Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Şile İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yetki devri verilmesi.

Karar Tarihi

17 Temmuz 2020

Karar No

529

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 10/02/2020 gün ve 2020/327 sayılı yazısında;

              “İlgi: a) Şile Belediye Başkanlığı Plan Proje Müdürlüğünün 08.01.2019 tarih ve 39098903-31001-E12/275 sayılı yazısı.

  1. b) Büyükşehir Belediye Meclisine 16.01.2019 tarih ve 65388 sayılı takdim yazımız.
  2. c) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.01.2019 tarih ve 137 sayılı meclis kararı.
  3. d) 27.09.2019 tarihli ve 4488 sayılı yazımız.
  4. e) Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 31.12.2019 tarihli ve 39098903-310.01.03-E.883/12159 sayılı yazısı ve ekleri.

 

04.04.2012 onaylı 1/5000 ölçekli Şile Merkez Nazım İmar Planı içerisinde bulunan Çayırbaşı ve Balibey Mahallelerini kapsayan yaklaşık 111 ha alanın 1/5000 ölçekli Merkez Nazım İmar Planı’nın revize edilerek, alandaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapım yetkisinin de Başkanlığımıza verilmesi Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün ilgi(a) yazısı ile talep edilmiştir. Söz konusu talep ilgi (b) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (c) Meclis Kararı ile uygun görülmüştür. İlgi (c) Meclis Kararı gereği plan çalışmalarına başlanmak üzere ilgi (d) dağıtım yazımız ile 35 kuruma görüş talebinde bulunmuş ve 31 kurumun görüşü tarafımıza iletilmiştir.

Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün ilgi (e) yazısı ile vatandaşların mağduriyetlerinin biran önce çözümlenebilmesi adına 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin taraflarına verilmesi ve plan çalışmasına ilişkin varsa alınmış kurum görüşlerinin taraflarına iletilmesi talep edilmektedir. ” Denilerek.

Söz konusu ilgi (e) talebin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun ilgili hükümlerine göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yetki devri verilmesine ilişkin teklif incelenmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”                               

 

   Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Temmuz Ayı Toplantılarının 17 Temmuz 2020 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.