte olması sebebiyle 1/5000 ölçekli nazım imar plan konusu olma özelliği taşımamakla birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planı açısından donatı artırıcı nitelik taşıdığı görülmektedir.

 1. Pendik İlçesi, Kurna Mahallesi, 550 parselin 18.05.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Orman İhtilaflı Alan” sınırı içinde “Günübirlik Tesis Alanı” lejantında kalan kısmı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Orman İhtilaflı Alan” sınırı içinde “Ağaçlandırılarak Korunacak Alan” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

Yapılan düzenleme incelendiğinde;

13/10/2017 onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 19/12/2017 tarihli ve E.20170632911sayılı itiraz yazısı ile mutlak, kısa ve orta mesafeli havza koruma kuşaklarının revize edilmesi talebi ile itiraz edilmiş bu kapsamda söz konusu mutlak, kısa ve orta mesafeli havza koruma kuşakları 18/05/2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile yeniden düzenlenmiştir.

Değişen koruma kuşaklarına göre planda belirlenen fonksiyonların da yeniden düzenlenmesi gerekliliği hasıl olmuştur. Bu kapsamda Kısa Mesafeli Koruma Alanlarında Günübirlik Tesis Alanı gibi fonksiyonlar yer alamayacağından, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile 550 parseldeki “Günübirlik Tesis Alanı” nın Kısa Mesafeli Koruma Sınırı içerisinde kalan kısmının “Ağaçlandırılarak Korunacak Alan” olarak yeniden düzenlendiği görülmektedir.

Ancak, 550 parselden geçen ve devamında G22B03C ve G22B03B plan paftalarında Kısa Mesafeli Koruma Sınırının 18.05.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında sehven güncellenip revize edilmediği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu düzenleme, 1/1000 ölçekli plan kararlarına ve ilgili yönetmelik ve mevzuta uygun nitelik taşımakla birlikte, 1/5000 ölçekli nazım imar planının da teklif 1/1000 ölçekli düzenlemeye göre revize edilmesi ve 18.05.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı G22B03C ve G22B03B plan paftalarının da bu doğrultuda yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 1. Pendik İlçesi, Emirli Mahallesi, 222, 223, 1073 ve 1035 parselin 18.05.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Günübirlik Tesis Alan” lejantında kalan kısmı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Orman Alanı” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

Yaklaşık 45700 m² büyüklüğündeki “Günübirlik Tesis Alan” lejantında kalan düzenlemeye konu parsellerin, 13.10.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Yenişehir Mahallesi bir kısmı ile Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahallesine İlişkin Nazım İmar Planı’nda “Orman İhtilaflı Alan” sınırı içinde “Günübirlik Tesis Alanı” ve “Orman Alanı” lejantında kaldığı görülmekte iken, söz konusu plana yapılan itiraz sonucunda, “Günübirlik Tesis Alanı” lejantına alındığı tespit edilmiştir.

Yapılan düzenlemeye konu “Orman Alanı” nın 1/1000 ölçekli uygulama imar teklif plan dosyasında yer alan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü’nün 09/11/2018 gün ve E.2389548 sayılı güncel kurum görüş yazısı ve eki doğrultusunda düzenlendiği görülmektedir.

Ancak söz konusu düzenlemede, 1/5000 ölçekli planlar ile alt ölçeği olan 1/1000 ölçekli planlar arasında uyumluluğu sağlanması açısından, düzenlemeye konu 222, 223, 1073 ve 1035 parsele ilişkin ihtilafın ortadan kaldırılması gerekmekte olup, sonraki süreçte alan büyüklüğü açısından plan bütünlüğü doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan ana prensiplerini ve kararlarını etkileyici nitelikte olması nedeni ile öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 1. Pendik İlçesi, Kurna Mahallesi, 246 parselin 18.05.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Sağlık Tesisleri Alanı” lejantında kalan kısmı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “SK-1 Rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.“SK-1 Rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” na ilişkin plan notunda;

“Ballıca, Kurna, Kurtdoğmuş köylerinin Ömerli Baraj Havzası’nın kısa mesafeli koruma kuşağı sınırları içinde kalan bölümlerinde kırdan kente göçü önlemek, kırsal yaşam kalitesini arttırmak ve bu köylerde yaşayan insanları fiziki, ekonomik ve sosyal hayatlarından koparmadan sürdürülebilir kılmak amacı hedeflenmiştir.

Bu amaç doğrultusunda; İSKİ kuşaklama kollektörü yapılması şartı ile bu alan içindeki 25.05.2006 tarihinde mevcut olan yapıların kat adedini arttırmamak, yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak, kullanım şeklini ve bağımsız birim sayısını değiştirmemek, 2 katı geçmemek şartıyla yeniden yapılmalarına izin verileceği gibi mevcut halleriyle muhafazasına yönelik basit, ruhsata tabi tadilat, bakım ve onarım yapılabilir. Kamu yapılarında ihtiyaca bağlı olarak yapı inşaat alanında değişiklik yapılabilir.

Bu alan içerisinde turizm tesisi, akaryakıt istasyonu, otel, konaklama, hayvancılık tesisi, imalathane, fabrika ve benzeri faaliyetlerin yapılmasına yönelik plan değişikliğine izin verilmez, yalnız mesken ve meskenlerin günlük ihtiyaçlarına cevap verecek faaliyetlere (cami, bakkal, manav, kıraathane vb.) yönelik tadilat, bakım ve onarım faaliyetlerine izin verilebilir” denilmektedir.

Söz konusu plan notunda geçen “…25.05.2006 tarihinde mevcut olan yapıların kat adedini arttırmamak, yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak, kullanım şeklini ve bağımsız birim sayısını değiştirmemek, 2 katı geçmemek şartıyla yeniden yapılmalarına izin verileceği gibi..” ifadesinden de anlaşılacağı üzere, mevcutta bulunan Sağlık Tesis Alanının mevcut haliyle parsel bütününde aynı fonksiyonu koruduğu görülmektedir.

Yapılan düzenleme incelendiğinde; yaklaşık 1200 m² büyüklüğündeki “Sağlık Tesisleri Alanı” lejantında kalan kısımlarının 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “SK-1 Rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”  olarak planlanan kısmı, yukarıda bahsi geçen plan notu ile parsel bütününde Sağlık Tesis Alanı fonksiyon kullanımını koruduğu görülmekle birlikte, 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan bütünlüğünü açısından 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkileyici nitelik taşımaktadır.

Bu kapsamda, düzenlemeye konu 246 parselin tamamının, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyumlu olacak şekilde, 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Sağlık Tesisleri Alanı” ve teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise “Aile Sağlığı Merkezi” lejandına alınarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 1. Pendik İlçesi, Kurna Mahallesi, 169 parselin 18.05.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “SK-1 Rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” lejantında kalan kısmı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Mezarlık Alanı” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

Yapılan düzenleme incelendiğinde; yaklaşık 1700 m² büyüklüğündeki “SK-1 Rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” lejantında kalan kısmı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Mezarlık Alanı” olarak planlandığı tespit edilmiş olup, söz konusu düzenlemeye ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifi dosyasında yer alan Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 28/11/2018 gün ve 42941031.310.01.02-1910-257199 sayılı güncel kurum görüş yazısı ve eki doğrultusunda düzenlendiği tespit edilmiş olup, söz konusu düzenleme donatı arttırıcı nitelikte olup alan büyüklüğü açısından 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkileyici nitelikte olmadığından 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı nitelik taşımamaktadır.

 1. Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Mahallesi, 532 parselin 18.05.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Tarım Alanı” lejantında kalan kısmı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

Yapılan düzenleme ile; mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 532 parselin, yaklaşık 1470 m² büyüklüğündeki “Tarım Alanı” lejandına denk gelen kısmının, 1/1000 ölçekli teklif planda, yoldan mahreç alacak ve parsel bütünlüğünü koruyacak şekilde “Belediye Hizmet Alanı (İSKİ)” olarak düzenlendiği görülmüş olup, söz konusu düzenleme uygulamayı kolaylaştırıcı ve donatı artıcı nitelik taşımakla birlikte alan büyüklüğü açısından 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkileyici nitelikte değildir.

 1. Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Mahallesi, 652 ve 653 parselin 18.05.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Tarım Alanı” lejantında kalan kısmı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Mezarlık Alanı” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

Yapılan düzenleme incelendiğinde; yaklaşık 1000 m² büyüklüğündeki “Tarım Alanı” lejantında kalan kısımlarının 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklif planda “Mezarlık Alanı” olarak planlandığı tespit edilmiş olup, söz konusu düzenlemeye ilişkin 1/1000 ölçekli teklif plan dosyasında yer alan Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 28.11.2018 gün ve 42941031.310.01.02-1910-257199 sayılı güncel kurum görüş yazısı ve eki doğrultusunda düzenlendiği tespit edilmiş olup, söz konusu düzenleme alan büyüklüğü açısından 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkileyici nitelikte değildir.

1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi plan notları açısından değerlendirildiğinde;

 1. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi plan notları Genel Hükümler 9,10,11,13,14,15,16 ve 25. Maddeler 1/5000 ölçekli nazım imar planında yer almamaktadır. Söz konusu maddeler, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı detayı içeren plan notları olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırılık teşkil etmemektedir.
 2. 1/5000 ölçekli nazım imar planında Genel Hükümler kısmında 11. ve 12. Maddeler, teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları kısmında yer almamakta olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile uyumlu hale getirilmesi açısından söz konusu maddelerde yer alan konulara yönelik 1/1000 ölçekli plan notlarında da hüküm getirilmesi gerekmektedir.
 3. Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, “Kentsel Çalışma Alanları” başlığı altında yer alan “Ticaret Alanı” lejandına ilişkin plan notunda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notlarından farklı olarak, “…pansiyon, sinema, tiyatro gibi kültürel ve sosyal tesisler…” gibi kullanımlara yer verildiği görülmekte olup, söz konusu düzenleme, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarından farklı plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşımaktadır.
 4. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, plan notları “Sosyal Altyapı Alanları” başlığı altında yer alan “Açık Spor Tesisi Alanı” lejandına ilişkin plan notunda, “…Bölge ihtiyacına göre kapalı ve açık alan gerektiren spor faaliyetleri yer alabilir.” denilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planında “Spor Alanları” na ilişkin plan notunda; “…Bölge ihtiyacına göre kapalı ve açık alan gerektiren spor faaliyetleri yer alabilir.” hükmü geçmekte olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifindeki plan notu ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı notlarının uyumlu olduğu görülmektedir.

Ancak,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde “Açık Spor Tesisi Alanı” olarak tanımlanmasına rağmen plan notundaki açıklama kısmında “…kapalı...” ifadesi geçmesinin çelişki oluşturduğu görülmektedir. Bu kapsamda söz konusu plan notunun, “Spor ve oyun ihtiyaçlarını karşılayan alanlardır. Bölge ihtiyacına göre açık alan gerektiren spor faaliyetleri yer alabilir.”  şeklinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 1. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, plan notları “Sosyal Altyapı Alanları” başlığı altında yer alan “Kültürel Tesisi Alanı” lejandına ilişkin plan notunda, “Toplumun kültürel faaliyetlerine yönelik hizmet vermek üzere kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, sanat galerisi, müze, konser, konferans, kongre salonları, sinema, tiyatro ve opera gibi fonksiyonların yer aldığı kamu mülkiyetteki alanlardır. Bu alanlarda yapılaşma şartları TAKSmaks:0.40, EMSAL:0.40 ve Yençok: 3 kat olarak uygulanacaktır.” denilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planında “Kültürel Tesis Alanı” na ilişkin plan notunda; “Toplumun kültürel faaliyetlerine yönelik hizmet vermek üzere kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu gibi fonksiyonların yer aldığı köy halkının ihtiyacına göre gerekli hallerde düğün organizasyonu ve taziye evi gibi kullanımına da hizmet vermek üzere ayrılan kamu mülkiyetteki alanlardır. Bu alanlarda yükseklik üç katı geçemez.” hükmü geçmekte olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifindeki plan notu ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı notlarında kullanım kararlarına ilişkin farklılık olduğu görülmektedir.

Söz konusu düzenleme ile, teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notunda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notunda geçen fonksiyonlara ilave olarak getirilen “…sanat galerisi, müze, konser, konferans, kongre salonları, sinema, tiyatro ve opera..” gibi fonksiyonların, kamu kullanımına uygun kullanımlar olduğu görülmekle birlikte, hangi amaçla düzenlendiği anlaşılamamakta olup plan bölgesi dokusuna ve kimliğine uygun olmayan kullanımlar olduğu görülmektedir. Ayrıca 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notunda geçen “…köy halkının ihtiyacına göre gerekli hallerde düğün organizasyonu ve taziye evi gibi..” fonksiyonlara da yer verilmediğinden,  teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Kültürel Tesis Alanı” na ilişkin plan notun, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 1. 1/5000 ölçekli nazım imar planında, “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar” lejandına ilişkin plan notunda, imar hakkı transferine ilişkin hükümlerin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, plan notları “Yapı Sınırlaması Getirilerek Korunacak Alanlar” başlığı altında yer alan “Dere Islah ve İşletme Bandı” na ilişkin plan notunda yer verilmediği görülmektedir.

1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, “Dere Islah ve İşletme Bandı” lejandında kalan alanlarda imara konu parseller yer almadığından, söz konusu düzenleme 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarından farklı olmakla birlikte, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bütünlüğüne uygun olarak değerlendirilmektedir.  

 1. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, plan notları “Yapı Sınırlaması Getirilerek Korunacak Alanlar” başlığı altında yer alan,

            “SK-1 Rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”

“Ballıca, Kurna, Kurtdoğmuş köylerinin Ömerli Baraj Havzası’nın kısa mesafeli koruma kuşağı sınırları içinde…”

            “SK-2 Rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”

“Ömerli Baraj Havzası’nın orta mesafeli koruma kuşağı sınırı içinde…”

            “SK-3 Rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”

            “Ömerli Baraj Havzası’nın kısa ve orta mesafeli koruma kuşağı sınırları içinde…” şeklinde tanımlanmaktadır.

1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notlarında ise,

“SK-1 Rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”

“Ballıca, Kurna, Kurtdoğmuş köylerinin Ömerli Baraj Havzası’nın kısa mesafeli koruma kuşağı sınırları içinde..”

“SK-2 Rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”

“Ballıca, Kurna, Kurtdoğmuş köylerinin dışında ve Ömerli Baraj Havzası’nın orta ve uzun mesafeli koruma kuşağı sınırları içinde…” şeklinde tanımlanırken

“SK-3 Rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”na ilişkin ise bir tanım yapılmamıştır.

Teklif 1/1000 öçekli uygulama imar planında SK-1, SK-2 ve SK-3 plan notları ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notları farklılık göstermekle birlikte, söz konusu tanımlamaların eksik ve hatalı yapıldığı tespit edildiğinden söz konusu SK-1, SK-2 ve SK-3 plan notlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notlarına göre revize edilmesi gerekmektedir.

 1. 13.10.2017 onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında “SK-3 rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” fonksiyonuna ait plan notlarında “…%10’u Ağaçlandırılarak Korunacak Alan..” miktarı, 17.05.2018 tarih ve 798 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı alınarak onaylanan 18.05.2018 t.t.li 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile “…%40…” olacak şekilde yeniden düzenlenmiş, söz konusu meclis kararı da İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin 27.12.2019 tarih ve 2018/1667 E., 2019/2583 K. sayılı mahkeme kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu Mahkeme Kararı gereği 18.06.2020 tarihli ve BN:2323 sayılı Başkanlık Oluru alınarak çalışmalara başlanmıştır.

Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, SK-3 Rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanına ilişkin plan notunda; “…%40’ı Ağaçlandırılarak Korunacak Alan…” ifadesi bulunmakta olup, söz konusu plan notunun, mahkeme kararı göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 1. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesine ilişkin, plan paftalarında ve plan lejandında bulunmasına rağmen, açıklayıcı plan notları kısmında yer almadığı görülmektedir.

Bu kapsamda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notlarında geçen, “Özel Kanunlarla Belirlenen Alan Ve Sınırlar” başlığı altında yer alan;

“Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi

Bu alanlarda 2565 sayılı “Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu” hükümleri geçerlidir.” şeklindeki plan notu, teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları kısmına eklenmesi gerekmektedir.

 1. 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Günübirlik Tesis Alanı” lejandında kalan alanın, teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar plan paftalarında, “G” simgesi konularak Günübirlik Tesis Alanı düzenlenmesine rağmen, sehven komşuluğunda bulunan Belediye Hizmet Alanı taraması ile tarandığı tespit edilmiştir.

Söz konusu düzenlemenin, sehven yapılan teknik bir hatadan kaynaklandığı görüldüğünden, bahsedilen teknik hatanın giderilmesi gerekmektedir.

 1. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında, “Lise Alanı” lejandına ilişkin plan notunda “.Kamu kullanımında ortaokul tesisi yapılabilir…” hükmünde geçen “…ortaokul…” ifadesinin “…lise…” olarak belirtilmesi gerekirken, sehven düzenlendiği tespit edilmiştir.

Söz konusu düzenlemenin sehven yapılan teknik bir hatadan kaynaklandığı görüldüğünden, bahsedilen teknik hatanın giderilmesi gerekmektedir.

SONUÇ:

 • 1 numaralı düzenleme; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan ana prensiplerini ve kararlarını etkileyici nitelikte olmamakla birlikte, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir.
 • 2 ve 7 numaralı düzenlemelerde; düzenlemede bahsi geçen parsellere ilişkin ormana konu ihtilafın ortadan kaldırılması gerekmekte olup, öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planında değerlendirilmesi halinde uygun olarak değerlendirilmektedir.
 • 3,4,9,10,11 ve 12 numaralı düzenlemeler; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ulaşım kademelenmesini ve kurgusunu değiştirici nitelikte olmamakla birlikte uygulamayı kolaylaştırıcı donatı artıcı nitelik taşımakta ve alan büyüklüğü açısından 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkileyici 1/5000 ölçekli plan kararlarına ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil etmemektedir.
 • 5 numaralı düzenleme; 1/5000 ölçekli nazım imar plan konusu olma özelliği taşımamakla birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planı açısından donatı artırıcı nitelik taşımaktadır.
 • 6 numaralı düzenleme; 1/1000 ölçekli plan kararlarına ve ilgili yönetmelik ve mevzuta uygun nitelik taşımakla birlikte, 1/5000 ölçekli nazım imar planının da teklif 1/1000 ölçekli düzenlemeye göre revize edilmesi ve 18.05.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı G22B03C ve G22B03B plan paftalarının da bu doğrultuda yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
 • 8 numaralı düzenleme, düzenlemeye konu 246 parselin tamamının, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyumlu olacak şekilde, 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Sağlık Tesisleri Alanı” ve teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise “Aile Sağlığı Merkezi” lejandına alınarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
 • 14 numaralı düzenleme; 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan bütünlüğünü açısından 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarından farklı plan bütünlüğünü bozucu taşımaktadır.
 • 17 numaralı düzenleme; 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarından farklı olmakla birlikte, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bütünlüğüne uygun nitelik taşımaktadır.
 • 13,15,16,18 ve 20 numaralı düzenlemeler; yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda değerlendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
 • 19 numaralı düzenleme, yukarıda bahsedilen mahkeme kararı göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir.
 • 21 ve 22 numaralı düzenlemeler, sehven yapılan teknik bir hatadan kaynaklandığından, bahsedilen teknik hatanın giderilmesi gerekmektedir.
 • Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının; Kurum ve Kuruluş Görüşlerine İlişkin Değerlendirme kısmında bahsedilen, Orman Bölge Müdürlüğü Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü’nün, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün, Kültür Turizm Bakanlığı İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar II.Bölge Müdürlüğü’nün görüşleri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. ” Denilerek.

Pendik Belediye Meclisinin İlgi (b) Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı Teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş mahalleleri 1/1000 ölçekli UİP teklifi incelenmiş olup; Müdürlük Değerlendirme yazısındaki plan paftaları ve plan uygulama hükümleri açısından yapılan tespitlerden; 1 nolu tespite konu olan yolların iptal edilerek 10 m. enkesitindeki yolun Orman alanı ve 9 m. enkesitindeki yolun Tarım alanı olarak planlanması; 2, 6 ve 7 nolu tespitlere ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı doğrultusunda Müdürlüğünce 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı tekliflerinin hazırlanarak meclise sunulması; 8 nolu tespite konu olan Kurna Mahallesi 0/246 parselin tamamının “Aile Sağlığı Merkezi” fonksiyonuna alınması ve bu doğrultuda Müdürlüğünce 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı teklifi hazırlanarak meclise sunulması; 13 nolu tespite konu olan 1/5000 ölçekli planın Genel Hükümler kısmında yer alan plan notlarının 1/1000 ölçekli planın Genel Hükümler kısmına eklenmesi; 14 nolu tespite konu olan 2.1. Ticaret alanı başlığı altındaki plan notunda geçen “…pansiyon, sinema, tiyatro gibi kültürel ve sosyal tesisler…” ifadesinin iptal edilmesi; 15 nolu tespite konu olan 5.5. Açık Spor Tesis alanı başlığı altındaki plan notunda geçen “…kapalı ve …” ifadesinin iptal edilmesi; 16 nolu tespite konu olan 5.7. Kültürel Tesis alanı başlığı altındaki plan notunda geçen “…sanat galerisi, müze, konser, konferans, kongre salonları, sinema, tiyatro ve opera gibi …” ifadesi iptal edilerek yerine “taziye evi” ifadesinin eklenmesi; 18 nolu tespite konu olan 8.7 SK-1 rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı başlığı altında yer alan plan notundaki “…ve orta..” ifadesinin iptal edilmesi ve 8.9 SK-3 rumuzlu Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı başlığı altında yer alan plan notundaki “Ömerli Baraj Havzasının kısa ve orta mesafeli koruma kuşağı sınırları içinde kalan bu alanlarda” ifadesinin iptal edilmesi; 20 nolu tespite konu olan hususta 1/5000 ölçekli Nazım İmar planının 2.1. Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi başlığı altında yer alan plan notunun tamamının  1/1000 ölçekli plan notlarına eklenmesi; 21 nolu tespite konu hususta Günübirlik Tesis Alanındaki taramaya ilişkin teknik hatanın düzeltilmesi; 22 nolu tespite konu olan 5.3. Lise alanı başlığı altında yer alan plan notundaki “..ortaokul tesisi..” ifadesi iptal edilerek yerine “lise” ifadesinin eklenmesi ve diğer hususların ilçeden geldiği şekli ile kabulü komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

          Meclisimizin onayına arz olunur.”                     

 

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.