Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 ölçekli Ataşehir İlçesi, İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi NİP'deki D Rumuzlu Alanlara ait plan değişikliği teklifi

Karar Tarihi

16 Eylül 2020

Karar No

716

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 16/03/2020 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi: a) 06.10.2009 gün ve 2009/2076018 sayılı Başkanlık Olur yazısı.

b)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine 10.11.2016 tarih ve 1191804 sayılı takdim yazımız

c)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2016 tarih ve 2231 sayılı Kararı.

d)İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinin 12.09.2019 tarih ve 2019/1481 K.sayılı kararı

e)28.11.2019 tarih ve BN:5615 sayılı Başkanlık Oluru.

f)06.01.2020 tarih ve ibb no:1946 sayılı kurum görüşü talep yazımız.

g)17.01.2020 tarih ve bn:5615 sayılı Ataşehir Belediye Başkanlığına yazımız.

h)Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün 21.01.2020 tarih ve 172 sayılı yazısı.

  1. i) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 22.01.2020 tarih ve 118 sayılı yazısı.
  2. j) Ataşehir Belediye Başkanlığının 27.01.2020 tarih ve E.61/2450 sayılı yazısı.

k)Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 10.02.2020 tarih ve 30648-181749-313 sayılı yazısı.

  1. l) Ataşehir Belediye Başkanlığının 11.02.2020 tarih ve E.723/3932 sayılı yazısı.

PLAN SÜRECİ: Ataşehir, İçerenköy Mahallesi'nin tamamını, Atatürk ve Küçükbakkalköy mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 590 ha alanda ilgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı teklifi, ilgi (b) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (c) kararı ile tadilen kabul edilerek 16.12.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onaylanmıştır.

Söz konusu 16/12/2016 onanlı Ataşehir İlçesi 1/5000 Ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar planında, yaklaşık 26.02 ha'lık alanı kapsayan, \"D rumuzlu Konut Alanları\"na ilişkin plan notları ilgi(d) mahkeme kararı ile kısmı yönden iptal edilmiştir.

İlgi(d) Mahkeme Kararı'nda \"Olayda, plan notları ile bu konut alanlarında var olan imar hakkı veya imar baskısı altında oluşabilecek potansiyel imar haklarının, bir projeye transferini veya bu hakkın menkul kıymet hakkına dönüşümünün sağlanması, mevcut imar haklarının belirtilen alanlara transferi ile gecekondu ve kent merkezindeki çöküntü alanlarının dönüşümünün sağlanması durumu belirtilmekle birlikte, D rumuzlu konut alanlarında, plan notlarının 1.7.2. maddesinde belirtildiği üzere; \"1.7,2. ... Bu alan içinde kalan parsel alanının %25 'i donatı alanı olarak kamuya bila bedel terk edilmeden uygulama yapılamaz.\" şeklinde düzenlenen plan notunun planlamada eşitlik ilkesine aykırı olduğu, mevzuatta kişinin rızası olen fazlaızın re' sen terk yönteminin bulunmadığı, söz konusu planlama alanında önceki imar uygulamaları ile donatı alanları için pay ayrıldığı, bu tür daha önceden uygulama görmüş yerlerde ve davacı gibi tüm parseli donatı alanına ayrılmış kişilerin mülkiyet haklarına plan ile müdahale edildiği, kamuya ait yerlerin kazanım yöntemlerinin parselasyon ve diğer uygulamalar olduğu, diğer taraftan, imar hakkı transferinin, imar mevzuatında yerinin bulunmadığı, bu yöntemin başta İmar Kanunu olmak üzere yasa ile özel olarak tanımlanması ve hüküm altına alınması gerektiği ve bu kavramın uygulanmasına ilişkin esasların da yine yasal mevzuatta düzenlemesi gerektiği açıktır. Bu durumda, dava konusu imar planının D Rumuzlu Konut Alanları'na ilişkin plan notlarının imar mevzuatına, planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olması nedeniyle davacının parseli yönünden iptali gerekmekte olup aksi yöndeki mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.\" denilmektedir.

İlgi(d) Mahkeme Kararı gereği, ilgi(e) Başkanlık Oluru doğrultusunda plan çalışmalarına başlanmış ve ilgi(f) yazımızla ilgili kurumlardan görüşleri talep edilmiştir.

KURUM GÖRÜŞLERİ: 16.12.2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı kapsamında İstanbul Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) , Ataşehir Belediye Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığından görüşleri talep edilmiş, aşağıdaki (4 adet) kurumdan görüşler tarafımıza iletilmiştir.

İlgi(h) Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün yazısında;

\" yeni oluşturulacak planda; sosyal ve teknik donatı alanlarının plan etkileşim alanında kalan nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulması, fonksiyon ve yapılanma şartlarına bağlı oluşacak nüfusa hitap edecek yeterli rekreatif amaçlı yeşil alan miktarının ayrılması komisyonumuzun görüşüdür. \" denilmektedir.

İlgi(i) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün yazısında;

\"Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi gerekmektedir. Ayrıca söz konusu alana ait teklif planların tarafımıza gönderilmesi durumunda Müdürlüğümüz nihai görüşü verilebilecektir. \" denilmektedir.

İlgi(k) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün yazısında;

\"Teklif alanda; inşaatı biten \"Bostancı Tünel Caddesi, Kayışdağı Caddesi Arası Bağlantısı Yol, Kavşak Uygulama Projesi\", inşaat aşamasındaki \"Anadolu Yakası D-100 Yanyollar Projesi\", inşaat aşamasındaki Dudullu-Bostancı Metro Hattı, ve etüd aşamasındaki; 2458 ada 1 parselde yer alan ATA-04 kodlu \"Ataşehir, Tavus Sokak Zeminaltı Otopark Projesi\", 916 ada 318-319-320 parsellerde yer alan ATA-12 kodlu \"Ataşehir, Özyurt Sokak Zemin Altı Otopark Projesi\", yer almaktadır.

Söz konusu projelerden; \"Bostancı Tünel Caddesi, Kayışdağı Caddesi Arası Bağlantısı Yol, Kavşak UygulamaProjesi \"nin dikkate alınması, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan \"Anadolu Yakası D-100 Yan Yollar Projesi\"ne ilişkin Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünden görüş alınması, inşaat aşamasındaki Dudullu-Bostancı Metro Hattına ilişkin olarak Anadolu Yakası Raylı

Sistem Müdürlüğünden görüş alınması, Müdürlüğümüzce zeminaltı katlı otopark olarak etüt edilmiş olan ATA-04, ATA-12 kodlu otopark alanlarının planlara işlenmesi ve imalatının yapılmasına olanak verecek şekilde plan notlarının düzenlenmesi gerekmektedir.

Plan çalışmalarında planlama alanının otopark ihtiyacının karşılanması için yürürlükteki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Otopark Yönetmeliği doğrultusunda bölgeye hizmet edecek genel otopark alanlarının planlanması gerekmektedir. Planlanacak alanda \"Spor ve Pazar Alanları için yürürlükteki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Otopark Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 4. Bendine göre uygulama yapılacaktır . \" plan notunun eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu alana ilişkin hazırlanacak 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında bu hususların göz önünde bulundurulması ve bahse konu planlara ilişkin kararlar kesinleştikten sonra Müdürlüğümüzden tekrar görüş alınması.... \" denilmektedir.

İlgi(l) Ataşehir Belediye Başkanlığının yazısında;

\"16/12/2016 onanlı Ataşehir İlçesi 1/5000 Ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar planı \"D Rumuzlu Konut Alanları\" plan notları ile ilgili olarak; \"Planda gösterilen D rumuzlu alanlarda, uygulama alanı sınırları içerisinde uygulama yapılacaktır.\" denilmektedir. D Rumuzlu Konut Alanlarında çok sayıda parselin bir araya gelerek uygulama yapması gerekmektedir. Ancak, bu durum 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı aşamasında hem uygulamada hem de çok sayıda parsel malikinin anlaşmasında zorluklara neden olabilecektir.Bu nedenle, uygulama alan sınırı içerisinde ayrılan donatı alanlarında bütünlük sağlayacak şekilde kademeli olarak uygulama yapılması gerektiği düşünülmekte olup, söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; \" D Rumuzlu Konut Alanlarında belirlenen uygulama alanlarında, donatı alanlarında bütünlük oluşturacak şekilde kademeli olarak uygulama yapılmasına 1/1000 ölçekli uygulama imar planında karar verilecektir. \" Şeklinde plan notunun eklenmesi gerekmektedir.

Aynı zamanda D Rumuzlu Konut Alanlarına ilişkin plan notlarının iptaline dair Mahkeme kararında yer alan \"Bu alan içinde kalan parsel alanının %25 'i donatı alanı olarak kamuya bila bedel terk edilmeden uygulama yapılamaz.\" şeklinde düzenlenen plan notunun planlamada eşitlik ilkesine aykırı olduğu, mevzuatta kişinin rızası olen fazlaızın re'sen terk yönteminin bulunmadığı, söz konusu planlama alanında önceki imar uygulamaları ile donatı alanları için pay ayrıldığı, bu tür daha önceden uygulama görmüş yerlerde ve davacı gibi tüm parseli donatı alanına ayrılmış kişilerin mülkiyet haklarına plan ile müdahale edildiği, kamuya ait yerlerin kazanım yöntemlerinin parselasyon ve diğer uygulamalar olduğu.... \" gerekçe ile ilgili olarak, D Rumuzlu Konut Alanlarında yapılacak terk miktarları değerlendirilirken, 2981 sayılı yasa kapsamında ayrılan terk miktarlarının, İmar Kanunun 18. Maddesinde yer alan düzenleme ortaklık payının kesinti miktarı olarak belirlenen %45 oranındaki kesinti miktarına tamamlanarak, parsellerde yapılacak donatı alanı terk miktarlarında eşitliğin sağlanması gerekmektedir. \" denilmektedir.

Kurum Görüşleri Örnekleri EK-1 de yer almaktadır.

MÜLKİYET DURUMU: Yapılan incelemede, planlama alanı genelinde şahıs mülkiyetinin çoğunlukta olduğu görülmektedir.

DEĞERLENDİRME: 16/12/2016 onaylı Ataşehir İlçesi 1/5000 Ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar planında, toplam 50 adet ayrı alandan oluşan, 46.58 ha D Rumuzlu Uygulama Alanı bulunmakta olup, bu alanın 26.02 ha'lık kısmı \"D rumuzlu KonutAlanları\"ndan oluşmaktadır.

16.12.2016 onaylı 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı ile şahıs mülkiyetinde olup, 02.08.1993 onaylı 1/5000 ölçekli planda donatı alanında kalan parsellerin dönüşümü ve potansiyel imar haklarının bir projeye transferini veya bu hakkın menkul kıymet hakkına dönüşümü amaçlanmıştır. İçerenköy Mahallesi sınırları içinde yer alan D rumuzlu konut alanları, bu planın onayından önceki nazım imar planında donatı alanlarında kalan parsellerin geçen süre zarfında herhangi bir imar uygulamasına konu edilmemesi, kamulaştırılmaya konu olmaması ve yaşanan mağduriyetin ortadan kaldırılması amacıyla hem o alan için gerekli olan donatı alanlarının ayrılması hem de mülk sahiplerini mağdur etmeyecek şekilde ada bazlı toplulaştırma modeli olarak önerilmiştir. Model, özellikle deprem riski olan kritik alanların boşaltılması, mevcut imar haklarının korunarak kaçak yapılaşma ve kent merkezindeki çöküntü alanlarının dönüşümünün sağlanması amacıyla kurgulanmıştır.

Planlama alanındaki donatı ihtiyacı karşılanırken donatı alanı olarak gösterilecek yerlerin boş veya yapılaşmış olmasından ziyade, bölgedeki mevcut durum ve ihtiyaçlar doğrultusunda, yetersiz olan donatı alanlarının karşılanması için ulaşım, erişilebilirlik, nüfus, alan büyüklüğü gibi yer seçim kriterleri de göz önüne alınarak, arazi kullanım kararları çerçevesinde bölge halkı için gerekli olan donatı alanları aynlmıştır.1/5000 ölçekli planda D Rumuzlu Konut Alanı Uygulama Sınırı içerisinde donatı alanı lekesine tekabül eden parsellerin, tanımlanan uygulama sınırı içerisinde toplulaştırmaya katılarak imar uygulamasına girmesi öngörülmüştür.

A.16/12/2016 onanlı Ataşehir İlçesi 1/5000 Ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar planında yer alan \"1.7 D Rumuzlu Konut Alanları\" plan notunun ilgi(d) Mahkeme kararı kapsamında değerlendirilmesi;

Mevcut D rumuzlu alan adı altında önerilen toplulaştırma modeli uygulamasında;

Parsellerin tevhidi ile yeni konut ve donatı alanlarının oluşturulmasının hedeflenmiştir.D rumuzlu konut alanları oluşturulurken uygulama alan sınırı içerisinde bulunan tüm parsellerin brüt alanı üzerinden emsal hesabı yapılarak, uygulama esnasında planda belirlenen (brüt parsel alanının %25 'ini oluşturan alan ve uygulama alanı içerisindeki kapanan yol büyüklüğü kadar ilave edilen donatı alanı toplamı) donatı alanının rızaen terk edilmesi öngörülmüştür.

İlgi(d) Mahkeme kararı ile iptal edilen plan notunda:

\"1.7 D Rumuzlu Konut Alanları

1.7.1 Planda gösterilen D rumuzlu alanlarda, uygulama alanı sınırları içerisinde uygulama yapılacaktır.

1.7.2 Bu alanlarda E:2.07, Yençok:15 kat olarak uygulama yapılacaktır. Emsal, uygulama sınırı içinde kalan parsel alanının veya tevhide konu parsellerin brüt alanları üzerinden hesaplanacaktır. Bu alan içinde kalan parsel alanının %25 'i donatı alanı olarak kamuya bilabedel terk edilmeden uygulama yapılamaz. Yapı adası içerisinde kalan ve kapanan yollar emsale dahil değildir.

1.7.3 Toplulaştırma neticesinde kapanan yollar (kadastral) bulunması durumunda yol alanları kadar donatı alanı İBB'nin uygun görüşünün alınması şartı ile (park, kreş, çocuk oyun alanı, otopark, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, sağlık tesisi alanı, muhtarlık vb.) ayrılarak kamuya terk edilecek donatı alanları ile bir bütünlük sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Bu uygulamalarda donatı alanlarının mülkiyetinin ilgili kamu kurumlarına (eğitim, sağlık, kamu hizmet alanı ve ibadet alanlarının mülkiyetleri Maliye Hazinesine geçecektir.) geçmesi şarttır. Bu işlem gerçekleştirilmeden parsellerin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz.

1.7.4 Konut alanlarında en fazla TAKS:0.40 olup doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.

1.7.5 Konut birimleri içerisinde ticaret birimleri yeralamaz. Ancak konut alanına ayrılmış ve toplulaştırmaya konu parsellerin net parsel alanının %2'sini ve Yençok:2 katı geçmeyen, bağımsız yapı olarak teşekkül etmek şartıyla ticari fonksiyonlar yeralabilir. \"denilmektedir.

İlgi(d) Mahkeme kararı'nda; \"D rumuzlu konut alanlarında, plan notlarının 1.7.2. maddesinde belirtildiği üzere; \"1.7.2. ... Bu alan içinde kalan parsel alanının %25 'i donatı alanı olarak kamuya bila bedel terk edilmeden uygulama yapılamaz.\" şeklinde düzenlenen plan notunun planlamada eşitlik ilkesine aykırı olduğu, mevzuatta kişinin rızası olen fazlaızın re' sen terk yönteminin bulunmadığı, söz konusu planlama alanında önceki imar uygulamaları ile donatı alanları için pay ayrıldığı, bu tür daha önceden uygulama görmüş yerlerde ve davacı gibi tüm parseli donatı alanına ayrılmış kişilerin mülkiyet haklarına plan ile müdahale edildiği, kamuya ait yerlerin kazanım yöntemlerinin parselasyon ve diğer uygulamalar olduğu, diğer taraftan, imar hakkı transferinin, imar mevzuatında yerinin bulunmadığı, bu yöntemin başta İmar Kanunu olmak üzere yasa ile özel olarak tanımlanması ve hüküm altına alınması gerektiği ve bu kavramın uygulanmasına ilişkin esasların da yine yasal mevzuatta düzenlemesi gerektiği...\" denilmektedir.

İlgi(d) Mahkeme Kararı'nda genel olarak, söz konusu planlama alanında önceki imar uygulamaları ile donatı alanları için pay ayrıldığı ancak yeniden %25 terk yapıldığı ve ayrıca imar hakkı transferinin, imar mevzuatında yerinin bulunmadığı üzerinde durulmuştur.

B.İlgi(d) Mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan , 16/12/2016 onanlı Ataşehir İlçesi 1/5000 Ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar planında yer alan \"1.7 D Rumuzlu Konut Alanları\"na ilişkin plan notu değişikliği teklifi;

Bölgenin mülkiyet yapısı incelendiğinde, söz konusu bölgenin 3290 ve 3366 sayılı yasalarla değişik 2981 sayılı Yasanın 10/c maddesine göre ıslah imar planı uygulaması yapılarak tapu tescilleri 1994 yılında tamamlanmıştır. Bu ıslah imar planı uygulamaları esnasında Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintileri yapılmıştır.

İlgi(g) yazı ile Ataşehir Belediye Başkanlığından 2981 sayılı Yasanın 10/c maddesi kapsamında, ıslah imar planı uygulaması yapılarak tapu tescilleri 1994 yılında gerçekleştirilen, ıslah imar planı uygulamaları esnasında yapılan

Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintileri bilgisi talep edilmiş ve ilgi(j) yazı ile söz konusu bilgiler sayısal ve harita ortamında tarafımıza iletilmiştir.

16/12/2016 onanlı 1/5000 Ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar planında yer alan \"1.7 D Rumuzlu Konut Alanları\" nda, 1994 yılında yapılan ıslah imar planı uygulamaları esnasında yapılan Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintileri incelendiğinde; % 24.90 ile % 29.27 arasında DOP kesintisinin uygulandığı görülmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18'inci maddesinde; \"(Değişikfıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Bu madde hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaması esastır. Ancak, her türlü imar planı kararı ile yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması hâlinde, artış olan parsellerden, uygulama sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması kaydıyla, ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını % 45'e kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilir. \" denilmektedir.

Mevcut plan notunda yer alan her parselden aynı oranda (%25) kesinti uygulamak yerine, daha önce yapılan DOP kesintisi de dikkate alarak, 2981 sayılı yasa kapsamında yapılan imar uygulamasındaki terk miktarının en fazla % 45 e tamamlanması ile oluşan kısmı kadar kesinti yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda en fazla % 15.73 ile % 20.10 arasında kesinti yapılması öngörülmektedir.

Bu kapsamada ilgi(d) mahkeme kararı gerekçeleri de dikkate alınarak 1.7 D Rumuzlu Konut Alanları plan notunda aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

1-\"1.7.1 Planda gösterilen D rumuzlu alanlarda, uygulama alanı sınırları içerisinde uygulama yapılacaktır. \" maddesinde anlam karışıklığını önlemek amacıyla yapılmıştır:

\"Planda gösterilen D rumuzlu alanlarda uygulama, uygulama alanı sınırları içerisinde yapılacaktır.\" şeklinde düzenlenmiştir.

2-1.7.2   plan notunda \" %25 'i \" iptal edilerek;

\"1.7.2 Bu alanlarda E:2.07, Yençok:15 kat olarak uygulama yapılacaktır. Emsal, uygulama sınırı içinde kalan parsel alanının veya tevhide konu parsellerin brüt alanları üzerinden hesaplanacaktır. Bu alan içinde kalan parsellerin daha önce 2981 sayılı yasanın, 10(c) maddesi kapsamında yapılan imar uygulamasındaki DOP kesintisinin, en fazla % 45'e tamamlanması ile oluşan kısmı donatı alanı olarak kamuya, imar uygulaması yapılmadan veya bilabedel terk edilmeden uygulama yapılamaz. Yapı adası içerisinde kalan ve kapanan yollar emsale dahil değildir. .\" şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

3-D Rumuzlu Konut Alanlarının mahkeme kararı ile iptal edilen plan notları, imar uygulaması yapılabilmesi için çok sayıda parsel maliklerinin bir araya gelerek anlaşmasını zorunlu tutmaktadır. Bu durumun uygulamada sorunlara yol açtığı, istenen dönüşümün sağlanamadığı görüldüğünden nazım imar planında belirlenen uygulama alan sınırlarının, uygulama imar planında alt bölgelere ayrılabilmesine yönelik \"1.7.6. 1/1000 ölçekli plan aşamasında; 1/5000 ölçekli planda belirlenen uygulama alan sınırları, 1/1000 ölçekli planda gösterilmek şartı ile donatı alanlarındaki bütünlük sağlanarak alt bölgelere ayrılabilir. \" plan notu eklenmiştir.

4-Donatı alanlarını, herkesin ortak kullanacağı alan haline getirmek, site içi ulaşımı engellenmiş ve izole edilmiş alanlar oluşmasının önüne geçmek amacıyla; \"1.7.7. 1/1000 ölçekli planda \"D Rumuzlu Uygulama Alanı Sınırı\" içerisinde, donatı alanları ile konut alanları, 1/1000 ölçekli planda gösterilen yol ile ayrılmadan uygulama yapılamaz. \" plan notu eklenmiştir.

Diğer taraftan, 16/12/2016 onanlı 1/5000 Ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar planı plan notlarının , \"1.7 D Rumuzlu Konut Alanları\" başlığı altındaki 1.7.3, 1.7.4 ve 1.7.5 maddeleri iptal gerekçelerine konu olmadığından aynı şekilde korunmuştur.

  1. \"1.7 D Rumuzlu Konut Alanları\" na ilişkin plan notu değişikliği teklifi ile birlikte Fonksiyon alanlarında yapılması gereken değişiklikler:

1.7.2 plan notunda yer alan \" %25'i \" iptal edilerek, bunun yerine \"daha önce 2981 sayılı yasa kapsamında yapılan imar uygulamasındaki terk miktarının max % 45 e tamamlanması ile oluşan kısmı\" şeklinde düzenlenmesi ile birlikte, % 25 olan kesinti oranı azaldığından (en fazla % 15.73 ile % 20.10 arasında), donatı alan büyüklük ve sınırlarında değişiklik gerekmektedir. Ancak söz konusu fonksiyon alanı sınırlarındaki değişiklikler ölçek itibariyle 1/1000 ölçekli planda yapılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte, nüfus hesabı, brüt parsel ( kesintiden önceki parsel alanı) üzerinden yapıldığından, toplam inşaat alanı ve nüfus değişmeyecektir.

Teklif plan notu değişikliğine, göre hazırlanan fonksiyon değişiklikleri alan dağılımı, EK-2 de gösterilmektedir.

Sonuç olarak; İlgi(d) Mahkeme Kararı doğrultusunda, 16/12/2016 onanlı 1/5000 Ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar planında yer alan \"1.7 D Rumuzlu Konut Alanları\" na ilişkin, daha önce yapılan kesintiler dikkate alınarak terk miktarının en fazla % 45'e tamamlanmasına yönelik plan notu değişikliği teklifi hazırlanmıştır. ” Denilerek.

16.12.2016 t.t. 'li 1/5000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı'nda D rumuzlu alanlara ilişkin plan değişikliğine ait gerekli dokümanlar yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. Maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir İlçesi, İçerenköy, Küçübakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı’ndaki D Rumuzlu Alanlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin 24.04.2019 tarih ve 2017/2306E, 2019/928K sayılı kararı doğrultusunda bölge planı iptal olduğundan müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Kentsel Yenileme Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 16 Eylül 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.