Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Fatih ilçesi, Molla Gürani Mahallesi, 1844 adaya ilişkin 1/5000 ölçekli KANİP değişikliği itirazları

Karar Tarihi

17 Temmuz 2020

Karar No

543

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020 gün ve 2020/2737 sayılı yazısında;

“iLGİ:

 1. 02.2018 tarihli ve TN:248825 sayılı Başkanlık Oluru,
 2. 03.2018 tarihli ve TN:316045 sayılı Başkanlık Makamı yazımız,
 3. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2018 tarihli ve 613 sayılı kararı ve ekleri,
 4. 09.2018 tarihli ve TN:1037785 sayılı yazımız,
 5. İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.10.2018 tarihli ve 2858 sayılı kurul kararı ve ekleri,
 6. 11.2018 tarihli ve TN:1291812 sayılı Başkanlık Makamı yazımız,
 7. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2019 tarihli ve 30 sayılı kararı ve ekleri,
 8. 03.2019 tarihli ve TN:254745 sayılı yazımız,
 9. İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.03.2019 tarihli ve 3115 sayılı kurul kararı ve ekleri,
 10. 10.2019 tarihli ve TN:1115373 sayılı Başkanlık Makamı yazımız,
 11. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2019 tarihli ve 791 sayılı kararı ve ekleri,
 12. Yazı İşleri Müdürlüğünde 41664, 42825, 47728, 42818, 47729, 46870, 47830 sayı ile kayıtlı dilekçeler.

TALEP:

07.12.2019 tarihinde onaylanan NİP-7701,98 PİN Numaralı İstanbul İli, Fatih İlçesi 1844 Adaya İlişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde ilgi (l) dilekçeler ile itiraz edilmiştir.

İtirazlar yazımız eki İtiraz Bilgilendirme Tablosunda yer almakta olup;

1844 ada 2 ve 34 parsellere ait 2 adet itiraz dilekçelerinde parsellerin “Konut+Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi” talep edilmekte,

1844 ada 42 ve 43 parsellere ait 4 adet itiraz dilekçelerinde parsellerin “Ticaret Alanı H=15.50 metre imar durumunun korunması” talep edilmekte,

1844 ada 4 parsele ait 1 adet itiraz dilekçesinde “ticaret faaliyetinin devam ettirilmesi için planın iptal edilmesi” talep edilmektedir.

MÜLKİYET BİLGİSİ:

İlgi (l) itiraz dilekçeleri eki tapu bilgilerinden; 1844 ada 34 parselin “TC Yol-İş Sendikası Genel Başkanlığı”, 1844 ada 42 ve 43 parsellerin “Sin Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.”, 1844 ada 2 ve 4 parsellerin de “hisseli şahıs” mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ:

Altyapı Projeler Müdürlüğü’nün “Molla Gürani Parkı Fikir Projesi”nde yer alan fonksiyonları karşılayabilecek plan tadilatının yapılması talebi doğrultusunda, 2017 yılında 1844 adanın tamamına yakınının kamu eline geçmesi sebebiyle, kamusal donatı alanı olarak yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülerek, 1844 ada ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışmalarının başlatılması için ilgi (a) Başkanlık Oluru alınmıştır.

İlgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifleri ve plan raporları ilgi (b) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, ilgi (c) meclis kararı ile uygun bulunarak, ilgi (d) yazımız ile İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmiştir. İlgi (e) kurul kararı ile düzeltmelerle uygun bulunan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifleri ve plan raporları ilgi (f) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve ilgi (g) meclis kararı ile tadilen uygun bulunmuştur.

Söz konusu ilgi (g) meclis kararı ve ekleri ilgi (h) yazımız ile İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmiş olup, ilgi (i) kurul kararı ile uygun görülmüştür. İlgi (i) kurul kararı ve ekleri 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifleri ve plan raporları, ilgi (j) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve ilgi (k) meclis kararı ile uygun görülerek, 07.12.2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

07.12.2019 tarihinde onaylanan İstanbul İli, Fatih İlçesi 1844 Adaya İlişkin NİP-7701,98 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince 06.02.2020-06.03.2020 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkartılarak ilan edilmiştir.

MERİ PLAN DURUMU:

İlgi (l) itiraz dilekçelerine konu parsellerin 07.12.2019 onaylı NİP-7701,98 PİN Numaralı Fatih İlçesi 1844 Adaya İlişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğindeki plan durumu bilgisi yazımız eki İtiraz Bilgilendirme Tablosunda yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İlgi (l) itiraz dilekçelerinde belirtilen talepler değerlendirildiğinde;

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğine konu 1844 adanın yaklaşık %93’ünün kamu mülkiyetinde yer aldığı görülmekte olup, plan değişikliği ile birlikte Molla Gürani Parkı ve Zeminaltı Otoparkı Fikir Projesi kapsamında, Simkeş Mescidinin ihya edilmesiyle ilgili olarak düzenlenen Dini Tesis fonksiyonu dışında 1844 adanın tamamının Park ve Yeşil Alan, Yol Alanı ve Yeraltı Otopark Alanı olarak planlandığı görülmektedir. Dolayısıyla planlama alanı bütüncül bir şekilde kamusal sosyal ve teknik donatı alanı olarak planlanmıştır.

Plan bütünlüğünün korunması açısından, itiraza konu 1844 ada 2, 34, 42 ve 43 parsellerin 30.12.2011 onaylı Tarihi Yarımada (Fatih) 1. Derece Arkeolojik, Kentsel Arkeolojik, Kentsel, Tarihi Sit Alanları 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planındaki 700 kişi/ha Yoğunluklu Konut Alanı veya T2 Rumuzlu 2. Derece Ticaret Alanı fonksiyonuna geri döndürülmesi yönündeki talepleri, plan bütünselliğini bozucu nitelik taşımaktadır.

Ayrıca 30.12.2011 onaylı planda da Park Alanı olarak düzenlenmiş olan 1844 ada 4 parselin, 07.12.2019 onaylı plan değişikliğinde Park ve Yeşil Alanda kaldığı görülmekte olup, bu kapsamda bahse konu parselin yeşil alan fonksiyonunun korunması plan bütünlüğünü sağlayıcı niteliktedir. \"denilerek.

07.12.2019 onaylı Fatih ilçesi, 1844 adaya ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içinde 7 adet ilgi (l) itirazın yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere 3194 sayılı yasanın 8. maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  Fatih İlçesi, Molla Gürani Mahallesi 1844 adaya ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği itirazları incelenmiş olup, itirazların reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

   Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Temmuz Ayı Toplantılarının 17 Temmuz 2020 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.