Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Silivri Merkezi Kentsel Sit Alanı ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli KANİP İlişkin Değişikliği.

Karar Tarihi

16 Eylül 2020

Karar No

705

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/03/2020 gün ve sayılı yazısında;

 

“İlgi:    a) Silivri Belediye Başkanlığının 01.03.2018 tarihli ve 593240 sayılı yazısı,

b)Silivri Belediye Meclisi’nin 08.12.2017 tarihli ve 95 sayılı ve 05.01.2018 tarihli ve 9 sayılı Kararları,

  1. c) 21.09.2018 tarihli ve 875418 sayılı yazımız,
  2. d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2018 tarihli ve 1772 sayılı Kararı,
  3. e) 25.01.2019 tarihli ve 104601 sayılı yazımız,
  4. f) İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.07.2019 tarihli ve 546923, 546941, 546949, 546955, 546966, 546975, 546991, 546995, 547007, 547016, 547019, 547033, 547042, 542047, 547049 sayılı yazılar ve eki Kurul Kararları.

g)14.10.2019 tarihli ve 1122751 sayılı yazımız.

  1. h) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2019 tarihli ve 887 sayılı kararı.

 

             İlgi (a) yazı ile 16.04.2012 tasdik tarihli Silivri Merkezi Kentsel Sit Alanı ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, UİP-14872 plan işlem numaralı Silivri İlçesi, Silivri Merkezi Kentsel Sit Alanı ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Başkanınca 24.07.2017 tarihinde onaylanmış ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince 03.10.2017 ile 03.11.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde yapılmış itirazlara ilişkin UİP-14872,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Silivri Belediye Meclisinin ilgi (b) Kararları ile kabul edilmiş ve söz konusu plan değişikliği teklifi ilgi (c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. Söz konusu teklife ilişkin olarak “F20C16D2A paftasında 1 nolu itirazın 17.10.2017 tt. Silivri Merkez Sahil Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı kapsamında İBB meclisi tarafından alınan 13.07.2018 tarih ve 1246 sayılı ve 12.10.2018 tarih ve 1648 sayılı Meclis Kararları gereği kabulü ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.” şeklinde ilgi (d) Meclis Kararı alınmıştır.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (d) Kararı ile tadilen uygun görülen Silivri Merkezi Kentsel Sit Alanı ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü III Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin plan değişikliği teklifi, ilgi (e) dağıtımlı yazımız ile İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletilmiş olup; İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün ilgi (f) yazı ekindeki 27.06.2019 tarih ve 4397 sayılı İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararında; “Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa, Alibey ve Fatih Mahalleleri, Kentsel ve III Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin; III Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan F20C16D2A pafta, 98 ada 114 parselin plan sınırları içerisinde kalan kısmının konut, bu plan dışında kalan kısmının Okul alanı olarak ayrılmasına ilişkin iletilen, İBB Meclis Kararında en son kısmında geçen 3 numaralı tadilatın 2863 Sayılı Yasa kapsamında uygun bulunduğuna, bu plan tadilatına uygun oalrak hazırlanacak 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliğinin kurulumuza iletilmesine karar verildi.” denilerek tadilen uygun bulunmuştur.

İlgi (d) Meclis kararında da ifade edildiği üzere 98 ada 114 parselin Silivri Merkezi Kentsel Sit Alanı ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü III Derece Arkeolojik Sit Alanı dışında kalan kısmı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 1246 sayılı ve 12.10.2018 tarih ve 1648 sayılı Meclis Kararları doğrultusunda 17.10.2018 onaylı Silivri Merkez Sahil Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı İtirazlarına İlişkin plan değişikliği ile “Eğitim Tesisi Alanı” lejantına alınmış olup; söz konusu parselin Sit Alanı içerisinde kalan kısmına ilişkin olarak;  Silivri Merkezi Kentsel Sit Alanı ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü III Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 27.06.2019 tarih ve 4397 sayılı İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda yapılan fonksiyon değişikliğinin; bu planın dayanağı olan 16.04.2012 onaylı Silivri Merkezi Kentsel Sit Alanı ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına işlenmesi gereği doğmuştur.

            Silivri Merkezi Kentsel Sit Alanı ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü III Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin alınan ilgi (d) Meclis Kararında 98 ada 114 parsele ilişkin olarak, “…F20C16D2A paftasında 1 nolu itirazın 17.10.2017 tt. Silivri Merkez Sahil Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı kapsamında İBB meclisi tarafından alınan 13.07.2018 tarih ve 1246 sayılı ve 12.10.2018 tarih ve 1648 sayılı Meclis Kararları gereği kabulü ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.”  denilmekte olup; ilgi (d) ve ilgi (h) Meclis Kararları ile ilgi (f) Kurul Kararı doğrultusunda 98 ada 114 parselin 16.04.2012 tasdik tarihli  1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı onama sınırı içinde  kalan kısmındaki  “Eğitim Tesisi Alanı” lejantı iptal edilerek “Konut Alanı” lejantına alınmıştır. ” Denilerek.

  Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) ve ilgi (h) kararları ve İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.06.2019 tarih ve 4397 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Silivri Merkezi Kentsel Sit Alanı ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Silivri İlçesi, Silivri Merkezi Kentsel Sit Alanı ve Selymria Antik Kenti Nekropolü 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği incelenmiş olup, kurul görüşü doğrultusunda komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 16 Eylül 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.