Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi Güneyi Muhtelif Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Çalışması

Karar Tarihi

16 Eylül 2020

Karar No

749

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2018  gün ve  2017/6384  sayılı yazısında;

 

“İlgi:      a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2015 tarih ve 172 sayılı kararı.

  1. b) 30/03/2015 tarih ve BN:1961 sayılı yazımız.
  2. c) İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 25/05/2015 tarih ve 60319257/235.06.01/1104-

    58795 sayılı yazısı.

  1. d) 13/07/2015 gün ve 2015/7417 BN:4429 sayılı yazımız.
  2. e) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 16.09.2015 tarihli ve 1326 sayılı kararı.
  3. f) 15/07/2015 gün ve 6748 sayılı yazımız
  4. g) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/10/2015 tarihli ve 1534 sayılı kararı.
  5. h) 04/04/2016 tarih ve TN:325739 sayılı dağıtımlı yazımız.

ı) 13/06/2016 tarih ve BN:3007 sayılı yazımız.

  1. i) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2017 tarihli ve 665 sayılı kararı.
  2. j) 10.12.2019 tarih ve TN:1379169 sayılı yazımız.

 

1/5000 ölçekli Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planı 18.04.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmış ve 15/08/2013 – 16/09/2013 tarihleri arasında Başkanlığımızca askıya çıkartılmıştır. Söz konusu plana, askı süresi içinde yapılan itirazlar konularına göre dosyalar halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, “Büyükçekmece İlçesi, 1/5000 ölçekli Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup, İl Tarım Müdürlüğü’nden 1/5000 ölçekli planda tarım alanı olarak gösterilen alanlarda mevcut yapılaşma ve müktesep haklar dikkate alınarak yeniden görüş alınmasının ardından değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” mahiyetinde alınan ilgi (a) Meclis kararı doğrultusunda, ilgi (b) yazımız ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden talep edilen güncel kurum görüşü ilgi (c) yazıları ile tarafımıza iletilmiştir.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ilgi (c) yazısı, ilgi (d) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne iletilmiş olup “Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi Güneyi  Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar ve 09.06.2015  tarih 887 sayılı İBB Meclis kararı incelenmiş olup  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün  25.05.2015 tarih 58795 sayılı  görüşünde  Köy Hizmetleri Görüşüne  Uygun Planlanmış  Alan olarak  gösterilen  kısımlarda yer alan yapıların ruhsat  süreçleri ile ilgili olarak  ilçe belediyesinden  bilgi alınarak  planlama  yapılması,   yapılaşmamış  boş alanlarda ve ruhsatsız binaların olduğu alanlarda ise 18. madde  uygulama sınırları belirlenerek  DOP+KOP oranı %50  olacak şekilde  planlama yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” mahiyetinde ilgi (e) Meclis kararı alınmıştır. Söz konusu 18.04.2013 tasdik tarihli plana ilişkin başka bir itiraz dosyası kapsamında ilgi (f) yazımız ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ilgi (c) yazısı tekrar Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nce “Büyükçekmece İlçesi, 1/5000 ölçekli Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup İBB Meclisi’nin 16.09.2015 tarih 1326 sayılı kararı doğrultusunda uygulama yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde ilgi (e) Meclis kararının uygulanması doğrultusunda ilgi (g) karar alınmıştır.

İlgi (e) ve ilgi (g) Meclis kararları ile ilgi (h) yazımıza cevaben tarafımıza iletilen kurum görüşleri doğrultusunda, plan çalışması tamamlanmış ve ilgi (ı) yazımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiştir. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi “Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi Güneyi Muhtelif Parsellere İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi incelenmiş olup bölge planı kapsamında değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” mahiyetinde ilgi (i) kararı almıştır.

İlgi (i) Meclis kararı doğrultusunda, bölgede devam eden bütüncül bölge planı çalışmamız bulunmadığından, münferiden değerlendirilen, yaklaşık 48.8 hektarlık alana ilişkin ilgi (j) yazımızla ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş talep edilmiştir.

Sonuç olarak, ilgi (e), (g), (i) Meclis Kararları ve ilgi (j) yazımıza istinaden tarafımıza iletilen kurum görüşleri, alanın gelişme eğilimleri, sosyal ve teknik altyapı ihtiyacı,  çevresinde yer alan bölge planları yapılanma koşulları ve fonksiyonları ile İSKİ Büyükçekmece Havza Koşulları dikkate alınarak Müdürlüğümüzce nazım imar planı teklifi hazırlanmıştır.

Söz konusu Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi Güneyi muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ve eklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve yürürlükteki yasalar ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi Güneyi muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup teklif planın reddi, 29.07.2008 tasdik tarihli Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi 1. ve 2. Kısım 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına açılan dava sonucu tarım görüşü olmadığından iptal edilmiş olup 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun Geçici 6. maddesi “(Ek:4/7/2019-7181/21 md.) 19/7/2005 tarihinden önce onaylanmış 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planları veya arsa vasfı kazanmış parseller ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belirlenen onaylı köy ve/veya mezraların yerleşik alanı ve civarı ile yerleşik alanlar izinli kabul edilir.” hükmü gereğince hukuki iptal şartı ortadan kalktığı için onama sınırının 29.07.2008 tasdik tarihli Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi 1. ve 2. Kısım 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sınırlarına alınarak, 29.07.2008 tasdik tarihli Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi 1. ve 2. Kısım 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, 0 ada, 64 parselin Akaryakıt fonksiyonunun iptal edilerek, Küçük Sanayi Tesis Alanı fonksiyonuna alınması, ayrıca  29.07.2008 tasdik tarihli plan ile bu planın sınırları içindeki alanda onaylanan 1/5000 ölçekli plan değişiklikleri esas alınarak oluşturulacak bilgi paftasında gösterildiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 16 Eylül 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, Müzakere açıldı:

Osman DEMİR – Sayın Başkanım,

100 numaralı raporumuz Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi Güneyi muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi.

Komisyon Görüşünün son satırdan önceki “alanda” ibaresinden sonra gelmek üzere “bugüne kadar” cümlesinin eklenerek oylanmasını arz ederim, dedi.

Zeynel Abidin OKUL ( Meclis 1. Başkan Vekili ) – 100 numaralı raporu yapılan düzeltme ile birlikte oylarınıza sunuyorum, dedi.

- Oy’a sundu. Yapılan işaretle oylama neticesinde Oybirliği ile kabul edildi.