Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Beyoğlu İlçesi, Turizm Plan Notu Değişikliği İtirazları

Karar Tarihi

16 Eylül 2020

Karar No

712

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 11/11/2019 gün ve 2019/BN:5315 sayılı yazısında;

 

            “İlgi: a) Yazı İşleri Müdürlüğünde 22.04.2019 tarihli ve İBBNo: 85899 sayı ile kayıtlı yazı,

  1. b) Yazı İşleri Müdürlüğünde 22.04.2019 tarihli ve İBBNo: 87478 sayı ile kayıtlı yazı,
  2. c) 02.2015 tarihli ve 141736-798 sayılı Başkanlık Oluru,
  3. d) Büyükşehir Belediye Meclisine 09.02.2015 tarihli ve 798-875 sayılı yazımız,
  4. e) Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2015 tarihli ve 849 sayılı kararı,
  5. f) Büyükşehir Belediye Meclisine 13.10.2015 tarihli ve 5930 sayılı yazımız,
  6. g) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarihli ve 878 sayılı kararı.
  7. h) Hukuk Müşavirliği’nin 22.04.2019 tarihli ve 10577621.110.2016/1330-8121 sayılı yazısı ve eki.

 

İTİRAZ:

13.05.2016 onaylı NİP-5123,17 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli Beyoğlu İlçesi Halıcıoğlu Sütlüce Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği ve NİP-7703,12 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli Beyoğlu İlçesi Dolapdere Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği’ne askı süresi içinde Şehir Plancıları Odası tarafından ilgi (a) ve (b) yazılar ile itiraz edilmektedir.

İlgi (a) yazıda; “13.05.2016 tarih ve 878 sayılı meclis kararı ile meclis kararı ekinde listesi bulunan nazım imar planları plan notlarında değişiklik yapılmıştır. Meclise iletilen plan notu teklifinde yalnızca turizm alanlarına ilişkin öneri yer alırken meclis teklifi değişiklikle kabul ederek turizm alanlarının yanı sıra özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi, özel sosyal kültürel tesislere ilişkin de düzenleme yapılmıştır.

  • Söz konusu meclis kararı ile onaylanan nazım imar planı plan notu değişiklikleri imar mevzuatına aykırı olarak hazırlanmış olup, inşaat yoğunluğunu arttırırken imar planlarının uygulanmasında donatı alanlarının bedelsiz olarak elde edilmesinin önünü açmaktadır.
  • Söz konusu meclis kararı ile bilimsel, nesnel ve teknik gerekçeleri bulunmaksızın İstanbul bütünündeki tüm nazım imar planlarının plan notu değiştirilerek plan ana kararlarını, sürekliliğini ve bütünlüğünü etkileyecek biçimde yapı yoğunluğu arttırılmasının önü açılmıştır.

Söz konusu meclis kararı ile İstanbul bütünündeki tüm nazım imar planlarında yapılaşma koşullarının değiştirilmesinin yanı sıra tüm kamusal donatı alanlarının bedelsiz olarak kamuya terkini zorunlu hale getirilmiştir.” şeklinde gerekçeler, ayrıca Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2015 tarih 849 sayılı kararıyla onaylanan “Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği” ile ilgili olarak İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 2019/193 numaralı iptal kararı alındığı bildirilerek, iptal kararının esas kabul edilmesi ve gerekçelerin göz önünde bulundurulmasıyla “05.04.2001 onanlı 1/5000 ölçekli Beyoğlu İlçesi Halıcıoğlu Sütlüce Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliğinin” iptali talep edilmektedir. İlgi (a) yazıda bahsedilen aynı gerekçeler sunularak ilgi (b) yazıda “15.02.2002 onanlı 1/5000 ölçekli Beyoğlu İlçesi Dolapdere Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliğinin” iptali talep edilmektedir.

 

PLAN SÜRECİ:

İstanbul’un dünya kentleriyle rekabet gücünü arttırmak, kentte marka değeri kazandırmak ve kent ekonomisine katkı sağlamak Turizm sektörünün teşviki ve nitelikli turizm alanlarının oluşturulması ihtiyacına binaen kent bütününde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında turizm tesis alanı olarak planlanmış alanlarda ihtiyaç duyulan ortak kullanım alanlarının artırılmasına  yönelik ilgi (c) Başkanlık Oluru doğrultusunda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının plan onama sınırı içinde ve söz konusu planların onay tarihinden sonra onaylanan tadilatlarda da geçerli olmak üzere plan notu değişikliği teklifi ilgili mevzuat hükümlerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere ilgi (d) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

İlgi (e) meclis kararı ile,

“İmar planında turizm tesisi, özel sağlık tesis alanı, özel eğitim alanı, özel sosyal kültürel tesis alanı fonksiyonlarına ayrılan bölgelerde ve imar planı notlarına göre bu fonksiyonların yapılabildiği alanlarda yapılacak olan turizm tesisi, özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi, özel sosyal kültürel tesisi binalarında, binanın tek bağımsız bölüm olarak yapılması, bağımsız bölüm olarak ticaret ve konut birimlerinin bulunmaması ve otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla 1. ve 2. bodrum katlarda bu fonksiyonlara hizmet edecek şekilde yapılan konferans salonu, toplantı salonu, tiyatro, müze, sanat galerisi, teknik odalar, personel soyunma-giyinme odaları, personel yemekhanesi, tesis yönetimi ile ilgili idari birimler, spor merkezi, spa, yüzme havuzu, kütüphane, mescit, yemek salonu, balo salonu, ameliyathane, morg, laboratuar, görüntüleme merkezi, yoğun bakım ünitesi, temizlik odaları vb. birimler yapılabilir, emsale dahil değildir. Bu alanlarda doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz. Turizm tesislerinde bağımsız bölüm oluşturmamak kaydı ile tesise hizmet edecek şekilde ticari birimler yer alabilir, zemin kat yüksekliği 7 m’ye kadar yapılabilir.

İmar planında donatı alanı olarak ayrılan alanlar (yol, yeşil alan, park alanı, çocuk bahçesi alanı, okul alanları, sağlık alanları, belediye hizmet alanı, idari tesis alanı, yönetim merkezi alanı, teknik altyapı alanı, sosyal kültürel tesis alanı, spor tesis alanı, otopark alanı, toplu taşıma ve triyaj alanları vb. kamu kullanımına ayrılmış tüm alanlar) kamu eline bedelsiz geçmeden parselin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz” hükümlerinin söz konusu meclis kararı eki listede yer alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına ilave edilmesi uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, ilgi (e) meclis kararı gereği anılan plan notlarının plan paftalarına işlenmesi ve dağıtım işlemi aşamasında, ilgi (f) yazımız ile; yazı eki Ek-1 listesinde belirtilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarının ilgi (e) meclis kararı eki listeden iptali gerektiği, ilgi (e) meclis kararı ile uygun bulunan plan notuna “Bu plan notu ile meri plan notları arasında çelişki olması halinde, plan tasdik tarihinden önce ruhsat işlemleri başlatılmış, devam eden veya tamamlanmış yapılar hariç olmak üzere, bu plan notları geçerli olacaktır.” ibaresinin ilave edilerek yazı ekindeki Ek-2, Ek-3, Ek-4 listelerinde belirtilen planların plan notlarına eklenmesi gerektiği belirtilerek Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi neticesinde ilgi (g) meclis kararı alınmıştır. Bu kararda; “Turizm Tesis alanlarına ilişkin plan notu tadilatı incelenmiş olup, “Bu plan notu ile meri plan notları arasında çelişki olması halinde plan tasdik tarihinden önce iskan (yapı kullanma izin belgesi) sürecini tamamlamamış yapılarda geçerli olacaktır. Yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. ve 2. Bodrum katlarında uygulanır.” ibaresinin ilave edilerek yazı ekinde EK2, EK3, EK4 listelerinde belirtilen planların plan notlarına eklenmesi suretiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.” denilmektedir.

İlgi (g) meclis kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Beyoğlu İlçesi Halıcıoğlu Sütlüce Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Beyoğlu İlçesi Dolapdere Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği 13.05.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanarak, 22.03.2019 – 22.04.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

Askı süresi içerisinde ilgi (a) ve (b) yazılar ile itiraz edilmiş olup, aynı tarihte ilgi (h) yazı ile; ilgi (e) meclis kararının, İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 31.01.2019 tarihli 2016/350 E., 2019/193 K. sayılı kararı ile “… uyuşmazlığa konu Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği ile İstanbul gibi büyük metropollerin farklı bölgelerinde farklı potansiyeller ve sorunlar olduğu göz önünde bulundurularak, büyük şehirlerin farklılık gösteren kesimlerinde farklı ele alınması, imar planları ile bir kentteki her noktanın birbirine benzemesine değil, olumlu nitelikteki farklı özelliklerinin öne çıkarılmasına çalışılması gerekmekte iken dava konusu plan değişikliği ile bütün İstanbul’daki tüm turizm tesis alanları için aynı plan notları getirilmiş olduğu anlaşıldığından, dava konusu Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği ile kent bütününde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında turizm tesis alanı olarak planlanmış alanlarda imar haklarının arttırılmasına yönelik İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 tarih ve 849 sayılı kararında şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” denilerek iptal edildiği tarafımıza bildirilmiştir.

İtirazlara konu ilgi (g) meclis kararı incelendiğinde; söz konusu meclis kararının ilgi (e) meclis kararı eki listede yer alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarından bazılarının listeden iptali, plan notundaki çelişkiyi giderme ve plan notunun kapsadığı diğer nazım imar planlarına da söz konusu plan notunu işleme amacıyla alınmış bir karar olduğu görülmekte olup, dolayısıyla ilgi (g) meclis kararı ilgi (e) meclis kararı gereği plan notunu barındırmaktadır. İlgi (a) ve ilgi (b) itiraz yazıları İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 31.01.2019 tarihli 2016/350 E., 2019/193 K. sayılı kararı ile birlikte ele alındığında, ilgi (g) meclis kararının gereği 13.05.2016 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beyoğlu İlçesi Halıcıoğlu Sütlüce Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Beyoğlu İlçesi Dolapdere Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği’nin dayanaksız kaldığı değerlendirilmektedir. \"denilerek.

İlgi (a) ve (b) itiraz yazıları yazımız ekinde olup, yazımız ekinde iletilen mahkeme kararı dikkate alınarak, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beyoğlu İlçesi, Turizm Plan Notu değişikliği itirazları incelenmiş olup, İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nin 31.01.2019 tarihli 2016/350E, 2019/193K sayılı kararı doğrultusunda plan notunun iptal edildiğinden meri imar planı şartlarının korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık - Turizm Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 16 Eylül 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.