Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Numaralı Çatalca İlçesi, Kaleiçi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı İtirazları.

Karar Tarihi

16 Eylül 2020

Karar No

739

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2018  gün ve sayılı yazısında;

 

“İlgi:

 1. 10.2019 tarihli ve TN:1116310 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
 2. Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2019 tarihli ve 790 sayılı kararı.
 3. İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 07.02.2020 tarihli ve E.20200062267 sayılı dilekçesi.
 4. Çatalca Belediye Başkanlığı’nın 17.02.2020 tarihli ve E.80328 sayılı dilekçesi.
 5. Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 14.02.2020 tarihli ve E.17076 sayılı dilekçesi.
 6. Şehir Planlama Müdürlüğünde kayıtlı 4 adet (BN:1413, BN:1478, BN:2019, BN:2020) itiraz dilekçesi.
 7. Şehir Planlama Müdürlüğünde kayıtlı 4 adet (BN:1837, BN:1841, BN:1843, BN:1846) itiraz dilekçesi.
 8. Şehir Planlama Müdürlüğünde 14.02.2020 tarihli ve BN:1986 sayı ile kayıtlı dilekçe.
 9. Şehir Planlama Müdürlüğünde 11.02.2020 tarihli ve BN:1722 sayı ile kayıtlı dilekçe.

 

PLAN ONAMA SÜRECİ

Müdürlüğümüzce hazırlanan NİP-40275 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Çatalca İlçesi, Kaleiçi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi İlgi (a) yazımız ile Başkanlık Makamına iletilmiştir. Söz konusu teklif Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (b) Meclis Kararı ile uygun bulunmuş ve Büyükşehir Belediye Başkanınca 07.12.2019 tarihinde onanarak 17.01.2020-17.02.2020 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğünce askıya çıkartılmıştır. Plan askı süresi içerisinde tarafımıza 13 adet itiraz dilekçesi iletilmiştir.

 

İTİRAZ VE DEĞERLENDİRME

07.12.2019 onaylı 1/5000 ölçekli Kaleiçi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na yasal askı süresi içinde ilgili kurumların ilgi (c), (d), (e) ve ilgili şahısların ilgi (f), (g), (h) ve (i) itiraz dilekçeleri ile muhtelif konularda itirazlarda bulunulmuştur.

 1. A) Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılan İtirazlar
 2. İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilgi (c) dilekçe (TN:193883) ile itiraz edilerek, 24.03.2019 tarihli Büyükçekmece Baraj Gölü Havza Koruma Planı Özel Hükümlerine uyulması gerektiği ve plan notlarında düzenleme yapılması gerektiği talep edilmektedir.

1/5000 Ölçekli Kaleiçi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı plan notlarının Genel Hükümler A.8. maddesinde “Planlama alanında İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.” şeklindeki plan notunun iptal edilerek İSKİ Genel Müdürlüğünün itirazı kapsamında “Büyükçekmece Baraj Gölü Havza Koruma Planı Hükümleri geçerlidir.” şeklinde düzenlenmesi uygun değerlendirilmektedir.

 1. Çatalca Belediye Başkanlığı tarafından ilgi (d) dilekçe (TN: 224792) ile itiraz edilerek, planın plan notları kısmına “Planda verilen emsal değerleri net parsel alanı üzerinden hesaplanacaktır. Konut ve Konut + Ticaret alanlarında kişi başına düşen Konut inşaat alanı standardı 45 m² olarak kabul edilmiştir.” ibaresinin eklenmesi ve sit alanının turizm açısından canlandırılabilmesi amacıyla plan notları kısmına “Konut alanlarında; plan tipi, cephe düzeni gibi geleneksel özellikler bozulmaya neden olmayacak biçimde, pansiyonculuk yapılabilir. Plan ve plan yapılaşma hükümlerine göre zemin katında ticari birimler yer alabilir. Alan içindeki tescilli yapılarda işlev değişikliğine ilişkin kararlar Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verilir.” ibaresinin eklenmesi talep edilmektedir.

1/5000 Ölçekli Kaleiçi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı notları ve raporunda kişi başına düşen inşaat alanı ile ilgili herhangi bir ibarenin bulunmadığı, ancak kişi başına düşen inşaat alanının mevcut durumunun tespiti için yapılan çalışmada 2020 yılı verilerinden yola çıkılarak; alandaki toplam bina sayısı 416, konut inşaat alanı 65800 m², nüfus 1444 kişi olup, kişi başına düşen inşaat alanı yaklaşık 45 m² olarak saptanmıştır. Talep edilen kişi başına 45 m² inşaat alanı uygun değerlendirilmektedir.

Ayrıca alanda 37 adet tescilli yapı bulunmakta olup, plan raporunda yer alan “İstanbul’un günübirlik turizm talebine cevap verecek hizmetlerin geliştirilmesi” hedefine uygun olarak talep edilen plan notunun; “Konut alanlarında yer alan tescilli yapılarda; plan tipi, cephe düzeni gibi geleneksel özellikler bozulmaya neden olmayacak biçimde, pansiyonculuk yapılabilir. Plan ve plan yapılaşma hükümlerine göre zemin katında ticari birimler yer alabilir. Alan içindeki tescilli yapılarda işlev değişikliğine ilişkin kararlar Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verilir.” şeklinde düzenlenerek eklenmesi uygun görülmektedir.

 1. Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ilgi (e) dilekçe (TN: 291984) ile plandaki 19 ada 4 parselde yer alan “Sosyal Tesis Alanı” fonksiyonuna itiraz edilerek, Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli parselin lojman kullanımına imkân veren \"Kamu Hizmet Alanı\" fonksiyonuna alınması talep edilmektedir.

Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 19 ada 4 parselde yer alan “Sosyal Tesis Alanı” fonksiyonunun, \"Kamu Hizmet Alanı\" fonksiyonuna alınması talebi uygun değerlendirilmekte olup plan notları kısmına da “Kamu Hizmet Alanı; merkezi ve mahalli idare teşkilatlarının birimi, hükümet konağı, kaymakamlık, adliye, karakol, emniyet müdürlüğü, müftülük ve lojman binası gibi birimler yer alabilir” plan notu eklenmesi gerekmektedir.

 1. B) Şahıs Parseli Malikleri Tarafından Yapılan İtirazlar
 2. Parsel malikleri tarafından ilgi (f) dilekçeler (TN: 162971, 171773, 224750, 224762) ile planda, 9 ada 6 parselin bir kısmında yer alan “Park Alanı” fonksiyonuna itiraz edilerek, parselin park alanında kalan kısmının “Konut Alanı” fonksiyonuna alınması talep edilmektedir

Söz konusu 9 ada 6 parsel, 1/5000 ölçekli Kaleiçi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda; kısmen Ticaret + Konut Alanı (TİCK), kısmen Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı (450 ki/ha) ve kısmen de Park Alanı fonksiyonunda kalmakta olup, parseldeki “Park Alanı” fonksiyonunun, “Konut Alanı” fonksiyonuna alınması talebi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ana kararlarını bozucu, nüfus yoğunluğunu arttırıcı, donatı standardını azaltıcı ve donatı-nüfus dengesini bozucu nitelik taşımasından dolayı uygun görülmemektedir.

 1. Parsel malikleri tarafından ilgi (g) dilekçeler (TN: 211674, 211749, 211781, 211900) ile planda, 129 ada 1 parsel ve 130 ada 2 parselde yer alan “Yeşil Alan” ve “Yol Alanı” fonksiyonlarına itiraz edilerek, “Konut + Ticaret Alanı” fonksiyonuna alınması, yoğunlukların 600 ki/ha olarak düzenlenmesi ve kat yüksekliklerinin meri 04.11.1985 onaylı 1/1000 ölçekli Kaleiçi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında olduğu gibi hmax:18.50’ye çıkarılması talep edilmektedir.

Söz konusu parseller 1/5000 ölçekli Kaleiçi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda; kısmen Ticaret + Konut Alanı (TİCK), kısmen Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı (450 ki/ha) ve kısmen de Park Alanı fonksiyonunda kalmakta olup, fonksiyon değişikliği talebi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ana kararlarını bozucu, nüfus yoğunluğunu arttırıcı, donatı standardını azaltıcı ve donatı-nüfus dengesini bozucu nitelik taşımasından dolayı uygun görülmemektedir.

 1. Parsel maliki tarafından ilgi (h) dilekçe (TN: 220172) ile planda, 25 ada 4 parselin bir kısmında yer alan “Park Alanı” fonksiyonuna itiraz edilerek, “Konut + Ticaret Alanı” fonksiyonuna alınması talep edilmektedir.

Söz konusu 25 ada 4 parsel, 1/5000 ölçekli Kaleiçi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda; kısmen Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı (450 ki/ha), kısmen Park Alanı ve kısmen de “Otopark Alanı” fonksiyonunda kalmakta olup, parseldeki “Park Alanı” fonksiyonunun, “Konut + Ticaret Alanı” fonksiyonuna alınması talebi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ana kararlarını bozucu, nüfus yoğunluğunu arttırıcı, donatı standardını azaltıcı ve donatı-nüfus dengesini bozucu nitelik taşımasından dolayı uygun görülmemektedir.

 1. Parsel maliki tarafından ilgi (i) dilekçe ile (TN: 193765) 45 ada 2 parselde yer alan yapının tescil durumunun kaldırılması talep edilmektedir.

Söz konusu 45 ada 2 parsel, 1/5000 ölçekli Kaleiçi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı (450 ki/ha)” fonksiyonunda kalmakta olup, parselde bulunan yapı için istenen tescil durumunun kaldırılması talebi, Müdürlüğümüzün görev ve yetkisi dışında kalmaktadır. ” Denilerek.

 

07.12.2019 onaylı NİP-40275 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli Çatalca İlçesi, Kaleiçi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı itirazlarına ilişkin değerlendirmeler ve ilgili gerekli dokümanlar yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. Maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Kaleiçi Kentsel Sit Alanı Mahallesi 1/5000 ölçekli KANİP itirazları incelenmiş olup; Kamu Kurum ve Kuruluşları başlığı altında yapılan itirazlar kapsamında 1 nolu İSKİ Genel Müdürlüğü talebinin 1/5000 ölçekli Kaleiçi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarının Genel Hükümler A.8. maddesinde “Planlama alanında İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.” şeklindeki plan notunun iptal edilerek İSKİ Genel Müdürlüğünin itirazı kapsamında “Büyükçekmece Baraj Gölü Havza Koruma Planı Hükümleri geçerlidir.” şeklinde düzenlenmesi;  2 nolu Çatalca Belediye Başkanlığı Plan notlarına ilişkin talebi Genel Hükümler plan notları kısmına “Planda verilen emsal değerleri net parsel alanı üzerinden hesaplanacaktır. Konut ve Konut+Ticaret alanlarında kişi başına düşen Konut İnşaat alanı standardı 45 m2 kabul edilmiştir.” notunun eklenmesi diğer notun Şehir Planlama Müdürlüğünün “Konut alanlarında yer alan tescilli yapılarda; plan tipi, cephe düzeni gibi geleneksel özellikler bozulmaya neden olmayacak biçimde pansiyonculuk yapılabilir. Plan ve plan yapılaşma hükümlerine göre zemin katında ticari birimler yer alabilir. Alan içindeki tescilli yapılarda işlev değişikliğine ilişkin kararlar Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verilir.”  plan notu düzenlemesi şeklinde eklenmesi ile kabulü diğer hususların reddi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

           

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 16 Eylül 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.