Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

17/12/2010 Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri KANIP (2. Etap) İtirazları (2)

Karar Tarihi

17 Temmuz 2020

Karar No

575

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi: a) 05.02.2016 tarihli ve 2016/T.N:140174 sayılı Başkanlık Oluru.

b)Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.01.2016 tarihli ve 208 sayılı kararı.

c)Büyükşehir Belediye Meclisine 08/05/2017 tarihli ve BN:2429 sayılı yazımız.

d)Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/06/2017 tarihli ve 1002 sayılı Kararı.

e)07.09.2017 tarihli ve BN:4627 sayılı dağıtımlı yazımız.

f)İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 18.10.2017 tarihli ve 4324 sayılı kararı.

g)İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'nun 29/08/2018

h)Büyükşehir Belediye Meclisine 10/12/2018 tarihli ve 2018/6476 sayılı yazımız.

i)Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.12.2018 tarihli ve 1955 sayılı Kararı.

  1. j) 22.02.2019 tarihli ve İBB No: 41601 nolu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı (TESA) yazısı.
  2. k) 23.02.2019 tarihli ve E:575024 sayılı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yazısı ve ekleri.

1) 23.03.2019 tarihli ve E.938369 sayılı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yazısı ve ekleri

1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap), ilgi (a) Başkanlık Olur'u ve ilgi (b) Meclis Kararı doğrultusunda idari mahalle sınırları, ana ulaşım aksları, mülkiyet ve parselasyon dokusu, mevcut yapılaşma ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunun Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri için belirlediği sınırlar ve silüet sınırları göz önüne alınarak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 27. maddesinin l.a. fıkrasında belirtilen hüküm kapsamında hazırlanmış olup, ilgi (c) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmiştir.

İlgi (d) Meclis Kararı ile aynen uygun görülen 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) paftaları ve plan raporu ilgi (e) dağıtımlı yazımız ile İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilmiştir. 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun ilgi (f) kararı ve İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'nun ilgi (g) kararı ile tadilen uygun bulunmuştur.

İlgi (d) Meclis Kararı ile aynen, ilgi (f) Kurul Kararı ve ilgi (g) Komisyon Kararı ile tadilen uygun bulunan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (h) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmiş ve ilgi (i) Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 17/12/2018 tarihinde onaylanmıştır.

17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) 01.02.2019-04.03.2019 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

İTİRAZLAR:

17/12/2018 tarihinde onaylanan NİP-21756 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap)'a yasal askı süresi içinde iletilen 471 adet şahıs dilekçesinin 134 adedi ve 5 adet kurum itiraz dilekçesinin 1 adedi ayrıntılı şekilde listelenerek konularına göre tasnif edilmiş ve ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

  • Ekte tabloda yer alan (A) ile ifade edilen itirazlar kapsamında 129 adet dilekçede özetle; Mesire Alanı sınırları içerisinde planlanmış olan \"Sosyal Altyapı Alanları\", 'Açık ve Yeşil Alanlar\", \"Kentsel Teknik Altyapı Alanları\" başlıkları altında donatı alanı olarak planlanan alanların \"Konut Alanı\", \"Ticaret+Konut Alanı\" fonksiyonuna alınması, Mesire Alanı sınırları içerisinde planlanmış olan \"Park ve Yeşil Alan \"fonksiyonun küçültülmesi, 25.00 m. olarak planlanan Bent Caddesi'nin yol genişliğinin 15 m.'ye düşürülmesi, ayrıca \"Konut Alanı\" fonksiyonunda kalan alanların itiraza konu alanlara ilişkin fonksiyon değişikliği talep edilmektedir.

Söz konusu 129 adet dilekçede; 10 ada, 15 parselde \"Mesire Alanı\" fonksiyonunda kalan alanların imara açılması, \"2. Derece Kentsel ve Bölgesel Yollar\" fonksiyonunda kalan alanın imara açılması, 37 ada, 30 parselde planlanan \"Park ve Yeşil Alan\" ile \"Orman Alanı\" fonksiyonlarında kalan alanların \"Konut Alanı\"na alınması, 37 ada, 64 parselde \"Park ve Yeşil Alan\", \"Kapalı ve Açık Semt Spor Tesisleri Alanı\" ve \"İbadet Alanı\"nda kalan alanların \"Konut Alanı\"na, 37 ada, 64 parselde \"İbadet Alanı'nda kalan alanın \"Ticaret+Konut\" fonksiyonuna alınması, 37 ada, 26 parselde \"Yol\" alanında kalan alanın \"Konut+Ticaret\" alanına alınması, \"Park\" alanında kaldığı belirtilen alanların \"Konut+Ticaret\" alanına alınması, 37 ada, 65 parselde, 47 ada, 12 parselde ve 47 ada, 28 parselde \"Park ve Yeşil Alan\" ve \"Dere Koruma Bandı\" ve \"Yol\" fonksiyonlarında kalan alanların \"Konut+Ticaret\" Alanı\"na alınması, 47 ada, 28 parselde \"Park ve Yeşil Alan\" ve \"Dere Koruma Bandı\" fonksiyonlarında kalan alanların \"Konut+Ticaret\" alanına alınması, 48 ada, 1 parselde \"Park ve Yeşil Alan\" ve \"Dere Koruma Bandı\" fonksiyonlarında kalan alanların \"Konut+Ticaret\" fonksiyonuna alınması ve 20 m. genişliğinde planlanan Bent Caddesi'nin 15.00 m. olarak planlanması, 48 ada, 1 parselde \"Park ve Yeşil Alan\" ve \"Dere Koruma Bandı\" ve \"Yol\" fonksiyonlarında kalan alanların \"Konut Alanı\" fonksiyonuna alınması, 542 ada, 198 parselde \"Park ve Yeşil Alan\" ve \"Yol\" fonksiyonlarında kalan alanların \"Konut Alanı\"na, \"Konut+Ticaret\" alanına alınması, 37 ada, 64-65 parsellerde \"Park ve Yeşil Alan\" ve \"Dere Koruma Bandı\" ve \"İbadet Alanı\" fonksiyonlarında kalan alanların \"Konut+Ticaret\" alanına alınması, 37 ada, 64-65 parsellerde \"Park ve Yeşil Alan\" ve \"İbadet Alanı\" fonksiyonlarında kalan alanların \"Konut Alanı\"na alınması, 37 ada, 26 parselde ve 48 ada, 1 parselde planlanan \"Park ve Yeşil Alan\" fonksiyonunun küçültülmesi, 25.00 m.'lik 1.Derece Kentsel ve Bölgesel Yol olarak planlanan Bent Caddesi'nin yol genişliğinin 15.00 m.'ye düşürülmesi, Düşük Yoğunluklu Konut Alanı (TAKS= 0.15, Yençok = 9.50 m.) olarak planlanan alanların Etkilenme Bölgesi Konut Alanı ve Konut+Ticaret fonksiyonuna alınması ve 37 ada, 64 parselde planlanan \"Park ve Yeşil Alan\" fonksiyonunun küçültülerek \"Konut Alanı\" olarak planlanan alanların \"Konut+Ticaret\" fonksiyonuna alınması ve 542 ada, 190 parselde planlanan \"Düşük Yoğunluklu Konut Alanı (TAKS= 0.15, Yençok = 9.50 m.)\" fonksiyonunda kalan alanların \"Ticaret + Konut Alanı\"na alınması, Dini Tesis Alanı'nın ve Kapalı ve Açık Semt Spor Tesisleri Alanı'nın Ticaret+Konut\" fonksiyonuna alınması, TAKS:0.15 değerinin TAKS: 0.30 olarak değiştirilmesi, imarın 6 kat olarak değiştirilmesi ve 20 m. olarak planlanan Göksu-Otağtepe Yolu'nun kaldırılarak Konut+Ticaret olarak planlanması, \"Yol\" ve \"İbadet Alanı\" fonksiyonlarında kalan alanların \"Konut Alanı\"na alınması, \"Yol\" fonksiyonunda kalan alanın \"Ticaret+Konut Alanı\"na alınması talep edilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen parseller ağırlıklı olarak çok hisseli şahıs mülkiyetinde büyük parseller olup, aynı zamanda mesire alan sınırları içerisinde yer almaktadırlar.

Planlama alanında söz konusu Tarihi Mesire Alanları'nın özel mülkiyette kalan kısımlarında yoğun yapılaşmaların olduğu, kamu ve vakıf mülkiyetinde kalan mesire alanlarında ise kısmen yapılaşma ile birlikte Koruma Bölge Kurulu kararları ile oluşturulan resmi kurum, ticaret ve sosyal ve teknik alt yapı alanlarının yer aldığı dolayısıyla amacı dışında kullanıldığı ve yine bu süreç içinde özel mülkiyetteki alanların kamulaştırmasının yapılamadığı tespit edilmiş ve bu alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre çözümleme yapılacağı gözönünde bulundurularak plan kararları üretilmiş ve donatı alanları ayrılmış olup, Plan Notları Genel Hükümler 14. maddede yer alan \"Planlama alanının tümünde uygulama brüt parsel üzerinden yapılacaktır.\" plan notu ile yapılaşma hakkı brüt parsel üzerinden verilmiştir. Bu alanda planlanan Konut Alanları, Boğaziçi Alanı Etkilenme Bölgesi sınırları içerisinde olmakla beraber orman alanı komşuluğunda olması ve mesire alan sınırları içerisinde yer alması sebebiyle etkilenme bölgesi sınırları içerisinde yer almasına rağmen maks. TAKS:0.15, Yençok=9.50 m. yapılanma koşullarında Düşük Yoğunluklu Konut Alanı olarak planlanmıştır.

Planlama alanında 26.7 ha.lık alanda ticaret+konut alanları mevcut durum ve potansiyeller doğrultusunda önemli ulaşım aksları boyunca (Yeni Mahalle'de Dr. Ömer Besim Caddesinde, Kavacık Bölgesinde Orhan Veli Kanık Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve devamında Otağtepe Caddesi boyunca, Çubuklu Bölgesinde Boğaziçi Caddesi ve Engürü Bağı Caddesi'nin bir kısmında), TİCK1, TİCK2 ve TİCK3 rumuzlu ticaret-konut alanları şeklinde 3 kademeli olarak, konut alt bölgelerine hizmet edecek şekilde mülkiyet, ulaşılabilirlik kriteri gözetilerek dengeli bir şekilde planlanmış ve yapılanma koşulları belirlenmiştir.

17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) kapsamında ulaşımda entegrasyonun sağlanması ve ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bütüncül bir ulaşım sisteminin oluşturulması hedeflenmiş, bu hedef doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşların görüş, öneri ve talepleri göz önüne alınarak ulaşım kararları oluşturulmuş ve ulaşım sisteminde kademelenmeye gidilmiştir.

Yukarıda yapılan tespit ve açıklamalar sonucunda itiraza konu talepler, donatı alanlarını azaltıcı, yoğunluğu arttırıcı nitelikte olması ve plan bütünlüğü ile plan ilke ve kararlarına aykırılık teşkil etmesi sebebiyle uygun değerlendirilmemektedir.

  • Ekte tabloda yer alan (B) itiraz kapsamında 2 adet dilekçede özetle; Kişi başına 35 m2 inşaat alanı verilerek yapı ve nüfus yoğunluğu arttırılması, Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesinde kalan bir kısım alanın plan sınırı dışında tutulduğu, bu alanların sınır kapsamına alınması, donatı alanlarının azaltıldığı, boş alanların konuta açıldığı, donatı alanlarının yapılaşmış alanlarda planlandığı ve bazı parsellere ilişkin talepler belirtilerek planların tekrar değerlendirilerek hataların düzeltilmesi veya planın iptal edilmesi istenmektedir. 2 adet dilekçede;

1-Mer'i plan nüfusunda kişi başına 25 m2 olarak belirlenen inşaat alanının itiraza konu planda kişi başına 35 m2 olarak belirlendiği, plan nüfusu açısından uyumsuz olduğu belirtilmektedir.

Mer'i 02.12.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Beykoz Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Revizyon Nazım İmar Planı plan nüfusu ile mevcut nüfus arasında uyumsuzlukların bulunması, öneri yolların mevcut kadastral yapı ve topografyaya uymaması ve donatı alanlarının önerildiği bazı bölgelerde yoğun yapılaşmaların bulunması, kamu yatırımları ve bölgesel ölçekte ulaşım kararları, planın uygulanmasında ciddi sıkıntıların yaşanması 17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) yapılması gerekçesi olarak plan raporunda yer almaktadır. Bu doğrultuda planlama alanı bütününde ada ve parsel geometrisi, parsel büyüklükleri, yeni yapılaşma tipolojileri, sokak düzeni ve yol ağı, yapı yoğunlukları, vb. özellikler bakımından farklı dokular tespit edilmiş olup, bu farklı dokularda yapılaşma ile mülkiyet deseni arasındaki etkileşim de incelenerek planlama alanına giren Çubuklu, Göksu, Yenimahalle ve Kavacık mahallelerinde doku analizi yapılmıştır. Bu kapsamda mevcut inşaat alanı ve nüfus değerleri kullanılarak yapılan hesaplamada kişi başı mevcut inşaat alanları 25 m2-53 m2 arasında belirlenmiştir. Sonuç olarak mevcut durum analizi sonrasında kişi başına inşaat alanı 35 m2 olarak kabul edilmiş ve mevcutta 42874 kişi olan nüfus planda 48800 olarak öngörülmüştür.

2-İtiraza konu planda nüfus yoğunluğu arttırılırken buna paralel olarak donatı alanlarının da arttırılması gerekirken, boş alanların (Mesire Alanları, Yapı Yasaklı İSKİ Dere Koruma Bantları, Tarımsal Niteliği Korunacak Alan vs.) yapılaşmaya açıldığı belirtilmektedir.

Planlama alanında planlanmış olan konut alanları ile birlikte plan nüfusuna hizmet edecek ticaret, ticaret-hizmet, konut-ticaret, sosyal teknik altyapı alanları ile yeşil alanlar konut alt bölgelerine hizmet edecek şekilde mülkiyet, ulaşılabilirlik kriteri gözetilerek dengeli bir şekilde planlanmıştır. Ayrıca planlama alanının içerisinde yer alan orman alanları, tarihi mesire alanı, dere koruma ve taşkın alanları, tarım alanları sınırları kurum görüşleri doğrultusunda ve konut alanlarında 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanmış yapılaşma değerleri ile siluet sınırı doğrultusunda plan kararları oluşturulmuştur. Plan yapım aşamasında görüş talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 14/04/2016 tarih ve 217068 sayılı yazısında özetle; vakıfsuyu akıtılan bölgelerin yerleri ve bu alanlarda yapılması gerekenlerle ilgili konular bildirilmiş, yağmur suyu, atıksu hatları ile dere ıslahı, dere işleme bantlarına ve içmesuyu tesislere ait bilgiler ve dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılı olarak belirtilmiş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 21/04/2016 tarih ve 526-41678 sayılı yazısında ise özetle; Planlama sahasında bulunan 2B alanları ile ilgili olarak; 19/07/2005 tarihli ve 25880 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 25. maddesi ile 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesine eklenen \"Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere planlanamaz. \" hükmü gereği; planlama alanlarındaki 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve 6292 sayılı kanuna istinaden tarım arazisi vasfı (tarla, bağ, bahçe, fındıklık vb.) ile oluşturulan parsellerin 5403 sayılı kanunda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere planlanmaması gerektiği belirtilerek, yazı ekinde tarım alanlarına ilişkin pafta gönderilmiş olup, söz konusu kurum görüşleri planlara işlenmiştir.

Planlama alanında söz konusu Tarihi Mesire Alanları'nın özel mülkiyette kalan kısımlarında yoğun yapılaşmaların olduğu, kamu ve vakıf mülkiyetinde kalan mesire alanlarında ise kısmen yapılaşma ile birlikte Koruma Bölge Kurulu kararları ile oluşturulan resmi kurum, ticaret ve sosyal ve teknik alt yapı alanlarının yer aldığı dolayısıyla amacı dışında kullanıldığı ve yine bu süreç içinde özel mülkiyetteki alanların kamulaştırmasının yapılamadığı tespit edilmiş ve bu alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre çözümleme yapılacağı göz önünde bulundurularak plan kararları oluşturulmuştur. Ayrıca planlama alanında yer alan çok hisseli, alansal olarak büyük parsellerin bulunduğu tespit edilmiş olup, bu parsellerde 3194 sayılı imar Kanunun 18. maddesine göre çözümleme yapılacağı göz önünde bulundurulmuş ve bu yönde plan kararları verilmiştir.

Beykoz ilçesi, 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) çalışmalarında Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik'te tanımlanan donatı standartlarına azami ölçüde uyularak, gerekli donatı alanları; alan büyüklükleri ve erişilebilirlik dikkate alınarak planlanmıştır.

 

Aşağıdaki tabloda kişi başına düşen donatı alanları detaylı olarak gösterilmektedir.

FONKSİYON

Adet

Alan (m2)

Alan (ha.)

kişi başına (m2)

KAMU HİZMET ALANI

1

1590.84

0.16

0.03

BELEDİYE HİZMET ALANI

18

71903.16

7.19

1.47

GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI

1

10031.72

1

 

EĞİTİM ALANI

17

130047.32

13

2.66

SAĞLIK TESİSLERİ ALANI

9

25225.51

2.52

0.52

İBADET ALANI

19

48007.85

4.8

0.98

SOSYAL TESİS ALANI

6

37416.45

3.74

0.77

KÜLTÜREL TESİS ALANI

1

13125.34

1.31

0.27

KAPALI VE AÇIK SEMT SPOR TESİSLERİ ALANI

12

49995.25

5

1.02

PARK VE YEŞİL ALAN

56

474194.13

47.42

9.72

MESİRE ALANI

3

106858.07

10.69

2.19

REKREASYON ALANI

2

21804.18

2.18

0.45

MEZARLIK ALANI

3

32398.13

3.24

 

KAPALI VE AÇIK SEMT SPOR TESİSLERİ ALANI

12

49995.25

5

1.02

           

Yukarıdaki açıklamalar neticesinde planlama alanına ilişkin plan kararlarının mevcut durum, ilgili kurum görüşleri ve yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulduğu görülmektedir.

3-Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesinde kalan bir kısım alanın plan sınırı dışında tutulduğu belirtilmektedir.

17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) plan sınırları Etkilenme, Gerigörünüm ve Öngörünüm sınırları dikkate alınarak belirlenmiş, ancak etkilenme sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar söz konusu plan bölgesi komşuluğunda yer alan Beykoz I. Bölge, 1/5000 Ölçekli Koruma amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında planlanmış olduğundan plan sınırları dışında bırakılmıştır. Ancak İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 31.01.2018 tarih ve 2015/1269 E. sayılı dosyası ile açılan dava sonrası alınan 2018/163 kararıyla Beykoz I. Bölge, 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı iptal edilmiştir. Sonrasında plansız kalan ve etkilenme sınırları içerisinde bulunan bu alanlara ilişkin plan yapımına başlanması hususunda 10.05.2018 tarihinde Müdürlüğümüzce Başkanlık Olur'u alınmıştır.

4-Silüet Bölgesi sınırlarının plana yanlış işlendiği belirtilmektedir.

İtiraza konu planda Siluet Bölgesi Konut Alanları olarak planlanması gereken, ancak planlara sehven Etkilenme Bölgesi Konut Alanları olarak işlenen bir kısım alan, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 29.08.2018 ve 02-1110 sayılı kararı ile düzeltilmiş, söz konusu karar planlara işlenmiş ve itiraza konu sehven yapılan hata bu şekilde düzeltilerek plan onaylanmıştır.

5-2B Özel Proje Alanı olarak planlanan alanlar hakkında hangi kanuna göre ne şekilde uygulama yapılacağının belirsiz kaldığı ve Beykoz İlçesi 'nde yer alan 180 ada, 19 ve 4 parsellerde yer alan Özel Proje Alanı plan kararının devamı doğal sit plan bölgesi etaplarında kaldığı, bu plan bölgesinde Nazım İmar Planı fonksiyonu ve fonksiyon sınırı belirsizliğinin olduğu belirtilmektedir.

Planlama alanı içinde yer alan Özel Proje Alanları 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 8. maddesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 26.11.2012 tarih ve 18127 sayılı Bakanlık Olur' u ile tescil proje alanları kapsamında kalmaktadır. Planlama Alanı içinde yer alan \"proje alanı\" (1.35 ha.) sınırları plana işlenmiş olup, bu sınırlar içerisinde kalan alan 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu doğrultusunda etkilenme bölgesi konut alanı olarak planlanmıştır. Özel Proje Alanı sınırları belirlenmiş alanlarda imar planı ile donatı alanları dengesi kurularak arazi kullanım kararları getirilmiş olup, bu alanlarda ne şekilde uygulama yapılacağı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın onay sürecinin tamamlanmasına müteakip İlçe Belediyesince belirlenecektir.

17.12.2018 tasdik tarihli Beykoz ilçesi, 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap)'ta 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamında belirlenen Etkilenme Bölgeleri Sınırı plan sınırı olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla Özel Proje Alan sınırlarının sadece Etkilenme Bölgeleri sınırları dahilinde olan kısmı planlara işlenmiş olup, bu konuda itiraza konu olacak bir durum bulunmamaktadır.

6-Özel Kanunlar ile korunan alanlarda parsel bazında yapılan plan kararlarına itirazlar kısmında;

6.1       51 ada, 7 parselin park alanı fonksiyonlu ve kısmen çocuk oyun alanı kullanımlı kamu arazisi iken 37 ada, 69 parsel ile beraber ticaret alanı olarak planlandığı, 37 ada, 69 parselde donatı alanı gösterilmeden, kamulaştırma sınırından terk-çekme mesafesi düzenlenmeden ve mesire alan sınırı kaldırılmadan düzenleme yapıldığı belirtilerek bu hususların düzeltilmesi,

6.2       Kısmen Ticaret Alanı, kısmen Park ve kısmen de Yol olarak planlanan 37 ada, 71 parselde park ve yol toplamının %30 civarında düzenlenmesine yol açacak plan kararı fonksiyon sınırının kontrol edilmesi ve düzeltilmesi,

6.3       48 ada, 1 parsel ile 47 ada, 26 parsellerin park olarak planlanması, 47 ada, 1 parsele  doğal değerleri korunacak alan kapsamında kalacak fonksiyonlar verilmesi talep edilmektedir.      Planlama alanında söz konusu Tarihi Mesire \"Alanları'nın özel mülkiyette kalan kısımlarında yoğun yapılaşmaların olduğu, kamu ve vakıf mülkiyetinde kalan mesire alanlarında ise kısmen yapılaşma ile birlikte Koruma Bölge Kurulu kararları ile oluşturulan resmi kurum, ticaret ve sosyal ve teknik alt yapı alanlarının yer aldığı dolayısıyla amacı dışında kullanıldığı ve yine bu süreç içinde özel mülkiyetteki alanların kamulaştırmasının yapılamadığı tespit edilmiş ve bu alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre çözümleme yapılacağı gözönünde bulundurularak plan kararları üretilmiştir.

51 ada, 7 parsel mazbut vakıf niteliğindeki Bezmi Alem Valide Sultan Vakfı mülkiyetinde, 37 ada, 69 ve 71 parsel şahıs+şirket mülkiyetinde, 47 ada, 26 parsel ile 48 ada, 1 parsel maliye+şirket+şahıs mülkiyetinde parsellerdir.

Dolayısıyla mesire alan sınır içerisinde yer alan ve ağırlıklı olarak hisseli şahıs mülkiyetinde 37 ada-69 parsel, 37 ada-71 parsel, 48 ada-1 parsel ile 47 ada-26 parselde yer alan fonksiyonlar 18. madde kapsamında planlanmıştır.

51 ada-7 parsel, 37 ada-69 parsel, 37 ada-71 parsel Mesire Alan sınırı, terk oranı ve çekme mesafeleri ile ilgili diğer talepler 1/5000 ölçekli plan konusu olmayıp, 1/1000 ölçekli plan aşamasında değerlendirilmesi gereken konulardır. 

47 ada, 1 parsel maliye mülkiyetinde olup, söz konusu parselin plan yapım sürecinde İstanbul Medipol Üniversitesi yerleşkesi olarak kullanılması için Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı ve Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı arasında 17.08.2012 tarih ve 484 yevmiye nosu ile 17.08.2061 yılma kadar irtifak sözleşmesi imza edildiği Müdürlüğümüze iletilmiş, bu doğrultuda plana Eğitim Alanı olarak işlenmiştir. Ancak yeniden yapılan değerlendirmede 12.00 metre genişliğinde planlanan Bent Caddesi'nin 47 ada, 1 parseli ikiye böldüğü, böylece Bent Caddesi'nin alt kısmında bulunan 8277 m2'lik alanın 4579 m2'lik kısmının İSKİ Dere Koruma Bandı içerisinde kaldığı, dolayısıyla sadece 3698 m2'lik bir kısmın eğitim alanı olarak planlanabildiği görülmektedir. Bu kapsamda söz konusu alan form ve büyüklük açısından ilgili yönetmeliğe uygun işlevsel bir yapılaşmaya imkan vermeyeceğinden bu alanın plan bütünlüğü içerisinde değerlendirilerek EK-2 de yer alan 3 nolu bilgi paftasındaki gibi \"Park ve Yeşil Alan\" olarak düzenlenmesi uygun değerlendirilmektedir.

6.4       37 ada, 63 parselin Eğitim Alanı olarak planlanan kısmının bölge halkı yararına park olarak planlanması talep edilmektedir.

17.12.2018 tasdik tarihli Beykoz ilçesi, 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) plan yapım süreci içinde Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca 37 ada-63 parselin özel eğitim alanı olarak planlanması talebi müdürlüğümüze iletilmiş, bu doğrultuda söz konusu parsel \"Eğitim Alanı\" olarak planlanmıştır. Ayrıca ilgi (m) yazı ile Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı ile TESA Vakfı arasında irtifakı yapılmak üzere 28.05.2018 tarih ve 06376 yevmiye numarası ile tasdik edilen ön izin sözleşmesiyle tahsis süreci başladığı müdürlüğümüze iletilmiş, ancak tahsis sürecinin tamamlanmadığı tespit edilmiştir. Bununla beraber söz konusu itiraz kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 31.07.2013 tarih ve 142780 nolu kurum görüşünde;

\"…….  AJE ve Çalışma Alanı Dışı lejantlı alanlarda ise planlamaya gidilmesi durumunda

yerleşime uygunluk amaçlı, imar planına esas Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanarak, raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün ilgili birime onaylatılması, mikrobölgeleme çalışması kapsamındaki UOA lejantlı alanlarda (F22D17B3A, F22D17B4B paftalarda) ise yapılaşma içeren planlara gidilmemesi gerekmektedir. \" ifadesinin yer aldığı, itiraza konu 37 ada 63 parselin söz konusu kurum görüşünde bahsedilen F22D17B3A nolu pafta içerisinde yer alması sebebiyle yapılan incelemede mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında yapılan imar planlarına esas 1/2000 ölçekli \"Yerleşime Uygunluk Haritaları\" kapsamında UOA-4 (Yapay Dolgu Problemi ile Uygun Olmayan Alanlar-4) sınırları içerisinde yer aldığı, bu kapsamda yapılaşmaya konu edilemeyeceği tespit edilmiştir. Sonuç olarak 37 ada, 63 parselin EK-2 de yer alan 1 nolu bilgi paftasındaki gibi \"Mesire Alanı\" olarak planlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

6.5       KTVKK tarafından hazırlanan proje alanı kapsamında yer aldığı belirtilen 37 ada, 76 parsel ile 37 ada, 7 parselin söz konusu kurul kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

İlgi yazıda bahsedilen KTVK Kararının 26.09.2009 tasdik tarihli 1/1000 Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda Özel Proje Alanları sınırı içerisinde yer alan 37 ada, 76 parsel için geçerli olduğu görülmektedir. Dolayısıyla yazıda bahsedilen 37 ada, 7 parsel için geçerli değildir. Özel Proje Alanı'na ilişkin plan notunda \"Planda gösterilen özel proje alanlarında kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulunun onaylamış olduğu projeler doğrultusunda uygulama yapılacaktır, \"şeklinde plan notu yer almakta, ayrıca söz konusu plan üzerinde 37 ada, 76 parsel üzerinde \"K.T.V.K.K Bölge Müdürlüğü'nün 16.01.2008 tarih ve 691 sayılı kararı ile onaylanan Gölbahçe Mevkii 21/76 parsel peyzaj projesi geçerlidir.\" denilmektedir. Söz konusu plana ilişkin onama sürecinde İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 18.10.2017 tarihli ve 4324 sayılı kararı ile İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıkları

Koruma Bölge Komisyonu'nun 29/08/2018 tarihli ve 02-1110 sayılı kararı alınmış olup, plan bu kararlar doğrultusunda onaylanmıştır. Dolayısıyla yazıda bahsedilen K.T.V.K.K Bölge Müdürlüğü kararma ilişkin herhangi bir bilgi tarafımıza iletilmemiştir.

6.6 1250 ada, 1 parselin kısmen konut olarak planlanmasının mevcut donatı alanlarının yok olması anlamına geldiği belirtilerek yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

İtiraza konu 1250 ada, 1 parsel 44350 m2 büyüklüğünde, şahıs mülkiyetinde bir parseldir. Söz konusu parsel planda kısmen TAKS= 0.15, Yençok = 9.50 m. yapılanma koşullarında \"Düşük Yoğunluklu Konut Alanları\", kısmen de \"Park ve Yeşil Alan\" olarak planlanmıştır. Söz konusu parsel Boğaziçi Alanı Etkilenme Bölgesinde kalmakla birlikte orman alanı komşuluğunda yer alması sebebiyle düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlanmıştır. Yeniden yapılan değerlendirmede; parselde planlanan konut alanı fonksiyonun yeşil alan sürekliliğini kesintiye uğrattığı tespit edilmiş olup, bu kapsamda \"İSKİ Dere Koruma Bandı\" komşuluğundaki 4087 m2'lik kısmının plan bütünlüğü içerisinde EK-2 de yer alan 4 nolu bilgi paftasındaki gibi \"Park ve Yeşil Alan\" olarak düzenlenmesi uygun değerlendirilmektedir.

6.7 532 ada, 464, 465, 466 ve 467parselimin mesire alan sınırı içerisinde kalması sebebiyle TİCK2 fonksiyonunun iptal edilerek yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

532 ada, 464, 465, 466 ve 467 parseller, mesire alan sınırları içerisinde bulunmasına rağmen, bu parsellerin şahıs mülkiyetinde bulunması ve mevcutta yapılaşmış alanlar olması, ayrıca günümüze kadar kamulaştırmasının yapılmadığı gözönünde bulundurularak plan bütünlüğü içerisinde değerlendirilerek TİCK2 Etkilenme Bölgesi Ticaret+Konut Alanı olarak planlanmıştır.

6.8 Fay Hattı nedeniyle yapı yasaklı alanların plan kararlarında yer alması Elmalı Mutlak Koruma Alanı'nın söz konusu plan kararlarında plan notlarında ve plan lejantında yer alması talep edilmektedir.

1/5000 Ölçekli Beykoz Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (2. Etap) Plan Notları Genel Hükümler 15. maddede Elmalı Mutlak Koruma Alanı'na ilişkin \"Havza içi mutlak koruma kuşağında kalan alanlarda (0-300m) İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. \" şeklinde plan notu yer almaktadır. Ayrıca söz konusu planda Elmalı Mutlak Koruma Alan Sınırı çizilmiş, plan lejantı kısmında Yapı Sınırlaması Getirilen Alan Sınırları başlığı altında Su Toplama Havzası Sınırı lejantı ile ifade edilmiştir.

Yerleşime Uygunluk Haritalarının hazırlanmasında; jeomorfojik, jeolojik, hidrojeolojik, jeofizik, jeoteknik ve laboratuvar verilerin yerleşime etki eden parametrelerin tamamı Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili genelgeleri doğrultusunda hazırlanan 24.04.2008 tarihli 1/1000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritaları doğrultusunda planlara işlenmiş olup, 1/5000 Ölçekli Beykoz Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 3. Etap Plan Raporu'nda 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 nolu sayfalarda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

6.9 53 ada, 1 parseli ilgilendiren Turizm Alanları başlığı altında yer alan Günübirlik Tesis Alanı lejantı ile Nazım îmar Planı'ndaki gösteriminin uyuşmadığı ve düzeltilmesi talep edilmektedir.

53 ada, 1 parseli ilgilendiren Turizm Alanları başlığı altında yer alan Günübirlik Tesis Alanı lejantı ile Nazım îmar Planı'ndaki gösterimi Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda çizilmiş olup, birbiri ile uyumludur.

6.10 51 ada, 5 parselde planlanan \"Sosyal Tesis Alanı\" plan kararı alındığı belirtilmiş, bu parselde Göksu Arkeolojik Alanı ve Göksu Kasrı Özel Proje Alanı 'nda kalan İstanbul VI Nolu K.T.V.K. Bölge Kurulu'nun 21.12.2005 tarih ve 1214 sayılı kararı \"Göksu Kasrı Koruma ve Kültür Alanı Projesi \"nin geçerli olduğu belirtilerek, diğer sosyal tesis plan kararı olan parsellerle karıştırılmaması amacıyla “Göksu Kasrı Koruma ve Kültür Alanı\" lejantının oluşturulması talep edilmektedir.

51 ada, 5 parsel itiraza konu planda Göksu Kasrı Özel Proje Alanı sınırları içerisinde Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmış, söz konusu plan notlarında bu alana ilişkin \"Göksu Kasrı Özel Proje Alanında kalan sosyal tesis alanında İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/12/2005 tarihli ve 1214 sayılı kararı ile onaylanan Göksu Kasrı Koruma ve Kültür Alanı Projesi geçerlidir şeklinde plan notu oluşturulmuştur. Dolayısıyla söz konusu alan, sosyal tesis fonksiyonu verilen diğer alanlardan bu plan notu ile ayrıldığından itiraz dilekçesinde talep edilen 51 ada 5 parsele ilişkin \"Göksu Kasrı Koruma ve Kültür Alanı\" lejantının oluşturulmasını gerektirecek bir husus bulunmamaktadır. • Ekte tabloda yer alan (C) itiraz kapsamında 1 adet dilekçede özetle; planda AJE olarak gösterilen alanlarda konut+ticaret+okul alanı olarak planlandığı, ayrıca 2863 sayılı yasaya göre sit derecelendirmesi yapılması gerekmekte olduğu bildirilerek itiraz edilmektedir.

Planda konut+ticaret+okul alanı olarak planlandığı belirtilen alanların Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 31.07.2013 tarih ve 142780 nolu kurum görüşü ekinde iletilen Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili genelgeleri doğrultusunda hazırlanan 24.04.2008 tarihli 1/1000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritaları kapsamında AJE2 sınırları içinde kalan 37 ada, 76 parsel ve 37 ada, 7 parsel ile AJE3 sınırları içerisinde kalan 37 ada, 26 parsel ve 48 ada, 1 parsel olduğu anlaşılmaktadır.

Bahse konu kurum görüşü ekinde iletilen İstanbul İli Beykoz İlçesi, Boğaz Geri Görünüm 1/1000 ölçekli İmar Planı'na Esas Jeolojik Jeoteknik Raporu kapsamında 37 ada, 76 parselin Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerektiren Alanlar (AJE2) sınırları içinde yer kaldığı

belirtilmekte, ayrıca söz konusu kurum görüşünde \"AJE ve Çalışma Alanı Dışı lejantlı

alanlarda ise planlamaya gidilmesi durumunda yerleşime uygunluk amaçlı, imar planına esas Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanarak, raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün ilgili birime onaylatılması, mikrobölgeleme çalışması kapsamındaki UOA lejantlı alanlarda (F22D17B3A, F22D17B4B paftalarda) ise yapılaşma içeren planlara gidilmemesi gerekmektedir.\" denilmektedir. Beykoz İlçesi, Boğaz Geri Görünüm 1/1000 ölçekli İmar Planı'na Esas Jeolojik Jeoteknik Raporu'nda AJE2 alanlarına ilişkin \"Bu alan arazinin güneyinde Göksu Deresi'nin doğusunda Elmalı Barajı bölgesinde ve arazinin kuzeyinde az bir bölgedir. Jeolojik birim alüvyondur. Alüvyonun üzeri su ile kaplı olup Gölet halindedir. Bu bölgenin hafriyet dolgusu ile doldurulup PARK olarak kullanılması öngörülmektedir. Bu alanlarda İSKİ ve DSİ görüşleri alınmalı, varsa mevcut faylarla ilgili geoteknik mühendislerin görüşleri doğrultusunda hareket edilmelidir. Bu alanlar rapor eki paftalarda; \"AJE2 \" simgesi ile gösterilmiştir. Bu bölgede dolgu tamamlandıktan sonra yapılacak Jeolojik-Jeoteknik raporla yapılaşma kriterleri belirlenmeli, bu kapsamda hazırlanacak rapor Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'ne onaylatıldıktan sonra uygulama yapılmalıdır. \" denilmektedir. AJE3 alanına ilişkin ise \"Bu bölgelerde yapılaşma düşünülmesi halinde Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Rapor yapılarak Bayındırlık Bakanlığı ilgili birimleri onayına sunulmalıdır. İnceleme alanında yer alan mevcut yapıların temel sistemleri, yapılacak parsel bazı zemin etütlerinde zemin yapı ilişkisi irdelenmeli, gerekmesi halinde zemin güçlendirilmelidir. Arazi içinde tüm drenaj sistemleri kontrol edilmelidir. Zemin hakim peryodu dikkate alınarak bina peryodu ile uyumu sağlanmalı ve rezonansa karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Yapılan hesaplamalara göre zemin-bina arasındaki Tol ve To2 aralığında bina peryotları seçilmelidir.\" denilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda söz konusu raporda \"AJE3\" sınırları içerisinde kalan alanlarda yapılaşma olmayacağına dair bir ifade yer almamakta, ancak \"AJE2\" sınırları içerisinde kalan alanların \"PARK\" olarak planlanması gerektiği belirtilmektedir. Bu kapsamda \"AJE2\" alanlarına ilişkin olarak söz konusu kurum görüşü ekinde iletilen mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında yapılan imar planlarına esas 1/2000 ölçekli \"Yerleşime Uygunluk Haritaları\" incelenmiş olup yapılan incelemede; planda AJE2 alanında kalan 37 ada, 76 parselin mikrobölgeleme çalışmasında kısmen Gölet Alanı, kısmen UA  (Yerleşime Uygun Alan), kısmen ÖA-lb (Sıvılaşma Tehlikesi Görülen, Orta-Hafif Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar), kısmen ÖA-4a (Yapay Dolgu ile Temsil Edilen, Ağır Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar), ve kısmen de ÖA-6a (\"ÖA-la\"lejantlı alanlar [Sıvılaşma Tehlikesi Görülen Alanlar]) sınırları içerinde kaldığı, 37 ada, 7 parselde ise mikrobölgeleme çalışmasının yapılmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak mikrobölgeleme çalışması bulunmayan, ancak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili genelgeleri doğrultusunda hazırlanan 24.04.2008 tarihli 1/1000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritaları kapsamında AJE2 sınırları içinde kalan alanlar ile mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında yapılan imar planlarına esas 1/2000 ölçekli \"Yerleşime Uygunluk Haritaları\" kapsamında Gölet Alanı sınırları içerisinde kalan alanların EK-2 de yer alan 2 nolu bilgi paftasmdaki gibi \"Park ve Yeşil Alan\" ile \"Spor Alanı\" olarak, UA, ÖA-lb, ÖA-4a, ÖA-6a sembolü ile ifade edilen alanlarda ise plan bütünlüğü kapsamında \"Eğitim Alanı\" fonksiyonunun korunarak geriye kalan alanda \"Düşük Yoğunluklu Konut Alanı\" ve \"Park ve Yeşil Alan\" olarak planlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Planlama alanının tamamı tarihi ve doğal sit alanı statüsünde olan planlama alanında kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin temel belge, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 14.12.1973 ve 14.12.1974 tarihli kararlarıdır. Aynı Kurul'un 14.12.1974 tarih ve 8172 sayılı kararında ise Boğaziçi alanının sit alanı olduğu belirtilerek, genel yapılaşma hükümleri ve fonksiyonlar konusunda ayrıntılı tanımlamalar yapılmaktadır.

Doğal sit alanlarında derecelendirme yapılması, geçici yapılanma koşullarının belirlenmesi ile ilgili işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde bulunmakta olup, planlama alanının tarihi ve doğal sit alanı olması sebebiyle söz konusu alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Kültür Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 01/10/2012 tarihinde imzalanan \"Doğal Sit Alanları ve Taşınmaz Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Alanların Arkeolojik, Kentsel, Kentsel-Arkeolojik, Tarihi Sit Alanları ve Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları ile Bunların Koruma Alanları ve Etkileşim Geçiş Sahasının Bulunduğu Alanlar ile Çakıştığı Yerlerde Uygulanacak Esaslara İlişkin Protokol\" kapsamında İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarında değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilmiştir.

  • Ekte tabloda yer alan (D) itiraz kapsamında 1 adet dilekçede; 37 ada, 76parselde planda yaklaşık 33.243 m2 olan konut alanının Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde gölet alanı olarak tanımlanan ve orman alanına bitişik konumda bulunan alanı da kapsayacak şekilde 42.982 m2 büyüklüğünde ve TAKS: 0.15, Yençok:5 Kat yapılanma koşullarında yeniden düzenlenmesi, \"TİCK1 Ticarete Konut Alanı\" yapılanma koşullarının ise TAKS:0.25, Yençok=5 Kat olarak revize edilmesi, ayrıca 37 ada, 76 parsele ilişkin terk oranlarının İmar Kanunu 18. maddesi kapsamında değerlendirilerek terk oranının %40,ı geçmeyecek şekilde planlanması talep edilmektedir.

17/12/2018 tt'li 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) plan yaklaşımı kararlarında ifade edilen:

>\"Orman sınırlarına uyarak, bu sınırların korunması ve mevcut orman yapısının tahribatını önlemek amacıyla ormanlara doğru konut alanlarını gelişmesini engelleyici plan kararları üretilmiştir. \",

>\"Doğal çevrenin sürdürülebilirliğinin korunarak, sağlıklı ve yaşanabilir kentsel alanların düzenlenmesi amacıyla doğal değerlerin korunması yönünde plan kararları üretilmiştir. \" şeklindeki kararlar doğrultusunda;

37 ada, 76 parsel; Boğaziçi Alanı Etkilenme Bölgesi sınırları içerisinde olmakla beraber orman alanı komşuluğunda olması ve Elmalı Barajı Havza Koruma Kuşaklarına yakın konumda bulunması sebebiyle, yukarıda ifade edilen plan yaklaşımı kararları doğrultusunda maks. TAKS:0.15, Yençok=9.50 m. yapılanma koşullarında \"Düşük Yoğunluklu Konut Alanı\", TAKS:0.25, Yençok=3 Kat yapılanma koşullarında'TİCKl Ticaret+Konut Alanı\", \"Park ve Yeşil Alan\" ve \"Eğitim Alanı\" olarak planlanmıştır.

Ayrıca söz konusu alanın 02.12.2005 tasdik tarihli eski Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nda \"Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar\" fonksiyonunda kalmakta iken sonrasında tarım alanından çıkarılarak ilk defa imara konu edilmesi ve plan yapım aşamasında talep edilen Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 31.07.2013 tarih ve 142780 sayılı kurum görüşünde söz konusu parselin Önlemli Alan (a) ile kısmen gölet alanında kalması sebebiyle bu alanda yoğun bir yapılaşmaya imkan veren koşulların mevcut olmadığı görülerek yapılanma koşulları belirlenmiş, söz konusu kurum görüşü doğrultusunda gölet alanı şeklinde tanımlanan alan planda \"Park ve Yeşil Alan\" olarak planlanmıştır.

Söz konusu teklifin plan bütünlüğü ile plan ilke ve kararlarına aykırılık oluşturduğu görülmekle beraber, yukarıda (C) itiraz kapsamında Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 31.07.2013 tarih ve 142780 nolu kurum görüşü ekinde yer alan mikrobölgeleme çalışması kapsamında yeniden yapılan inceleme sonrasında 37 ada, 76 parselin, komşuluğundaki 37 ada, 7 parsel ile beraber EK-2 de yer alan 2 nolu bilgi paftasındaki gibi düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

  • Ekte tabloda yer alan (E ) itiraz kapsamında 1 adet dilekçede; Müvekkilin 47 ada, 1 parsel, 37 ada, 99, 103, 97, 98, 95 parseller ile bu parseller üzerinde kurulu yapıların kullanıcı zilyeti olduğu, söz konusu parsellerdeki konut ve işyeri ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapı kayıt belgesi verildiği, okul olarak planlanan alanın hemen arkasında baraj yer aldığı ve okul alanı fonksiyonu için uygun olmadığı belirtilerek söz konusu planın iptali talep edilmektedir.

17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme y ,-. Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) yapım aşamasında 37 ada, 97, 98 ve 99 parseller Maliye Hazinesi mülkiyetinde iken, Başkanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri verilerinde planın onaylandığı aynı tarih olan 2018 yılında 6292 sayılı kanun gereği söz konusu parsellerin satışlarının yapıldığı tespit edilmiştir.

47 ada, 1 parsel söz konusu planda Eğitim Alanı, itiraza konu diğer parseller ise Mesire Alanı sınırları içerisinde \"Park ve Yeşil Alan\" olarak planlanmıştır.

Mesire alan sınırları içerisinde yer alan ve şahıs mülkiyetinde bulunan parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre çözümleme yapılacak, bu kapsamda yapılaşma hakkı muhafaza edilmiş olacaktır.

47 ada, 1 parsele ilişkin (B) itiraz kapsamında yapılan değerlendirme sonrasında EK-2 de yer alan 3 nolu bilgi paftasındaki gibi düzenlenme yapılması uygun görülmekle birlikte, 37 ada, 99, 103, 97, 98, 95 parsellere ilişkin söz konusu itiraz, genel plan ilke ve kararları ile plan bütünlüğüne aykırı olması sebebiyle uygun bulunmamaktadır.

  • Ekte tabloda yer alan (F) ile ifade edilen itiraz kapsamında 1 adet dilekçede; Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve TESA Vakfı arasında 17.08.2012 tarih ve 484 yevmiye nosu ile 17.08.2061 yılına kadar irtifak sözleşmesi imza edilmiş Beykoz İlçesi Anadoluhisarı Mahallesi, 16pafta, 47 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 01.02.2019-01.03.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan 17/12/2018 t.t'li 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap)'ta \"Eğitim Alanı\" olarak planlandığı, aynı şekilde irtifakı yapılmak üzere 25.06.2019 tarih ve 07742 yevmiye numarası ile tasdik edilen ön izin sözleşmesiyle aynı proje kapsamında tahsis süreci başlayan Beykoz İlçesi, Göztepe Mahallesi, 16pafta, 37 ada, 103 parsel sayılı taşınmazın, aynı planda \"Park\" olarak planlandığı ve aynı şekilde irtifakı yapılmak üzere 28.05.2019 tarih ve 06376 yevmiye numarası ile tasdik edilen ön izin sözleşmesi ile aynı proje kapsamında tahsis süreci başlayan Beykoz İlçesi, Anadolu Hisarı Mahallesi, 16 pafta, 37 ada, 63 parsel sayılı taşınmazın da söz konusu planda \"Eğitim Alanı\" olarak planlandığı belirtilerek bahse konu taşınmazların tümünün \"Özel Üniversite Alanı\" olarak planlara işlenmesi talep edilmektedir.

İtiraza konu 47 ada, 1 parsel ile 37 ada, 63 parsel Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı talebi doğrultusunda, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun şekilde \"Eğitim Alanı\" olarak plana işlenmiştir.

İtiraza konu 37 ada, 63, 103 parseller ile 47 ada, 1 parselin \"Özel Üniversite Alanı\" talebinin Mekansal Planlar Yapım yönetmeliği ile plan bütünlüğüne aykırı olması sebebiyle uygun olmadığı, bununla beraber 37 ada, 63 parselin (B) itiraz, 6.4. maddede ifade edilen itiraz kapsamında yapılan inceleme neticesinde EK-2'de yer alan 1 nolu bilgi paftasmdaki gibi \"Mesire Alanı\" olarak düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

  • İlgi (k) yazıda; Beykoz İlçesi, Anadoluhisarı Mahallesi sınırları dahilinde plan sınırları içerisinde yer alan Maliye Hazinesi adına kayıtlı vasfı çayır olan 51 ada, 3 parsel ile Göksu Mahallesi, Beykoz Belediyesi adına kayıtlı vasfı çayır olan 7 ada, 15 parselin kaldığı belirtilerek herhangi bir uygulama yapılmadan önce 4342 sayılı Mera Kanununun 14. maddesi hükümleri doğrultusunda Müdürlüğünüze tahsis amacı değişikliği talebinde bulunulması gerektiği, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na bağlı yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliği kapsamında tüm iç sular (dere, göl, gölet vs.) Su Ürünleri İstihsal alanı olduğu, dolayısıyla yapılacak imar planı çalışmalarında; 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 7. ve 20 maddeleri hükümleri ile Su Ürünleri Yönetmeliği'nin su ürünleri ve su kirliliği ile ilgili hükümlerine uyulacak tedbirlerin alınması, 11. maddesinde belirtilen ekte gönderilen listedeki kriter ve limitlere uyulması ve bunların imar planı notlarına işlenmesi gerektiği belirtilmekte, ilgi (l) yazıda ise; 51 ada, 4, 5, 7 parsel numaralı taşınmazların 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi alanlardan olduğu belirtilerek, amacı dışında kullanılacaksa herhangi bir işlem yapılmadan önce 4342 sayılı Mera Kanununun 14. maddesi hükümleri doğrultusunda Müdürlüğünüze tahsis amacı değişikliği talebinde bulunulması gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu planda 51 ada, 3 parsel kısmen \"Park ve Yeşil Alan\", kısmen 25.00 m.'lik \"1. Derece Kentsel ve Bölgesel Yol\", kısmen de \"İSKİ Dere Koruma Bandı\" fonksiyonlarında, 51 ada 4 parselin büyük bir kısmı \"Ticaret Alanı\", küçük bir kısmı da 12.00 m.'lik \"4. Derece Kentiçi Yol\" fonksiyonlarında, 51 ada, 5 parsel kısmen \"Sosyal Tesis Alanı\" , kısmen 20.00 m.'lik \"2. Derece Kentsel ve Bölgesel Yol\", kısmen de 12.00 m.'lik \"4. Perece Kentiçi Yol\" fonksiyonlarında, 51 ada, 7 parsel kısmen \"Park ve Yeşil Alan\", kısmen \"Ticaret Alanı\" fonksiyonlarında, 7 ada, 15 parsel ise \"Park ve Yeşil Alan\" da kalmaktadır. 51 ada, 4 parsel ile 51 ada, 7 parselde mevcutta ticaret alanı olarak kullanılan alanlar planlara da ticaret alanı olarak işlenmiş, ayrıca İSKİ Dere Koruma Bandı 14.04.2016 tarih ve 217068 sayılı İSKİ kurum görüşü doğrultusunda, Sosyal Tesis Alanı ise İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 21/03/2016 tarih ve 442 sayılı kurum görüşü doğrultusunda söz konusu planlara işlenmiştir. Dolayısıyla bahse konu alanlarda mevcut durum ve ilgili kurum görüşleri dikkate alınarak plan kararları üretilmiştir.

Bahse konu tüm parsellerin mazbut vakıf niteliğindeki Bezmi Alem Valide Sultan Vakfı mülkiyetinde bulunması sebebiyle Vakıflar Kanunu Madde 22'de yer alan ((Mazbut vakıf taşınmazlarında akar niteliğini koruyacak şekilde imar düzenlemesi yapılır.\" ifadesi doğrultusunda planlanmasının gerektiği görülmektedir.

17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) Plan Notları Genel Hükümler 27. maddede \"Plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda meri yasa ve yönetmelik hükümleri geçerlidir.\" denilmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında söz konusu planın ilgili kurum görüşleri doğrultusunda yapılması, ayrıca ilgili yasa ve yönetmelikleri kapsıyor olması sebebiyle ilgi (k) yazıda belirtilen hususlarda yeniden değerlendirilmesi gereken bir konu olmadığı görülmektedir. ” Denilerek.

17/12/2018 onaylanan NİP-21756 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap)'a yasal askı süresi içinde ek listede yer alan 134 adet dilekçe ve ilgili kurum tarafından yapılan itirazların 3194 ve 5216 sayılı yasalara ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beykoz İlçesi, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (2. Etap) itirazların devamı 2. Grup incelenmiş olup, Şehir Planlama Müdürlük yazısı B itirazları 6.3; 6.4 ve 6.6. nolu itirazların Müdürlük düzenlemesi doğrultusunda kabulü; 6.7 nolu itirazda yer alan 532 ada 464,465,466 ve 467 parsellerin bilgi paftasında gösterildiği şekliyle Mesire alanına alınması; C itiraz kapsamında Müdürlük düzenlemesi doğrultusunda kısmen kabulü ve bilgi paftasında gösterildiği şekliyle kısmen düzenlenmesi bunun dışındaki itirazların reddi ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Temmuz Ayı Toplantılarının 17 Temmuz 2020 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.