Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Köyiçi Mevkii Kentsel Sit Alanında 1/1000 ölçekli KAUİP Yapımına Dair Yetki Devri İptali Talebi

Karar Tarihi

17 Temmuz 2020

Karar No

562

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 10/02/2020 gün ve sayılı yazısında;

            “İlgi: a) İstanbul VII No.lu K.T.V.K.B. Kurulu’nun 03.05.2011 tarihli ve 463 sayılı Kararı.

  1. b) İstanbul I No.lu K.T.V.K.B. Kurulu’nun 30.01.2014 tarihli ve 895 sayılı Kararı.
  2. c) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.05.2014 tarihli ve 470 sayılı Kararı.
  3. d) Müdürlüğümüzün 30.09.2014 tarihli ve Bn:7328-186702 sayılı yazısı.
  4. e) Müdürlüğümüzün 01.04.2016 tarihli ve Bn:1712 sayılı yazısı.
  5. f) Bağcılar Belediye Başkanlığının 10.05.2016 tarihli ve E.997490 sayılı yazısı ve eki.
  6. g) Başkanlık Katına 13.07.2016 tarihli ve 2016/5688 sayılı yazımız.
  7. h) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 21.09.2016 tarihli ve 1497 sayılı Kararı.

 

İstanbul VII No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ilgi (a) kararı ile; “İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, Köyiçi Mevkiinin geleneksel yerleşim dokusu, özgün yapı çevresel tarihsel özellikleri ile dönemin yaşam biçimini yansıtan doku bütünlüğü oluşturduğundan, ekli halihazır haritada sınırları gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında “Kentsel Sit Alanı” olarak tesciline; bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 04.10.2006 tarih ve 720 sayılı “Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları” başlıklı ilke kararında belirtilen şartların geçerli olduğuna; bu alanda 2863 sayılı Kanunun 17. maddesi gereği her ölçekteki plan uygulamasının iptaline, Koruma Amaçlı İmar Planlarının iki yıl içinde yapılması gerektiğine; söz konusu planlar yapılıncaya kadar geçerli olmak üzere, kentsel sit alanının geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine esas olmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin konuya ilişkin görüşlerinin ivedilikle Kurulumuza iletilmesine….” şeklinde karar alınarak tarafımıza iletildiğinden, ilgi (a) kurul kararı gereği hazırlanan Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Köyiçi Mevkii 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ilgi (b) kurul kararı ile tadilen uygun görülmüş ve ilgi (c) meclis kararına istinaden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 15.05.2014 tarihinde onaylanarak plan dağıtımı yapılmıştır.

Akabinde; 15.05.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı hazırlanması işi, Bağcılar Belediye Başkanlığı’nın 16.09.2014 tarih ve 526093 sayılı yazısı ile Müdürlüğümüzden talep edilmiş olup, söz konusu talebe ilişkin ilgi (d) ve ilgi (e) yazılarımız ile \"Söz konusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına yapılan itirazlar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2015 tarih ve 1761 sayılı kararı ile karara bağlanarak itiraz süreci tamamlanmış olup 1/5000 ölçekli planın onay tarihi üzerinden henüz 1 (bir) yıl geçmediğinden 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının Başkanlığımızca hazırlanabilmesi için yetki devrine ilişkin alınacak İlce Belediyesi meclis kararı ile Başkanlığımıza başvurulması gerekmektedir.\" şeklinde cevap verilmiştir.

İlgi (e) yazımıza istinaden tarafımıza iletilen ilgi (f) yazıda ise; “Bağcılar Mahmutbey Mahallesi, Köyici Mevkii Kentsel Sit Alanına ilişkin 15.05.2014 tasdik tarihli ve 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı doğrultusunda ve 3194 sayılı kanunun 8. maddesi gereği; 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının hazırlanmasına ilişkin yetkinin Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmesi hususunun Bağcılar Belediye Meclisine sunulduğu ve 05.05.2016 tarih ve 56 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görüldüğü” belirtilerek, ilçe meclis kararı tarafımıza iletildiğinden, söz konusu meclis kararı “5216 sayılı yasanın Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev sorumlulukları ile ilgili 7. maddesi ile belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyonuyla ilgili 27. maddelerine göre değerlendirilerek, hakkında karar alınmak üzere” ilgi (g) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine takdim edilmiştir. 

Konuya ilişkin; “Bağcılar ilçesi, Mahmutbey Mahallesi, Köyici Mevkii Kentsel Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının hazırlanması hususunda yetki devrinin Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesi hususu incelenmiş olup, Bağcılar Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih ve 56 sayılı meclis kararı doğrultusunda uygun görülmüştür.” şeklinde ilgi (h) meclis kararı alınarak, Müdürlüğümüze iletilmiştir.

İlgi (h) Meclis kararı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının ilgi (a) ve ilgi (b) kararları gereği; 15.05.2014 tasdik tarihli Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Köyiçi Mevkii 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının Müdürlüğümüzce hazırlanması gerekmekle birlikte, geçen sürede, çeşitli nedenlerle söz konusu plan çalışmaları yürütülememiştir. Söz konusu alanda koruma amaçlı uygulama imar planı bulunmamasından kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi açısından ilgi (h) meclis kararı ile Başkanlığımıza verilen plan yapma yetkisinin ilçe belediye başkanlığına iade edilmesi gerekli görülmektedir. ” Denilerek. Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

5216 sayılı yasanın “Büyükşehir Ve İlçe Belediyelerinin Görev Ve Sorumlulukları- Madde 7-b)” ve “Belediyeler Arası Hizmet İlişkileri Ve Koordinasyon- Madde 27” gereği, ilgi (h) Meclis kararı ile Başkanlığımıza verilen “Bağcılar ilçesi, Mahmutbey Mahallesi, Köyici Mevkii Kentsel Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının hazırlanması hususunda yetki devrinin” İlçe Belediye Başkanlığına iadesi hususundaki talebimizin, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, Köyiçi Mevkii Kentsel Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapımına dair yetki devri talebi incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının 12.11.2015 tarihinde onaylandığı 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun 7-b maddesine göre bir yıl içerisinde ilçesince yapılmayan uygulama imar planlarının Büyükşehir Belediyesince yapılması kanun gereği olup talep Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Temmuz Ayı Toplantılarının 17 Temmuz 2020 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.