Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İtirazları hk.

Karar Tarihi

16 Eylül 2020

Karar No

733

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/03/2020 gün ve 2020/8925 sayılı yazısında;

 

“İlgi: a) Beyoğlu Belediye Başkanlığının 09/06/2011 tarihli, 427Ç/6987 sayılı yazısı ve eki 06/05/2011 tarihli ve 54 sayılı Beyoğlu Belediye Meclisi kararı.

 1. b) 13/02/2012 tarihli ve TN:4326568 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisine yazımız ve ekleri.
 2. c) 13/03/2012 tarihli ve 442 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı.
 3. d) 15/05/2012 tarihli ve TN:500977 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisine yazımız ve ekleri.
 4. e) 14/08/2012 tarihli ve 1466 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı.
 5. f) 13/12/2012 tarihli ve TN:932404 sayılı yazımız.
 6. g) İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.2017 tarihli ve 11367120/1680 sayılı yazısı ve eki.
 7. h) 28/10/2019 tarihli ve TN:1184266 sayılı yazımız.

ı)  İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.12.2019 tarihli ve E.1037029 sayılı yazısı ve ekleri.

 

İlgi (a) yazı ile; İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07/07/1993 tarihli ve 4720 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı ilan edilen bölgeye ilişkin 21/05/2009 onaylı 1/5000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Beyoğlu İlçesi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının 25/11/2010 tarihli ve 2659 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilerek 21/12/2010 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanıp  13/01/2011-14/02/2011 tarihleri arasında Beyoğlu Belediye Başkanlığında ilan edildiği, askı süresi içinde söz konusu plana ilgililerince yapılan itirazların değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu talepler müdürlüğümüzce değerlendirilerek, ilgi (b) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (c) meclis kararı alınmış olup, bu kararda, ilgi (b) yazımızda belirtilen konulardan bir kısmına dair açıklama getirilmediği görüldüğünden, ilgi (c) meclis kararı yeniden değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (d) yazımız ile tekrar Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (e) meclis kararı alınmıştır.

1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi itirazlarına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisince alınan ilgi (c) ve ilgi (e) meclis kararları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (f) yazımız ile İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş olan paftalara ilgi (g) yazıda rastlanılmadığı için ilgi (h) yazımız ile plan paftalarının tarafımıza iletilmesi talep edilmiş olup, söz konusu plan paftaları İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan ilgi (ı) yazı eki ile tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (g) kurul kararı ve ilgi (ı) yazı eki plan paftalarında;

“…1/1000 ölçekli F21c-25b-4b, 4c, 4d nolu paftalarda yer alan;

 • 384 ada 2 parsel ve 733 ada 2 parsellerin tescil taramasına alınması,
 • 465 ada 70 parselde irtifa ile ilgili ibarenin kaldırılması,
 • 457 ada 12 parselin tescil taramasının iptal edilerek irtifanın H: 12.50m olarak düzenlenmesi,
 • 328 ada 8 parseldeki yapının tesciline gerek olmadığına ve yapıdaki kayıp eski eser taramasının iptal edilerek, irtifasının H:9.50 m olarak düzenlenmesi,
 • Kuloğlu Mahallesi, 482, 483, 488 ile 484, 478 adalar arasında kalan Ağa Hamamı sokağına sehven yazılmış olan 8m yol genişliğinin iptal edilerek, 6m olarak düzeltilmesi,
 • 396, 398, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421 adaların istikamet hatlarının 25.09.2008 onay tarihli halihazır paftalar baz alınarak düzeltilmesi
 • 2508 ada 214-152 parseller tevhit şartının kaldırılması ve irtifa ayrım çizgisinin 152 parsel sınırına çekilmesi,
 • 284 adada düzeltilen cephe olarak çizilen Şahkulu Bostan Sokak cephesinin iptal edilerek, korunan cephe olarak çizilmesi,
 • 139 ada 37 parselin, 62 parsel ile oluşturulmuş olan tevhit şartının iptal edilerek, 59 parsel ile tevhit şartı getirilmesi,
 • 63 ada 7 ve 19 parsellerde THT fonksiyon taramasının parsel tamamında yapılarak irtifasının H:6.50m olarak düzeltilmesi,
 • 74 ada 2 parselin 3 parsel ile tevhit şartının iptal edilerek, tescil taranmasına alınması ve irtifa hattının 3 parsel sınırına çekilmesi,
 • 127 ada 1 parsel üzerine “THT sembolünün yazılması”
 • 2502 ada 4 parselde Kılıç Ali Paşa Çeşmesi olarak yazılmış olan çeşme adının iptal edilerek Tophane Çeşmesi olarak düzeltilmesinin 2863 sayılı yasa açısından sakıncası olmadığına;
 • 48 Ada 35 parsele ilişkin teklifin 48 ada 66 parsel yoldan mahreç almadığından bu parsel ile tevhit edilerek ve 35 No'lu parsel içerisindeki sarnıç tescil taramasına alınarak düzeltmelerle uygun olduğuna;
 • 457 ada 5 parsel, 325 ada 136 parsel, 34 ada 8 parsele ilişkin plan itirazlarının uygun olmadığına, 457 ada 5 parseldeki tescil taramasının Kurulumuzun 13.05.2016 tarih ve 4430 sayılı kararı uyarınca iptal edilmesi, 457 ada 4-15 parsellerin arka cephe hatları hizası ile sınırlanan bir orta bahçe ile ikiye bölünen, İstiklal caddesi cephesinde H:21,50m ve İpek Sokak cephesinde H:12,50m irtifalı iki ayrı kütle oluşturulmasına, 325 ada 136 parselden onaylı projeye uygun blok oturum alanları ve irtifanın plana işlenmesine, 327 ada 67 parseldeki yapının rölövesinin, restitüsyon ve restorasyon projelerinin iletilmesine, 34 ada 8 parselde Kurulumuzun 26.11.2013 tarih ve 1834 sayılı kararına göre tescil taramasının plana işlenmesine;
 • 650 Ada 25 parsele ilişkin talebin yapının rölöve ve restitüsyon projelerinin iletilmesinden sonra değerlendirilmesine, 457 ada 12 parselde can, mal ve çevre güvenliği önlemlerinin alınmasına, 48 Ada 35 parselin \"uygulama gerçekleşinceye kadar parsellerde her türlü inşai ve fiiki müdahalenin yasaklanmasına, (otopark, fuar, sergileme vb.) yeni işlev ile kullanma ve aynı parselde tescilli yapı yerinde veya diğer boş alanlarda başka bir yeni yapılaşmaya izin verilemeyeceği\" belirtilen Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı uyarınca otoparktan arındırılmasına, tescilli yapının rölövesinin, restitüsyon ve restorasyon projelerinin iletilmesine, 44 ada 59 parselin tescil taramasının iptal edilerek irtifasının 44 ada 58 parseldeki tescilli yapının saçak kotunu geçmeyecek şekilde düzenlenmesine karar verildi.” denilerek karara bağlanmıştır. ” Denilerek.

1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi itirazlarına ilişkin İlgi (g) kurul kararı ve ilgi (ı) yazı eki plan paftaları yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasalar ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beyoğlu İlçesi, Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin 1/1000 ölçekli plan kararlarının İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşleri doğrultusunda hazırlanan düzenlemeler Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 16 Eylül 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP ve İYİ Parti Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.