Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/1000 ölçekli Şile İlçesi Çayırbaşı Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Plan Değişikliği

Karar Tarihi

17 Temmuz 2020

Karar No

534

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/03/2018 gün ve 2020/762 sayılı yazısında;

 

              “İlgi:

 1. Şile Belediye Başkanlığı’nın 31/12/2019 tarihli ve 39098903-310.01.03-E.886/12164 sayılı yazısı ve ekleri
 2. Şile Belediye Meclisi’nin 08/11/2019 tarihli ve 2019/71 sayılı kararı,
 3. Şile Belediye Meclisi’nin 13/10/2016 tarihli ve 2016/88 sayılı kararı,
 4. Şile Belediye Başkanlığı’nın 26/01/2017 tarihli ve 221002 sayılı yazısı ve ekleri,
 5. Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 10/04/2017 tarihli ve 310.01.02/2017/1746-1877 sayılı takdim yazımız,
 6. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/06/2017 tarihli ve 1001 sayılı kararı,
 7. 27/09/2017 tarihli ve 9433-5055 sayılı dağıtım yazımız ve ekleri,
 8. Şile Belediye Meclisi’nin 09/03/2018 tarihli ve 2018/20 sayılı kararı,
 9. Şile Belediye Başkanlığı’nın 17/04/2018 tarihli ve 39098903-310.01.03-E.317/3736 sayılı yazısı ve ekleri,
 10. Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 21/09/2018 tarihli ve 310.01.02/2018/8376-BN: 4973 sayılı takdim yazımız,
 11. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21/11/2018 tarihli ve 1857 sayılı kararı
 12. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/01/2019 tarihli ve 126 sayılı kararı
 13. 05/04/2019 tarihli ve 91442078-310.01.03/2019/1018-1791 sayılı dağıtım yazımız ve ekleri

 

TALEP:

İlgi (a) yazı ile, 24.01.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Çayırbaşı Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne İlçe Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yapılan itirazının ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunduğu belirtilerek gereğinin yapılması talep edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ:

17.12.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve ilgi (c) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için ilgi (d) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilen, 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Çayırbaşı Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (e) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, ilgi (f) Meclis Kararıyla aynen uygun görülerek, 21.06.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Çayırbaşı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nın ilgi (g) yazımız ile dağıtımı yapılarak, 20.04.2017–22.05.2017 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığı’nda askıya çıkarılmıştır.

Askı süresi içerisinde plana yapılan itirazlar ilgi (h) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için ilgi (i) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilen 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Çayırbaşı Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, ilgi (j) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (k) ve ilgi (l) Meclis Kararlarıyla tadilen uygun görülerek, 24.01.2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Çayırbaşı Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ilgi (m) yazımız ile dağıtımı yapılarak, 09.07.2019-07.08.2019 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığı’nda askıya çıkarılmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (b) Meclis Kararında; Şile İlçesi, Çayırbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne 30.07.2019 tarihli ve 2019-14427 sayılı dilekçe ile 248 parselin bulunduğu ada kenarına ilişkin düzenleme talebinin ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle uygulama yapılmasının imar komisyonu tarafından uygun görüldüğü belirtilerek komisyon raporunun oy birliği ile kabul edildiği görülmektedir.

MÜLKİYET:

Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminde itirazlara konu 248 parselin maliye hazinesi mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

MERİ PLANDAKİ DURUMU:

İlgi (b) İlçe Meclis kararı ile uygun görülen itiraz konusuna ilişkin;

248 parsel; 17.12.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen “İlköğretim Tesis Alanı”, kısmen “Parklar ve Dinlenme Alanları”, kısmen de “Yol”da, 21.06.2017 tasdik tarihli Şile İlçesi Çayırbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda kısmen “İlkokul Alanı”, kısmen “Park”, kısmen “12 metrelik Yol”, kısmen de“10 metrelik Yol”da kalmakta iken, 24.01.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Çayırbaşı Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ile parselin kuzey batısında yer alan 10 metrelik yol iptal edilerek parselin bir kısmı Emsal 0.30 Yençok 2 kat Gelişme Konut Alanına alınmış olup, kısmen “İlkokul Alanı”, kısmen “Park”, kısmen “Emsal 0.30 Yençok 2 kat Gelişme Konut Alanı”, kısmen “12 metrelik Yol”, kısmen de“10 metrelik Yol”da kalmaktadır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

              24.01.2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Çayırbaşı Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne askı süresi içinde, Şile Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.07.2019 tarih ve 2019/14427 sayılı dilekçesi ile yapılan itiraz sonucunda ilgi (b) İlçe Meclis kararı doğrultusunda hazırlanan UİP-24301,3 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Çayırbaşı Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazına Yönelik Plan Değişikliği teklifi üzerinde yapılan incelemede:

              F23D13B2C plan paftasında 248 parselin kuzey batı kısmında yer alan Emsal 0.30 Yençok 2 kat Gelişme Konut Alanının ada kenarı çizgisinin yeniden düzenlenmesi ile alanın 12 metrelik yola alındığı tespit edilmiştir. Söz konusu değişiklik 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uygulanmasını kolaylaştırıcı olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkileyici nitelikte değildir. ” Denilerek.

              UİP-24301,3 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi, Çayırbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazına Yönelik Değişiklik Teklifine ilişkin ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile kabul edilen hususlar yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

              KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, Çayırbaşı Mahallesi’ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği incelenmiş olup, ilçesinden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

              Meclisimizin onayına arz olunur.”                             

 

   Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Temmuz Ayı Toplantılarının 17 Temmuz 2020 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.