Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 ölçekli İçerenköy,Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi NİP İtirazları.

Karar Tarihi

16 Eylül 2020

Karar No

734

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 16/ 03 /2020 gün ve sayılı yazısında;

 

“İlgi: a) 06.10.2009 gün ve 2009/2076018 sayılı Başkanlık Olur yazısı.

b)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine 10.11.2016 tarih ve 1191804 sayılı takdim yazımız

c)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2016 tarih ve 2231 sayılı Kararı.

d)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine 27.04.2018 tarih ve 86665 sayılı takdim yazımız.

e)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2018 tarih ve 1837 sayılı Kararı

f)02.04.2019 tarih ve ibb no: 55561 sayılı dağıtımlı yazımız.

g)Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı 06.05.2019 tarih ve ibb no: 94889 sayılı itiraz dilekçesi.

h)Ataşehir Belediye Başkanlığının 13.05.2019 tarih ve 10574 sayılı itiraz yazısı.

ı) İSKİ Genel Müdürlüğünün 08.05.2019 tarih ve E.20190201086 sayılı itiraz yazısı.

 1. j) Planlama Müdürlüğünün 17.02.2020 tarih ve bn:2007 sayılı yazısı eki, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 05.02.2020 tarih ve E.20200043973 sayılı yazısı.

PLAN SÜRECİ

İçerenköy Mahallesi'nin tamamını, Atatürk ve Küçükbakkalköy mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 590 ha alanda ilgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı teklifi, ilgi (b) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (c) kararı ile tadilen kabul edilen 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı 16.12.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onaylanmış ve 17.07.2017 - 15.08.2017 tarihleri arasında Başkanlığımızca askıya çıkartılmıştır.

Söz konusu plana askı süresi içerinde tüm itirazlar değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi (d) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (e) kararı ile tadilen kabul edilerek, 21.11.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış ve 12.04.2019 -14.05.2019 tarihleri arasında Başkanlığımızca askıya çıkartılmıştır.

Söz konusu 21.11.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı Değişikliği'ne askı süresi içerisinde aşağıdaki itirazlar yapılmıştır.

İTİRAZ KONUSU

21.11.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi ilgi (g) itiraz dilekçesi ve ilgi (h), (ı) yazılar ile itiraz edilmiştir.

A.İlgi (g) dilekçe ile; Ataşehir ilçesi, Küçükbakkalköy mahallesi, 1961 ada, 1 parsel ve 1962 ada 1 parsellerin meri 16.12.2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı'nda olduğu şekliyle düzeltilmesi, tamamı Eğitim Alanı'nda olan söz konusu parsellerin, TİCK1( Ticaret+ Konut Alanı), Ü2 (Üniversite Alanı) ve Eğitim Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

B.Ataşehir Belediye Başkanlığının ilgi(h) yazısı ile aşağıdaki konularda itiraz edilmiştir:

1.Küçükbakkalköy Mahallesi, 1961 ada 1 ve 1963 ada 1 parseller 16.12.2016t.t'li 1/5000 ölçekli Nazmı İmar Planında kısmen TİCK2(TİCK1) ve kısmen Ü2 alanında kalmakta iken; 21.11.2018 tarihinde yapılan plan değişikliği ile TİCK2 ve Ü2 alanları kaldırılarak söz konusu parseller tamamen Eğitim Alanı olarak planlandığı, ancak nazım imar planı plan notlarından ve lejantından \"TİCK2(TİCK1)\" ve \"Ü2\" alanı açıklaması tadil edilerek iptal edilmediği belirtilerek, \"TİCK2(TİCK1)\" ve \"Ü2\" rumuzunun 1/5000 ölçekli nazmı imar planı lejantından ve plan notlarından kaldırılması talep edilmektedir.

2.16.12.2016 t.î'li 1/5000 ölçekli nazmı imar planı plan notlarında \"Plan genelinde ruhsatlı ve iskanlı binalar 1/1000 Ölçekli imar planlarında değerlendirilecektir. Bu planın onay tarihinden önce bu plan bölgesi içerisinde onaylanmış müktesep hak niteliğindeki imar planları geçerlidir. \" şeklindeki notun, 1837 sayılı meclis kararına konu plan değişikliği ile iptal edilmiş olduğu, söz konusu plan notunun iptal edilmesiyle, iskanlı ve ruhsatlı binalarda hak kaybına uğrayanlar ve konulmayan yapılanma şartlan ortaya çıktığı, bu kapsamda, 1/5000 ölçekli nazmı imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapımı aşamasındaki analizlerden ruhsatlı parseller analizi incelendiğinde,

Küçükbakkalköy Mahallesinin %59.59'u ruhsatlı, İçerenköy Mahallesinin % 19.42'si ruhsatlı, Atatürk Mahallesinin bir kısmının ise %56.33'i ruhsatlı parsellerden oluşmakta olduğu belirtilerek, plan notlarının yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

3.Söz konusu plan değişikliği ile, Zeminaltı Sosyal Kültürel Tesis Alanı başlığı altında yer alan \"Bu olanlarda; konferans salonu, spor salonu, tiyatro, sergi salonu, mescit vb. kullanımlar yer alabilir. \" ifadesinin iptal edilmiş olduğu, söz konusu alanda ne tür fonksiyonların yer alabileceği hususunda açıklayıcı yeni bir plan notu düzenlenmediği, ayrıca \"Zeminaltı Katlı Otopark Alanı\" ve \"Zeminaltı Transfer Merkezi Alanı\" fonksiyonlarına ilişkin de plan notlarında açıklamaya yer verilmediği belirtilerek, yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

4.Plan notlarının 1.7. maddesinde; D Rumuzlu Konut Alanlarında. \"Planda gösterilen D rumuzlu alanlarda, uygulama alanı sınırları içerisinde uygulama yapılacaktır. \" denilmekte olduğu, plan genelinde D rumuzlu Alanlar incelendiğinde çok sayıda parsellerin bir araya gelerek uygulama yapması gerektiğinin anlaşıldığı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında bu bölgelerde hem uygulama bazında hem de parsel maliklerinin anlaşmasında zorluklara neden olabileceği, söz konusu uygulama alanlarında yer alan donatı alanlarında bütünlük sağlayacak şeklide kademeli olarak uygulama yapılması plan uygulamasını kolaylaştıracağı belirtilerek, söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notları bölümüne, \"D rumuzlu Konut Alanlarında belirlenen uygulama alanlarının donatı alanlarında bütünlük olacak şeklide kademeli olarak uygulama yapılmasına 1/1000 ölçekli uygulama imar planında karar verilecektir. \" şeklinde plan notunun eklenmesi talep edilmektedir.

5.Söz konusu plan değişikliği ile, \"2.1.4. T4 rumuzlu Ticaret Alanları\". \"2.2.2. TİCK2 Rumuzlu Ticaret-Konut Alanları'. \"2.4. Turizm Alanı\", \"5.2. Özel Eğitim Alanı\", \"5.3.1. Ü1 Rumuzlu Yüksek Öğretim Alanları\", \"5.5.Özel Sağlık Alanı'' başlıkları altına \"Ancak yapı/yapıların yıkılıp yeniden yapılması durumunda dahil olduğu yapı adasının fonksiyon ve yapılanma koşullarına göre uygulama yapılacaktır. \" plan notu ilave edilmiş olduğu, söz konusu lejantlarda yer alan plan notu değişikliğinin, 16.12.2016-21.11.2018 t.t'Ii 1/5.000 Ölçekli nazım imar planı ve tadilatından önce onaylanmış olan parsel bazındaki plan tadilatlarını hükümsüz duruma getirdiği, söz konusu plan notunun yeniden değerlendirilerek düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Ek olarak, Küçükbakkalköy Mahallesi, 3311 ada, 3 parselde, parsel bazında yapılmış olan 12.12.2005-23.07.2009 onanlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı bulunmakta olduğu, söz konusu parseldeki binanın yeniden yıkılıp yapılması durumunda parsel bazındaki plan tadilatının hükümsüz olacağı, bu nedenle, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatında belirtilen \"bulunduğu adanın yapılaşma koşullanın alması\" hükmü bu parsel için de geçerli olduğu, ancak parselin kendisinin bir yapı adası oluşturması nedeniyle bu parsel için bağlı olduğu adanın koşullarını alması hükmü yapılaşma koşullarında ve uygulamada belirsizlik yaşamasına sebebiyet verdiği belirtilmekte ve değişiklik talep edilmektedir.

6.Küçükbakkalköy Mahallesi, 1957 ada, 1 parselin güneyinde yer alan kadastral boşluk alanının; 18.01.1994 t.t'li 1/1000 Ölçekli Küçükbakkalköy Revizyon Uygulama İmar Planında \"Park+Spor+Otopark\" alanında kalmakta olduğu, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve tadilatında \"Park ve Yeşil Alan\" olarak fonksiyonu belirlendiği, ancak Küçükbakkalköy Mahallesi genelinde Spor Alanı olmadığı, okul çağındaki gençlerimizin spor faaliyetlerinin artırılması gerektiği düşünüldüğünden bölge halkı tarafından, söz konusu tescil dışı alanın \"Spor Alanı\" olarak planlanması talep edildiği belirtilmektedir.

7.İçerenköy Mahallesi, 816 ada, 1,2,3,4,17,18,19 ve 20 parseller, 13.07.1992 onanlı 1/1000 ölçekli İçerenköy Mahallesi Islah İmar-Revizyon İmar Planında \"Belediye Sosyal Kültürel Tesis Alanı\" olarak planlanmış olduğu, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 816 ada,1,3,4,17,18,19 ve 20 parseller Konut Alanı, 816 ada, 2 parsel ise Park Alanı olarak planlandığı, İçerenköy Mahallesi, 816 ada, 1,3,4,17,18,19,20 parsellerin tek başına yapılaşmanın yapılamadığı küçük parseller olduğu ve 816 ada, 2 parsel ile bütünlük sağlayarak bir fonksiyon oluşturulması bakımından; Ataşehir Belediyesi'nin 2015-2019 yılları stratejik planı kapsamında işlemlerine başlanıldığından ve kuzeyinde yer alan 827 ada, 1,2 parsellerde korunması gereken tescilli anıtlar bulunması nedeniyle; 816 ada, 1 parselin Ataşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olmasından dolayı ve eski plan koşullarının devam ettirilmesi nedeniyle; 816 ada, 1,2,3,4,17,18,19 ve 20 parsellerin \"Belediye Hizmet Alanı\" olarak planlanması talep edilmektedir.

8.Küçükbakkalköy Mahallesi, 2109 ada, l parsel ve 2111 ada, 13 parsel arasında kalan tescil dışı alan, 29.03.1993 onanlı 1/5000 ölçekli Küçükbakkalköy Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 18.01.1994 onanlı 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planında \"ÇocukBahçesi\" olarak planlanmış olduğu, 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planında \"İbadet Alanı\" olarak planlandığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki donatı standartlarına göre 16.12.2016 ve 21.11.2018 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında donatı dağılımına bakıldığında; \"Park Alanı\" yönetmelik ile kişi başına 10m2 alan planlanması gerekirken plan genelinde 3,14 m2 alan belirlenmiş olduğu, \"İbadet Alanı\" ise yönetmelik ile kişi başına 0,75m2 alan planlanması gerekirken plan genelinde 0,50 m2 alan planlandığı belirtilerek, bu nedenle, plan bütünlüğünde \"Park Alanı\" eksikliğinin daha fazla olduğu ve 2109 ada, 1 parsel ile 2011 ada, 13 parsel arasında yer alan tescil dışı alanında yer alan \"Konut Alanı\" fonksiyonlarına en yakın Park Alanının 500m. yürüme mesafesinde olduğu iddiaları ile birlikte söz konusu tescil dışı alanın \"Park Alanı\" olarak yeniden planlanması talep edilmektedir.

9.Küçükbakkalköy Mahallesi, 1947 ada, l parsel ve 1948 ada, 10 parsel arasında yer alan tescil dışı alan; 29.03.1993 onanlı 1/5000 ölçekli Küçükbakkalköy Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 18.01.1994 onanlı 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planında \"Çocuk Bahçesi\" olarak planlandığı, 16.12.2016-21.11.2018 onanlı 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı ve tadilatında \"İbadet Alanı\" olarak planlandığı, ancak söz konusu \"tescil dışı alanın \", Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki donatı standartlarına göre, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında donatı dağılımına bakıldığında; \"Park Alanı\" için yönetmeliğe göre kişi başına 10m2 alan planlanması gerekirken plan genelinde 3,14 m2 alan planlanmış olduğu ve plan bütünlüğünde \"Park Alanı\" eksikliği olduğu, mevcut durumda yerinde \"Çocuk

Parkı\" nın bulunduğu iddia edilerek dolayı, tescil dışı alanın 1/5000 ölçekli Nazmı İmar Planında \"Park Alanı\" olarak yeniden planlanması talep edilmektedir.

İÜ.İçerenköy Mahallesi, 3287 ve 3304 adalar arasında yer alan tescil dışı alan; 16.08.1990- 13.07.1992 t.t'li 1/1000 ölçekli İçerenköy Mahallesi Islah İmar-Revizyon İmar Planı ve 02.08.1993 t.t'li 1/5000 ölçekli İçerenköy Mahallesi Nazım İmar Planı'nda \"Park Alanı\" olarak planlandığı, 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı ve tadilatında \"İbadet Alanı\" olarak planlandığı, ancak söz konusu tescil dışı alanın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki donatı standartlarına göre 16.12.2016-21.11.2018 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve tadilatında donatı dağılımına bakıldığında; \"Park Alanı\"nın yönetmeliğe göre kişi başına 10m2 alan planlanması gerekirken plan genelinde 3,14 m2 alan planlanmış olduğu, plan bütünlüğünde \"Park Alanı\" eksikliği olduğu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğin 12. maddesine göre de \"Dini tesis Alanları\"nda yaya yürüme mesafesinin 250m. olarak belirlendiği, mevcut durumda 200m. yakınında da \"Gökyiğit ve Dursun Özbek Camii \"nin yer aldığı iddia edilerek, söz konusu tescil dışı alanın \"Park Alanı\" olarak yeniden planlanması talep edilmektedir.

İİ.Ataşehir Belediye Başkanlığı'nın ilgi(h) yazısına konu Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün itirazında;

a)Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, Prof. Hıfzı Özcan Caddesi ile İç yol Sokaktan cephe alan yazı eki krokide gösterildiği belirtilen \"Park Alanı\"'mn \"Engelli Eğitim Merkezi\" yapılması için \"Belediye Hizmet Alanı (BHA) \" alınması, bu parselin karşısında mevcutta yer alan \"Spastik Çocuklar Eğitim Merkezi\" de bulunduğu, kullanım ve erişim açısından bütünlüğün sağlanması gerektiği belirtilerek yeniden planlanması talep edilmektedir.

b)Ataşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu belirtilen, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 1902 Ada, İ Parselin mevcut planda \"Belediye Hizmet Alanı \"nda kaldığı belirtilerek, bu alanın \"Özel Kültürel Tesis Alanı\" olarak planlanması ve plan notlarında \"Özel Kültürel Tesis Alanında; sinema, tiyatro, çok amaçlı salon ve sadece sosyal kültürel alana hizmet veren kafeterya vb. ticari üniteler yer alabilir.\" şeklinde plan notu eklenmesi talep edilmektedir.

c)Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, Sonbahar Sokaktan cephe alan 816 ada, 2 parselin mevcut imar planında \"Belediye Hizmet Alanı\"nda iken yeni planda \"Park Alanı\"na alındığı görüldüğü belirtilerek, söz konusu alanın çevresindeki küçük yüzölçüme sahip 816 Ada; 1-2-3-4-17-18-19-20 parselleri ile birlikte \"Belediye Hizmet Alanı (BHA) \" olarak planlanması talep edilmektedir.

12.Ataşehir Belediye Başkanlığı'nın ilgi(h) yazısına konu Ataşehir Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün itirazında;

a)Plan onama sınırı içinde kalan bölgenin İlçe sınırları içinde merkezi bir konumda olduğundan, kamu hizmetlerinin daha rahat verilebilmesi için hizmet alanları, otopark alanları, spor alanları gibi yerlerin planlanarak, mülkiyet ve kullanım hakkının İlçe Belediyesine verilmesi, kamu zararı oluşmaması açısından plan kapsamında kamulaştırma alanları oluşmaması veya kamulaşması gereken alanların minimum ölçüde tutulması talep edilmektedir.

b)Planda 1963 ada, 20 parselin(1960 ada 23) bitişiğinde bulunan 18.01.1994 tasdik tarihli Küçükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planında \"Park+Spor+Otopark\" fonksiyonlarında kalan alanın, 'Park' olarak planlandığı ve İlçe genelinde Spor Alanlarının az olduğu belirtilerek, bu alanın fonksiyonunun 'Spor Alanı' olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.

 1. İski Genel Müdürlüğünün ilgi(ı) yazısı ile aşağıdaki konularda itiraz edilmiştir:
 2. Daha önce görüş olarak, 1251 ada, 1 parselin vakıfsu parseli olduğu ve imar planlarında İSKİ Hizmet Alanı olarak ayrılması gerektiği tarafımıza bildirildiği, ancak söz konusu plana ait Meclis Kararında \"...plan notlarının 2.7. maddesi hükmü gereği hak kaybı söz konusu olmadığı görülmektedir.\" şeklinde red edildiği, İdareleri Yönetim Kurulu Kararı ile İSKİ mülkiyetinde bulunan 1251 ada, 1 parselin 846,56 m2'lik kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Maddesine göre Ataşehir Belediyesine devrine; mülkiyeti Ataşehir Belediyesi adına kayıtlı 2005 ada, 1 parselin tamamının Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Maddesine göre İSKİ'ye devrolunmasına karar verildiği, İSKİ mülkiyetinde bulunan 1251 ada 1 parselin ifraz edilerek, 1251 ada 2 ve 3 parsellerin oluşturulduğu, 846,56 m2 alanlı 1251 ada, 2 parselin ise Ataşehir Belediyesine devredildiği, buna mukabil mülkiyeti Ataşehir Belediyesine ait Küçükbakkalköy Mahallesi, 2005 ada, 1 parsel sayılı 2159 m2 alanlı parselin, İSKİ Ataşehir Şube Binası yapılmak üzere 26.10.2018 tarihinde İSKİ adına tescil edildiği belirtilmektedir.

İlaveten, Kayışdağı Suyu Çatakbaşı Deposunun bulunduğu 1251 ada, 1 parselin 13.04.2018 tarih ve 5305 sayılı İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Karan ile tescil edildiği, aynı Kurulun 16.08.2018 tarih ve 5589 sayılı Kararı ile parselin ifraz edilebileceğine dair Kurul Karan çıktığı, 1251 ada, 1 parsel ifraz sonucu 1251 ada 2 ve 3 parsel oluştuğu, ifraz sonucu tescilli parselin 1251 ada, 3 parsel olmasından dolayı 1251 ada 3 parselin Planlarda \"İSKİ Hizmet Alanı\" olarak işlenmesi gerekmekte olduğu, söz konusu imar planında \"Park Alanı\" olarak ayrılmış olduğu, 1251 ada 3 parselin tescilli olduğundan dolayı planlara \"İSKİ Hizmet Alanı\" lejantına alınması ve plan notlarına ise \"Vakıf Kayışdağı Suyu Çatakbaşı Deposu\" olarak işlenmesi gerektiği belirtilerek değişiklik talep edilmektedir.

 1. Daha önce görüş olarak, Çamaşırcı Deresi'nin taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmasından dolayı taşkın risk haritasının tarafımıza gönderildiği, söz konusu plana \"Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı\" olarak işlenmesi ve plan notlarına eklenmesi gerektiği belirtildiği, ancak ilgili Meclis Kararınına plan notlarında yer alan \"Yapılaşma öngörülen alanlarda yer alan derelerin çevresi, İSKİ görüşü doğrultusunda belirlenmiş olan dere yapı yaklaşma sınırları olarak düzenlenecektir.\" hükmü gereği plan notunun eklenmesinin gerekli olmadığına yönelik meclis kararı alındığı belirtilmektedir.

İlaveten, Çamaşırcı Deresinde yapılan taşkın modelleme ve analiz çalışmaları neticesinde belirlenen ve dere işletme bandı dışında kalan alanlar taşkın önlemli yapılaşma alanı olduğu belirtilerek, Mekansal Planlar Yapım

Yönetmeliğinin İmar Planlarına Dair Esaslar Başlığı, İmar Planı İlkeleri 21.9 maddesi gereği dere ıslah ve işletme bantları ile taşkın risk alanlarının her ölçekteki imar planlarına mutlaka işlenmesi gerektiği, bu nedenle yazı ekinde gönderildiği belirtilen taşkın risk haritasının planlara \"Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı\" olarak işlenmesi ve plan notlarına eklenmesi talep edilmektedir.

 1. Daha önce görüş olarak, 3395 ada, 1 parsel ve 2 parsellerin arasında yer alan mevcut yoldan 1600Ç ve 800Ç isale İSKİ hatlarının geçmekte olduğu, ana isale hatlarının geçtiği güzergahlar imar planlarında en az 15 m yol olacak şekilde korunması gerektiği tarafımıza bildirildiği ancak söz konusu Meclis Kararında 1/1000 ölçekli imar planında çözülebileceği şeklinde karar alındığı görüldüğü, 1/1000 ölçekli imar planlarında belirtilen hattın geçtiği güzergahın \"15 m yol olarak\" ayrılması halinde idarenizce sakınca bulunmadığı belirtilmektedir.

PLAN DURUMU

İlgi (d) dilekçelerde bahsi geçen parsellerin plan durumu ile ilgili bilgiler Ek. 2'de yer alan itiraz değerlendirme föylerinde görüldüğü şekildedir.

DEĞERLENDİRME

Plan bölgesindeki yoğun yapılaşma, planlama alanının ıslah imar planları ile gelişmesi nedeniyle 1/5000 ölçekli planlarda önerilen donatı alanlarının uygulanmaması, kamu arazilerinin az olması, mevcut donatı alanlarının yetersizliği, konut alanlarındaki parsel büyüklüğünün genel olarak düşük olması, planlama alanı içinde ana ulaşım aksları ile bağlantıyı sağlayan kent içi ulaşım akslarının zayıf olması ve sürekliliğinin bulunmaması, sosyo-ekonomik farklılıklar gibi nedenlerden dolayı plan yapılmasını gerekli kılmıştır.

1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı, planlama alanı genelinde yer alacak işlevlerin mekansal dağılımı ve yoğunlukları hakkında genel prensipleri ve planlama alt bölgelerini tarif etmekte ve planlama hiyerarşisine göre bir sonraki adımda üretilecek olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları için referans teşkil etmektedir.

(A) , İlgi (g) itiraz dilekçesi değerlendirildiğinde; \"Ataşehir ilçesi, Küçükbakkalköy mahallesi, 1961 ada, 1 parsel ve 1962 ada 1 parsellerin meri 16.12.2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı 'nda olduğu şekliyle düzeltilmesi, tamamı Eğitim Alanı'nda olan söz konusu parsellerin, TİCK1 ( Ticaret + Konut Alanı), Ü2 (Üniversite Alanı) ve Eğitim Alanı olarak planlanması.\" talebi değerlendirildiğinde;

16.12.2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planına, Ataşehir Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 14.08.2017 tarih ve E.12218964 sayılı itiraz yazısına konu \"bölgede eğitim alanına ihtiyaç olmasından dolayı Küçükbakkalköy mahallesi, 1961 ada, 1 parsel ve 1962 ada 1 parsele ilişkin plan değişikliğinin iptal edilerek Meri 29.03.1993 onanlı 1/5000 ölçekli Küçükbakkalköy Nazım İmar Planı'ndaki fonksiyonları olan Mesleki ve Teknik Öğretim TesisleriAlanı'na alınması\" talebi doğrultusunda söz konusu parsellerin Eğitim Alanı'na alındığı görüldüğünden, talebin tarafımızca uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

(B) Ataşehir Belediye Başkanlığının ilgi(h) itiraz yazısı ile plana yapılan itirazlar değerlendirildiğinde;

 1. \"Küçükbakkalköy Mahallesi, 1961 ada, 1 parsel, 1963 ada, 1 parsel kısmen 16.12.2016t.t'li 1/5000 ölçekli Nazmı İmar Planında kısmen TİCK2(TİCK1) ve kısmen Ü2 alanında kalmakta iken; 21.11.2018 tarihinde yapılan plan değişikliği ile TİCK2 ve Ü2 alanları kaldırılarak söz konusu parseller tamamen Eğitim Alanı olarak planlandığı, ancak nazım imar planı plan notlarından ve lejantından \"TİCK2(TİCK1)\" ve \"Ü2\" alanı açıklaması tadil edilerek iptal edilmediği belirtilerek, \"TİCK2(TİCK1)\" ve \"Ü2\" rumuzunun 1/5000 ölçekli nazmı imar planı lejantından ve plan notlarından kaldırılması\" talebi değerlendirildiğinde;

İtiraza konu 21.11.2018 tarihinde yapılan plan değişikliği ile TİCK1 ve Ü2 alanları kaldırılarak söz konusu parseller tamamen Eğitim Alanı olarak planlanmış olup, planda başka bir alanda TİCK1 ve Ü2 alanlar olmadığından, söz konusu alanlar ile ilgili olarak plan lejantı ve plan notlarının iptal edilmesi uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 1. 16.12.2016 t.t'li 1/5000 ölçekli nazmı imar planı plan notlarındaki \"Plan genelinde ruhsatlı ve iskanlı binalar 1/1000 Ölçekli imar planlarında değerlendirilecektir. Bu planın onay tarihinden önce bu plan bölgesi içerisinde onaylanmış müktesep hak niteliğindeki imar planları geçerlidir. \" şeklindeki notun, 1837 sayılı meclis kararına konu plan değişikliği ile iptal edildiği belirtilerek, plan notlarının yeniden eklemesi gerektiği talebi değerlendirildiğinde;

\"Plan genelinde ruhsatlı ve iskanlı binalar 1/1000 Ölçekli imar planlarında değerlendirilecektir. Bu planın onay tarihinden önce bu plan bölgesi içerisinde onaylanmış müktesep hak niteliğindeki imar planları geçerlidir.\" plan notunun, Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli teklif plana ait plan notlarında yer almadığı, söz konusu plan notunun 16.12.2016 t.t.'li 1/5000 ölçekli plana, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.12.2016 tarih ve 2231 sayılı Kararı ile eklendiği belirlenmiştir. Devamında, 16.12.2016 t.t.'li 1/5000 ölçekli plana itiraz edildiği, yapılan itirazların tamamı incelendiğinde söz konusu plan notunun dikkate alınarak, 16.12.2016 t.t.'li 1/5000 ölçekli plandan önceki onaylanmış bütün plan kararlarının müktesap hak niteliğinde 1/5000 ölçekli plana işlenmesinin talep edildiği görülmüş ve bu belirsizliği ortadan kaldırmak amacıyla, 15.12.2016 tarih ve 2231 sayılı Kararı ile ilave edilen plan notu, 21.11.2018 tarih ve 1837 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Sonuç olarak, konu hakkında yeniden bir düzenlemeye gerek olmadığı tarafımızca değerlendirilmektedir.

            21.11.2018 tarihinde yapılan plan değişikliği ile, Zeminaltı Sosyal Kültürel Tesis Alanı başlığı altında yer alan \"Bu olanlarda; konferans salonu, spor salonu, tiyatro, sergi salonu, mescit vb. kullanımlar yer alabilir. \" ifadesinin iptal edilmiş olduğu, söz konusu alanda ne tür fonksiyonların yer alabileceği hususunda açıklayıcı yeni bir plan notu düzenlenmediği, ayrıca \"Zeminaltı Katlı Otopark Alanı\" ve \"Zeminaltı Transfer Merkezi Alanı\" fonksiyonlarına ilişkin de plan notlarında açıklamaya yer verilmediği belirtilerek, yeniden değerlendirilmesi talebi değerlendirildiğinde;

Plan notları Genel Hükümler Bölümü, 4. maddesinde; \"...Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Eğitim, Spor, Teknik Altyapı, Sosyal ve Kültürel, Sağlık, İdari, Dini Tesis, resmi ve umumi binalar vb. sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıncaya kadar mülkiyeti ilgili kamu idaresine geçmek koşulu ile İBB ve ilçe belediyesi tarafından onaylanacak avan projesine göre, ... \" ve 12. maddesinde; \"Plan notlarında açıklanmayan hususlarda yürürlükte olan İmar, Deprem, Sığınak, İSKİ, Otopark ve diğer ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.\" hükümleri yer almakta olup, plan notu ilavesinin gerek olmayacağı tarafımızca değerlendirilmektedir.

            Plan notlarının 1.7. maddesi(D Rumuzlu Konut Alanları) ile ilgili talep değerlendirildiğinde; 16/12/2016 onanlı Ataşehir İlçesi 1/5000 Ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar planın \"D rumuzlu Konut Alanlarına\" ilişkin plan notları İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinin kararı ile iptal edilmesinden dolayı, 28.11.2019 tarih ve BN:5615 sayılı Başkanlık Oluru alınarak yeniden çalışmalara başlanmış olup, bahsi geçen talep bu çalışma kapsamında ayrıca değerlendirileceğinden, bu aşamada yeni bir düzenleme yapılmasının uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.

            Ataşehir Belediye Başkanlığının ilgi(h) yazısına konu 5, no'lu itirazı değerlendirildiğinde;

1 .bendinde, söz konusu plan değişikliği ile, \"2.1.4. T4 rumuzlu Ticaret Alanları\". \"2.2.2. TİCK2 Rumuzlu Ticaret-Konut Alanları\". \"2.4. Turizm Alanı\", \"5.2. Özel Eğitim Alanı\", \"5.3.1. Ü1 Rumuzlu Yüksek Öğretim Alanları\", \"5.5.Özel Sağlık Alanı\" başlıkları altına \"Ancak yapı/yapıların yıkılıp yeniden yapılması durumunda dahil olduğu yapı adasının fonksiyon ve yapılanma koşullarına göre uygulama yapılacaktır. \" plan notu ilave edilmiş olduğu, söz konusu lejantlarda yer alan plan notu değişikliğinin, 16.12.2016-21.11.2018 t.t'Ii 1/5.000 Ölçekli nazım imar planı ve tadilatından önce onaylanmış olan parsel bazındaki plan tadilatlarını hükümsüz duruma getirdiği, söz konusu plan notunun yeniden düzenlenmesi gerektiği talebi değerlendirildiğinde;

21.11.2018 t.t'Ii 1/5.000 Ölçekli Nazım Imar Planı Değişikliği ile birlikte mevcut plan notu \" Bu alanlar içerisinde bu planın onayından önce yürürlükte olan münferit plan değişikliği hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.Ancak yapı/yapıların yıkılıp yeniden yapılması durumunda dahil olduğu yapı adasının fonksiyon ve yapılanma koşullarına göre uygulama yapılacaktır. \" olarak düzenlenmiştir.

Itiraza konu plan değişikliği ile eklenen plan notu, yıkılıp yeniden yapılan yapılar için geçerli olup, müktesap haklar yönünden bu plandan önceki plan tadilatlarının bitmiş veya devam eden süreçleri hakkında bu yönü ile hak kaybının söz konusu olmadığı görülmektedir.

2.bendinde, Küçükbakkalköy Mahallesi, 3311 ada, 3 parselde, parsel bazında yapılmış olan 12.12.2005¬23.07.2009 onanlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı bulunmakta olduğu, söz konusu parseldeki binanın yeniden yıkılıp yapılması durumunda parsel bazındaki plan tadilatının hükümsüz olacağı, bu nedenle, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatında belirtilen \"bulunduğu adanın yapılaşma koşullanın alması\" hükmü bu parsel için de geçerli olduğu, ancak parselin kendisinin bir yapı adası oluşturması nedeniyle bu parsel için bağlı olduğu adanın koşullarını alması hükmü yapılaşma koşullarında ve uygulamada belirsizlik yaşamasına sebebiyet verdiği belirtilmekte ve değişiklik talebi değerlendirildiğinde;

3311 ada, 3 parselin 16.12.2016-21.11.2018 t.t'Ii 1/5.000 Ölçekli nazım imar planı'nda bulunduğu yapı adası; \"40 metre, 25 metre, 15 metre ve 12 merelik Yol Alanı\" ile çevrili imar adası olup, mevcut parseldeki yapı/yapıların yıkılıp yeniden yapılması durumunda, yapılaşma koşulları açısından herhangi bir belirsizlik görülmemektedir.

            Ataşehir Belediye Başkanlığının ilgi(h) yazısına konu 6, 7, 8, 9, 10 ve 11(a), 11(b), 11(c) ve 12(b) no'lu itirazlar değerlendirildiğinde;

16.12.2016 t.t.'li 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı'na, Ataşehir Belediye Başkanlığının 15.08.2017 tarih ve 25694 sayılı yazısı ile itiraz edildiği, ilgi(e) meclis kararı ile itirazların red edildiği, söz konu alanlarla ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadığından dolayı itirazların plan onama sınırları dışında olduğu görüldüğünden, yeniden itiraz edilemeyeceği değerlendirilmektedir.

            Ataşehir Belediye Başkanlığının ilgi(h) yazısına konu 12(a) no'lu, plan onama sınırı içinde kalan bölgenin İlçe sınırları içinde merkezi bir konumda olduğundan, kamu hizmetlerinin daha rahat verilebilmesi için hizmet alanları, otopark alanları, spor alanları gibi yerlerin planlanarak, mülkiyet ve kullanım hakkının İlçe Belediyesine verilmesi, kamu zararı oluşmaması açısından plan kapsamında kamulaştırma alanları oluşmaması veya kamulaşması gereken alanların minimum ölçüde tutulması talebi değerlendirildiğinde;

Planda, donatı alanlarının kamuya bedelsiz terkini sağlamak için, toplulaştırma ile birlikte ilave emsal hakları tanımlanmıştır. Ayrıca donatı alanlarının yer seçiminde kamu parselleri ve tescil dışı alanlara öncelik öncelik verilmiş olup konu hakkında yeni bir düzenlemeye gerek olmadığı tarafımızca değerlendirilmektedir.

 1. C) İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi(ı) itiraz yazısı ile plana yapılan itirazlar değerlendirildiğinde;

1.Madde de bahsi geçen, 1251 ada 3 parselin planlara \"İSKİ Hizmet Alanı\" lejantına alınması ve plan notlarına ise \"Vakıf Kayışdağı Suyu Çatakbaşı Deposu\" olarak işlenmesi talebi incelendiğinde;

1251 ada, 3 parsel 16.12.2016 t.t.'li 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı'nda 'Belediye Hizmet Alanı' olarak planlanmış olduğu görülmektedir. Ancak, mevcuttaki durum ve konu ile ilgili olarak alınan kurum görüşleri dikkate alındığında, 1251 ada 3 parselin BHA alanına denk gelen kısmının plana \"İski Hizmet Alanı\" ve plan notlarının ilgili bölümüne ise \"Vakıf Kayışdağı Suyu Çatakbaşı Deposu\" olarak işlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

2.madde de bahsi geçen; yazı ekinde gönderildiği belirtilen taşkın risk haritasının planlara \"Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı\" olarak işlenmesi ve plan notlarına eklenmesi talebi değerlendirildiğinde;

Çamaşırcı Deresi'nin taşkın önlemli yapılaşma alanı sınırları, Planlama Müdürlüğü tarafından, İSKİ'nin kurum görüşüne uygun olarak, 17.10.2017 Tt'li 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Çamaşırcı Deresinin Taşkın Sınırlarının İşlenmesine yönelik ( İçerenköy Küçükbakkalköy Mahalleleri) Nazım İmar Planı Değişikliği ile birlikte meri planlara işlendiği görülmüş olup, yeni bir işleme gerek bulunmamaktadır.

3.madde de ise ; 3395 ada, 1 parsel ve 2 parsellerin arasında yer alan mevcut yoldan 1600Ç ve 800Ç isale İSKİ hatlarının geçmekte olduğu, ana isale hatlarının geçtiği güzergahlar imar planlarında en az 15 m yol olacak şekilde korunması gerektiği, 1/1000 ölçekli imar planlarında belirtilen hattın geçtiği güzergahın \"15 m yol olarak\" ayrılması halinde İSKİ Genel Müdürlüğünce sakınca bulunmadığı belirtilmektedir.

16.12.2016 t.t.'li 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı'nda Plan Notları Genel Hükümler Bölümü'nün 7. maddesinde; \"Planda gösterilmeyen 15 m. ve 15 m. 'den daha az genişlikteki araç ve yaya yolları ile ölçek gereği gösterilemeyen sosyal ve teknik altyapı alanları (Yol, Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Eğitim, Spor, Teknik Altyapı, Sosyal Tesis, Kültürel Tesis, Sağlık, Kamu Hizmet Alanı, İbadet Alanı vb. alanlar) 1/1000 ölçekli uygulama imar planında gösterilecektir.\" hükmü bulunmakta olup söz konusu talep 1/1000 ölçekli plan hazırlanma aşamasında değerlendirilecek olup, konu hakkında yeni bir düzenlemeye gerek olmadığı tarafımızca değerlendirilmektedir.

21.11.2018 t.t.'li 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazlar haricinde, aşağıda yer alan D ve E numaralı konuların değerlendirilmesi gerekmektedir.

 1. D) \"3259 ada 12 parselin bir kısmına ilişkin 02.10.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı itirazı\" kapsamında hazırlanan plan değişikliğine uygun olarak, \"Spor Alanı \"nın ilgili kısmının \"Eğitim Alamana alınması değerlendirildiğinde;

3259 ada, 12 parselin;

 • 13.07.1992 tt'li 1/1000 ölçekli İçerenköy Revizyon İmar Planında büyük oranda orta öğretim Alanında kaldığı,
 • Meri 16.12.2016 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planında parselin yarısının Eğitim Alanı diğer yarsının ise Spor Alanı olarak ayrıldığı,
 • 13.07.1992 tt'li 1/1000 ölçekli İçerenköy Revizyon İmar Planında Üstyapı Projeler Müdürlüğünün talebi uyarınca yapılan, 06.07.2017 tt'li 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile Orta Öğretim Alanının bir kısmı iptal edilerek Spor Alanına alındığı,
 • Devamında, söz konusu plan değişikliğine, 31.10.2017 tarih, E.18153120 sayılı İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce itiraz edildiği, 12.09.2019 tarih ve 485 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile \"...06.07.2017 tt'li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine itiraz incelenmiş olup, itirazın kabulü ile meri plan şartlarına dönülmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. \" şeklinde karara bağlandığı ve söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 02.10.2019 tarihinde onandığı belirlenmiştir.

Sonuç olarak, 12.09.2019 tarih ve 485 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli planda değişiklik yapılması gerektiği tarafımızca değerlendirilmektedir.

 1. E) Planlama Müdürlüğünün, ilgi(j) yazı eki İSKİ'nin 05.02.2020 tarih ve E.20200043973 sayılı yazısı ile

\"Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, 1111 ada, 5 no'lu parselin Ataşehir Şube Müdürlüğü için \"İSKİ Hizmet Alanı\" olarak mer'i imar planlarda ayrıldığı belirlenmiş olup; yapılan incelemede; Ataşehir Şube Müdürlüğü yeri olarak, mülkiyeti Ataşehir Belediyesine ait olan Küçübakkalköy Mahallesi, 2005 ada, l sayılı parselin İdaremize tahsisinin tamamlanması nedeniyle 1111 ada, 5 sayılı parselin kamulaştırılmasına gerek olmadığı anlaşılmıştır. Netice itibariyle Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, 1111 ada, 5 no'lu parsel üzerinde İdaremizin herhangi bir tasarrufu bulunmamakta olup ihtiyaç duyulmadığından imar planlarında \"İSKİ Hizmet Alanı\" lejantından çıkarılması\" talep edilmektedir.

Sonuç olarak, Söz konusu parselin, kısmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kısmen özel mülkiyette kaldığı tespit edilmiş olup, talep gereği 1111 ada, 5 no' lu parselde yer alan BHA (İSKİ HİZMET ALANI) alanının BHA olarak düzenlenmesi tarafımızca uygun olacağı değerlendirilmektedir. ” Denilerek.

21.11.2018 t.t.'li NİP-27392,2 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı itirazlarına ilişkin değerlendirmeler ve ilgili gerekli dokümanlar yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. Maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir İlçesi, İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı itirazları incelenmiş olup, İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin 24.04.2019 tarih 2017/2306E, 2019/928K sayılı kararı doğrultusunda bölge planı iptal olduğundan müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 16 Eylül 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.