Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Eyüpsultan İlçesi, Seyrantepe-Alibeyköy Cep Otogarı Raylı Sistem Projesine İlişkin 1/5000-1/1000 ölçekli Plan teklifleri.

Karar Tarihi

16 Eylül 2020

Karar No

756

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 31/10/2019 gün ve 2019/1857 sayılı yazısında;

 

“İlgi:  a) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 14.02.2019 tarihli ve 186371-376 sayılı yazısı ve ekleri.

 1. b) Raylı Sistem Projeler Müdürlüğünün 28.08.2018 tarihli ve 912 sayılı yazısı.
 2. c) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 11.10.2018 tarihli ve 1162693 sayılı yazısı.
 3. d) İSKİ Genel Müdürlüğünün 12.11.2018 tarihli ve E.20180572459 sayılı yazısı.
 4. e) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 30.10.2018 tarihli ve 1624 sayılı yazısı.
 5. f) Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün 23.10.2018 tarihli ve 1094 sayılı yazısı.
 6. g) Şehir Planlama Müdürlüğünün 14.11.2018 tarihli ve 5876 sayılı yazısı.
 7. h) Eyüpsultan Belediye Başkanlığının 09.11.2018 tarihli ve E.25143 sayılı yazısı.

           ı)  Sarıyer Belediye Başkanlığının 23.10.2018 tarihli ve 29399 sayılı yazısı.

 1. i) Kâğıthane Belediye Başkanlığının 09.01.2019 tarihli ve E.12265/2320129 sayılı yazısı.
 2. j) Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 01.02.2019 tarihli ve E.13709 sayılı yazısı.
 3. k) İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 13.11.2018 tarihli ve E.21642948 sayılı yazısı ve eki Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı yazısı.

TALEP:

İlgi (a) yazıda ilgi (b) yazı ile “Seyrantepe-Alibeyköy Cep Otogarı Raylı Sistem Hattı Projesi”ne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarının İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmesinin talep edildiği; söz konusu talep doğrultusunda ilgi (c) yazı ile teklife ilişkin kurum görüşlerinin talep edildiği ve ilgi (d), (e), (f), (g), (h), (ı), (i), (j) ve (k) kurum görüşlerinin alındığı belirtilerek söz konusu tekliflerin 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmesi talep edilmektedir.

MEVCUT DURUM:

Başkanlığımız coğrafi bilgi sisteminde yer alan hava fotoğraflarından ve panoramik görünümlerden de izlendiği üzere, söz konusu proje güzergâhına ilişkin teklif plan raporunda;

“ …Proje konusu hat, hâlihazırda işletme altında olan M2-Yenikapı-Hacıosman-Seyrantepe Metrosu’nun Seyrantepe İstasyonu’ndan başlamaktadır. Buradan devam eden hat Cendere Vadisi viyadük geçişinde, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli için ayrılan rezerv alan koridorunu kullanarak konut ve nüfus yoğunluğu olan Hamidiye mahallesine gitmektedir. Cendere Vadisi geçişinde hem Nato/Botaş Boru Hatları’nın koruma bantları dikkate alınmış hem de ileride yapılması planlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli için ayrılan rezerv alan en az şekilde etkilenecek bir yerleşim öngörülmüştür. Böylece 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’nin Cendere Vadisi geçişindeki güzergâh serbesitesi artırılmıştır. Hamidiye mahallesinden sonra devam eden hat, hâlihazırda inşaatı devam eden Media Center projesinin inşaat sınırlarını ve kazık-temel alt kotlarını dikkate alarak alanı teğet geçip Alibeyköy Cep Otogarı istasyonuna gitmek üzere tekrardan viyadüğe çıkmaktadır. Viyadük istasyon olarak tasarlanan Alibeyköy Cep Otogarı istasyonundan sonra devam eden hat tekrardan tünele girerek hattın son durağı olan Çırçır İstasyonuna ulaşmaktadır…” denilmektedir.

MERİ PLAN DURUMU:

Seyrantepe-Alibeyköy Cep Otogarı Raylı Sistem Projesi güzergâhında yer alan muhtelif 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları ve ilgili fonksiyonları  ilgi(g) Müdürlük görüş yazımızda ayrı ayrı belirtilmiş olup, söz konusu hat güzergâhının bir kısmının yer altından tüneller şeklinde bir kısmının ise viyadükler şeklinde inşa edileceği görülmektedir. Buna göre tüneller kısmında meri imar planlarının etkilenmeyebileceği, ancak viyadükler ve viyadük giriş-çıkışlarında meri imar planlarının etkileşim durumlarına göre ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi(a) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ile ; Seyrantepe-Alibeyköy Cep Otogarı Raylı Sistem Hattı’na ait teklif 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarının hazırlanıp, teklife ilişkin kurum görüşlerinin talep edildiği ve ilgi (d), (e), (f), (g), (h), (ı), (i), (j) ve (k ) kurum görüşlerinin alınarak ilgi(a) yazı ekinde tarafımıza iletildiği belirtilmektedir.

            -İlgi(d) İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında özetle; “Plan teklifi alanı; yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında kalmaktadır. Plan sahasından Kağıthane (Cendere) Deresi ve Alibeyköy Deresi geçmekte olup kısmen dere işletme bandı içinde, kısmen taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmaktadır. Söz konusu alanın içerisinden ve yakınından muhtelif çaplarda mevcut içmesuyu, atıksu, vakıfsu hatlarımız geçmekte olup mevcut altyapı tesislerimizi, dere işletme bandını, taşkın haritasını gösteren bilgiler yazımız ekinde gönderilmektedir. Plan değişikliğine konu alanın taslak plana \"Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı\" olarak işlenmesi gerekmektedir.” denilerek 14 madde halinde tespit ve değerlendirmeler belirtilmekte ve “Netice olarak, söz konusu plan çalışmasının yukarıda belirtilen şartlara göre revize edilmesi ve ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.

            -İlgi(e) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında özetle; Söz konusu projeye ilişkin Kağıthane, Sarıyer ve Eyüpsultan İlçeleri sınırları içinde ilgili belediyelerce hazırlatılan “Yerleşime Uygunluk Haritaları”nda hangi alanlarda yer aldığı bilgisi verilerek, “Söz konusu yerleşime uygunluk haritaları; yüzey ve yüzeye yakın jeoloji, jeofizik, mühendislik jeolojisi vb bilgiler kullanılarak üst yapı fonksiyonlarının imar planlamasına esas olarak hazırlanmış olup, planlama alanına ait yerleşime uygunluk bilgi paftası ve açıklama raporları yazımız ekinde verilmektedir.

              Sonuç olarak, ‘UA, ÖA1, ÖA2,1, ÖA3’ lejantlı alanlarda yukarıda ve raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, tüm proje güzergahı boyunca söz konusu tünelin geçeceği kotların, diğer mühendislik ve sanat yapılarının özelliklerinin de göz önüne alındığı, gerek yatay gerekse düşey mühendislik özelliklerinin ayrıntılı araştırıldığı, yaz ekinde verilen rapor örneğinde belirtilen hususları da kapsayacak şekilde söz konusu projeye özel tüm güzergah boyunca ‘Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması’ yapılması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği jeolojik bakımdan uygun görülmekte olup, ‘III ve UOA’ lejantlı alanlarda ise imar planı öncesinde ilgi(b) yönetmelik ve ilgi(c) genelge doğrultusunda ‘Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması’ yapılarak, hazırlanacak raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili birimine onaylatılması gerekmektedir. Ayrıca, projeye özel hazırlanacak rapor sonucunda gerekli görülmesi halinde tünel güzergâhı ile sanat ve mühendislik yapılarının yerleri ve konumlarının seçimi ile ilgili imar planının ve bu doğrultuda hazırlanacak geoteknik rapor sonucuna göre proje özelliklerinin revize edilmesi mühendislik tekniği ve proje ekonomisi bakımından önem arz etmektedir.” denilmektedir.

              -İlgi(f) Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü görüş yazısı eki komisyon raporunda; “…Söz konusu plan tadilatı teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile komisyonumuzca uygun görülmektedir.”  denilmektedir.

-İlgi(g) Şehir Planlama Müdürlüğü görüş yazısında özetle; “… Teklif plan pafta ve raporları birlikte ile birlikte yapılan incelemeler sonrası; Seyrantepe İstasyonu’nun, Türk Telekom Arena (Stadyum) ve yoğun konut alanlarından gelecek yolculuk taleplerini, gerek yaya ve araç etkileşimleri bakımından, gerekse çevre düzenlemesi bakımından hizmet verebilir şekilde (M2)Yenikapı-Hacıosman Metro hattı ile entegrasyon halinde ele alınmasının önemli olduğu,

Genel olarak söz konusu proje güzergahının, Nato/Botaş boru hatlarını dikkate alan yaklaşımının gerekli olduğu, Hamidiye İstasyonu’na girişte yapılacak tünel başlangıcının mevcut Nato/Botaş boru hatları ile çakıştığının belirtildiği ve deplase projelerinin yapılıp uygulama izinlerinin alınmasının gerekli olduğundan hareketle, söz konusu boru hatlarına ilişkin ilgili kurumlardan da görüş alınması gerektiği, Hamidiye İstasyonu’nun yüzey üstü yapılarının gerek altlık olarak kullanılan hâlihazır haritaya, gerekse meri 1/1000 ölçekli imar planındaki durumuna bakıldığında mevcut ve plandaki yol ve fonksiyonları  etkilediği,

Alibeyköy Cep İstasyonu’nun 13,5 m. yükseklikte viyadük üzerinde yapılacağı, söz konusu istasyon ile Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattı ile entegrasyon sağlanacağı ifade edilmekte olup, Başkanlığımız ortak kullanımında yer alan “Raylı Sistem Projeleri”nde görülen Alibeyköy-Gazi Otogar Tramvayı Projesi’nin de söz konusu entegrasyonda dikkate alınması, ayrıca, 1/1000 ölçekli teklif planın ilgili paftasında Alibeyköy Otogar İstasyonu’nun bulunacağı viyadük ayaklarının, halihazır harita altlığına göre, Alibeyköy Deresi yatağını etkilediği, aynı şekilde Cendere Deresi üzerindeki viyadük ayağının da  Cendere Deresi yatağını etkilediği tespit edildiğinden, ilgi(a) yazınızın dağıtım bölümünde görüş talep edilen İSKİ Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin görüşünün değerlendirilmesi gerektiği,

Son istasyon olan Çırçır İstasyonu’nun yapılmakta olan (M7)Kabataş-Mahmutbey Metro hattı ile entegrasyonunun sağlandığı ifade edilmekte olup, yakın çevre toplu taşıma sitemleri ve otoparklar ile konut alanlarından gelecek yaya yoğunluğunun söz konusu istasyonun ulaşım düzenlemelerinde dikkate alınması gerektiği, ayrıca, söz konusu Çırçır İstasyonu’nun yüzey üstü yapılarının gerek hâlihazır haritaya göre, gerekse meri 1/1000 ölçekli imar planına göre mevcut arazi kullanımını ve meri plandaki yolları etkilediği değerlendirilmektedir.

Ayrıca genel olarak, teklif plan konusu metro hattı projesindeki istasyon yüzey giriş-çıkışlarının, viyadüklerin, tünel giriş-çıkışlarının, meri 1/1000 ölçekli planlar kapsamında incelenmesi ve gerekli görülmesi halinde plan değişikliği konusu yapılması gerekmektedir. ….

Söz konusu teklif plan alanı kısmen, Eyüpsultan İlçesi dâhilinde, Müdürlüğümüzce Başkanlık Oluru ile başlanan 1/5000 Ölçekli Alibeyköy ve Çevresi Nazım İmar Planı çalışma alanı kapsamında kalmaktadır.

Toplu taşıma sistemine katkı sağlaması bakımından kamu yararı taşıyan “Seyrantepe-Alibeyköy Cep Otogarı Raylı Sistem Hattı Projesi”ne ilişkin hazırlanacak teklif imar planlarının; yukarıda belirtilen hususlar, ilgili kurum/kuruluş görüşleri, ilgili mevzuat (kanun ve yönetmelikler), şehircilik ilkeleri ve planlama esasları doğrultusunda değerlendirilmesi…” hususları ifade edilmektedir.

-İlgi(h) Eyüpsultan Belediye Başkanlığı görüş yazısında ; “Söz konusu Raylı Sistem Hattı Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe, Alibeyköy ve Çırçır Mahallelerinden geçmekte olup, söz konusu plan değişikliği hattın tamamının yeraltından geçmesi koşuluyla olumlu değerlendirilmektedir.” denilmektedir.

             -İlgi(ı)  Sarıyer Belediye Başkanlığı görüş yazısında ;   “…‘Seyrantepe-Alibeyköy Cep Otogarı Raylı Sistem Hattı Projesi’nin bir kısmı 07/11/2010 onay tarihli “4 Pafta, 3 Ada, 37-38-39 Parseller ve Bir Kısım Karayollarından Tahsisli Tescil Dışı Alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” ve bu planın alt ölçeği olan “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”nde kısmen “Metro ve Triyaj Alanı” sınırları içerisinde kısmen “Sağlık Tesisi Alanı”, kısmen ise “Park Alanı” lejantında kalmaktadır.

Söz konusu projenin bir kısmı ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 775 sayılı Gecekondu Önleme Kanunun 5, 7, 19 ve geçici 9. maddesine istinaden 27/06/2011 tarihinde onaylanan Revize Gecekondu Önleme Bölgesi ve bu alanın 29/12/2011 tarihinde TOKİ tarafından yeniden revize edildiği Gecekondu Önleme Bölgesi Alanında kalmaktadır.

İlgi yazınız ekinde iletilen ‘Seyrantepe-Alibeyköy Cep Otogarı Raylı Sistem Hattı Projesi’nde Belediyemiz yetki sınırları içinde kalan alan için kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.

-İlgi(i)  Kâğıthane Belediye Başkanlığı görüş yazısında ; “… “Seyrantepe-Alibeyköy Cep Otogarı Raylı Sistem Hattı Projesi” nin geçtiği güzergâha ilişkin mer’i 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı, plan notları ve lejant paftası yazımız ekinde sayısal ortamda (CD) gönderilmekte olup, meri 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında belirlenen yol güzergâhları ile Açık ve Yeşil Alanların korunarak proje çalışmalarının bu doğrultuda sürdürülmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.” denilmektedir.

             -İlgi(j)  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı görüş yazısında ; “…. \"Seyrantepe-Alibeyköy Cep Otogarı Raylı Sistem Hattı Projesi\" yazı eki CD'de iletilen bilgi paftalarında görüldüğü üzere İdaremiz yetki ve tasarruf alanları dışında yer almakla birlikte söz konusu hat üzerinde İdaremizce yürütülen güncel bir imar planı çalışmasının da bulunmadığı …” ifade edilmektedir.

              İlgi(k) İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı eki Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı görüş yazısında; “…. Raylı Sistem Hattı projesi ile Bakanlığımız Coğrafi Sistemindeki veriler ile çakıştırıldığında, yazımız ekinde gönderilen krokilerde de görüleceği üzere; İmece İlkokulu ile Çırçır Ortaokulunun bahçesinin bir kısmı Raylı Sistem Hattının koruma bandı içerisinde kalmakta, 6824 ada 1 parsel üzerinde yer alan Hasdal İlkokulu ile 6959 ada 1 parsel üzerinde yer alan Çağdaş Yaşam Eşref ve Sadullah Kıray Anaokulu Raylı Sistem Hattının İstasyon alanında kalmakta, üzerinde okul bulunmayan ancak imar planında “Ortaöğretim Alanı” fonksiyonunda kalan eğitim alanı ise raylı sistem hattı üzerinde kalmakta olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu Raylı Sistem Hattı güzergâhının onaylanması durumunda yukarıda bahsedilen eğitim alanları olumsuz olarak etkileneceğinden bahisle, Raylı Sistem Hattı güzergâhının revize edilmesi ve eğitim alanlarının korunması …” istenmektedir.

TEKLİF PLANLAR :

İlgi(a) yazı eki plan tekliflerinden; 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi:

1/5000 ölçekli “F21c19b”, “F21c20a”, “F21c20b (ilçe sınırı ayrımı ile 2 adet)”, “F21c15c (İlçe sınırı ayrımı ile 2 adet)” rumuzlu 6 adet halihazır harita paftası üzerinde plan onama sınırı içinde söz konusu proje hattı gösterilmiş, “F21c20b (ilçe sınırı ayrımı ile 2 adet)” rumuzlu paftalarda plan onama sınırı içine alınan alanda “İstanbul İli, Seyrantepe-Alibeyköy Cep Otogarı Raylı Sistem Hattı Projesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı” adı altında “Gösterim” bölümünde “Plan Onama Sınırı” , “Raylı Toplu Taşıma Yer Altı Hattı”, “Raylı Toplu Taşıma Yer Üstü Hattı”, “Raylı Toplu Taşıma İstasyonu” lejantları belirtilmiş olup, “Plan Notu” bölümünde ise ;

“1. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz.

             2.Güzergâh ve istasyon yerleri şematik olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında kesinleşecektir.

             3.Raylı toplu taşıma hattı ve istasyonları koruma kuşağı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında  belirlenecektir.

             4.Raylı toplu taşıma hattı üzerindeki alanlarda meri imar planı kararları geçerlidir.

             5.Raylı toplu taşıma hattı üzerindeki alanlarda yapılacak imar planı değişikliği, imar uygulaması, altyapı, her türlü kazı, sondaj ve inşaat uygulamalarından önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın görüşü alınacaktır.

 1. Raylı toplu taşıma hattına ait imar ve inşaat uygulamaları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanacak kesin projeye göre yapılacaktır.
 2. Proje ve uygulamalarda, jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarına uyulacaktır.

8.Belirtilmeyen hususlarda meri imar planı ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” denilmektedir.

Ayrıca, teklif 1/5000 ölçekli imar planı plan açıklama raporu da bulunmakta olup, raporda; proje güzergâhı, yolculuk talepleri, planlama alanı konumu, planlama alanı sit alanı ilişkisi, yetki alanları ve meri plan durumları hakkında özet bilgiler verilmektedir.    

1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi :

1/1000 ölçekli muhtelif rumuzlu 24 adet (ilçe sınırı ayrımı ile 3 adet aynı rumuzlu pafta dahil) halihazır harita paftaları üzerinde plan onama sınırı içinde söz konusu proje hattı gösterilmiş, “F21c20a1b” ve “F21c20b1b” rumuzlu paftalarda plan onama sınırı içinde “İstanbul İli, Seyrantepe-Alibeyköy Cep Otogarı Raylı Sistem Hattı Projesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” adı altında “Gösterim” bölümünde “Plan Onama Sınırı” , “Raylı Toplu Taşıma Yer Üstü Hattı”, “Raylı Toplu Taşıma Yer Altı Hattı”, “Raylı Toplu Taşıma Yer Üstü İstasyonu”, “Raylı Toplu Taşıma Yer Altı İstasyonu” “Raylı Toplu Taşıma İstasyonu Yer Üstü Yapı Alanı” “Raylı Toplu Taşıma Hat ve İstasyonları Koruma Kuşağı”, “Kamulaştırma Sınırı” belirtilmiş olup, “Plan Notu” bölümünde ise ;

“1. Raylı toplu taşıma hattı ve istasyonlarının imar, kamulaştırma ve inşaat uygulamaları İstanbul  Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak uygulama projesine göre yapılacaktır.

 1. “Raylı Toplu Taşıma Hattı” ile “Raylı Toplu Taşıma Hat Ve İstasyonları Koruma Kuşağı” içinde yürürlükte olan imar planlarının kararları geçerlidir. Bu alanlarda yapılacak imar planı değişikliği, imar uygulaması, kamulaştırma, altyapı ve her türlü kazı-sondaj ve inşaat uygulamalarından önce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın görüşü alınacaktır.
 2. Raylı Toplu Taşıma İstasyonu;

3.1. Raylı toplu taşıma istasyonu, istasyon yer altı yapılarının yer üstündeki izdüşüm sınırlarını kapsamaktadır.

3.2. Raylı toplu taşıma istasyonu alanları ile hat ve istasyonları koruma kuşağında, mülkiyeti kamuya ait alanlar ile imar planındaki donatı alanlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın olumlu görüşü alınmak koşulu ile yol, kavşak, açık otopark, meydan, park, çevre düzenleme ve altyapı projeleri uygulanabilir.

3.3. Raylı toplu taşıma istasyonu alanlarında zemin altında istasyon alanı ile entegre olan zemin altı katlı otopark alanları düzenlenebilir.

 1. Raylı toplu taşıma istasyonu yer üstü yapı alanı 4.1. Raylı toplu taşıma istasyonu yer üstü yapı alanı; istasyon çıkışları, viyadük, viyadük aç-kapa alanı, merdiven, asansör, havalandırma, şaft, acil çıkış vb yer üstü yapılarını ve bu yapıların çevre düzenleme alanları ile inşaat kazı alanlarını kapsamaktadır.

4.2. Raylı toplu taşıma istasyonu yer üstü yapı alanı, kamulaştırmaya esas alanlar olup, projenin gerektirdiği her türlü kamulaştırma işlemleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

 1. Uygulama aşamasında yaya kaldırımı, hemzemin geçişleri ve refüjlerde, yaya geçişini engellemeyecek şekilde çıkış, havalandırma bacası, acil çıkış yapıları yapılabilir.
 2. Uygulama aşamasında ilgili kurum (iski, tedaş, telekom, igdaş, deprem ve zemin inceleme müdürlüğü, ulaşım planlama müdürlüğü, yeşil alan ve tesisler yapım müdürlüğü vb.) Görüşleri alınarak önerilen tedbirlere uyulacaktır.
 3. Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
 4. Açıklanmayan hususlarda meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” denilmektedir.

Ayrıca, teklif 1/1000 ölçekli imar planı plan açıklama raporu da bulunmakta olup, raporda; proje güzergâhı, yolculuk talepleri, planlama alanı konumu, planlama alanı sit alanı ilişkisi, yetki alanları ve plan durumları hakkında özet bilgiler verilmektedir.    

 

DEĞERLENDİRME-SONUÇ

Teklif plan raporunda; Seyrantepe-Alibeyköy Cep Otogarı Raylı Sistem Hattı’nın; mevcut Yenikapı- Hacıosman - Seyrantepe (M2) Metro hattı, inşaat aşamasındaki Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı ve Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattı ile entegre olacağı; İstanbul’un önemli raylı sistem hatlarının birbiri ile bağlantısını sağlayacak yaklaşık 7 km’lik bir hat olduğu; mevcut Seyrantepe İstasyonu’ndan başlayan hattın sırasıyla Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan İlçe sınırlarından geçtiği; hattın 2022 yılına kadar inşa edilip işletmeye açılmasının öngörüldüğü; hattın, hâlihazırda işletme altında olan M2-Yenikapı-Hacıosman-Seyrantepe Metrosu’nun Seyrantepe İstasyonu’ndan başladığı; buradan devam eden hattın Cendere Vadisi viyadük geçişinde, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli için ayrılan rezerv alan koridorunu kullanarak konut ve nüfus yoğunluğu olan Hamidiye mahallesine gittiği; Cendere Vadisi geçişinde hem Nato/Botaş Boru Hatları’nın koruma bantlarının dikkate alındığı hem de ileride yapılması planlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli için ayrılan rezerv alandan en az şekilde etkilenecek bir yerleşim öngörüldüğü; böylece 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’nin Cendere Vadisi geçişindeki güzergâh serbesitesinin (esnekliğinin) artırıldığı; \"Hamidiye Mahallesi’nden sonra devam eden hattın hâlihazırda inşaatı devam eden Media Center Projesi’nin inşaat sınırlarını ve kazık temel alt kotlarını dikkate alarak alanı teğet geçip Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu’na gitmek üzere tekrardan viyadüğe çıktığı; viyadük istasyon olarak tasarlanan Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu’ndan sonra devam eden hattın tekrar tünele girerek son durak olan Çırçır İstasyonu’na ulaştığı belirtilmektedir.

 

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nce gereği için tarafımıza iletilen “Seyrantepe-Alibeyköy Cep Otogarı Raylı Sistem Hattı Projesi” ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı teklif paftaları, raporu ve ilgili kurum görüşleri incelenmiş olup, teklif planlara ait tarafımıza iletilen yukarıda özetle ifade edilen kurum görüşlerindeki hususlar, söz konusu 1/1000 ölçekli plan teklifi ilgili plan notunda ; “…6.Uygulama aşamasında ilgili kurum (İSKİ, Tedaş, Telekom, İgdaş, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü vb.) görüşleri alınarak önerilen tedbirlere uyulacaktır…” denilerek karşılanmaktadır. Halihazır harita altlığı kullanılarak hazırlanan teklif planların, söz konusu metro projesinin uygulanması sürecinde alınacak ilgili kurum görüşleri dikkate alınarak; özellikle hat güzergâhındaki viyadük giriş-çıkışlarında, diğer raylı sistem hatları ile entegrasyon sağlanmasında, yer altı istasyonlarının yüzeye giriş-çıkış alanlarındaki uygulamalarda meri 1/1000 ölçekli imar planlarının birlikte değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda meri 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarında plan değişiklikleri yapılması gerekebilecektir. \"denilerek.

 

Ulaşım Planlama Müdürlüğünce 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmesi amacıyla ilgi(a) yazı ile tarafımıza iletilen  “Seyrantepe-Alibeyköy Cep Otogarı Raylı Sistem Hattı Projesi” 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına ait plan paftaları, plan açıklama raporu ve ilgili kurum görüşleri yazımız ekinde olup, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre söz konusu teklifin değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Eyüpsultan İlçesi, Seyrantepe-Alibeyköy Cep Otogarı Raylı Sistem Projesine İlişkin 1/5000-1/1000 ölçekli Plan teklifleri incelenmiş olup; söz konusu teklifler Müdürlüğü’nden geldiği şekliyle Komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan Ulaşım ve Trafik – İmar ve Bayındırlık Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 16 Eylül 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.