Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi KANİP plan notu değişikliğine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/05/2018 tarihli ve 808 sayılı kararı

Karar Tarihi

16 Eylül 2020

Karar No

667

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 15/10/2019 gün ve 2019/8084 - sayılı yazısında;

“İlgi     : a) 06.02.2015 tarih ve 141736-798 sayılı Başkanlık Oluru,

  1. b) 06.02.2015 tarih 798 sayılı Başkanlık Katı yazımız,
  2. c) 05.2015 tarih ve 849 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı,
  3. d) 13.05.2016 tarih ve 878 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı,
  4. e) 04.2017 tarih ve TN:457264, İBB:79872 sayılı dağıtımlı yazımız,
  5. f)06.2017 tarih ve E.19193 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı
  6. g) 07.2017 tarih ve 67291904-001110 sayılı İstanbul III Numaralı KVK Bölge Kurulu

  Müdürlüğü’nün yazısı ve eki 13.07.2017 tarih ve 3630 sayılı kararı,

  1. h) 07.09.2017 tarih ve TN: 974556 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazımız,
  2. i) 27.11.2017 tarih ve E.38773 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı ve eki

  23.11.2017/03-882 sayılı İstanbul III Numaralı TVK Bölge Komisyonu kararı

  1. j) 17.05.2018 tarih ve 808 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı,
  2. k) 12.İdare Mahkemesinin 2016/350 E, 2016/193 K. Sayılı ve 31.01.2019 tarihli kararı

İstanbul’un dünya kentleriyle rekabet gücünü arttırmak, kentte marka değeri kazandırmak ve kent ekonomisine katkı sağlamak Turizm sektörünün teşviki ve nitelikli turizm alanlarının oluşturulması ihtiyacına binaen kent bütününde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında turizm tesis alanı olarak planlanmış alanlarda ihtiyaç duyulan ortak kullanım alanlarının artırılmasına yönelik ilgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda çalışmalarına başlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği teklifi ilgi (b) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve ilgi (c) ve ilgi (d) meclis kararları ile karara bağlanmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) ve ilgi (d) Meclis Kararları doğrultusunda Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği teklifi plan paftaları, plan raporları ilgi (e) dağıtımlı yazımız ile İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 1’er adet ve İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne 7’şer adet plan paftası, plan notu değişikliği sayfası ve plan raporu iletilmiştir

İlgi (f) yazı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ilgi (e) yazı ile 1/5000 ölçekli Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği teklifinin ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmek üzere Müdürlüklerine iletildiğinden bahisle konunun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda değerlendirilebilmesi için ilgi (f) yazıda belirttikleri bilgi ve belgelerin tarafına gönderilmesini istemiştir.

Ayrıca İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü de ilgi (g) yazısı eki ile 13.07.2017 tarih ve 3630 sayılı kurul kararını tarafımıza iletmiş olup, söz konusu kararda “İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, 1/5000 ölçekli Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı Plan Notu ilavesi teklifinin “bu plan notu ile meri imar plan notları arasında çelişki olması halinde plan tasdik tarihinden önce iskan (yapı kullanma izin belgesi) sürecini tamamlamamış yapılar ile yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. ve 2. bodrum katlarında da uygulanır.” olarak düzeltme ile 2863 sayılı yasa açısından uygun olduğuna karar verildi.” denildiği görülmüştür.

İlgi (f) yazıda istenen bilgi ve belgeler ile ilgi (g) yazı ile tarafımıza iletilen 13.07.2017 tarih ve 3630 sayılı kurul kararı örneği ile birlikte ilgi (h) yazımız ekinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmiş olup, söz konusu teklifin Kültür Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 01.10.2012 tarihinde imzalanan protokol, 2863 sayılı yasa, 644 ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilmesi talep edilmiştir.

ilgi (i) yazı ile tarafımıza iletilen 23.11.2017/03-882 sayılı İstanbul III Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararında; “…11.06.2003 tt.li 1/5000 ölçekli Sarıyer Bölgesi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği (Plan notu ilavesi) teklifine ilişkin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Tabiat Varlıklarım Koruma Genel Müdürlüğü) 02.11.2017 tarih ve 12405 sayılı görüş yazısında; “...03.07.2017 (30.09.2017 tarihinde değiştirilen) tarihli Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin; 5.inci maddesinde; \"22inci maddeyle veya ilgili idarelerin imar yönetmelikleri ile getirilebilecek emsal harici tüm alanların toplamı; parselin toplam emsale esas alanının % 30'unu aşamaz...\" hükmünün yer aldığı ve yine aynı Yönetmeliğin 22. maddesinde; hastane, eğitim, sağlık, otel gibi herhangi bir yapı ayrımına gidilmeden emsale dahil edilmeden yapılabilecek kullanımlar ile yapım koşullan açıklandığı;

03.07.2017 (30.09.2017 tarihinde değiştirilen) tarihli Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esasların 69 maddesinde; \"(1) Büyükşehir belediyeleri ile il belediyeleri, ikinci fıkrada belirtilen değiştirilemeyen hükümler dışında kalan hususlarda, beldenin tarihi ve yöresel şartlarım gözetmek kaydıyla Bakanlık onayına sunulmak üzere imar yönetmeliği hazırlayabilirler. İdarelerin imar yönetmelikleri yürürlüğe girinceye kadar uygulamalar bu Yönetmeliğe göre yapılır. (2) Bu Yönetmeliğin birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu bölümleri, geçici maddeleri ile 19’uncu ve 20’nci maddelerinde yer alan hükümler, planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez ve planlarda bu hükümlere aykırı olarak getirilecek hükümler uygulanamaz.\" maddesi ile ilgili yönetmeliğe atıfta bulunarak Plan Notu Teklifinin olumlu bulunmadığı anlaşıldığından; söz konusu Plan notu teklifinin uygun olmadığına karar verildi…” denilmektedir.

             İlgi (g) KVK Bölge Kurulunun “düzeltmeler ile uygun olduğuna ilişkin” kararı ve İlgi (i) Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun “uygun olmadığına” ilişkin kararı 06.04.2018 tarih ve BN 2036 sayılı yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve konuya ilişkin; “Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı plan notu değişikliği incelenmiş olup, plan notunun son cümlesinin iptal edilmesi…” şeklinde ilgi (j) Meclis Kararı alınmıştır. Ancak Meclis Kararı tam olarak anlaşılamamış olduğundan, uygulamada tereddüde düşülmemesi adına kararın gereği yapılamamış olup, bu kapsamda yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bunula birlikte 22.04.2019 tarihinde Hukuk Müşavirliğimiz tarafından ilgi (k) Mahkeme Kararı ile ilgi (c)   Meclis Kararının iptal edildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. \"denilerek.

          Bu kapsamda ilgi (k) Mahkeme Kararı da dikkate alınarak,  ilgi (j) Meclis Kararının 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili maddelerine göre yeniden incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

           

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sarıyer İlçesi, Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı plan notu değişikliğine ilişkin teklif incelenmiş olup, İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nin 31.01.2019 tarihli 2016/350E, 2019/193K sayılı kararı doğrultusunda plan notunun iptal edilmesiyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık - Turizm Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 16 Eylül 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.