Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Beyoğlu İlçesi, Halıcıoğlu-Sütlüce ve Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi I.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarındaki Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği teklifleri

Karar Tarihi

16 Eylül 2020

Karar No

711

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 11/10/2019 gün ve sayılı yazısında;

 

            “İlgi:

  1. Beyoğlu Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.05.2019 tarih ve 17259688-2019/579/5864 sayılı yazısı ekleri,
  2. Beyoğlu Belediye Meclisi’nin 10.05.2019 tarih ve 49 sayılı kararı,
  3. Beyoğlu Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 26.03.2019 tarih 2019/236/G.814882-GD/64 sayılı yazısı,
  4. 03.2019 tarih 91442078-310.01.02/2019/S-272594 sayılı dağıtımlı yazımız.

 

TALEP:

İlgi (d) dağıtımlı yazımızla Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na iletilen; 13.05.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanan 05.04.2001 t.t’li Halıcıoğlu-Sütlüce 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 15.02.2002 t.t’li Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişiklikleri doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen idari görev, yetki ve sorumluluklar ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde 21.03.2003 t.t’li Halıcıoğlu-Sütlüce 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 28.11.2002 t.t’li Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi I. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığı, değişiklik tekliflerine ilişkin ilgi (c) yazı ile kurum görüşü talep edildiği, ilgili kurum görüşü ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin değerlendirilmesi için Beyoğlu Belediye Meclisi’ne iletilmesi neticesinde ilgi (b) Beyoğlu Belediye Meclis Kararı ile plan değişiklik tekliflerinin uygun bulunduğu belirtilerek UİP-3877,26 Plan İşlem Numaralı Halıcıoğlu-Sütlüce 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile UİP-3875,13 Plan İşlem Numaralı Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi I. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği tekliflerinin 5216 sayılı kanunun 7. maddesinin (b) bendi gereği değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi (a) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesi için tarafımıza iletilmiştir.

 

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (b) Beyoğlu Belediyesi Meclis Kararında; “Konu, Beyoğlu Belediye Meclisinin 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü yapılan toplantıda görüşülmüş olup; Halıcıoğlu-Sütlüce 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi I. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişiklik Teklifi Plan ve Proje Müdürlüğü’nden geldiği şekliyle uygun bulunmuştur.” şeklinde hazırlanan İmar Komisyonunun Raporunun işaretle oylama sonucu Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy çokluğu ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

 

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) yazı ekinde iletilen Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 22.04.2019 tarih ve 21362969.210.02.99-452124-946-65420 sayılı kurum görüşü yazısında; “… 1/1000 ölçekli plan notu teklifi ile 13.05.2016 t.t’li 1/5000 ölçekli plan notlarından farklı olarak kamu eline bedelsiz geçmesi gereken alanların açılımına yönetim merkezi alanı, teknik altyapı alanı, sosyal kültürel tesis alanı, spor tesis alanı, otopark alanı fonksiyonlarının ilave edildiği ve teklifin 13.05.2016 t.t’li 1/5000 ölçekli Turizm Tesis Alanlarına ilişkin plan notu değişikliği doğrultusunda hazırlandığı belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi yazı ekinde iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Turizm Tesis Alanlarına İlişkin plan notu değişikliği teklifleri incelendiğinde;

13.05.2016. gün ve 878 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda:

 

“İmar planında turizm tesisi, özel sağlık tesis alanı, özel eğitim alanı, özel sosyal kültürel tesis alanı fonksiyonlarına ayrılan bölgelerde ve imar planı notlarına göre bu fonksiyonların yapılabildiği alanlarda yapılacak olan turizm tesisi, özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi, özel sosyal kültürel tesisi binalarında, binanın tek bağımsız bölüm olarak yapılması, bağımsız bölüm olarak ticaret ve konut birimlerinin bulunmaması ve otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla 1. ve 2. bodrum katlarda bu fonksiyonlara hizmet edecek şekilde yapılan konferans salonu, toplantı salonu, tiyatro, müze, sanat galerisi, teknik odalar, personel soyunma-giyinme odaları, personel yemekhanesi, tesis yönetimi ile ilgili idari birimler, spor merkezi, spa, yüzme havuzu, kütüphane, mescit, yemek salonu, balo salonu, ameliyathane, morg, laboratuar, görüntüleme merkezi, yoğun bakım ünitesi, temizlik odaları vb. birimler yapılabilir, emsale dahil değildir. Bu alanlarda doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz. Turizm tesislerinde bağımsız bölüm oluşturmamak kaydı ile tesise hizmet edecek şekilde ticari birimler yer alabilir, zemin kat yüksekliği 7 m.’ye kadar yapılabilir.

 

İmar planında donatı alanı olarak ayrılan alanlar (yol, yeşil alan, park alanı, çocuk bahçesi alanı, okul alanları, sağlık alanları, belediye hizmet alanı, idari tesis alanı, yönetim merkezi alanı, teknik altyapı alanı, sosyal kültürel tesis alanı, spor tesis alanı, otopark alanı, toplu taşıma ve triyaj alanları vb. kamu kullanımına ayrılmış tüm alanlar) kamu eline bedelsiz geçmeden parselin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz.

 

Bu plan notu ile meri plan notları arasında çelişki olması halinde plan tasdik tarihinden önce iskân (yapı kullanma izin belgesi) sürecini tamamlamamış yapılarda geçerli olacaktır. Yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. ve 2. bodrum katlarında uygulanır.” plan notunun eklendiği görülmektedir.

 

Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde plan notu incelendiğinde, 13.05.2016 t.t’li Halıcıoğlu-Sütlüce 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 15.02.2002 t.t’li Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliklerinden farklı olarak plan notlarında “İmar planında donatı alanı olarak ayrılan alanlar” ifadesinden sonra açıklanan alana “yönetim merkezi alanı, teknik altyapı alanı, sosyal kültürel tesis alanı, spor tesis alanı, otopark alanı” fonksiyonlarının ilave edildiği görülmektedir.

 

Ancak; 13.05.2016 tarihinde onaylanan 05.04.2001 t.t’li 1/5000 ölçekli Beyoğlu İlçesi Halıcıoğlu-Sütlüce Nazım İmar Planı’nda ve 15.02.2002 t.t’li 1/5000 ölçekli Beyoğlu İlçesi Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliğinin dayanağı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 gün ve 2015/849 sayılı kararının İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nin 31.01.2019 tarihli 2016/350 E., 2019/193 K. sayılı kararı ile “… uyuşmazlığa konu Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişkliği ile İstanbul gibi büyük metropollerin farklı bölgelerinde farklı potansiyeller ve sorunlar olduğu göz önünde bulundurularak, büyük şehirlerin farklılık gösteren kesimlerinde farklı ele alınması, imar planları ile bir kentteki her noktanın birbirine benzemesine değil, olumlu nitelikteki farklı özelliklerinin öne çıkarılmasına çalışılması gerekmekte iken dava konusu plan değişikliği ile bütün İstanbul’daki tüm turizm tesis alanları için aynı plan notları getirilmiş olduğu anlaşıldığından, dava konusu Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği ile kent bütününde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında turizm tesis alanı olarak planlanmış alanlarda imar haklarının arttırılmasına yönelik İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 tarih ve 849 sayılı kararında şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” denilerek iptal edildiği görülmektedir.

 

Plan hiyerarşisi çerçevesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının üst ölçekli plan doğrultusunda hazırlanması gerektiği dikkate alındığında, İstanbul 12. İdare Mahkemesince alınan 31.01.2019 tarihli “İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 tarih ve 849 sayılı kararının iptali” kararı sonrasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Halıcıoğlu-Sütlüce Uygulama İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi I. Etap Uygulama İmar Planında Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği tekliflerinin dayanağı kalmadığından ilçesine iadesi gerekmektedir. \"denilerek.

 

İlgi (a) yazı ve ekleri yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasalar ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilerek, karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beyoğlu İlçesi, Halıcıoğlu- Sütlüce ve Dolapdere- Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Turizm Tesis Alanlarına ilişkin plan notu değişikliği teklifi incelenmiş olup, İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nin 31.01.2019 tarihli 2016/350E, 2019/193K sayılı kararı doğrultusunda plan notunun iptal edildiğinden meri imar planı şartları korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık - Turizm Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 16 Eylül 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.