Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Beykoz İlçesi, Gerigörünüm ve etkilenme bölgeleri 2. Etap'a ilişkin 1/5000 Ölçekli NİP İtirazı hk.

Karar Tarihi

14 Temmuz 2020

Karar No

459

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/02/2020 gün ve 2019/3819 sayılı yazısında;

 

“İlgi:

 1. 02.2016 tarihli ve 2016/T.N:140174 sayılı Başkanlık Oluru.
 2. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2016 tarihli ve 208 sayılı kararı.
 3. Büyükşehir Belediye Meclisine 08/05/2017 tarihli ve BN:2429 sayılı yazımız.
 4. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/06/2017 tarihli ve 1002 sayılı Kararı.
 5. 09.2017 tarihli ve BN:4627 sayılı dağıtımlı yazımız.
 6. İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun10.2017 tarihli ve 4324 sayılı kararı.
 7. İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’nun 29/08/2018
 8. Büyükşehir Belediye Meclisine 10/12/2018 tarihli ve 2018/6476 sayılı yazımız.
 9. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2018 tarihli ve 1955 sayılı Kararı.
 10. 02.2019 tarihli ve E.3108722 sayılı İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı ve eki.
 11. 02.2019 tarihli  ve E:370529 sayılı İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü yazısı ve ekleri.
 12. 02.2019 tarihli ve E.20190108223 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı ve ekleri.
 13. 03.2019 tarihli ve E.413404 sayılı Beykoz Belediye Başkanlığı yazısı ve eki şahıs dilekçeleri.

 

1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap), ilgi (a) Başkanlık Olur’u ve ilgi (b) Meclis Kararı doğrultusunda  idari mahalle sınırları, ana ulaşım aksları, mülkiyet ve parselasyon dokusu, mevcut yapılaşma ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunun Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri için belirlediği sınırlar ve silüet sınırları göz önüne alınarak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 27. maddesinin 1.a. fıkrasında belirtilen hüküm kapsamında hazırlanmış olup, ilgi (c) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiştir.

İlgi (d) Meclis Kararı ile aynen uygun görülen 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) paftaları ve plan raporu ilgi (e) dağıtımlı yazımız ile İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ilgi (f) kararı ve İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’nun ilgi (g) kararı ile tadilen uygun bulunmuştur.

İlgi (d) Meclis Kararı ile aynen, ilgi (f) Kurul Kararı ve ilgi (g) Komisyon Kararı ile tadilen uygun bulunan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (h) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve ilgi (i) Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 17/12/2018 tarihinde onaylanmıştır.

17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) 01.02.2019-04.03.2019 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

Askı süresi içinde müdürlüğümüze iletilen 771 adet itiraz dilekçesinin 337 adedi ve 6 adet kurum itirazının 4 adedi ayrıntılı şekilde listelenerek konularına göre tasnif edilmiş ve kurum ve şahıs itirazları başlıkları altında değerlendirme yapılmıştır.

ŞAHIS İTİRAZLARI: 17/12/2018 tarihinde onaylanan NİP-21756 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap)’a yasal askı süresi içinde iletilen 337 adet şahıs itiraz dilekçesi aşağıda ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Ekte tabloda yer alan 1 nolu itirazlar kapsamında 48 dilekçede özetle; “Sosyal Altyapı Alanları”, “Açık ve Yeşil Alanlar”, “Kentsel Teknik Altyapı Alanları” başlıkları altında donatı alanı olarak planlanan alanların “Konut Alanı”, “Konut+Ticaret Alanı” fonksiyonlarına alınarak yapılaşmaya açılması talep edilmektedir.

 

Söz konusu 48 adet dilekçede; 542 ada, 236 parselde “Sağlık Tesisleri Alanı” fonksiyonunda kalan alanın “Konut Alanı”na alınması, 542 ada, 241 parselde planlanan “Park ve Yeşil Alan”, “Eğitim Alanı” ve “Yol”  fonksiyonlarında kalan alanların “Konut Alanı”na alınması, 10 ada, 15 parselde “Park ve Yeşil Alan” ve “Yol” fonksiyonlarında kalan alanların “Konut Alanı’na alınması, 10 ada, 14 parselde “Park ve Yeşil Alan” fonksiyonunda kalan alanların “Konut Alanı’na alınması, 96 ada, 2 parselde “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanan alanların “Konut Alanı”na ve “Park ve Yeşil Alan” olarak planlanan alanın ise “Konut+Ticaret Alanı” na alınması, 187 ada, 62 parselde planlanan “Eğitim Alanı” ve “Sağlık Tesisleri Alanı” fonksiyonlarında kaldığı belirtilen alanların “Konut Alanı” na alınması, 187 ada, 63 parselde planlanan “Eğitim Alanı” fonksiyonunda kalan alanların “Konut Alanı”na alınması, 187 ada, 14 parselde planlanan spor alanı olarak planlanan alanın “Konut Alanı” na alınması, 187 ada, 61 parselde donatı alanı olarak planlandığı belirtilen alanın “Konut Alanı” na alınması talep edilmektir.

 

İtiraza konu planda çok hisseli büyük parsellerin bulunduğu tespit edilmiş olup,  bu parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre çözümleme yapılacağı göz önünde bulundurulmuş ve bu yönde plan kararları verilmiştir.

Söz konusu taleplerin donatı miktarını azaltıcı, nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olması sebebiyle uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

 • Ekte tabloda yer alan 2 nolu itiraz kapsamında 1 dilekçede özetle; özetle; 37 ada, 35, 36 ve 89 parsellerde planlanan İbadet Alanı’nın söz konusu parsellerde mevcutta yer alan tesisin bütünlüğünü bozarak tesise giriş çıkışı engellemesi sebebiyle, İbadet Alanı olarak planlanan alanın kısmen Eğitim Alanı’na dahil edilmesi, gerekirse Eğitim Alanı’na dahil edilmesi talep edilecek aynı büyüklükte alanın ise parselin diğer kısımlarında terk edilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu itiraza konu 37 ada, 35, 36 ve 89 parseller şahıs mülkiyetinde alanlardır. Söz konusu parsellerin 13317 m²’lik kısmı “Eğitim Alanı”, 4595 m²’lik kısmı ise “İbadet Alanı” olarak planlanmıştır. 35 parselin yaklaşık 12465 m²’lik kısmı “Eğitim Alanı”, 1500 m²’lik kısmı “İbadet Alanı” olarak planlanmıştır. İtiraza konu plan değişikliği teklifi 37 ada, 35 parselde planlanmış olan yaklaşık 1200 m²’lik İbadet Alanı’nın mevcut tesisin bütünlüğünün sağlanması, tesise giriş çıkışın engellenmemesi açısından “Eğitim Alanı”na dahil edilmesi, gerekirse parselin diğer kısımlarında tesis bütünlüğünü bozmayacak şekilde ayrılması şeklindedir. Bahse konu itiraza ilişkin EK-2 de yer alan 1 nolu bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenleme yapılması uygun değerlendirilmektedir. Yapılan değişiklik ile “İbadet Alanı” 3500 m² olarak düzenlenmiş, ayrıca dini tesis alanının güneydoğusundan geçen 12.00 m’lik aks onama süreci devam eden 1/1000 ölçekli plana uygun şekilde revize edilmiştir. 3500 m²  olarak düzenlenen dini tesis alanı bu haliyle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında ayrılması gereken dini tesis alanına ilişkin alan büyüklüğü standardını karşılamaktadır. Söz konusu düzenleme ile Beykoz Belediye Başkanlığı’nın ilgi (m) yazısında belirtilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan uyumunun sağlanması talebi de kısmen karşılanmış olacaktır.

 • Ekte tabloda yer alan 3 nolu itirazlar kapsamında 60 dilekçede özetle; imarın arttırılması (5 kat imar verilmesi, Silüet Bölgesi Konut Alanı’nın Etkilenme Bölgesi Konut Alanı, Ticaret+Konut olarak planlanması, terk oranının %40’ı geçmeyecek şekilde planlanması) talep edilmektedir.

İtiraza konu 60 adet dilekçede;  90 ada-6 parsel, 91 ada, 1 parsel, 92 ada, 1 parsel,  98 ada, 4 parsel ve 187 ada-61 parselde Silüet Bölgesi Konut Alanı (maks. TAKS:0.15, Yençok=9.50 m.) olarak planlanan alanların Etkilenme Bölgesi Konut Alanı (TAKS= 0.15, Yençok = 15.50 m.) olarak planlanması, 187 ada-62 parselde imarın arttırılması, 25 ada-11, 12 parsellerin tevhid ile yeniden birleştirilmesi ve Etkilenme Bölgesi Konut Alanı (TAKS= 0.15, Yençok = 15.50 m.) olarak planlanması, 1250 ada, 1 parselde ve 37 ada, 7 parselde planlanan Düşük Yoğunluklu Konut Alanı (TAKS= 0.15, Yençok = 9.50 m.) fonksiyonunun Etkilenme Bölgesi Konut Alanı (TAKS= 0.15, Yençok = 15.50 m.) olarak planlanması ve terk oranının %40’ı geçmeyecek şekilde planlanması, 542 ada, 252 parselde planlanan Belediye Hizmet Alanı (BHA) fonksiyonunun azaltılması ve Silüet Bölgesi Konut Alanı olarak planlanan Hilmi Yavuz Sokağı’nın alt kısmının TİCK1 Ticaret+Konut fonksiyonuna alınması talep edilmektedir.

 

Planlama alanı 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na tabidir. Planlama kararları; geçmişten günümüze verilen plan kararları, koruma kurulu kararları, alanın mevcut yapısı ve potansiyelleri, kamu kurum ve kuruluş görüş ve talepleri değerlendirilerek, 2960 sayılı kanun kapsamında koruma kullanma dengesi gözetilerek verilmiş ve 1/5000 ölçekli planda 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ile belirlenen yapılanma değerleri ve silüet sınırları korunarak, Silüet Bölgesi Konut Alanı (43.2 ha.), Düşük Yoğunluklu Konut Alanları (21.4 ha), Gerigörünüm Bölgesi Konut Alanları (3.4 ha.), Etkilenme Bölgesi Konut Alanları (98.9 ha.) ve Göksu Köyiçi Alanları olmak üzere toplam 5 farklı konut alanı planlanmıştır. Söz konusu konut alanlarına ilişkin yapılanma koşulları kısmen 2960 sayılı yasanın 10. maddesinde belirtilen \" “Gerigörünüm” bölgesinde Taban Alan Kat Sayısı (T.A.K.S.) azami % 15 ve 4 katı (H = 12.50 m. irtifaı), \"Etkilenme\" bölgesinde ise gene Taban Alanı Kat Sayısı (T.A.K.S.) % 15 ve 5 katı (H = 15.50 m. irtifaı) geçmemek şartı ile konut yapılabilir.”  hükmü doğrultusunda belirlenmiştir.

17/12/2018 tt’li 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) plan yaklaşımı kararlarında ifade edilen:

 • “Orman sınırlarına uyarak, bu sınırların korunması ve mevcut orman yapısının tahribatını önlemek amacıyla ormanlara doğru konut alanlarını gelişmesini engelleyici plan kararları üretilmiştir.” ,
 • “Doğal çevrenin sürdürülebilirliğinin korunarak, sağlıklı ve yaşanabilir kentsel alanların düzenlenmesi amacıyla doğal değerlerin korunması yönünde plan kararları üretilmiştir.” şeklindeki kararlar doğrultusunda;

Boğaziçi Alanı Etkilenme Bölgesi sınırları içerisinde olmakla beraber orman alanı komşuluğunda, ayrıca Mesire Alan sınırları içerisinde bulunan konut alanları, maks. TAKS:0.15, Yençok=9.50 m. yapılanma koşullarında Düşük Yoğunluklu Konut Alanları olarak planlanmıştır. Bu kapsamda itiraza konu 37 ada, 7 parsel ile 1250 ada, 1 parsel orman alanı komşuluğunda kalmakta olup, Düşük Yoğunluklu Konut Alanı olarak planlanmıştır.

Silüet Bölgesi Konut Alanları’na ilişkin ise Plan Notları Özel Hükümler 1.1 maddesinde “Silüet  Alanları; Boğaziçi su yolundan karşı sahil yolu ve karşı tepelerde ve etkili bir şekilde, I. ve II.  Boğaz  Köprüsü ve çevre yollarından  olmak üzere farklı açılardan görülen ve planda tariflenen alanlardır.” şeklinde ifade edilmiş olup, bu alanlarda da yapılanma koşulları “maks. TAKS:0.15, Yençok=9.50 m.dir.” şeklinde öngörülmüştür.

Planlama alanında 26.7 ha.lık alanda Ticaret+Konut Alanları, mevcut durum ve potansiyeller doğrultusunda önemli ulaşım aksları boyunca (Yeni Mahalle’de Dr. Ömer Besim Caddesinde, Kavacık Bölgesinde Orhan Veli Kanık Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve devamında Otağtepe Caddesi boyunca, Çubuklu Bölgesinde Boğaziçi Caddesi ve Engürü Bağı Caddesi’nin bir kısmında), TİCK1, TİCK2 ve TİCK3 rumuzlu ticaret-konut alanları şeklinde 3 kademeli olarak,  konut alt bölgelerine hizmet edecek şekilde mülkiyet, ulaşılabilirlik kriteri gözetilerek dengeli bir şekilde planlanmış ve yapılanma koşulları belirlenmiştir.

25 ada, 11 ve 12 parsellerin tevhid ile yeniden birleştirilmesi talebi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusu olduğundan bu aşamada değerlendirilememektedir. 37 ada, 7 parsel ve 1250 ada, 1 parselde terk oranının %40’ı geçmeyecek şekilde planlanmasına ilişkin talep; söz konusu parsellerin ilk defa imara konu olması ve orman alanı komşuluğunda yer alması, ayrıca  3194 sayılı imar kanununun  % 45’e kadar düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılmasına imkan vermesi sebebiyle uygun değerlendirilmemektedir.

 

Yukarıdaki tespit ve değerlendirmeler neticesinde imarın arttırılmasına yönelik söz konusu itirazların 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na, ayrıca plan ilke ve kararları ile plan bütünlüğüne aykırı olduğu görülmektedir.

 • Ekte tabloda yer alan 4 nolu itirazlar kapsamında 9 dilekçede özetle; itiraza konu parsellerden geçen yollara ilişkin olarak yol iptali, yolun daha uygun bir alanda planlanması, yol terkinin minimum seviyeye indirilmesi ve bu alanlara imar verilmesi şeklinde talepler yer almaktadır.

Söz konusu 9 adet dilekçede; 187 ada, 62 parselde planlanan 12.00 m.’lik yolun iptal edilmesi, 10 ada, 15 parselde planlanan 20.00 m.’lik yolun (Mine Sokak) daha uygun bir alanda (dere üzeri kapatılarak) planlanması, 543 ada, 182 parselde planlanan yol (Fatih Sultan Mehmet Caddesi) terkinin minimum seviyeye indirilerek parsel kullanımının arttırılması, 91 ada, 2 parselde planlanan 12.00 m.’lik yolun (Sevda Sokak) güzergahının daha uygun bir alandan geçirilerek bu alanın konut alanına alınması ve 535 ada, 133 ve 132 parsellerden geçen 20 m.'lik yol kademesinin düşürülmesi ve parsellerin konut alanından konut+ticaret fonksiyonuna alınması talep edilmektedir.

187 ada, 62 parsel, 10 ada 15 parsel çok hisseli, alansal olarak büyük şahıs parselleri olup, bu parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre çözümleme yapılacağı göz önünde bulundurulmuş ve bu yönde plan kararları verilmiştir. Dolayısıyla itiraza konu olan 187 ada, 62 parselde planlanan 12.00 m.’lik yol 4. Derece Kent İçi Yol, 10 ada 15 parselde planlanan 20.00 m.’lik yol 2. Derece Kentsel ve Bölgesel Yol, 37 ada, 26 parselde planlanan 25 m.’lik 1. Derece Kentsel ve Bölgesel Yol güzergahlarına ilişkin uygulamalar 18. madde kapsamında yapılacak, ayrıca yapılaşma hakkı brüt parsel üzerinden kullanılacağından hak kaybı olmayacaktır.

91 ada, 2 parsele ilişkin itiraz dilekçesinde parseldeki binanın kısmen konut alanında, kısmen de 12.00 m.’lik imar yolunda kaldığı belirtilerek 12.00 m.’lik imar yolunun yapılaşmanın daha az olduğu, doğal yapıya uygun bir yerden geçirilmesi talep edilmektedir. İtiraza konu binanın mevcutta kısmen parsel içinde, kısmen de parsel dışında yer aldığı,  dolayısıyla yapılaşma hakkının kısmen parsel dışında kullanıldığı görülmektedir. Binanın parsel dışında kalan kısmından itiraza konu 12.00 m.’lik yol aksı geçmektedir. 91 ada, 2 parsel çok hisseli şahıs mülkiyetinde bir parsel olup, mer’i plan doğrultusunda parselde uygulama yapılması halinde yapılaşma hakkı parsel içerisinde kullanılacak, dolayısıyla 12.00 m’lik aksı etkileyecek itiraza konu bir durum oluşmayacaktır.

543 ada, 182 parsele ilişkin itiraz dilekçesinde yol terkinin minimum seviyeye indirilerek parsel kullanımının arttırılması talep edilmektedir. 428 m² büyüklüğünde hisseli şahıs mülkiyetinde bulunan söz konusu parsel kısmen TİCK2 Etkilenme Bölgesi Konut+Ticaret Alanı (TAKS:0.25 ve Yençok:5 kat), kısmen de 20.00 m.’lik 2. Derece Kentsel ve Bölgesel Yol olarak planlanmış olup, yapılaşma hakkı brüt parsel üzerinden kullanılacaktır.

535 ada, 133 ve 132 parsellere ilişkin itiraz dilekçesinde söz konusu parsellerin cehpe aldığı ve planda 20.00 olarak planlanan aksın yol kademesinin düşürülerek, konut alanından konut+ticaret alanına alınması talep edilmektedir. Şahıs mülkiyetinde bulunan 535 ada, 133 ve 132 parseller Etkilenme Bölgesi Konut Alanı (TAKS= 0.15, Yençok = 15.50 m.)+20.00 m.'lik Yol olarak planlanmıştır. Söz konusu parsellerin yakın çevresi de Etkilenme Bölgesi Konut Alanı (TAKS= 0.15, Yençok = 15.50 m.) olarak planlanmış olup, bu kapsamda söz konusu fonksiyon değişikliğinin plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olacağı tespit edilmiştir.

17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) kapsamında ulaşımda entegrasyonun sağlanması ve ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bütüncül bir ulaşım sisteminin oluşturulması hedeflenmiş, bu hedef doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşların görüş, öneri ve talepleri göz önüne alınarak ulaşım kararları oluşturulmuş ve ulaşım sisteminde kademelenmeye gidilmiştir. Dolayısıyla yukarıda bahsi geçen ulaşım akslarına ilişkin ve fonksiyon değişikliklerine ilişkin itirazlar şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırılık teşkil etmesi ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması sebebiyle uygun değerlendirilmemektedir.

 • Ekte tabloda yer alan 5 nolu itirazlar kapsamında 1 adet dilekçede özetle; 579 ada, 937 parselin cepheli olduğu 12.00 m. genişliğinde planlanan yolda (Maral Sokak) kot noktasının yol kotunun en üst noktasından verilmesi talep edilmektedir.

Kot noktasının ne şekilde belirleneceği konusu 17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) Plan Notları Genel Hükümler 22. maddede “Kot noktası binanın zemine oturduğu dört köşe noktasının değerinin ortalamasından belirlenecektir. Plan kararı gereği iskan edilen bodrum katların dışında bodrum kat açığa çıkması durumunda daha fazla katın açığa çıkmaması için kot noktasını belirlemeye belediyesi yetkilidir.” şeklinde ifade edilmektedir.

Söz konusu talep, plan notlarında belirlenen genel hükümlere aykırı olduğundan uygun değerlendirilmemektedir.

 • Ekte tabloda yer alan 6 nolu itirazlar kapsamında 196 adet dilekçede özetle; itiraza konu planlama alanlarında boş alan gibi planlama yapıldığı, yerleşimci ve diğer aktörlerin katılımının sağlanmadığı, komşuluk ve hak sahipliliğinin göz ardı edilerek uygulama süreçlerine ilişkin kararların alınmamış olduğu, mevcut konut alanlarının söz konusu plan ile donatı alanı olarak planlandığı, planlanan konut alanlarında az yapı hakkının sunulduğu hususları dile getirilerek planın revize edilmesi talep edilmektedir.

Planda konut alanları ile birlikte plan nüfusuna hizmet edecek ticaret, ticaret-hizmet, konut-ticaret, sosyal teknik altyapı alanları ile yeşil alanlar konut alt bölgelerine hizmet edecek şekilde mülkiyet, ulaşılabilirlik kriteri gözetilerek dengeli bir şekilde planlanmıştır. Ayrıca planlama alanının içerisinde yer alan orman alanları, tarihi mesire alanı, dere koruma ve taşkın alanları,  tarım alanları  sınırları kurum  görüşleri doğrultusunda ve konut alanlarında Boğaziçi Kanununda tanımlanmış yapılaşma değerleri ile siluet sınırı doğrultusunda plan kararları oluşturulmuştur. Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmelik’te tanımlanan donatı standartlarına azami ölçüde uyularak, gerekli donatı alanları; alan büyüklükleri ve erişilebilirlik dikkate alınarak planlanmıştır. Dolayısıyla planlama alanına ilişkin plan kararları mevcut durum, ilgili kurum görüşleri ve yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulmuştur. Mevcutta yapılaşmış, ancak söz konusu planda donatı alanı olarak ayrılmış alanlara ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre çözümleme yapılacağı göz önünde bulundurularak plan kararları verilmiş, Plan Notları Genel Hükümler 14. maddede yer alan “Planlama alanının tümünde uygulama brüt parsel üzerinden yapılacaktır.” plan notu ile yapılaşma hakkı brüt parsel üzerinden verilmiştir.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nda “Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır.” denilmektedir. Ayrıca “Uygulama İmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.” denilmektedir. Dolayısıyla plan uygulama süreci kararları, Müdürlüğümüzce hazırlanan  1/5000  ölçekli  Beykoz  Gerigörünüm  ve  Etkilenme  Bölgeleri  Koruma  Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) konusu olmayıp, söz konusu plan doğrultusunda Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı (2. Etap) aşamasında belirlenecektir.

 

Planlama alanı 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na tabidir. Planlama kararları; geçmişten günümüze verilen plan kararları, koruma kurulu kararları, alanın mevcut yapısı ve potansiyelleri, kamu kurum ve kuruluş görüş ve talepleri değerlendirilerek, 2960 sayılı kanun kapsamında koruma kullanma dengesi gözetilerek verilmiş ve 1/5000 ölçekli planda 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ile belirlenen yapılanma değerleri ve silüet sınırları korunarak, Silüet Bölgesi Konut Alanı (43.2 ha.), Düşük Yoğunluklu Konut Alanları (21.4 ha), Gerigörünüm Bölgesi Konut Alanları (3.4 ha.), Etkilenme Bölgesi Konut Alanları (98.9 ha.) ve Göksu Köyiçi Alanları olmak üzere toplam 5 farklı konut alanı planlanmıştır. Söz konusu konut alanlarına ilişkin yapılanma koşulları kısmen 2960 sayılı yasanın 10. maddesinde belirtilen \"Gerigörünüm\" bölgesinde Taban Alan Kat Sayısı (T.A.K.S.) azami % 15 ve 4 katı (H = 12.50 m. irtifaı), \"Etkilenme\" bölgesinde ise gene Taban Alanı Kat Sayısı (T.A.K.S.) % 15 ve 5 katı (H = 15.50 m. irtifaı) geçmemek şartı ile konut yapılabilir.”  ifadesi doğrultusunda belirlenmiştir.

 

17/12/2018 tt’li 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 2. Etap plan yaklaşımı kararlarında ifade edilen:

 • “Orman sınırlarına uyarak, bu sınırların korunması ve mevcut orman yapısının tahribatını önlemek amacıyla ormanlara doğru konut alanlarını gelişmesini engelleyici plan kararları üretilmiştir.” ,
 • “Doğal çevrenin sürdürülebilirliğinin korunarak, sağlıklı ve yaşanabilir kentsel alanların düzenlenmesi amacıyla doğal değerlerin korunması yönünde plan kararları üretilmiştir.” şeklindeki kararlar doğrultusunda;

Düşük Yoğunluklu Konut Alanları’nın Boğaziçi Alanı Etkilenme Bölgesi sınırları içerisinde olmakla beraber orman alanı komşuluğundaki konut alanlarını kapsadığı gözönünde bulundurularak bu alanlarda maks. TAKS:0.15, Yençok=9.50 m. olarak belirlenmiştir. Silüet Bölgesi Konut Alanları’na ilişkin ise Plan Notları Özel Hükümler 1.1 maddesinde “Silüet Alanları; Boğaziçi su yolundan karşı sahil yolu ve karşı tepelerde ve etkili bir şekilde, I. ve II. Boğaz Köprüsü ve çevre yollarından olmak üzere farklı açılardan görülen ve planda tariflenen alanlardır.” şeklinde ifade edilmiş olup, bu alanlarda da yapılanma koşulları “maks. TAKS:0.15, Yençok=9.50 m.dir.” şeklinde öngörülmüştür.

05.01.2017 tarihinde 29939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Koruma Amaçlı İmar Planlan ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik hükümleri doğrultusunda planlama sürecinde toplantı yapılması gerekliliği bulunmamaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamda, itiraza konu planlama alanlarında boş alan gibi planlama yapıldığı, yerleşimci ve diğer aktörlerin katılımının sağlanmadığı, komşuluk ve hak sahipliliğinin göz ardı edilerek uygulama süreçlerine ilişkin kararların alınmamış olduğu, mevcut konut alanlarının söz konusu plan ile donatı alanı olarak planlandığı, planlanan konut alanlarında az yapı hakkının sunulduğu hususları dile getirilerek planın revize edilmesi talebi; 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) yapım aşamasında görüş talep edilmiş ilgili kurum görüşleri ile plan ilke ve kararlarına, ayrıca 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı nitelik taşıdığından uygun bulunmamaktadır.

 • Ekte tabloda yer alan 7 nolu itiraz kapsamında 1 adet dilekçede özetle; Tescilli yapılar üzerinden geçen 20 m.'lik yolun daraltılması, Günübirlik Tesis Alanı'nın iptal edilerek Turizm Tesis Alanı olarak planlanması, parselde 2. grup tescilli yapılardan başka yeni yapı yapılmaması ve \"Koruma Bölge Kurulu'nun onaylayacağı restorasyon projesine göre uygulama yapılacaktır.\" plan notunun eklenmesi talep edilmektedir.

53 ada, 1 parsel Keten ve Kendir Sanayii Türk Anonim Şirketi mülkiyetindedir. Dilekçe ekinde yer alan İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.10.2018 tarih ve 368 sayılı kararında 20.04.2016 sayılı kararı ile 2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilen yapıların restitüsyon projesinin onaylandığı belirtilmektedir. Söz konusu kararın 17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap)’ın yapım aşamasında talep edilen İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun  21.03.2016 tarihinde müdürlüğümüze iletilen kurum görüşü sonrasında alındığı görülmektedir.

17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap)’ta 53 ada, 1 parsel “Günübirlik Tesis Alanı” olarak planlanmıştır. Günübirlik Tesis Alanı’na ilişkin Uygulama Hükümleri 3.1 nolu maddede “Anadoluhisarı mahallesi 53 ada, 1 parselin bir kısmını kapsayan alanda 1957 yılı öncesi yapılmış yapıların, kontur ve gabarileri değiştirilmeden yenileme ve tadilat yapılabilir. Turizm yatırım ve işletmelerinin niteliklerine ait yönetmelikte belirtilen fonksiyonlardan günübirlik tesisler, sergi ve satış ünitelerini içeren yapı ve tesisler, lokanta, kafeterya, çayhane, vb. konaklama harici birimler yapılabilir.”  denilmektedir. Ayrıca Genel Hükümler 12. maddede “Plan onama sınırları içerisindeki korunması gerekli kültür veya tabiat varlığı olarak tescil edilmiş veya edilecek parsellerde ve bu parsellere komşu olan parsellerde ilgili Koruma Bölge Kurulu ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır.” denilmektedir. Günübirlik Tesis Alanı fonksiyonunun Turizm Tesis Alanı olarak tadil edilmesi talebinin konaklama birimlerini de içereceği gözönünde bulundurularak genel plan ilke ve kararları ile plan bütünlüğüne aykırılık teşkil edeceği görüldüğünden uygun değerlendirilmemektedir.

Söz konusu itiraz dilekçesinde İstanbul 6 Nolu Kültür ve Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.04.2018 tarih ve 5114 sayılı kararı ile onaylanan restitüsyon projesindeki vaziyet planının dikkate alınmadığı, tescilli yapıların üzerinden geçirilen 20.00 m.’lik yolun tescilli yapılara dokunmayacak şekilde geçirilmesi talep edilmiştir. 1/5000 ölçekli planda yer alan 20 m’lik yol enkesiti onay süreci devam eden 1/1000 ölçekli planda mevcut yapılaşma ve ruhsatlar dikkate alınarak 15 m’lik yol enkesiti olarak planlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile;  yol enkesitleri şerit sayısının değişmeyeceği, dolayısıyla plan bütünlüğünü olumsuz etkileyecek bir husus oluşmayacağı, ayrıca 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli plan uyumunun da sağlanacağı görülmektedir. Dolayısıyla bu kapsamda hazırlanan EK-2 de yer alan 2 nolu bilgi paftasındaki gibi düzenleme yapılması uygun değerlendirilmektedir. Yapılan itiraz talebinin kısmen kabulü ile Beykoz Belediye Başkanlığı’nın ilgi (m) yazı kapsamında talebi de kısmen karşılanmış olacaktır.

 • Ekte tabloda yer alan 8 nolu itiraz kapsamında 1 adet dilekçede; 1014 ada, 1 parsel ile 1013 ada, 1 parsel arasında planlanan donatı alanlarının iptal edilmesi talep edilmektedir.

1014 ada, 1 parsel 3802 m² büyüklüğünde, 1013 ada, 1 parsel 1704 m² büyüklüğünde çok hisseli şahıs mülkiyetinde bulunan parsellerdir. Söz konusu parsel mer’i planda “Silüet Bölgesi Konut Alanları” olarak planlanmıştır. Söz konusu parseller arasında yer alan itiraza konu alan, mer’i planda “İbadet Alanı” ile “Park ve Yeşil Alan” olarak planlanan kadastral boşluk alanıdır. Bahse konu kadastral boşluk mevcut durumda yeşil alan ve otopark olarak kullanılmaktadır.

Söz konusu talep donatı miktarını azaltıcı, nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğundan talebin uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

 • Ekte tabloda yer alan 9 nolu itiraz kapsamında 1 adet dilekçede özetle; Konut Alanı ve Mesire Alanı fonksiyonunda kalan alanların “İbadet Alanı” na alınması talep edilmektedir.

Söz konusu itirazda mevcutta Hasan Yavuz Camii’nin yer aldığı 532 ada, 481 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda 532 ada, 472, 473, 474 parseller ile beraber “İbadet Alanı” olarak planlandığı belirtilerek söz konusu parsellerin komşuluğunda bulunan 532 ada, 461, 462, 463,  464,  465,  466,  467,  479,  480  nolu parsellerin de ibadet alanı olarak planlanması talep edilmektedir. İtiraza konu 462, 464, 465, 466, 467 parseller şahıs mülkiyetinde, 461, 463, 479, 480 parseller ise İBB mülkiyetinde bulunan parsellerdir. Şahıs mülkiyetinde bulunan ve mevcutta yapılaşmış olan 464, 465, 466, 467 parseller, söz konusu parsellerin kuzey komşuluğunda bulunan TİCK2 lejantlı parseller ile bütünleştirilerek TİCK2 Etkilenme Bölgesi Konut+Ticaret Alanı (TAKS:0.25 ve Yençok:5 kat) olarak planlanmıştır. Mevcutta üzerinde yapılaşma bulunmayan 461, 462, 463, 479 ve 480 parseller ise Mesire Alanı olarak muhafaza edilmiştir. Bahse konu itiraz ile genişletilmesi talep edilen İbadet Alanı söz konusu plan kapsamında mevcut duruma göre zaten kuzey yönünde genişletilerek planlanmıştır. Bahse konu itiraz talebi, yukarıdaki açıklamalar kapsamında plan bütünlüğüne aykırı olması sebebiyle uygun değerlendirilmemektedir.

 • Ekte tabloda yer alan 10 nolu itiraz kapsamında 2 adet dilekçede özetle; 583 ada, 1028 parsel ile 585 ada, 1113 parsel alanlarının tümünün konut alanı fonksiyonuna alınması talep edilmektedir.

583 ada, 1028 parsel 348 m² büyüklüğünde şahıs mülkiyetinde olup, 168 m²’lik kısmı “Etkilenme Bölgesi Konut Alanları” ve 180 m²’lik kısmı ise “2. Derece Kentsel ve Bölgesel 20 m’lik Yol” fonksiyonlarında kalmaktadır.

585 ada, 1113 parsel 484 m² büyüklüğünde şahıs mülkiyetinde olup, parselin 280 m² ‘lik kısmı “Nato Petrol Boru Hattı” ile “Park ve Yeşil Alan”,  204 m²’lik kısmı ise “Etkilenme Bölgesi Konut Alanları” fonksiyonlarında kalmaktadır.

Söz konusu itiraz kapsamında hazırlanan EK-2 de yer alan 3 nolu bilgi paftasındaki gibi düzenleme yapılması, bu şekilde Beykoz Belediye Başkanlığı’nın ilgi (m) yazısında belirtilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan uyumunun sağlanması talebinin de karşılanması uygun değerlendirilmektedir.

 • Ekte tabloda yer alan 11 nolu itiraz kapsamında 4 adet dilekçede; 542 ada, 274 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanı ve Park fonksiyonlarının yeniden düzenlenerek yapılaşmaya açılması talep edilmektedir.

Söz konusu itiraza ilişkin talebin ölçeği sebebiyle 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında değerlendirilmesi uygun bulunmaktadır.

 • Ekte tabloda yer alan 12 nolu itiraz kapsamında 1 adet dilekçede özetle; 23 ada, 50 parsel üzerindeki yaya yolunun kaldırılması talep edilmektedir.

17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap)’ta 23 ada, 50 parsel üzerinde planlanan herhangi bir yaya yolu yer almamakta, dolayısıyla söz konusu talep itiraza konu bir durum oluşturmamaktadır.

 • Ekte tabloda yer alan 13 nolu itiraz kapsamında 1 adet dilekçede özetle; İbadet Alanı olarak planlanan 7 ada, 7 parselin konut+ticaret alanına alınması talep edilmektedir.

7 ada, 7 parsel şahıs mülkiyetinde olup, 589 m² büyüklüğündedir. Söz konusu parselin yaklaşık 420 m²’lik kısmı “İbadet Alanı”nda, 169 m²’lik kısmı da Yapı Yasaklı Alan sınırları içerisinde “İSKİ Dere Koruma Bandı” fonksiyonunda kalmaktadır. Söz konusu talep ile parselin Konut+Ticaret Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Özel mülkiyete konu 7 ada, 7 parsel üzerinde ticari kullanım olduğu tespit edilmekle birlikte ibadet alanı olarak planlanan kısmın konut+ticaret alanına alınması hususunun ölçeği sebebiyle 1/1000 ölçekli plan kapsamında ele alınması uygun değerlendirilmektedir.

 • Ekte tabloda yer alan 14 nolu itiraz kapsamında 4 adet dilekçede özetle; Rekreasyon Alanı’nda kalan parsellerin Konut Alanı’na alınması talep edilmektedir.

İtiraza konu 604 ada, 42 parsel şahıs mülkiyetinde ve 304 m² büyüklüğünde, 604 ada, 45 parsel  ise şahıs mülkiyetinde, 324 m² büyüklüğünde parsellerdir. Söz konusu parseller 17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap)’ta “Rekreasyon Alanı” olarak planlanmıştır.

Söz konusu talep donatı miktarını azaltıcı, nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğundan talebin uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

 • Ekte tabloda yer alan 15 nolu itiraz kapsamında 1 adet dilekçede özetle; Park ve Yeşil Alan olarak planlanan alanın Göksu Köyiçi Alanına alınması ya da Günübirlik Tesis Alanı olarak planlanması istenmektedir.

İtiraza konu 49 ada, 1 parsel şahıs mülkiyetinde bulunan 1888 m² büyüklüğünde bir parseldir. Söz konusu planda “Park ve Yeşil Alan” fonksiyonunda kalmaktadır.

Söz konusu talep donatı miktarını azaltıcı, nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğundan talebin uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

 • Ekte tabloda yer alan 16 nolu itiraz kapsamında 4 adet dilekçede donatı alanı olarak planlanan parsellerin konut alanına alınması talep edilmektedir.

İtiraza konu 816 ada, 1 parsel ve 37 ada, 101 parsel Maliye Hazinesi mülkiyetinde, 47 ada, 29 parsel ise Şahıs+Vakıf+TEDAŞ mülkiyetindedir. 47 ada, 29 parsel 175 m² büyüklüğünde olup, sadece 140 m²’si şahıs mülkiyetindedir.

1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda (2. Etap)  816 ada, 1 parsel “Eğitim Alanı” olarak, 37 ada, 101 parsel ile 47 ada, 29 parsel ise “Park ve Yeşil Alan” olarak planlanmıştır.

Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan 816 ada, 1 parsel ve 37 ada, 101 parsel ile Şahıs+Vakıf+TEDAŞ mülkiyetinde bulunan 47 ada, 29 parselin konut alanına alınması şeklindeki teklifin donatı dengesini bozucu olması, dolayısıyla plan bütünlüğüne aykırılık teşkil etmesi sebebiyle uygun olmadığı değerlendirilmemektedir.

 • Ekte tabloda yer alan 17 nolu itiraz kapsamında 1 adet dilekçede park alanı olarak planlandığı belirtilen parselin konut alanına alınması talep edilmektedir.

1 adet dilekçede Konut Alanı’na alınması talep edilen, şahıs mülkiyetinde bulunan 397 m² büyüklüğündeki 10 ada, 32 parsel; 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) ‘ta Silüet Bölgesi Konut Alanları (TAKS= 0.15, Yençok = 9.50 m.) olarak planlanmış olup, itiraza konu bir durum oluşturmamaktadır.

 

KURUM İTİRAZLARI: 17/12/2018 tarihinde onaylanan NİP-21756 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’na (2. Etap) yasal askı süresi içinde ilgili kurumlar tarafından itiraz edilmektedir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: İlgi (j) yazıda; kısmen ya da tamamı eğitim alanı olarak planlanan 187 ada, 7-8-45-46-61-62-63 sayılı parseller, 816 ada, 1 parsel, 816 ada, 2-3-4-5 parseller, 565 ada, 520 parsel, 542 ada, 241-245-252 parseller, 37 ada, 63 parsel, 23 da, 3-4-5-83-85-87 parseller, 37 ada, 12 parsel, 47 ada, 1 parsel, 98 ada, 5-6-2 parseller, 37 ada, 35 ve 76 parseller,  10 ada, 14 parsel, 10 ada, 15 parsellerin mülkiyet yapısı incelendiğine bazı taşınmazlar üzerinde şahısların da hissedar olduğunun tespit edildiği belirtilerek ilgili belediyesinde 18. madde uygulaması yapılarak eğitim alanlarının Maliye Hazinesi adına tescil ettirilmesi talep edilmektedir.

İlgi (j) yazıda bahsi geçen talep konusu itibarıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında çözümlenecektir.

İlgi (k) yazıda; 20.02.2019 tarihli İnceleme Raporu ile Orman Kadastro Haritası yazı ekinde iletilmiş olup, söz konusu eklerde Orman Alanları, 2B Alanları, Eylemli Orman Alanları ve Orman Sayılmayan Alanlar belirtilmiştir. İlgi (k) yazı ekinde iletilen rapor ile Eylemli Orman alanlarının yer aldığı liste incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap)’ta orman sınırlarının söz konusu rapor ile uyumlu olduğu, ancak plana orman olarak işlenmesi talep edilen 170 m² büyüklüğündeki 37 ada, 100 parsel ile yaklaşık 500 m²’si planlama alanı içinde kalan 37 ada, 102 parseli kapsayan eylemli orman alanlarının planda “Park ve Dinlenme Alanları” olarak planlandığı tespit edilmiştir. Söz konusu taleplerin ölçeği sebebiyle 1/1000 ölçekli plan kapsamında değerlendirilebileceği düşünülmektedir.

İlgi (l) yazıda; Göksu Deresi’nin Göztepe Kolu’nun planlara işlenmesi, bu alanların planda dere ıslahı, yol, yeşil alan ve yapılaşmasız alan olarak ayrılması gerektiği, dere ıslah alanları, akarsu ve dere yatakları, dere ve koruma alanlarına ve içmesuyu tesisleri yer değişikliklerine ilişkin uygulamaya dönük konularda dikkat edilmesi gerekli hususlar ile yazı ekinde iletilen taşkın alanlarına ilişkin hususlar açıklanmış, taşkın alanlarının planlara işlenmesi ve lejant ile plan notlarında da taşkın alanlarına dair hususların yer alması, dere işletme bantlarının DOP kapsamında değerlendirilmesi, mevcut Elmalı (İçmesuyu Arıtma Tesisi, Depo ve Terfi Merkezi) sahasının imar planlarına İSKİ Hizmet Sahası olarak işlenmesi, vakıfsu parsellerinde planlama yapılmaması, ekte gönderilen ve İSKİ mülkiyetinde bulunan alanların İSKİ  Hizmet  Alanı olarak  planlara  işlenmesi,  yazı  ekinde  iletilen içme suyu isale hatlarının kısmen yol olarak korunmadığı belirtilerek bu hatların planlara yol olarak işlenmesi, kamulaştırma bandı bulunan içmesuyu isale hatlarının İSKİ Hizmet Alanı olarak planlara işlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

İlgi (l) yazıda talep edildiği şekilde Göksu Deresi’nin Göztepe Kolu EK-2 de yer alan 4 nolu bilgi paftasında gösterildiği şekilde, taşkına maruz alan sınırları EK-2 de yer alan 5 nolu bilgi paftasında gösterildiği şekilde planlara işlenmiştir. Ayrıca bu alanlara ilişkin “Taşkına Maruz Alan” lejantı eklenerek Özel Hükümlerde yer alan 8. Afet Tehlikeli Alanlar Başlığı Altında “8.2 İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Beykoz Deresi taşkın modelleme ve analiz çalışması neticesinde belirlenen “Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı” dahilindeki alanlarda İSKİ Genel Müdürlüğünün belirlediği tedbirlere uyulması zorunludur. Taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen tesislerin (dereler) üzerleri kapatılmaz.” şeklinde plan notu düzenlenmiştir.

Plana İSKİ Hizmet Alanı olarak işlenmesi talep edilen Mevcut Elmalı (İçmesuyu Arıtma Tesisi, Depo ve Terfi Merkezi) sahasının yer aldığı alan İSKİ mülkiyetinde olmasına rağmen Orman Genel Müdürlüğü görüşünde kısmen Orman Alanı olması sebebiyle planlara kısmen “Orman Alanı”, kısmen de “Belediye Hizmet Alanı” olarak işlenmiştir. Dolayısıyla itiraza konu alanın “Belediye Hizmet Alanı”na alınması kurum görüşlerine aykırılık oluşturduğundan uygun bulunmamıştır.

Diğer talepler ise 1/1000 ölçekli plan aşamasında değerlendirilmesi gereken uygulamaya dönük konulardır.

İlgi (m) yazıda; 17.12.2018 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 Ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planının (2. Etap) ve onama sureci devam eden uygulama imar planı arasında zaruri olarak oluşan farklılıkların nazım imar planını etkilemediğinin ifade edildiği Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 862 sayılı meclis kararından bahsedilerek Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde de ifade edilen planlar arası kademeli birliktelik esası uyarınca iki plan arasındaki farklılıkların giderilmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince uygun bulunan 1/1000 Ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planının (2. Etap)’a uygun olarak İBB meclis kararında ifade edilen plan farklılıkları ile ilgili 1/5000 Ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planında (2. Etap) değişikliklerin yapılması gerektiği belirtilmekte, ayrıca 17.12.2018 tarihinde onaylanan nazım imar planının genel hükümlerinin 2. maddesinde; “1/5000 ölçekli Beykoz Konma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) (Yenimahalle, Kavacık, Göztepe, Göksu, Anadolu Hisarı, Çubuklu, Kanlıca mahallelerinin bir kısmı)’nda çizilen çeşitli arazi kullanım kararlan ve yerleşim alanlarına ait sınırlar şematik olarak gösterildiğinden, bu plan üzerinden ölçü alınamaz, yer tespiti ve uygulama yapılamaz. Fonksiyonel sınırlar ve uygulamaya yönelik detaylar, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında belirlenecektir.” denildiğinden bahisle 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onama surecinin uzaması sebebiyle bölgedeki kamusal projelere ait uygulamaların gecikmeden etkilenmemesi icin 2. maddesine;  “Ancak, kamu yaran olması nedeniyle Kamu Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Tesisleri Alanı, İbadet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Kapalı ve Acık Semt Spor Tesisleri Alanı, Park ve Yeşil Alan gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarında uygulama imar planı yürürlüğe girinceye kadar Avan projeye göre uygulama yapılabilir.” hükmünün ilave edilmesi ve ilgi (m) yazı ekinde 1/5000 ölçekli plana yapılan itirazların bulunduğu şahıs dilekçelerinin değerlendirilmesi talep edilmektedir. Söz konusu şahıs dilekçeleri şahıs itirazları kısmında değerlendirilmiştir.

İlgi (m) yazıda Beykoz Belediye Başkanlığı’nın talepleri incelenmiş olup, bu kapsamda  1/5000 planda 20.00 m. olarak planlanan aksların mülkiyet dokusu, mevcut yapılaşma ve ruhsatlar dikkate alınarak ekteki bilgi paftasında gösterildiği şekilde 15.00 m. olarak yeniden düzenlenmiştir (EK-2 de yer alan 2 nolu bilgi paftası). Ayrıca 1/5000 Ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planının (2. Etap) ve onama sureci devam eden uygulama imar planı arasında zaruri olarak oluşan farklılıkların giderilmesine yönelik planda yer alan “NATO Petrol Boru Hattı ve Koruma Kuşağı” EK-2 de yer alan 3 nolu bilgi paftasında gösterildiği şekilde revize edilmiştir.

Ayrıca 17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) Plan Notları Genel Hükümleri 2. maddesinin “1/5000 ölçekli Beykoz Konma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) (Yenimahalle, Kavacık, Göztepe, Göksu, Anadolu Hisarı, Çubuklu, Kanlıca mahallelerinin bir kısmı)’nda çizilen çeşitli arazi kullanım kararlan ve yerleşim alanlarına ait sınırlar şematik olarak gösterildiğinden, bu plan üzerinden ölçü alınamaz, yer tespiti ve uygulama yapılamaz. Fonksiyonel sınırlar ve uygulamaya yönelik detaylar, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında belirlenecektir. Ancak, kamu yaran olması nedeniyle Kamu Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Tesisleri Alanı, İbadet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Kapalı ve Acık Semt Spor Tesisleri Alanı, Park ve Yeşil Alan gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarında uygulama imar planı yürürlüğe girinceye kadar Avan projeye göre uygulama yapılabilir.” şeklinde yeniden düzenlenmesi de uygun değerlendirilmektedir. \"denilerek.

17.10.2017 onaylanan NİP-19418 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap)’a yasal askı süresi içinde ek listede yer alan 771 dilekçe ile ilgili kurumlar tarafından yapılan itirazların 3194 ve 5216 sayılı yasalara ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beykoz İlçesi, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 1/5000 ölçekli KANİP (2. Etap) itirazları incelenmiş olup; Şehir Planlama Müdürlük yazısı Şahıs İtirazları kapsamında 2 nolu itiraz kapsamında bilgi paftasındaki şekliyle İbadet Alanının muhafazası ve yol alanının yeniden düzenlenmesi şeklinde kabulü; 7 nolu itiraz kapsamında yol alanına ilişkin düzenlemenin kabulü, ayrıca 53 ada 1 parselin Turizm Alanına alınması ve plan notlarının bilgi paftasında gösterildiği şeklinde düzenlenmesi ve “Tescilli yapı dışında yapı yapılamaz. Birden fazla bağımsız bölüm oluşturulamaz.” ifadesinin eklenmesi; 10 nolu itiraz kapsamında bilgi paftası şeklinde düzenlenmesi; 11 nolu itiraz kapsamında 542 ada 274 nolu parsele ilişkin İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 2019/1367 Esas No ve 2020/639 sayılı karar no ile parsel bazında plan iptal kararı verildiğinden itirazın konusu kalmamıştır; Kurum İtirazları kapsamında İSKİ Genel Müdürlüğünün itirazı doğrultusunda bilgi paftasındaki şekliyle Anadolu Hisarı 37 ada 4 parselin Orman alanında kalan kısmının Belediye Hizmet Alanı eklenerek çift lejand olarak düzenlenmesi; Göksu Deresine ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğünün itirazı doğrultusunda Taşkına Maruz Alan sınırının paftalara işlenmesi, Afet Tehlikeli Alanlar Başlığı altına “Taşkına Maruz Alanlar” lejandının eklenmesi ve 8. “Afet Tehlikeli Alanlar” başlığı altına “8..2 Taşkına Maruz Alanlar: İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Göksu Deresi taşkın modelleme ve analiz çalışması neticesinde belirlenen “Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı” dahilindeki alanlarda İSKİ Genel Müdürlüğünün belirlediği tedbirlere uyulması zorunludur. Taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen tesislerin (dereler) üzerleri kapatılmaz. Uygulamaya yönelik detaylar 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında belirlenecektir.” Plan notunun eklenmesi; ayrıca Göksu Deresinin Göztepe kolunun “Yapı yasaklı alan (İSKİ Dere Koruma Bandı)” olarak paftalara işlenmesi ve “Park ve Yeşil alan” fonksiyonu olarak düzenlenmesi; Beykoz Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda Plan notları Genel Hükümler 2 nolu Plan notuna “Ancak, kamu yararı olması nedeniyle Kamu Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Tesisleri Alanı, İbadet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Kapalı ve Acık Semt Spor Tesisleri Alanı, Park ve Yeşil Alan gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarında uygulama imar planı yürürlüğe girinceye kadar Avan projeye göre yapılabilir.” ifadesinin eklenmesi bunun dışındaki itirazların reddi ve yapılan değişikliklerin dijital ortamda planlara aktarılarak plan paftalarının yeniden üretilmesi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Temmuz Ayı Toplantılarının 14 Temmuz 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP ve İYİ Parti Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.