Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

18/05/2018 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı ile Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı İtirazları.

Karar Tarihi

17 Temmuz 2020

Karar No

528

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 10/02/2020 gün ve 2019/5751 sayılı yazısında;

 

             “İlgi : a)Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı (14 adet) itiraz dilekçeleri.

  1. b) Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 10/07/2017 tarihli ve S-765752-BN.3700 sayılı takdim yazımız.
  2. c) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2017 tarihli ve 1147 sayılı kararı.
  3. d) 31/07/2017 tarihli ve 310.01.02/2017/11730-1313490 sayılı dağıtımlı yazımız.
  4. e) Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 22/03/2018 tarihli ve 2018/239-BN:1755 sayılı takdim yazımız.
  5. f) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/05/2018 tarihli ve 798 sayılı kararı.
  6. g) 20/03/2019 tarihli ve 310.01.02/2018/8311-325499 sayılı dağıtımlı yazımız.
  7. h) Pendik Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 02/01/2018 tarihli ve 69223378- 310.01.04.01-E.427 sayılı yazısı.

 

İTİRAZ:

18/05/2018 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı’na askı süresi içinde ilgililerince ilgi (a) dilekçeler ile 188 ada 3 parsel, 189 ada 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ve 192 ada 14, 17, 25 parseller ve 193 ada 2, 12 parsellere ilişkin “Gelişme konut alanının lejant ve plan notu ile birlikte yeniden imar planı sınırlarına işlenmesi , İfraz işlemlerinde parsel büyüklüğü 3000 m² den 1500 e ve 1000 m² ye düşürülmesi ve Gelişme konut alanında yoğunluğun 25 ki/ha, 40 ki/ha ve 50 ki/ha olarak düzenlenmesi, Özel proje alanından çıkarılması” talepleri ile itiraz edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ:

1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı teklifi, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (b) takdim yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve ilgi (c) Meclis kararı ile aynen uygun görülerek, 13/10/2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır.

Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ilgi (d) yazımız ile dağıtımı yapılarak 06/12/2017-04/01/2018 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğü’nce askıya çıkartılmıştır.   13/10/2017 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planına yasal askı sürecinde Pendik Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü ile ilgilileri tarafından yapılan itirazlar ilgi (e) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, söz konusu itirazlara ilişkin ilgi (f) Meclis kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Başkanınca 18/05/2018 tarihinde onaylanmıştır.

18/05/2018 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ilgi (g) yazımız ile dağıtımı yapılarak 02/04/2019-02/05/2019 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğü’nce askıya çıkartılmıştır.  

MÜLKİYET:

İlgililerince ilgi (a) dilekçeler  ile tarafımıza iletilen itirazlara konu parsellerin mülkiyet durumu yazımız ekinde yer alan itiraz tablolarında belirtilmiştir.(EK-1)

 

MERİ PLANDAKİ DURUMU:

İlgililerince ilgi (a) dilekçeler  ile tarafımıza iletilen itirazlara konu parsellerin plan durumu yazımız ekinde yer alan itiraz tablolarında belirtilmiştir.(EK-1)

DEĞERLENDİRME:

18/05/2018 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı’na askı süresi içinde ilgililerince ilgi (a) dilekçeler ile tarafımıza iletilen itirazlara ilişkin tespit edilen hususlar sunulmuştur:

İlgi (a) dilekçeler ile 18/05/2018 onaylı Pendik İlçesi 1/5000 ölçekli Yenişehir Mahallesinin bir kısmı ile Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahallelerine ilişkin Nazım İmar Planına Gelişme konut alanının lejant ve plan notu ile birlikte yeniden imar planı sınırlarına işlenmesi , İfraz işlemlerinde parsel büyüklüğü 3000 m² den 1500 m² ye düşürülmesi ve Gelişme konut alanında yoğunluğun 40 ki/ha olarak düzenlenmesi, İfraz işlemlerinde parsel büyüklüğü 3000 m² den 1000 m² ye düşürülmesi, Gelişme konut alanında yoğunluğun 50 ki/ha olarak düzenlenmesi, Gelişme konut alanında yoğunluğun 25 ki/ha olarak düzenlenmesi” talebiyle  itiraz edilerek magduriyetlerin giderilmesi talep edilmektedir.

İtiraza konu alan,13/10/2017 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında büyük gelişme konut alanlarının açılmasından kaçınılması ve köy yerleşim alanlarında kırsal strüktüre aykırı gelişen çok katlı yapıların engellenmesi hedeflenerek kırdan kente göçü önlemek, kırsal yaşam kalitesini arttırmak ve bu köylerde yaşayan insanları fiziki, ekonomik ve sosyal hayatlarından koparmadan yerinde sürdürülebilir kılmak amacıyla çevre planlarla uyumlu olacak şekilde 15 kişi/ha yoğunluklu Gelişme konut alanı olarak düzenlenmiştir.

13/10/2017 onaylı Pendik İlçesi 1/5000 ölçekli Yenişehir Mahallesinin bir kısmı ile Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahallelerine ilişkin Nazım İmar Planı’na yasal askı sürecinde Pendik Belediye Başkanlığı tarafından söz konusu alanın “Gelişme Konut Alanı” lejantının iptal edilerek “Ağaçlandırılacak Alan” lejandına alınması talebiyle itiraz edilmiş olup, söz konusu itiraz talebin plan ana kararlarını ve genel kurgusunu bozucu nitelikte olduğu yönündeki değerlendirmemizi içeren ilgi(e) yazı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiştir.

İlgi (f) Meclis kararı ile söz konusu itiraza ilişkin, “….Pendik Belediye Başkanlığı’nın itirazı ile 15 ki/ha yoğunluklu Gelişme Konut alanının iptali talebi söz konusu alanın tamamının İSKİ Genel Müdürlüğü’nün kurum görüşü doğrultusunda köy yerleşik alanlarındaki sosyal yaşamın sürdürülebilirliğine ait plan projeksiyonunun olduğu köy yerleşik alanı dışını kapsamadığından plan onama sınırı dışına alınması ve plansız alanda bırakılması...”şeklinde karar alındığı ve bu doğrultuda söz konusu alanın plan onama sınırı dışında bırakıldığı görülmektedir.

Bu kapsamda, mevcut durumda plansız kalan itiraza konu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarının bütünlüğü ve kurgusu açısından, çevresindeki planlarla uyumlu şekilde, 13/10/2017 onaylı Pendik İlçesi 1/5000 ölçekli Yenişehir Mahallesinin bir kısmı ile Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahallelerine ilişkin Nazım İmar Planı şartlarına geri dönülerek “Gelişme Konut Alanı” lejantına alınması gerektiği değerlendirilmektedir. ” Denilerek.

    18/05/2018 onaylı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesinin Bir Kısmı İle Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Nazım İmar Planı’na yapılan itiraz ve değerlendirmelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeler yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

    KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Yenişehir Mahallesi’nin bir kısmı ile Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahallelerine ilişkin 18.05.2018 tt’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı itirazları incelenmiş olup, itirazlar komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Temmuz Ayı Toplantılarının 17 Temmuz 2020 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.