Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/1000 ölçekli Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planı İtirazlarına ilişkin alınan meclis kararındaki bilgi paftasına yönelik düzenleme

Karar Tarihi

17 Temmuz 2020

Karar No

571

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020 gün ve 2020/S-sayılı yazısında;

“İlgi:  a) Pendik Belediye Meclisi’nin 09/03/2018 gün ve 44 sayılı kararı,

  1. b) Pendik Belediye Başkanlığı’nın 28/03/2018 gün ve 69223378-310.01.04-E.21213 ssayılı yazısı
  2. c) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne 16/07/2018 gün ve 91442078-310. 01. 02 /2018/ 7559 sayılı takdim yazısı,
  3. d) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/10/2018 gün ve 1562 sayılı kararı.
  4. e) 10/12/2018 gün ve 91442078.310.01.03/2018/6318 sayılı dağıtım yazımız ve ekleri.
  5. f) Pendik Belediye Meclisi’nin 08/02/2019 tarih ve 20 sayılı kararı,
  6. g) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne 14/10/2019 gün ve 2018/14073 sayılı takdim yazısı,
  7. h) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2019 tarihli ve 927 sayılı Meclis kararı.

ı) Hukuk Müşavirliği’nin 10.12.2013 tarihli ve B.N.18133 sayılı Mütalaası.

         

13/05/2016 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 17/03/2017 onaylı ve 12/05/2017  onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  Değişikleri doğrultusunda hazırlanan ve Pendik Belediye Meclisi’nin ilgi (a) kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için Pendik Belediye Başkanlığı’nın ilgi (b) yazısı ekinde Başkanlığımıza iletilen, 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planı ilgi (c) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (d) kararı ile tadilen uygun görülerek, 17/10/2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanan UİP-31312 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planı’nın ilgi (e) yazımız ile dağıtımı yapılmış, 17/12/2018-17/01/2019 tarihleri arasında Pendik Belediye Başkanlığı’nda askıya çıkarılmıştır. Yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar, Pendik Belediye Meclisi’nin ilgi (f) kararı ile uygun bulunduğu belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talep edilmiş olup, ilgi (g) yazımız ile değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup ilgi (h) Meclis kararı ile tadilen uygun görülmüştür.

            İlgi (h) Meclis kararında “…Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planı İtirazları incelenmiş olup, 2 nolu değerlendirmedeki 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 28, 32, 34, 65, 66, 87, 91, 106 ve 118 (118c) itirazlarının Fevzi Çakmak Caddesi ile Temel Reis, Anibal ve Anamur Sokaktaki mevcut yapılar ve imar parselleri dikkate alınarak meri plandaki 20 metre ve 15 metrelik yolların bilgi paftasındaki şekliyle 12 metre olarak düzenlenmesi ile kabulü ve söz konusu değişikliğe ilişkin Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 1/5000 ölçekli planda da düzenleme yapılarak Meclise sunulması....” kararı alınmıştır. Ancak, 2 nolu değerlendirmedeki 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 28, 32, 34, 65, 66, 87, 91, 106 ve 118 (118c) itirazlarının meri plandaki 20 metre ve 15 metrelik yolların bilgi paftasındaki şekliyle 12 metre olarak düzenlenmesi ile kabulüne ilişkin kararın, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin plan onama sınırı genişletilerek alındığı tespit edilmiştir. Konuya ilişkin Hukuk Müşavirliği’nin ilgi (ı) mütalaasında;

“…2-) Uygulama İmar planı veya değişiklik tekliflerini ise, 5216 sayılı Kanun’un 7/b hükmündeki yetkisi dikkate alınarak ilçe belediyesinin kabul ettiği plan onama sınırı içinde karara bağlayabileceği, 

3-) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayladığı plan veya değişikliklerinin dağıtımının yapılması gerektiği, teknik/maddi hataların veya imar mevzuatına aykırı plan kararlarının olduğuna ilişkin değerlendirme ve kanaatlerin bulunması halinde ise, dağıtım yapılmadan önce tespit edilen aykırıklar konusunun, karara bağlanması için Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulabileceği düşünülmektedir….” şeklinde neticelendirilmiştir. \"denilerek.

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda ilgi (h) meclis kararında, 2 no’lu değerlendirmedeki 20 m ve 15 m lik yollara ilişkin bilgi paftası içeren düzenlenmenin 3194 ve 5216 sayılı yasalara ve ilgili yönetmeliklere göre yeniden değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin 14.11.2019 gün ve 927 sayılı meclis kararında bahsi geçen 2 nolu değerlendirmeye yönelik alınan kararın yeniden değerlendirilmesi talebi incelenmiş olup, 2 nolu değerlendirmeye konu edilen 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 28, 32, 34, 65, 66, 87, 91, 106 ve 118 (118c) itirazlarının, mevcut yapılar ve imar parselleri dikkate alınarak ve bütüncül bir kentiçi ulaşım gözetilerek yeniden değerlendirilmek ve belediye meclis kararı alınmak üzere ilçesine iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Temmuz Ayı Toplantılarının 17 Temmuz 2020 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.