Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çevresine ilişkin.

Karar Tarihi

16 Temmuz 2020

Karar No

501

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 03/07/2020 gün ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çevresi Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı sayılı yazısında;

“İlgi:

 

a)

 

Hukuk Müşavirliğinin 28.06.2019 tarihli ve 5115/12411 sayılı yazısı ve eki Mahkeme Kararı

b)

 

26.02.2020 tarihli ve TN:305061 sayılı Başkanlık Oluru

c)

 

Şişli Belediye Başkanlığı’nın 08.07.2020 tarihli ve E.83336 sayılı yazısı eki 08.07.2020 tarihli ve 49 sayılı Meclis Kararı.

 

TALEP

İlgi (a) yazı ile; Şişli ve Kağıthane ilçeleri sınırlarında bulunan, 16.04.2012 onaylı 1/5000 ölçekli Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çevresi Nazım İmar Planının, planda 18. Madde sınırı belirlenmesinin planlama tekniğine aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 24.06.2019 tarihli ve 2019/1288 sayılı kararı ile \"dava konusu imar planının iptaline\" karar verildiği bilgisini içeren Mahkeme Kararı tarafımıza iletilmiştir.

Söz konusu alana ilişkin mahkeme kararı dikkate alınarak, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası gereği plan yapılması gereği oluşmuş ve bu doğrultuda ilgi (b) Başkanlık Oluru ile 1/5000 ölçekli Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çevresi Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanmış olup, bu süreçte ilgi (c) yazı eki karar ile Şişli Belediyesi sınırları içerisinde kalan kısmı için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarının Başkanlığımızca yapılmasına ilişkin muvafakat tarafımıza iletilmiştir.

 

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU:

16.04.2012 onaylı 1/5000 ölçekli Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çevresi Nazım İmar Planı 24.06.2019 tarihli ve 2019/1288 sayılı Mahkeme kararı ile iptal edilmiştir.

Ayrıca söz konusu alan 08.02.2007 onaylı 1/1000 ölçekli Şişli Dolapdere Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde yer almaktadır.

 

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ:

Plan çalışmalarına ilişkin ilgili kurumlardan tarafımıza ulaşan kurum görüşleri tablosu    Ek-3 te yer almaktadır

 

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (c) yazı eki Şişli Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihli ve 49 sayılı  “…Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çevresini içine alan kısımda 16.04.2012 tasdik tarihli l/5000 ölçekli Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çevresi Nazım İmar Planına açılan davalar sonucu İstanbul l0. İdare Mahkemesince plan iptal edildiğinden, bölgenin uygulama imar planının yapılamaması nedeniyle, konunun ivedilikle çözüme ulaşabilmesi amacıyla planlama alanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanmakta olan l/5000 nazım imar planı çalışmalarıyla beraber yürütülmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarının da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanması ve onay için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine sunulması konusunda muvafakat verilmesi hususu 3194 sayılı imar Kanununun 8.maddesi 5216 saylı yasalar kapsamında İmar Komisyonumuzca değerlendirilerek uygun bulunmuştur. ……” kararı tarafımıza iletilmiştir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi (a) mahkeme kararı ile iptal edilen, 16.04.2012 onaylı 1/5000 ölçekli Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çevresi Nazım İmar Planı Planı’nın iptaline neden olan konularda yeniden düzenlemeler yapılmış olup bu kapsamda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve ilgi (c) Meclis Kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı düzenlenmiştir. ” Denilerek. 

1/5000 ölçekli Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çevresi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Şişli Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çevresi Uygulama İmar Planı çalışmaları Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili hükümlerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şişli İlçesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çevresi Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı ilişkin 1/5000- 1/1000 ölçekli planlar incelenmiş olup, 28.06.2019 tarihli 5115/12411 sayılı mahkeme kararı doğrultusunda hazırlandığı ve kamu yararı niteliği taşıdığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Temmuz Ayı Toplantılarının 16 Temmuz 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.