Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Zeytinburnu İlçesi, 1/1000 ölçekli Sur Tecrit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği.

Karar Tarihi

16 Eylül 2020

Karar No

729

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 11/10/2019 gün ve 2019/3886 sayılı yazısında;

 

“İlgi:

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 gün ve 2015/849 sayılı kararı,
 2. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2016 gün ve 2016/878 sayılı kararı,
 3. 10.2017 tarih ve 5283/196562 sayılı yazımız ve ekleri,
 4. İstanbul II Numaralı Yenileme Alanı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 22.11.2017 tarih ve 1793 sayılı yazısı ve ekleri,
 5. 01.2018 tarih ve BN:113 sayılı Başkanlık Katına yazımız ve ekleri,
 6. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2018 gün ve 2018/305 sayılı kararı,
 7. Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’nın 23.07.2018 tarihli ve E.41424 sayılı yazısı ve ekleri,
 8. Zeytinburnu Belediye Meclisi’nin 04.07.2018 tarihli ve 2018/75 sayılı kararı,
 9. 10.2018 tarih ve 2018/11184 sayılı Başkanlık Katına yazımız,
 10. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.11.2018 gün ve 1756 sayılı kararı,
 11. 02.2019 tarih ve 15401/154993 sayılı dağıtımlı yazımız,
 12. İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.2019 gün ve E.229980 sayılı yazısı ve eki 12.03.2019 gün ve 3091 sayılı Kurul Kararı,
 13. Hukuk Müşavirliği’nin 22.04.2019 tarih ve 10577621.110.2016/1330-8121 sayılı yazısı eki İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nin 31.01.2019 tarihli 2016/350 E., 2019/193 K. sayılı kararı.

Nitelikli turizm tesisleri oluşturulması ihtiyacına yönelik, İstanbul genelinde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına plan notu eklenmesine ilişkin ilgi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin ilgi (a) ve (b) kararları ile uygun görülen 21.01.2007 onaylı 1/5000 ölçekli Zeytinburnu Sur Tecrit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliğine ait bilgi ve belgeler ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmek üzere ilgi (c) yazımız ile İstanbul II Numaralı Yenileme Alanı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmiş olup, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ilgi (d) yazı eki kararı ile düzeltmelerle uygun olduğuna karar verilmiştir. İlgi (d) yazı eki kurul kararıyla düzeltmelerle uygun görülen 21.01.2007 onaylı 1/5000 ölçekli Zeytinburnu Sur Tecrit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği yürürlükteki ilgili yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (e) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup ilgi (f) karar ile uygun görülen plan değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 26.02.2018 tarihinde onanmıştır.

İlgi (g) yazı ile; Zeytinburnu Belediye Meclisi’nin ilgi (h) kararında “…Sur Tecrit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Genel Plan Notlarına turizm tesisi, özel sağlık tesis alanı, özel eğitim alanı, özel sosyal kültürel tesis alanı fonksiyonları ile alakalı ilave plan notu değişikliği 1/5000 ölçekli nazım imar plan notu doğrultusunda hazırlanmış olup Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür” şeklinde Zeytinburnu Belediyesi İmar Komisyonu’nun raporu oy çokluğu ile kabul edildiği bildirilerek, UİP-17140,4 Pin Numaralı 1/1000 ölçekli Zeytinburnu İlçesi Sur Tecrit Alanı Koruma Amaçlı Plan Notlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi, 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddeleri uyarınca değerlendirilerek karar alınmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir.

 

UİP-17140,4 Pin Numaralı 1/1000 ölçekli Zeytinburnu İlçesi Sur Tecrit Alanı Koruma Amaçlı Plan Notlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile plan notları paftasına,

“İmar planında turizm tesisi, özel sağlık tesis alanı, özel eğitim alanı, özel sosyal kültürel tesis alanı fonksiyonlarına ayrılan bölgelerde ve imar planı notlarına göre bu fonksiyonların yapılabildiği alanlarda yapılacak olan turizm tesisi, özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi, özel sosyal kültürel tesisi binalarında, binanın tek bağımsız bölüm olarak yapılması, bağımsız bölüm olarak ticaret ve konut birimlerinin bulunmaması ve otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla 1. ve 2. bodrum katlarda bu fonksiyonlara hizmet edecek şekilde yapılan konferans salonu, toplantı salonu, tiyatro, müze, sanat galerisi, teknik odalar, personel soyunma-giyinme odaları, personel yemekhanesi, tesis yönetimi ile ilgili idari birimler, spor merkezi, spa, yüzme havuzu, kütüphane, mescit, yemek salonu, balo salonu, ameliyathane, morg, laboratuvar, görüntüleme merkezi, yoğun bakım ünitesi, temizlik odaları vb. birimler yapılabilir, emsale dâhil değildir. Bu alanlarda doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz. Turizm tesislerinde bağımsız bölüm oluşturmamak kaydı ile tesise hizmet edecek şekilde ticari birimler yer alabilir.

İmar planında donatı alanı olarak ayrılan alanlar (yol, yeşil alan, park alanı, çocuk bahçesi alanı, okul alanları, sağlık alanları, belediye hizmet alanı, idari tesis alanı, yönetim merkezi alanı, teknik altyapı alanı, sosyal kültürel tesis alanı, spor tesis alanı, otopark alanı, toplu taşıma ve triyaj alanları vb. kamu kullanımına ayrılmış tüm alanlar) kamu eline bedelsiz geçmeden parselin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz.

Bu plan notu ile meri plan notları arasında çelişki olması halinde plan tasdik tarihinden önce iskân (yapı kullanma izin belgesi) sürecini tamamlamamış yapılarda geçerli olacaktır. Yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. ve 2. Bodrum katlarında uygulanır” şeklinde plan notu ilave edildiği tespit edilmiş olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği teklifinin, 26.02.2018 onaylı 1/5000 ölçekli, Zeytinburnu Sur Tecrit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliği ile uyumlu olduğu görülerek, ilgi (i) yazımız ile 5216 sayılı yasanın 7b ve 3194 sayılı yasanın 8. maddeleri ile ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilerek karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiştir.

İlgi (j) Meclis kararı ile tadilen uygun görülen 1/1000 ölçekli Zeytinburnu İlçesi Sur Tecrit Alanı Koruma Amaçlı Plan Notlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi, 2863/3386/5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunu ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında kanunu uyarınca tetkik edilmesi ve gereği için ilgi (k) dağıtımlı yazımız ile ilgili kurula iletilmiştir.

İlgi (k) dağıtımlı yazımız ile ilgili kurullara iletilen 1/1000 ölçekli Zeytinburnu İlçesi Sur Tecrit Alanı Koruma Amaçlı Plan Notlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ve eklerine ilişkin alınan ilgi (l) İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararında; “İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Sur Tecrit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notuna İlişkin Değişikliğinin uygun olduğuna karar verildi.” denilmektedir.

 

Ancak Hukuk Müşavirliği’nin ilgi (m) yazı eki İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nin 31.01.2019 tarihli 2016/350 E., 2019/193 K. sayılı kararı ile söz konusu Zeytinburnu İlçesi, 1/1000 ölçekli Sur Tecrit Alanı Koruma Amaçlı Plan Notlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin  dayanağı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 gün ve 2015/849 sayılı kararının iptal edildiği bildirilmektedir. Ayrıca, Danıştay 6.Dairesinin 05.06.2003 tarih, E.2002/853, K.2003/3482 sayılı kararında; “Alt ölçekli imar planlarının, üst ölçekli imar planlarına uygun olması gerekir. 1/1000 ölçekli plânın 1/5000 ölçekli plana aykırı düzenleme getiremez.” denilmektedir.

Bu bağlamda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın üst ölçekli plan doğrultusunda hazırlanması gerektiği dikkate alındığında ilgi (m) yazı eki İstanbul 12. İdare Mahkemesince alınan karara istinaden 1/1000 ölçekli Zeytinburnu İlçesi Sur Tecrit Alanı Koruma Amaçlı Plan Notlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin dayanağı kalmadığından ilçesine iadesi gerekmektedir. \"denilerek.

İlgi (l) Kurul Kararı ve ekleri yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin ilgi (m) yazı eki mahkeme kararı dikkate alınarak, 3194 ve 5216 sayılı yasalar ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Zeytinburnu İlçesi, 1/1000 ölçekli Sur Tecrit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı plan notlarına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği incelenmiş olup, İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nin 31.01.2019 tarihli 2016/350E, 2019/193K sayılı kararı doğrultusunda plan notunun iptal edildiğinden meri imar planı şartları korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Turizm Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 16 Eylül 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.