Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

12/12/2019 tarih ve 1015 sayılı Meclis Kararı düzeltme talebi

Karar Tarihi

17 Temmuz 2020

Karar No

541

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/03/2020 gün ve 2019/13915 sayılı yazısında;

 

       “İlgi:

  1. Şile Belediye Meclisi’nin 15.09.2017 tarihli ve 2017/68 sayılı kararı.
  2. Şile Belediye Başkanlığı’nın 26.12.2017 tarihli ve E.314/236980 sayılı yazısı ve ekleri.
  3. Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 08.01.2018 tarihli ve BN:206 sayılı takdim yazımız.
  4. Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2018 tarihli ve 120 sayılı kararı.
  5. 03.2018 tarihli ve BN:1370 sayılı dağıtım yazımız ve ekleri.
  6. Şile Belediye Başkanlığı’nın 30.01.2019 tarihli ve E.49/901 sayılı yazısı ve ekleri.
  7. Şile Belediye Meclisi’nin 12.10.2018 tarihli ve 2018/78 sayılı kararı.
  8. Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 14.10.2019 tarihli ve 2019/1506 sayılı takdim yazımız.
  9. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2019 tarihli ve 1015 sayılı kararı.

 

18.03.2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi I. Etap Nazım İmar Planı ve plan notları doğrultusunda hazırlanan ve ilgi (a) İlçe Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için ilgi (b) yazı ekinde iletilen 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (c) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, ilgi (d) Meclis Kararıyla tadilen uygun görülerek, 22.01.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 22.01.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’nın ilgi (e) yazımız ile dağıtımı yapılarak, 20.03.2018–18.04.2018 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır. İlgi (g) İlçe Meclis Kararı ile karara bağlanarak ilgi (f) yazı ekinde iletilen, askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, ilgi (h) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (i) Meclis Kararı ile tadilen uygun görülmüştür.

 

İlgi (i) sayılı Meclis Kararı’nda “Şile İlçesi, Karacaköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, Müdürlük yazısı kapsamında itirazlara ilişkin Müdürlük Değerlendirmesi 144, 145, 146, 147, 148, 204, 222, 223, 225, 187, 188, 189, 190, 164, 167, 96, 193, 95, 171, 175, 176 nolu itirazların kabulü… yapılan değişikliklerin dijital ortamda planlara aktarılarak plan paftalarının yeniden üretilmesi ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür” denilmektedir. Ancak ilgi (h) takdim yazımızın değerlendirme ve sonuç bölümü 14. Maddesinde,  204, 222, 223, 224, 225 nolu itirazlara dair yol alanının kuzeye kaydırılması yönündeki düzenleme söz konusu parseller açısından bir bütünlük teşkil ettiğinden 224 numaranın sehven unutulduğu değerlendirilmiş olup, ilgi (i) sayılı Meclis Kararı’nda geçen “…204, 222, 223, 225..” ibaresinin “…204, 222, 223, 224, 225..”   şeklinde yeniden düzenlenmesi gerektiği tespit edilmiştir. ” Denilerek.

 

Yukarıda ifade edilen değerlendirmeler doğrultusunda ilgi (i) Meclis Kararı’nın, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre yeniden değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, Karacaköy Mahallesine ilişkin İBB Meclisi’nin 12/12/2019 tarih ve 1015 sayılı Meclis kararının düzeltme talebi incelenmiş olup, sehven yapılan hatanın düzenlenmesi niteliğinde olduğundan Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Temmuz Ayı Toplantılarının 17 Temmuz 2020 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.