Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

15.02.2019 onaylı Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro Hattı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları İtirazı.

Karar Tarihi

16 Eylül 2020

Karar No

760

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/03/2020 gün ve 2019/8209 sayılı yazısında;

“İlgi: a) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 06.02.2019 tarih ve 150893-288 sayılı yazısı.

  1. b) 11.02.2019 tarih ve BN:870 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
  2. c) 14.02.2019 tarih ve 196 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı.
  3. d) 14.06.2019 tarih ve BN:2893 sayılı dağıtımlı yazımız ve ekleri.
  4. e) 17.07.2019 tarih ve E.509 sayılı İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü yazısı.

İTİRAZ: İlgi (a) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ile; Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan, Arnavutköy İlçelerinden geçen “Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro Projesi” ne ilişkin hazırlanan teklif 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (sit ve koruma alanlarındaki bölümleri dâhil) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı pafta, rapor ve kurum görüşleri, 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre gereği için Başkanlığımıza iletilmiş, Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme sonrası plan teklifleri, ilgi (b) yazımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş, alınan ilgi (c) meclis kararı ile aynen uygun görülerek kabul edilmiştir.

Söz konusu planların sit alanları dâhilindeki paftaları ve raporu ilgili koruma bölge kurullarına ilgili kanun gereği değerlendirilerek karar alınmak üzere iletilmiş olup, sit alanları dışındaki paftaları ve raporu ise 15.02.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış, onaylanan planları askı ve ilan işlemleri için ilgi (d) dağıtımlı yazımız ile ilgili kurumlar ile Başkanlığımız Planlama Müdürlüğüne de iletilmiş ve bu Müdürlükçe 26.06.2019-26.07.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

   Söz konusu planların askı sürecinde ilgi (e) İl Sağlık Müdürlüğü yazısı ile; Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Projesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Plan paftalarının incelendiği, söz konusu Hattın Bakanlıklarına bağlı hizmet veren Şişli 4 Nolu Acil Yardım İstasyonunun üzerinde bulunduğu ve Bakanlıklarının yatırım programında bulunan Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 9226 ada 4 parsel sayılı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Bakanlıklarına tahsisli taşınmazdan geçtiğinin görüldüğü, bu durumun taşınmazda planlanan sağlık tesis yatırımlarının projelendirme ve yapım sürecinde sorunlara neden olacağı belirtilerek; konunun 26.06.2019 - 26.07.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan 15.02.2019 onaylı Gayrettepe - İstanbul Yeni Havalimanı Metro Projesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarına itiraz kapsamında değerlendirilerek söz konusu raylı sistem hattı güzergahının, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 9226 ada 4 parsel sayılı taşınmazın dışından geçecek şekilde planlanması talebi iletilmiştir.

MÜLKİYET/MEVCUT DURUM:

Başkanlığımız ortak kullanımındaki verilere göre plan itirazına konu Şişli İlçesi, Gülbahar (Tapuda Mecidiyeköy) Mahallesi, 9226 ada 4 parsel sayılı taşınmaz; (Tapuda) 1876 m2 ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde olup, halihazır durumda itiraz konusu parselde Şişli 4 Nolu Acil Yardım İstasyonu, çocuk oyun alanı ve trafo binası bulunduğu görülmektedir.

MERİ PLAN DURUMU:

İtiraz konusu parsel ; 29.12.2003 onaylı 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planında ve 24.06.2006 onaylı 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında Sağlık Tesisi alanında kalmaktadır.

Söz konusu parsel itiraza konu 15.02.2019 onaylı Gayrettepe - İstanbul Yeni Havalimanı Metro Projesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında Hat güzergahının gösterildiği “Raylı Toplu Taşıma Hattı” ve bu hattın sağ ve solunda belirlenen “Raylı Toplu Taşıma Hattı ve İstasyon Koruma Kuşağı” lejantlarında kalmakta olup, ilgili 1/1000 ölçekli plan notlarında;

“1. Raylı toplu taşıma hattı ve istasyonlarının imar ve inşaat uygulamaları istanbul büyükşehir belediyesi tarafından onaylanan uygulama projesine göre yapılacaktır.

  1. “Raylı toplu taşıma hattı” ile “raylı toplu taşıma istasyonu koruma kuşağı” üzerindeki alanlarda meri imar planı kararları geçerlidir.
  2. Uygulama projesi, inşaat ve işletme aşamalarında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınacaktır.
  3. Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
  4. Açıklanmayan hususlarda meri imar planı ve meri imar yönetmeliğine uyulacaktır.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME/SONUÇ:

İtiraz konusu parselin önceki ve meri planları birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu parseldeki 29.12.2003 onaylı 1/5000 ölçekli ve 24.06.2006 onaylı 1/1000 ölçekli imar planı şartları değiştirilmediğinden itiraza konu bir husus bulunmadığı değerlendirilmektedir. ” Denilerek.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünce ilgi (a) yazı ile 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmesi için tarafımıza iletilen, ilgi (c) Meclis kararı ile uygun bulunan 15.02.2019 onaylı Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Projesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarına itiraz edilen ilgi (e) İl Sağlık Müdürlüğü yazısı ve eklerimiz yazımız ekinde olup, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre söz konusu itirazın değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 15.02.2019 onaylı Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro Hattı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları İtirazı incelenmiş olup; söz konusu plan değişikliklerinin planla önerilen üstyapı yatırımını etkilemediği için, itirazın reddi Komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan Ulaşım ve Trafik – İmar ve Bayındırlık Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 16 Eylül 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.