Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

NİP- 23922,3 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi D-100 Karayolu ile Sahil Arasında Kalan Kısma Ait Nazım İmar Planı Değişikliği İtirazı

Karar Tarihi

17 Temmuz 2020

Karar No

572

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 10/02/2020 gün ve 2019/4415 sayılı yazısında;

“İlgi: a)  İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 28/03/2019 tarihli ve 11255029-310.01.02-E.20190147734 sayılı yazısı,

 1. b) Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 17/05/2018 tarihli  ve 833 sayılı takdim yazımız,
 2. c) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/03/2017 tarihli  ve 2017/444 sayılı kararı,

              d)31/07/2017 tarihli ve 4119-150738 sayılı dağıtımlı yazımız,

 1. e) Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 13/11/2017  tarihli  ve 91442078-310.01.02/2017/ 14761-5932  sayılı takdim yazımız,
 2.      f)  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2018 tarihli ve 140 sayılı kararı,
 3. g) Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 05/04/2018 tarihli ve 91442078-310.01.02/2018/ 1798-2009 sayılı takdim yazımız,
 4. h) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/05/2018 tarihli ve 751 sayılı kararı,

              ı)  26/09/2018 tarihli ve 2018/5043 sayılı dağıtımlı yazımız,

 1. i) Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 10/01/2019 tarihli ve 91442078-310.01.02 2018/14186 sayılı takdim yazımız,
 2. j)  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/01/2019 tarihli ve 71 sayılı kararı
 3. k) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 05/10/2018 tarihli ve 11255029-310.01.02-E.20180498828 sayılı yazısı,
 4. l) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 01/10/2013  tarihli  ve 24272852-310.01.02/471680  sayılı yazısı,
 5. m) Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 30/04/2019 tarihli  ve 92077  sayı ile kayıtlı dilekçe,
 6. n) Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 30/04/2019 tarihli  ve 92072  sayı ile kayıtlı dilekçe,
 7. o) Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 30/04/2019 tarihli ve 92082  sayı ile kayıtlı dilekçe,
 8. p) Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 30/04/2019 tarihli  ve 92080  sayı ile kayıtlı dilekçe.

                  İTİRAZ:

   NİP- 23922,3 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi D-100 Karayolu ile Sahil Arasında Kalan Kısma Ait Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresinde, İSKİ Genel Müdürlüğü ve ilgilileri tarafından muhtelif konularda itiraz edilmiş olup, ilgi (a) yazı ile; “dere işletme bantlarının plana işlenmesi” ve ilgi (m), ilgi (n), ilgi (o) ve ilgi (p) dilekçeler ile; “Genel Otopark Alanı plan notlarında belirtilen , Özel Katlı Otopark Alanlarına ilişkin, “E:1.00 ve Yençok:4 kat ve diğer yapılaşma hükümleri ile mağduriyetin giderilmesi yapılaşma şartlarının makul olmadığı” ve “Genel Otopark Alanı”ndan çıkartılıp “Konut+Ticaret Alanı” olarak yeniden düzenlemesi ve Özel Katlı Otoparklara ilişkin yapılaşma şartlarının belirlenmesine ilişkin yapılan itirazın yürürlükteki yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Meclisi’ne iletilmesi talep edilmektedir.

  PLAN ONAMA SÜRECİ:

  1/5000 ölçekli Pendik İlçesi D-100 Karayolu ile Sahil Arasında Kalan Kısma Ait Nazım İmar Planı teklifi, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (b) takdim yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve ilgi (c) meclis kararı ile aynen uygun görülerek, 17/03/2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır.

  Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ilgi (d) yazımız ile dağıtımı yapılarak 04/08/2017-05/09/2017 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğü’nce askıya çıkartılmıştır. 

17/03/2017 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi D-100 Karayolu ile Sahil Arasında Kalan Kısma Ait Nazım İmar Planı’na yasal askı sürecinde yapılan itirazlar ilgi (e) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, ilgi (f) meclis kararı alınmıştır.

 Yapılan inceleme sonucunda ilgi (f) meclis kararında belirtilen hususların yeniden değerlendirilmesi gereği doğmuş bu kapsamda söz konusu itirazlar ilgi (g) yazımız ile yeniden değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, söz konusu itirazlar hakkında ilgi (h) meclis kararı doğrultusunda hazırlanan plan değişikliği 18/05/2018 tarihinde onaylanmıştır.

18/05/2018 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi D-100 Karayolu ile Sahil Arasında Kalan Kısma Ait Nazım İmar Planı Değişikliği ilgi (ı) yazımız ile dağıtımı yapılarak 05/10/2018-05/11/2018 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğü’nce askıya çıkartılmıştır.

 18/05/2018 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi D-100 Karayolu ile Sahil Arasında Kalan Kısma Ait Nazım İmar Planı Değişikliğine yasal askı sürecinde yapılan itirazlar ilgi (i) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, ilgi (j) meclis kararı ile karara bağlanarak, Büyükşehir Belediye Başkanınca 24/01/2019 tarihinde onaylanmıştır.

24/01/2019 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi D-100 Karayolu ile Sahil Arasında Kalan Kısma Ait Nazım İmar Planı Değişikliği 02/04/2019-02/05/2019 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğü’nce askıya çıkartılmıştır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün  ilgi (a) yazısı ile tarafımıza iletilen itiraza ilişkin tespit edilen hususlar aşağıda sunulmuştur:

24/01/2019 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi D-100 Karayolu ile Sahil Arasında Kalan Kısma Ait Nazım İmar Planı Değişikliğinden önce İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilgi (k) yazı ile 18/05/2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına  “dere işletme bantlarının plana eksik işlendiğinden isale hatlarının geçtiği güzergahların revize edilmesi gerektiği...” talebi ile itiraz edilmiş olup, yapılan itiraz Müdürlüğümüz  tarafından “....18/05/2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait Uygulama Hükümlerinin 4.1.1 numaralı maddesinde yer alan  “Bu alanlarda İSKİ için gerekli arıtma ile ilgili tesisler dışında herhangi bir yapı yapılamaz. Dere yapı yaklaşma sınırları, İSKİ görüşü doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda netleştirilecektir” şeklindeki hüküm gereği itiraza konu derelere ilişkin  işletme bandları düzenlemelerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında netleştirilebilecek nitelikte düzenlemeler olduğu görülmektedir....” şeklinde değerlendirme ile karar alınmak üzere ilgi (i) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve söz konusu itiraz Büyükşehir Belediye Meclisin’nin ilgi (j) kararı ile “...İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın, ölçeği gereği 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği kapsamında düzenlenemeyeceği ve güncel İSKİ görüşü alınarak ilçe belediyesi tarafından hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında değerlendirileceğinden reddedilmesi....” şeklinde karara bağlanmıştır.

24/01/2019 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi D-100 Karayolu ile Sahil Arasında Kalan Kısma Ait Nazım İmar Planı Değişikliğine İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilgi (a) yazı ile “dere işletme bantları ile taşkın önlemli yapılaşma  alan sınırlarının işlenmemesi  ya da eksik işlenmesi Merkansal Planlar Yapım yönetmeliğinin 21.9 maddesine aykırılık teşkil edeceğinden dere işletme bantları ile taşkın önlemli yapılaşma  alan sınırlarının plana işlenmesi” talebi ile yeniden itiraz edilmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bölgeye ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ilgi (l) kurum görüş yazısı ile tarafımıza iletilen dere işletme bantları sınırları işlenmiş olduğu, dere işletim bantlarının işlenmesinde eksik ya da yanlış işlenmesinin söz konusu olmadığı ancak geçen süreçte ıslah edilen derelere ilişkin  işletme bantları güzergahlarında değişikliklerin olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu  itirazın 1/5000 ölçekli Planı plan ana prensiplerine ve kararlarına aykırılık teşkil etmediği belirlenmiştir.

İlgi (m), ilgi (n), ilgi (o) ve ilgi (p) dilekçeler ile tarafımıza iletilen itirazlara ilişkin tespit edilen hususlar;

18/05/2018 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi D-100 Karayolu ile Sahil Arasında Kalan Kısma Ait Nazım İmar Planı Değişikliğine önce Pendik Belediye Başkanlığı’nın itiraz yazısı ile belirtilen Genel Otopark Alanı plan notlarında belirtilen Özel Katlı Otopark Alanlarına ilişkin “TAKS:0.50 KAKS:2.00 Yençok:5 kat olarak uygulama yapılacaktır. Zemin katta emsal dahilinde ticari birimler yer alabilir.” şeklinde plan notu ilave edilmesi, itiraz değerlendirme tablosunda 4 adet dilekçede bahsi geçen parsellerin “Genel Otopark Alanı”ndan çıkartılıp “Konut+Ticaret Alanı” olarak yeniden düzenlemesi ve Özel Katlı Otoparklara ilişkin yapılaşma şartlarının belirlenmesi talebi ile itiraz edilmiş olup, yapılan itiraz Müdürlüğümüz  tarafından “İlgililerince yapılan itiraza konu parsellerin “ Konut+Ticaret  Alanı” olarak düzenlenmesi talebi ve Pendik Belediye Başkanlığının plan notu düzenlemesindeki “Zemin katta emsal dahilinde ticari birimler yer alabilir” talebi  yapı yoğunluğu ve trafik yükünü arttırıcı, plan ana kararlarını ve genel kurgusunu bozucu nitelikte olduğundan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan ana prensiplerini ve kararlarını etkileyici nitelik olduğu tespit edilmiş olup, Özel Katlı Otopark Alanlarına ilişkin “Bu alanlarda çevre yapılaşma şartlarına göre hazırlanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır.”şeklinde plan notunun ilave edilerek düzenlenebileceği tespit edilmiştir.” şeklinde değerlendirme ile karar alınmak üzere ilgi (i) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve söz konusu itiraz Büyükşehir Belediye Meclisin’nin ilgi (j) kararı ile; “…Genel Otoparklar plan notuna ilişkin itirazın;

-Emsal 1.00, Yençok:4 kat olup, ön bahçe mesafesi 5 m., komşu bahçe mesafesi 3 m. aşmamak koşuluyla taban oturumu serbesttir.

-Yol cephesi hariç bodrum katlar parsel sınırına kadar yapılabilir.

-Yapı otopark dışında kullanılamaz ve birden fazla bağımsız bölüm oluşturulamaz hükmü tapu kütüğünün şerh ve beyanlar kısmına eklenecektir.”plan notları düzenlemesiyle tadilen kabul edildiği ve ilgililerince yapılan itiraza konu parsellerin “Konut+Ticaret  Alanı” olarak düzenlenmesi talebinin reddedilmesi şeklinde karara bağlanmıştır.

İlgililerince yapılan itiraza konu parsellerin “ Konut+Ticaret  Alanı” olarak düzenlenmesi talebi, yapı yoğunluğu ve trafik yükünü arttırıcı olduğundan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan ana prensiplerini ve kararlarını etkileyici nitelik taşıdığı tespit edilmiş olup, Özel Katlı Otopark Alanlarına ilişkin “Bu alanlarda çevre yapılaşma şartlarına göre hazırlanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır.”şeklinde plan notunun ilave edilerek düzenlenebileceği uygun olarak değerlendirilmektedir. \"denilerek.

NİP- 23922,3 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi D-100 Karayolu ile Sahil Arasında Kalan Kısma Ait Nazım İmar Planı Değişikiliğine yapılan itiraz ve değerlendirmelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeler yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, D-100 Karayolu ile Sahil Arasında Kalan Kısma ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği itirazları incelenmiş olup, İSKİ itirazının kabulü ve “İSKİ işletme bandının değişmesi durumunda 16.05.2008 onay tarihli uygulama imar planındaki fonksiyonlara dönülmesine ilişkin plan değişikliği yapılacaktır.” Plan notunun eklenmesi, Konut+Ticaret Alanı ve özel katlı otopark alanlarına ilişkin itirazların reddi Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

   Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Temmuz Ayı Toplantılarının 17 Temmuz 2020 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.