Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Üvezli Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliği.

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

805

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 11/05/2020 gün ve 2019/11426 sayılı yazısında;

            “İlgi:

 1. a) Şile Belediye Başkanlığı’nın 23/09/2019 tarihli ve 39098903-310.01.04.01.-E.400/8449 sayılı yazısı ve ekleri,
 2. b) Şile Belediye Meclisi’nin 14/06/2019 tarihli ve 2019/40 sayılı meclis kararı.
 3. c) Şile Belediye Meclisi’nin 10/05/2013 tarihli ve 2013/31 sayılı meclis kararı,
 4. d) Şile Belediye Başkanlığı’nın 05/06/2013 tarihli ve 150475 sayılı yazısı,
 5. e) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/09/2013 tarihli 1847 sayılı meclis kararı,
 6. f) Şile Belediye Meclisi’nin 03/12/2014 tarihli ve 2014/84 sayılı meclis kararı,
 7. g) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 18/04/2019 tarihli ve 20190180358 sayılı yazısı,

TALEP: İlgi (a) yazı ile 13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Üvezli Köyü Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazların ilgi (b) ilçe Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ: İlgi (c) ilçe Meclis Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Üvezli Köyü Uygulama İmar Planı ilgi (d) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilmiş, ilgi (e) Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 13/09/2013 tarihinde onaylanmıştır. 18/04/2014-20/05/2014 tarihleri arasında askıda kalan 13/09/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Üvezli Köyü Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlar ile ilgili olarak ilgi (f) ilçe Meclis Kararında; “…15,24,29,74,…”numaralı itirazlarla ilgili olarak kurumdan görüş alındıktan sonra müdürlüğüne iade edilmesi…”denilmektedir. İlgi (f) ilçe Meclis Kararında belirtilen itirazlara yönelik İSKİ Genel Müdürlüğü’nün; “Şile İlçesi Üvezli Mahallesi 47, 20, 16 ve 17 parsellerden 2013(1/1000) halihazırlarına göre vadi tabanı geçtiği tespit edilmiştir. Söz Konusu parsellerde onaylı 1/1000 imar planına uygun yol terklerinin yapılmasını müteakip, parsellere ait “Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı)”lejantının korunmasına gerek kalmayacaktır.”şeklindeki ilgi (g) kurum görüşü doğrultusunda hazırlanan ilgili parsellere yönelik plan değişikliği teklifi ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI: Söz konusu itirazlar ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile; “…bahsi geçen Şile İlçesi, Üvezli Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan 15, 24, 29, 74 sayı numaralı itirazlar (47, 20, 16 ve 17 parseller) incelenmiştir. Bahse konu itirazlar ile birlikte 30 parsel ile 196 parsel arasından bulunan alana yönelik Komisyon Teklifi ve İSKİ kurum görüşü kapsamında değerlendirilen hususlar Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle konuların Plan ve Projeler Müdürlüğü tarafından dijital ortamda üretilmesi ve plan dağıtım işlerinin dijital ortamda üretilen paftalar üzerinden yapılması uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlanmıştır.

MÜLKİYET: Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminde itiraza konu parsellerin şahıs mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

MERİ PLANDAKİ DURUMU: İlgi (b) İlçe Meclis kararı ile uygun görülen 15, 24, 29, 74 sayı numaralı itirazlar (47, 20, 16 ve 17 parseller) ve komisyon kararı ile düzenleme yapılan 30, 31, 33, 21, 170, 196, 197, 198, 218 parsellere ilişkin;

 • 47 parsel 1/5000 ölçekli 15.02.2013 tasdik tarihli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı Üvezli Köyü İtirazları’nda 60 k/ha yoğunluklu “Konut Alanları’nda” kalmaktadır. Ayrıca 13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Üvezli Köyü Uygulama İmar Planı’nda kısmen E:0.35 Hmax.:6.50 yapılaşma şatlarında “Konut Alanı”, kısmen “Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı)”, kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 20 parsel, 12.06.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı Değişikliği’nde (İBB Meclisi 13.09.2013 tarih ve 1847-1848-1858-1859 sayılı kararlarına ilişkin Düzenlemeler) kısmen “Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar’da (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı)” kısmen de “60 k/ha yoğunluklu Konut Alanları’nda” kalmaktadır. Ayrıca 13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Üvezli Köyü Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen “Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı)”, kısmen “Melen İsale Hattı”, kısmen “Ormanla İtilaflı Alanlar”, kısmen “Yol Alanı” kısmen de E:0.35 Hmax.:6.50 yapılaşma şatlarında “Konut Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 16 parsel, 12.06.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı Değişikliği’nde (İBB Meclisi 13.09.2013 tarih ve 1847-1848-1858-1859 sayılı kararlarına ilişkin Düzenlemeler) “Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar’da (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı)” kalmaktadır. Ayrıca, 13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Üvezli Köyü Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen “Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı)”, kısmen “Melen İsale Hattı”, kısmen “Yol Alanı”, kısmen de E:0.35 Hmax.:6.50 yapılaşma şatlarında “Konut Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 17 parsel, 12.06.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı Değişikliği’nde (İBB Meclisi 13.09.2013 tarih ve 1847-1848-1858-1859 sayılı kararlarına ilişkin Düzenlemeler) kısmen “Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar’da (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı)” kısmen de “60 k/ha yoğunluklu Konut Alanları’nda” kalmaktadır. Ayrıca 13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Üvezli Köyü Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen “Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar’da (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı)” kısmen “Melen İsale Hattı’nda kısmen “Yol Alanı’nda” kısmen ise “E:0.35 Hmax.:6.50 yapılaşma şatlarında Konut Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 30, 31, 33, 21, 170, 196, 197, 198, 218 parseller 12.06.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı Değişikliği’nde (İBB Meclisi 13.09.2013 tarih ve 1847-1848-1858-1859 sayılı kararlarına ilişkin Düzenlemeler) kısmen 60 k/ha yoğunluklu “Konut Alanları’” kısmen “Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı)” kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmaktadır. 13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Üvezli Köyü Uygulama İmar Planı’nda kısmen E:0.35 Hmax.:6.50 yapılaşma şatlarında “Konut Alanı” kısmen “Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı)” kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmaktadır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: 13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Üvezli Köyü Uygulama İmar Planı’na askı süresi içinde yapılan itirazlar sonucunda ilgi (b) İlçe Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin yapılan incelemede;

İlgi (f) ilçe Meclis Kararı ile 22 adet itirazın ilgili kurumlardan görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iade edildiği, 22 adet itirazdan sadece 15, 24, 29, 74 numaralı (4 adet) itirazlar için İSKİ Genel Müdürlüğü’nden görüş talep edildiği, İSKİ Genel Müdürlüğü ilgi (g) yazısı ile; 47, 20, 16, 17 parsellere ilişkin görüş gönderildiği ve ilgi (b) Meclis Kararı ile yapılan düzenlemede söz konusu parseller dışında 48, 15, 18, 19, 21, 22, 23 parselleri de kapsayacak şekilde parsellerdeki “Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı)” lejantının kaldırılarak “Konut Alanı’na” alındığı tespit edilmiştir. İSKİ Genel Müdürlüğü kurum görüşünde yer almayan ancak söz konusu parsellerdeki dere yataklarının doğal uzantısı olduğu anlaşılan diğer parsellerle ilgili olarak İSKİ Genel Müdürlüğü ile yapılan şifai görüşme neticesinde aynı görüşün diğer parseller için de geçerli olduğu bilgisi alınmıştır.

İlgi (b) Meclis Kararı ile itirazlar kapsamında yapılan değişikliklere ilave olarak ilgi (f) Meclis Kararında ve ilgi (g) İSKİ kurum görüşünde belirtilmeyen 30 ile 196 parseller arasında bulunan alana yönelik komisyon teklifi ile düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu düzenleme gerek İSKİ Genel Müdürlüğü Kurum Görüşüne gerek 1/5000 ölçekli NİP kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. ” Denilerek.

UİP-8935,5 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Üvezli Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne yapılan itirazlara ilişkin Şile Belediye Meclisi’nin ilgi (b) Kararı ile kabul edilen hususlar yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

  KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, Üvezli Köyü 1/1000 ölçekli UİP itirazlarına ilişkin teklif incelenmiş olup; İSKİ Genel Müdürlüğü’nden alınan kurum görüşü doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca aynen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”   

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.