Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Özel Endüstri Bölgelerine İlişkin Plan Değişikliği Teklifi

Karar Tarihi

16 Eylül 2020

Karar No

718

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020 gün ve sayılı yazısında;

 

“İlgi: a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 04.10.2019 tarihli ve E.603335 sayılı yazısı,

  1. b) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 10.10.2019 tarihli ve E.619480 sayılı yazısı,
  2. c) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 11.10.2019 tarihli ve E.621779 sayılı yazısı,

            d)30.04.2020 tarihli ve  TN:478100 sayılı Başkanlık Oluru.

 

İlgi (a) yazıda Esenyurt ve Arnavutköy İlçeleri’nde bulunan yaklaşık 18.5 ha büyüklüğündeki alanın 04.01.2019 tarih ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 03.10.2019 tarihli ve 1607 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Baykar Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildiği, ilgi (b) yazıda Arnavutköy İlçesi’nde bulunan yaklaşık 63.6 ha büyüklüğündeki alanın 10.05.2019 tarih ve 30770  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 09.05.2019 tarihli ve 1039 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özar Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildiği, ilgi (c) yazıda Arnavutköy İlçesi’nde bulunan yaklaşık 117.8 ha büyüklüğündeki alanın 10.05.2019 tarih ve 30770  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 09.05.2019 tarihli ve 1036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile TESKOOP Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildiği belirtilerek, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu 4/A maddesi uyarınca 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve parselasyon planları ve değişiklikleri ile altyapı ile ilgili etüt, harita, plan ve projelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanacağı hüküm altına alındığı bildirilmiştir. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararlarına ilişkin olarak; ilgi yazılarda belirtilen Özel Endüstri Bölgelerinin sınırlarının ve “Endüstri Bölgesi” lejantının Başkanlığımız yetki ve sorumluluğundaki üst ölçekli planlara işlenmesi ve Baykar, Özar ve Teskoop Endüstri Bölgeleri içerisinde “4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” plan notunun düzenlenmesi gerektiği, söz konusu Özel Endüstri Bölgeleri sınırlarının yazı eklerinde iletildiği belirtilerek gerekli plan değişikliğinin tarafımızca yapılması talep edilmiştir.

 

İlgi (a), ilgi (b) ve ilgi (c) yazılarla Cumhurbaşkanı Kararı ile “Özel Endüstri Bölgesi” olarak ilan edildiği belirtilen alanların üst ölçekli planlara “Endüstri Bölgesi” olarak işlenmesi ve buna ilişkin plan notu teklifi meri plan kararları ve yer seçim kriterleri doğrultusunda incelenmiş olup söz konusu alanlarda geçerli imar planlarındaki yapılaşma koşullarının, sosyal ve teknik altyapı alanlarının çevresindeki alan kullanım dengelerinin ve ihtiyaçlarının alt ölçekli planlarda dikkate alınarak yapılması koşulu ile 1/100000 ölçekli plan değişikliğinin yapılmasının uygun olacağı düşünülerek Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, ilgili diğer kanun ve yasal mevzuat doğrultusunda, İstanbul Özel Endüstri Bölgelerine ilişkin 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Tadilatı çalışmalarının Müdürlüğümüz tarafından başlatılmasına yönelik ilgi (d) Başkanlık Oluru alınmıştır. ” Denilerek.

 

          İlgi (a), ilgi (b) ve ilgi (c) yazılarla iletilen Cumhurbaşkanı Kararları ve ilgi (d) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan Özel Endüstri Bölgelerine ilişkin 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği teklifi, yazımız ekinde iletilmekte olup, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Esenyurt ve Arnavutköy İlçeleri Özel Endüstri Bölgelerine ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, teklif Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 16 Eylül 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: Yapılan müzakereler ve işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.