Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği.

Karar Tarihi

16 Eylül 2020

Karar No

744

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 10/02/2020 gün ve 2018/BN:15406  sayılı yazısında;

 

“İlgİ:   a) Şişli Belediye Başkanlığının 13.07.2017 tarihli ve 334-42059 sayılı yazısı eki  

06.07.2017 tarihli ve 196 sayılı Meclis Kararı ve plan değişikliği paftaları.

  1. b) Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 08.10.2018 tarihli ve BN:8284 sayılı yazımız.
  2. c) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2018 tarihli ve 1683 sayılı kararı.
  3. d) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2018 tarihli ve 1707 sayılı kararı.
  4. e) İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nin 31.01.2019 tarihli 2016/350 E, 2019/193 K. sayılı kararı.

 

13.05.2016 onaylı Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planında Turizm Tesis Alanlarına ilişkin plan notu değişikliği doğrultusunda, Şişli Merkez ve Çevresi, UİP’ na Turizm Tesis Alanlarına ilişkin plan notunun eklenmesine yönelik Şişli Belediye Başkanlığı’nca hazırlanan 5910,29 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na ilave plan notu teklifi İlçe meclisinin 06.07.2017 tarihli ve 2017/196 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup ilgi (a) yazı ile Başkanlığımıza gönderilmiştir.

 

Söz konusu 1/1000 ölçekli plan teklifi 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesi ile yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (b) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup ilgi (c) meclis kararı ile tadilen onaylanmış ve (d) meclis kararı ile düzeltme yapılarak tekrar “Şişli İlçesi, Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında Turizm Tesis Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği incelenmiş olup, teklife konu plan notunun son cümlesinin iptal edilerek 1/1000 ölçekli planlara eklenmesi komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.” denilerek, tadilen ve oy çokluğu ile karara bağlanmıştır.

 

İlgi (d) meclis kararının onay ve dağıtım süreci devam ederken; Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama imar Planında Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliğinin dayanağı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 tarihli ve 2015/849 sayılı kararı ilgi (e) mahkeme kararı ile “… uyuşmazlığa konu Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişkliği ile İstanbul gibi büyük metropollerin farklı bölgelerinde farklı potansiyeller ve sorunlar olduğu göz önünde bulundurularak, büyük şehirlerin farklılık gösteren kesimlerinde farklı ele alınması, imar planları ile bir kentteki her noktanın birbirine benzemesine değil, olumlu nitelikteki farklı özelliklerinin öne çıkarılmasına çalışılması gerekmekte iken dava konusu plan değişikliği ile bütün İstanbul’daki tüm turizm tesis alanları için aynı plan notları getirilmiş olduğu anlaşıldığından, dava konusu Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği ile kent bütününde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında turizm tesis alanı olarak planlanmış alanlarda imar haklarının arttırılmasına yönelik İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 tarih ve 849 sayılı kararında şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” denilerek iptal edilmiştir.

 

Plan hiyerarşisi çerçevesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının üst ölçekli plan doğrultusunda hazırlanması gerektiği dikkate alındığında, ilgi (e) mahkeme kararı ile 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin iptal edilmesi sonucu teklife konu 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği teklifinin dayanağı kalmadığından ilçesine iadesi gerekmektedir. ” Denilerek.

 

Konunun 3194 ve 5216 sayılı yasalar ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yeniden değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şişli İlçesi, Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında Turizm Tesis Alanlarına plan notu değişikliği incelenmiş olup, İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nin 31.01.2019 tarihli 2016/350E, 2019/193K sayılı kararı doğrultusunda plan notunun iptal edildiğinden meri imar planı şartlarının korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 16 Eylül 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.