Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 ölçekli Küçükçekmece İlçesi Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım İmar Planı İtirazları.

Karar Tarihi

14 Temmuz 2020

Karar No

456

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 22/01/2020 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi: a) 16/10/2017 tarihli ve TN:1241279 sayılı Başkanlık Oluru.

 1. b) 08/10/2018 tarihli ve TN:1149024 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.
 2. c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2018 tarih ve 1983 sayılı kararı.
 3. d) 20/02/2019 tarih ve 91442078-310.01.02/2019/209670 sayılı dağıtımlı yazımız.
 4. e) Müdürlüğümüzde 27/03/2019 tarihli 359078, 359039 talep numaraları ve 29/03/2019 tarihli 371310, 371288, 371259, 371187, 367931, 374729 talep numaraları ile kayıtlı 8 adet dilekçe.
 5. f) Müdürlüğümüzde 19/03/2019 tarihli 321950 talep numaralı, 26/03/2019 tarihli 351684 talep numaralı, 28/03/2019 tarihli 364145 talep numaralı, 29/03/2019 tarihli 370926 talep numaralı, 01/04/2019 tarihli 374909, 374807, 374833 talep numaraları 02/04/2019 tarihli 380457 talep numaralı, 02/04/2019 tarihli 380716, 380414, 380349, 380493, 380327, 380674, 380287, 380624, 380126, 380526, 380175, 380205, 380764, 380384 talep numaraları 15/04/2019 tarihli 425336 talep numarası ile kayıtlı 23 adet dilekçe.
 6. g) Müdürlüğümüzde 01/04/2019 tarihli 374775 talep numarası ile kayıtlı 1 adet dilekçe.
 7. h) Müdürlüğümüzde 02/04/2019 tarihli 380571 talep numarası ile kayıtlı 1 adet dilekçe.

ı) Müdürlüğümüzde 01/04/2019 tarihli 374860 talep numarası ile kayıtlı 1 adet dilekçe.

 1. i) Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 23/03/2019 tarihli ve 27311502-756.99-E.36481 sayılı itiraz yazısı.
 2. j) Küçükçekmece Belediye Başkanlığının 19/03/2019 tarihli ve 47604013-15.01.02-E.19883 sayılı itiraz yazısı.
 3. k) Müdürlüğümüzde 10/10/2019 tarihli ve 1109456 talep numarası ile kayıtlı dilekçe.

 

İlgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım İmar Planı teklifi yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (b) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup ilgi (c) meclis kararı ile tadilen uygun görülerek 17.12.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

17.12.2018 onay tarihli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ilgi (d) yazımız ile dağıtımı yapılarak ve 01.03.2019-01.04.2019 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğü’nce askıya çıkartılmış, yasal askı süresi içinde yapılan ilgi (e), (f), (g), (h), (ı), (i), (j)  itirazlara ait bilgiler yazımız eki “İtiraz Değerlendirme Tablosu”nda (Ek-1) yer almaktadır.

MÜLKİYET:

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü ile Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ilgi (i), (j) itiraz yazıları ve ilgililerince ilgi (e), (f), (g), (h), (ı) dilekçeler ile tarafımıza iletilen itirazlara konu parsellerin mülkiyet durumu yazımız ekinde yer alan itiraz tablolarında belirtilmiştir.(Ek-1)

MERİ PLANDAKİ DURUMU:

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü ile Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ilgi (i), (j) itiraz yazıları ve ilgililerince ilgi (e), (f), (g), (h), (ı) dilekçeler ile tarafımıza iletilen itirazlara konu parsellerin meri plan durumu yazımız ekinde yer alan itiraz tablolarında belirtilmiştir.(Ek-1)

 

İTİRAZ KONUSU VE TALEP:

NİP-33624 PİN Numaralı 17.12.2018 onay tarihli 1/5000 ölçekli Küçükçekmece İlçesi Sefaköy- Halkalı Caddesi Çevresi Nazım İmar Planı’na yasal askı süresi içinde yapılan itirazlardan yazımız eki “İtiraz Değerlendirme Tablosu”nda (Ek-1) yer alan Müdürlüğümüzde kayıtlı;

İlgi (e) dilekçeler ile “TİCK Rumuzlu Ticaret-Konut Alanları” nda kalan itiraz konusu parsellerin;

 • Emsal değerlerinin artırılması,
 • Parsellerin tevhid edilerek kademeli emsal artışı verilmesi, Plan notları Genel Hükümler bölümü 16.maddesine “…yapı ruhsatı alan” ifadesinden sonra “ ve İmar Kanunun 15. ve 16. Maddesi uyarınca terklerinin yapan” ifadesinin eklenmesi,
 • Plan notları Uygulama Hükümleri 2.7.maddesine “Ticaret-Konut Alanları” nın da eklenmesi,

     İlgi (f) dilekçeler ile TİCK Rumuzlu Ticaret-Konut Alanları” nda kalan itiraz konusu parsellerin;

 • “Sanayi Alanı” olarak düzenlenmesi,
 • Emsal değerlerinin artırılması, donatı alanlarının azaltılması veya kaldırılması,
 • DOP ve KOP alanlarının özel eğitim ve özel sağlık olarak düzenlenmesi,
 • Parsellerin tevhid edilerek kademeli emsal artışı verilmesi,
 • Atatürk Havalimanının taşınması sebebiyle havamania kriterlerinin yeniden değerlendirme yapılması,
 • Plan notları Uygulama Hükümleri 2.7. maddesine “Ticaret-Konut Alanları”nın da eklenmesi,
 • Plan notları 12.maddesinde yer alan uygulamaların DOP olarak ayrılan yeşil alanlarda da yapılabilmesi,
 • Plan notları 16.maddesinin iptal edilmesi,
 • Plan notları madde 2.6. nın yeniden düzenlenerek meri imar yönetmeliği ifadesinin kaldırılması

İlgi (g) dilekçe ile “TİCK Rumuzlu Ticaret-Konut Alanları” nda kalan itiraz konusu parselin emsal değerinin yükseltilmesi ve  “Akaryakıt İstasyonu”na alınması,

  İlgi (h) dilekçe ile “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı”nda kalan itiraz konusu parselin emsal değerinin yükseltilmesi,

  İlgi (ı) dilekçe ile sosyal donatı miktarının düşürülmesi, dilekçe ekinde belirtildiği üzere 11705 sayılı parselin doğusunda yer alan yeşil alanın imar hakkı transfer miktarı da dikkate alınarak enerji nakil hattının kuzey kısmına eklenmesi,

Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın (i) yazısı ile; “Park Alanı” nda kalan itiraz konusu parsellerin Park Alanı fonksiyonun iptal edilerek fiili durumlarına uygun olarak planlanması gerektiği yönünde itiraz edilmektedir.

Bununla birlikte Küçükçekmece Belediyesi’nin ilgi (j) yazısı ile;

 1. 779 ada 1 sayılı parselin kuzeyindeki 00 m. lik imar yolunun, plan bütünlüğü ve komşu planlar ile uyumluluğunun sağlanması için 749 ada 1 sayılı parselin batısındaki 20.00 m.lik imar yoluna bağlanarak söz konusu alanın plan onama sınırı içerisine dahil edilmesi,
 2. İlgi (j) itiraz yazısında Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 05.03.2018 günlü yazısı ile 15.06.2017 tarih UTK/23-51 sayılı UTK kararında \"Kağıthane - Büyükçekmece Karayolu Tünelleri Projesinin planlama alanından geçtiğinin tespit edildiği ve uygulamada sorun yaşanmaması için tünel güzergahının 17.12.2018 onay tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım İmar Planına işlenmesi gerektiği,
 3. “Yüksek Yoğunlukta Konut Alanları”na 750 ki/ha yoğunluk değerinin yazılması gerektiği yönünde,
 4. A-Genel Hükümler Bölümünün 4. maddesinin 1. paragrafında, \"Bu plana uygun olarak hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları onanmadan ve bu planlarda belirlenen sosyal donatı ve teknik altyapı alanları ile kentsel yeşil alan gibi kamu kullanımına ayrılmış tüm donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.\" hükmünün “Bu plana uygun olarak hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  onanmadan ve bu planlarda belirlenen sosyal donatı ve teknik altyapı alanları ile kentsel yeşil alan gibi kamu kullanımına ayrılmış donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.\" şeklinde düzenlenmesi gerektiği,
 5. A-Genel Hükümler Bölümünün 4. Maddesinin 2.paragrafında “Ancak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yürürlüğe girinceye kadar; eğitim ve sağlık tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler, idari tesisler, dini tesisler, spor alanları, kentsel hizmet alanları, belediye hizmet alanları ve teknik altyapı alanları ile resmi/ umumi binalar gibi sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarında, Meri İmar Yönetmeliğinin “İmar kanunu gereği Avan Proje Uygulamaları” için öngördüğü yapılaşma koşullarını aşmamak kaydıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesince onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılabilir.” hükmünün Ancak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yürürlüğe girinceye kadar; mülkiyeti kamuya ait sosyal ve teknik altyapı, belediye hizmet ve kamu hizmet alanları ile park ve yeşil alanlarda, Meri İmar Yönetmeliğinde belirlenen yapılaşma şartlarına uymak koşuluyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce onaylanacak mimari avan projeye göre uygulama yapılabilir.\" şeklinde düzenlenmesi gerektiği,
 6. Plan notlarının A-Genel Hükümler Bölümünün 7. maddesinde, \"Planlama alanının tamamında, parsel ölçeğinde jeolojik ve jeoteknik etüt raporları hazırlanmadan uygulama yapılamaz.\" denilmekte olup, İstanbul İmar Yönetmeliği'nin \"Yapı Ruhsat İşlemleri\" başlıklı 58. maddesi ve \"Yapı Projeleri\" başlıklı 60. maddesinde; yapı ruhsatı alınması aşamasında parsel ölçeğinde jeolojik-jeoteknik ve zemin etüt raporlarının hazırlanması gerektiği belirtildiğinden, söz konusu plan notuna ihtiyaç olmadığı,
 7. Plan notlarının A-Genel Hükümler Bölümünün 11. maddesinde, \"Halihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral haritalar arasında uyumsuzluk olması durumunda imar uygulaması ilgili kadastro müdürlüğünden alınacak röperli krokiye göre yapılacaktır.\" şeklinde ifade edilen plan notu uygulamaya yönelik olup, 1/5000 ölçekli planın konusunun olmadığı,
 8. ve 17. maddelerinde yer alan yapılaşma hükümlerine ilişkin ifadeler birbiriyle çelişmekte olduğu 4. maddedeki plan notuna 4 nolu itirazdaki gibi düzenleme yapıldığı takdirde 17. maddedeki plan notuna gerek olmayacağı,
 9. A-Genel Hükümler Bölümünün 15. maddesinin son paragrafında\"... İmar hakkı transferini alan parselin net alanının meri plandaki emsal değeri en fazla % 25 artırılabilecektir...\" Söz konusu işlemin sadece bir defaya mahsus olması ve uygulamanın daha kolay yapılabilmesi için %25 ifadesinin %35 olarak düzenlenmesi gerektiği,
 10. A-Genel Hükümler Bölümünün 16. maddesinde, \"Bu planın onay tarihinden önce yapı ruhsatı alan parsellerde, yapı ruhsatında yer alan yapı inşaat alanının aşılmaması, belirtilen fonksiyonun değiştirilmemesi ve 4708 sayılı kanun hükümlerine göre gereken işlemlerin yapılması kaydıyla tadilat ruhsatı, ruhsat yenileme ve yapı kullanma izin belgesi işlemleri yürütülür. Binaların yıkılıp yeniden yapılması halinde bu plan hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.\" denilmekte olup, söz konusu plan notunun, \"Bu planın onay tarihinden önce yapı ruhsatı alan parsellerde, yapı ruhsatında yer alan yapı inşaat alanının aşılmaması, belirtilen fonksiyonun değiştirilmemesi ve 4708 sayılı kanun hükümlerine göre gereken işlemlerin yapılması kaydıyla tadilat ruhsatı, ruhsat yenileme ve yapı kullanma izin belgesi işlemleri ruhsat aldıkları plan ve yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Binaların yıkılıp yeniden yapılması halinde bu plan doğrultusunda hazırlanacak l/1000 ölçekli plan hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.\" şeklinde düzenlenmesi gerektiği,
 11. B-Uygulama Hükümleri Bölümünün TİCK Rumuzlu Ticaret-Konut Alanlarına ilişkin 2.1. maddesine \"Bu alanlarda, konut fonksiyonunun yer almaması koşuluyla özel eğitim tesisleri ve özel sağlık tesisleri yapılabilir, \"şeklindeki ifadenin ilave edilmesi gerektiği,
 12. A-Genel Hükümler Bölümüne, \"Açıklanmayan hususlarda Meri İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.\" şeklinde plan notu ilave edilmesi gerektiği,
 13. B-Uygulama Hükümleri Bölümünün 6. ve 7. maddelerinde; Özel Eğitim Alanı ve Özel Sağlık Alanı olarak planlanan alanlarda uygulamanın avan projeye göre yapılacağı belirtilmektedir. İstanbul İmar Yönetmeliğinin \"Yapı Projeleri\" başlıklı 60. maddesinin 25. Fıkrasında; \"Kamu yapıları ile yirmi altıncı fıkrada belirtilen istisnalar haricinde avan proje onaylanmasına ilişkin zorunluluk getirilemez. Bu yönde meclis kararı alınamaz, plan notu getirilemez ve bu doğrultuda uygulama yapılamaz. Kamu yapılarında avan proje onaylandıktan sonra uygulama projelerinin ilgili idarelerince onaylanması istenemez.\" denildiğinden, İstanbul İmar Yönetmeliği'ne aykırı hüküm oluşturulmaması için özel mülkiyete konu donatı alanlarında avan projeye göre uygulama yapılabileceğine ilişkin ifadenin plan notlarından çıkarılması gerektiği,
 14. 750 ki/ha yoğunlukta Konut Alanı olarak planlanan 1000 m² 'den küçük parsellerde bulunan eskiyen ve köhneleşen yapı stoğunun yenilenmesinin teşvik edilmesi amacıyla, \"Eskiyen ve köhneleşen kentsel dokunun yenilenmesinin teşvik edilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında, 1000 m² den küçük parsellerin tevhit edilerek 1000 m²'den büyük parsel oluşturulması kaydıyla, yapılaşma koşullarında düzenleme yapılmasına ilişkin kararlar getirilebilir.\" şeklinde bir ifade ilave edilmesi gerektiği,
 15. B-Uygulama Hükümlerinin 9. maddesinde \"... açık alan gerektiren spor faaliyetleri, çocuk oyun alanları vb. birimler yer alabilir.\" şeklindeki hüküm ile Park ve Yeşil alanlarda İstanbul İmar Yönetmeliğine göre yapılabilecek kullanımlar (çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi, trafo vb.) sınırlandırıldığı, Park ve Yeşil alanlarda İstanbul İmar Yönetmeliğinde belirlenen koşullar doğrultusunda uygulama yapılması gerektiği yönünde itiraz edilmektedir.

                İlgi (k) dilekçe ile maliki oldukları 3700 sayılı parselin tamamının, 10179 sayılı parselin ise bir kısmının kamulaştırıldığından bahisle sınırlarının eski haline getirilmesi talep edilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

 • İlgi (e), (f), (g) itiraz dilekçelerinde “TİCK Rumuzlu Ticaret-Konut Alanları” nda emsal değerlerinin artırılması yönündeki talebe ilişkin;

17.12.2018 onay tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım İmar Planında “TİCK Rumuzlu Ticaret-Konut Alanları”nda emsal 1.50 olarak belirlenmiş, bu plana göre ya da daha önce uygulama görmüş veya rızaen terk yapılmış ve bu plana göre çıkan ilave terklerle birlikte, toplam terk oranı % 20’nin üzerinde olan imar parsellerinde; % 20’nin üzerindeki her % 5’lik ilave terk için emsal değerine 0.03 ilave edileceği ve “yeşil sertifika” veya ilgili yönetmelik kapsamında denkliği kabul edilen sürdürülebilir yeşil bina belgesi alan yeni yapılacak yapılarda emsal değeri % 5 oranında artırılacağı plan notları uygulama hükümlerinde belirtilmiştir.

17.12.2018 onay tarihli plan, mevcut yapılaşma koşulları da göz önünde bulundurularak fiziksel/mekânsal, ekonomik ve sosyal koşulların iyileştirilmesi, düzensiz ve kontrol dışı gelişen alanların kent bütünü ile entegrasyonunun sağlanması amacı ile planlanmıştır. Plan bütünlüğü çerçevesinde bölgede öngörülen nüfus projeksiyonu doğrultusunda donatı alanlarının konum ve büyüklükleri belirlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu itirazlar, plan bölgesindeki yapı yoğunluğunu artırıcı, nüfus-donatı dengesi ve plan bütünlüğünü bozucu niteliktedir. 

 • İlgi (e), (f) itiraz dilekçelerinde parsellerin tevhid edilerek kademeli emsal artışı verilmesi önündeki talep, yapı yoğunluğunu artırıcı, nüfus-donatı dengesi ve plan bütünlüğünü bozucu niteliktedir. 
 • İlgi (e), (f) itiraz dilekçelerinde Plan Notları Uygulama Hükümleri 2.7. maddesine “Ticaret-Konut Alanları”nın da eklenmesi, yönündeki talep;

1/5000 Ölçekli Küçükçekmece İlçesi Sefaköy-Halkalı Caddesi Nazım İmar Planı plan notları 2.7 maddesi, İstanbul genelinde “Turizm Tesis Alanlarına” ilişkin alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 gün ve 849 sayılı kararı doğrultusunda, plan notlarına eklenmiştir.

Söz konusu meclis kararı İstanbul 12.İdare Mahkemesinin 2016/350 E.2016/193 K sayılı ve 31.01.2019 tarihli kararı ile iptal edildiğinden 2.7. nolu plan notunun kaldırılması gerekmektedir.

 • İlgi (e) itiraz dilekçesinde Plan Notları Genel Hükümler bölümü 16.maddesine “…yapı ruhsatı alan” ifadesinden sonra ve “İmar Kanunun 15. ve 16. Maddesi uyarınca terklerini yapan” ifadesinin eklenmesi yönündeki talep;

1/5000 Ölçekli Küçükçekmece İlçesi Sefaköy-Halkalı Caddesi Nazım İmar Planı plan notları Genel Hükümler 16.nolu madde de  “Bu planın onay tarihinden önce yapı ruhsatı alan parsellerde, yapı ruhsatında yer alan yapı inşaat alanının aşılmaması, belirtilen fonksiyonun değiştirilmemesi ve 4708 sayılı kanun hükümlerine göre gereken işlemlerin yapılması kaydıyla tadilat ruhsatı, ruhsat yenileme ve yapı kullanma izin belgesi işlemleri yürütülür. Binaların yıkılıp yeniden yapılması halinde bu plan hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.” denilmektedir. 2.4 maddesinde ise “Bu alanlarda, bu plana göre ya da daha önce uygulama görmüş veya rızaen terk yapılmış ve bu plana göre çıkan ilave terklerle birlikte, toplam terk oranı % 20’nin üzerinde olan imar parsellerinde; % 20’nin üzerindeki her % 5’lik ilave terk için emsal değerine 0.03 ilave edilecektir. Bu durumda toplam terk miktarının %40’ı aşması halinde; terklerin rızaen yapılması kaydıyla, emsal hesabı ve terk oranlarına göre ilave edilecek emsal değerlerinin hesabı, parselin kadastral alanının %60’ı üzerinden yapılır.” ifadeleri yer almaktadır.  Dolayısıyla plan notları uygulama hükümleri 2.4 maddesinde uygulama görmüş ve terk yapmış parseller için ilave emsal hakkı tanıyan yapılaşma şartları belirtilmiş olduğundan söz konusu itiraz uygun görülmemektedir.

 • İlgi (f) itiraz dilekçelerinde “TİCK Rumuzlu Ticaret-Konut Alanları”nın mevcut sanayi fonksiyonunun korunmasına yönündeki talebe ilişkin;

17.12.2018 onay tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım İmar Planı, İstanbul genelinde yürürlükte olan 15.06.2009 onay tarihli 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları, amaç, hedef, ilke ve stratejileri doğrultusunda, İstanbul İli’nin ulusal ve uluslararası alanda tanımlanan ana kimlik değerleri dikkate alınarak alt ölçekli planları yönlendirecek şekilde hazırlanmıştır. Bu kapsamda 1/100000 ölçekli planın ana stratejilerinden biri olan “Sanayi İşlevi Farklılaştırılacak Alanlar” başlığı altında değerlendirilmiş sanayi alanlarının etaplama ve önceliklerin belirlenmesiyle sanayi kullanımından farklı kullanımlara (ticaret, hizmet, konut vb.) dönüşmesi öngörülmüştür. Kent merkezi içine sıkışmış mekân yetersizlikleri, kullanım uyumsuzlukları, nedeniyle yer değiştirmesi ve farklı işlev yüklenmesi öngörülen sanayi alanlarının büyük bir kısmı ticaret, konut ve hizmet fonksiyonuna dönüşen alanlar olarak belirlenmiştir. Buna bağlı olarak söz konusu itiraz, 15.06.2009 onay tarihli 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı karar ve stratejileri ile nazım imar planlarının çevre düzeni planları doğrultusunda hazırlanması gerektiğini hüküm altına alan 3194 sayılı İmar Kanununun 5. ve 8. maddelerine aykırı, plan bütünlüğünün bozucu niteliktedir.

 • İlgi (f) itiraz dilekçesinde donatı alanlarının azaltılması veya kaldırılması ile DOP ve KOP alanlarının özel eğitim ve özel sağlık olarak düzenlenmesi yönündeki talebe ilişkin;

Donatı alanları, planlama alanın ihtiyaç ve gelişimi doğrultusunda, bölgeye hizmet edecek alanlar olarak oluşturulmuştur. 17.12.2018 onay tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım İmar Planı hazırlanırken Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği EK.2 tablosunda yer alan donatı alanları standartlarına azami derecede dikkat edilerek, plan bütünlüğü çerçevesinde sosyal ve teknik altyapı alanları ayrılmıştır. Dolayısıyla, plan kapsamındaki donatı alanlarının azaltılması/kaldırılması yönündeki talepler, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı, donatı alanlarını azaltıcı, yapı yoğunluğunu artırıcı niteliktedir. Ayrıca DOP alanları uygulamaları ile ortaya çıkan alanlar kamusal donatı alanlarını ifade etmekte olduğundan söz  konusu itiraz ilgili mevzuata aykırı niteliktedir.

 • İlgi (f) itiraz dilekçesinde Atatürk Havalimanının taşınması sebebiyle havamania kriterlerinin yeniden değerlendirme yapılması yönündeki talebe ilşkin olarak; plan yapım aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce havamania kriterlerinin değiştiğine dair tarafımıza iletilen herhangi bir kurum görüşü bulunmadığından dolayı uygun görülmemektedir.
 • İlgi (f) itiraz dilekçesinde plan notları 12. maddesinde yer alan uygulamaların DOP olarak ayrılan yeşil alanlarda yapılabilmesi yönündeki talep ilgili mevzuata aykırı ve plan bütünlüğünü bozucu niteliktedir.
 • İlgi (f) itiraz dilekçesinde plan notları 16.maddesinin (Bu planın onay tarihinden önce yapı ruhsatı alan parsellerde, yapı ruhsatında yer alan yapı inşaat alanının aşılmaması, belirtilen fonksiyonun değiştirilmemesi ve 4708 sayılı kanun hükümlerine göre gereken işlemlerin yapılması kaydıyla tadilat ruhsatı, ruhsat yenileme ve yapı kullanma izin belgesi işlemleri yürütülür. Binaların yıkılıp yeniden yapılması halinde bu plan hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.) iptal edilmesi yönündeki talep; plan bütünlüğünü ve kurgusunu bozucu niteliktedir.
 • İlgi (f) itiraz dilekçesi plan notları 2.6. maddesi “TİCK ile gösterilen Ticaret-Konut Alanlarında mevcut sanayi ve/veya depolama/lojistik tesislerinin bulunduğu parsellerde; imar istikametine tecavüzlü olmamak ve ruhsat aldıkları plan koşullarını aşmamak üzere kendi parseli dışında tevsii yapılmaması, insan ve çevre sağılığı açısından risk oluşturmaması, ileri teknoloji kullanılması ve ilgili kurumların olumlu görüşlerinin alınması koşulları ile yapı ruhsatı aldığı tarihteki plan şartları ve fonksiyonu ile meri imar yönetmeliği hükümlerine göre tadilat ruhsatı verilebilir. Bu durumda Genel Hükümler Bölümü, 4. maddesinde yer alan hükümler aranmaz.” hükmünün yeniden düzenlenerek “meri imar yönetmeliği” ifadesinin kaldırılması yönündeki talep Plan Notları Genel Hükümler 2.maddesi ile uyumsuzluğa neden olacağından plan bütünlüğünü ve kurgusunu bozucu niteliktedir.
 • İlgi (g) itiraz dilekçesinde “TİCK Rumuzlu Ticaret-Konut Alanları” nda kalan parselin “Akaryakıt İstasyonu”na alınması yönündeki talep;

17.12.2018 onay tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım İmar Planı çalışmaları kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden alınan görüş doğrultusunda ruhsatlı akaryakıt istasyonları plana işlenmiştir. Söz konusu itiraz dilekçesinde yer alan parseller, ilgili görüş doğrultusunda akaryakıt istasyonu olarak ruhsatlandırılmadığı için planda gösterilmemiştir. Bu nedenle 158 ve 10010 parsellerin akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi plan bütünlüğünü aykırı niteliktedir.

 • İlgi (h) itiraz dilekçesinde “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı”nda kalan 7831 parselin emsal değerinin yükseltilmesi yönündeki talep; 17.12.2018 onay tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım İmar Planı’nda “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı”nında çevre yapılaşma koşullarının devamlılığının sağlanması için 750 kişi/hektar yoğunluk değeri belirlenmiştir. Konut yerleşim alanında yapılaşma koşullarının artırılması yönündeki itiraz yapı yoğunluğunu artırıcı, donatı alanı ihtiyacını artırıcı ve plan bütünlüğünün bozucu niteliktedir.
 • İlgi (ı) dilekçe ile; “Park ve Yeşil Alan” olarak gösterilen 2300 m²’lik söz konusu alanın TİCK olarak gösterilip, enerji nakil hattının kuzeyi olarak tanımlanan kısmın “Park ve Yeşil Alan” olarak gösterilmesi yönündeki talep; Yazımız Ek-2 de gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygulamayı kolaylaştırıcı nitelikte olduğundan uygun görülmektedir.
 • Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının ilgi (i) yazısında mülkiyeti maliye hazinesine ait olan; Park Alanı’ nda kalan itiraz konusu 3338 sayılı parselin “Spor Alanı”na alınması yönündeki talep; 17.12.2018 onay tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım İmar Planında genel olarak mülkiyeti maliye hazinesine ait olan parseller kentsel ortak gereksinimler için kullanılmak amacıyla kamunun tasarrufuna ayrılmış olup söz konusu itiraz donatılar arasında fonksiyon değişikliğini öngördüğü için Ek-5 te gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmektedir.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 73 ada 1, 2, 3 parsellerin park alanı fonksiyonun iptal edilerek taşınmazların fiili durumuna uygun olarak planlanması yönündeki talebe ilişkin olarak; 17.12.2018 onay tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım İmar Planında itiraz konusu parseller “Mevcut Konut Alanı” olarak gösterilmiş olup parsel sınırı ve fonksiyon sınırının çakışmasına ilişkin detaylar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında düzenleneceğinden itirazı gerektirecek husus bulunmamaktadır.

 • Küçükçekmece Belediyesi’nin İlgi (j) itiraz yazısı;
 • 1 nolu maddede 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım İmar Planı onama sınırı dışında yer alan talep, kuzey-güney yönündeki ulaşım aksını güçlendirmesi yönünden yazımız Ek-3 te görüldüğü şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmektedir.
 • 2 nolu maddede söz konusu Karayolu Projesi, Ulaşım Planlama Müdürlüğünden alınacak güncel kurum görüşü doğrultusunda değerlendirilebilecektir.
 • 3 nolu maddede yer alan “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanları”na ait yoğunluk değeri plan lejantında yazıldığı için itirazı gerektirecek husus bulunmamaktadır.
 • 4 ve 5 nolu maddelerde talep edilen plan notu değişikliği, plan hükümleri doğrultusunda değerlendirildiğinden plan hükmünün değiştirecek herhangi bir husus olmadığı için itirazı gerektirecek bir husus bulunmamaktadır.
 • 6 ve 7 nolu maddelerde talep edilen plan notu değişikliği, uygulama imar planlarını yönlendirici nitelikte olduğundan ve ilgili mevzuatla herhangi bir çelişki oluşturmadığından itirazı gerektirecek bir husus bulunmamaktadır.
 • 8 nolu madde de yer alan itiraza yönelik olarak, 4. ve 17. nolu plan notları genel plan notları olmakla birlikte 17 nolu plan notunda (Kamu Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Alanı, İbadet Alanı fonksiyonlarında; çevre yapılaşma koşullarını aşmamak kaydı ile onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.) yapılaşma koşulları detaylandırılmış olduğundan itirazı gerektirecek bir husus bulunmamaktadır.
 • 9 nolu maddede talep edilen\"... İmar hakkı transferini alan parselin net alanının meri plandaki emsal değeri en fazla % 25 artırılabilecektir…” plan notundaki emsal değerinin %35 olarak değiştirilmesi yönündeki talep plan bütünlüğü ve yapı yoğunluğunu artırıcı niteliktedir.
 • 10 nolu madde; 1/5000 ölçekli Küçükçekmece İlçesi Sefaköy-Halkalı Caddesi Nazım İmar Planı’ndan önce yürürlükte olan 15.05.2015 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İstanbul 5.İdare Mahkemesinin 12.07.2017 gün 2016/274 E. sayılı kararı ile iptal edildiği için “ruhsat aldıkları plan” ibaresinin eklenmesinin çelişki oluşturacağı “yönetmelik hükümlerine göre” ibaresinin eklemesinin iseplan notları 2. maddesine aykırı olacağı düşünüldüğünden talep edilen plan notu değişikliğinin uygun olmadığı değerlendirilmektedir.
 • 11 nolu maddede talep Plan Uygulama Hükümleri TİCK Rumuzlu Ticaret Konut Alanlarına ilişkin plan notuna özel eğitim ve özel sağlık tesislerinin de eklenmesine yönelik plan notu değişikliği talebi plan bütünlüğünü ve kurgusunu bozucu niteliktedir.
 • 12 nolu maddede talep edilen plan notu değişikliği 1/5000 ölçekli Küçükçekmece İlçesi Sefaköy-Halkalı Caddesi Nazım İmar Planı plan notları Genel Hükümler 2. maddesinde yer aldığından söz konusu ilaveye gerek olmadığı için itirazı gerektirecek bir husus bulunmamaktadır.
 • 13 nolu maddede yer alan itiraz ilgili yönetmelik kapsamında özel donatı alanlarına ilişkin ilgili plan notlarının (B. Uygulama Hükümleri 6. ve 7. madde) yazımız Ek-4 teki şekliyle düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
 • 14 nolu madde yer alan itiraz yapı yoğunluğunu artırıcı, plan bütünlüğünü ve kurgusunu bozucu niteliktedir.
 • 15 nolu madde de yer alan plan notlarına yönelik B-Uygulama Hükümlerinin 9. maddesinde \"... açık alan gerektiren spor faaliyetleri, çocuk oyun alanları vb. birimler yer alabilir.\" şeklindeki hükmün Park ve Yeşil alanlarda İstanbul İmar Yönetmeliğine göre yapılabilecek kullanımlar (çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi, trafo vb.) sınırlandırıldığı, Park ve Yeşil alanlarda İstanbul İmar Yönetmeliğinde belirlenen koşullar doğrultusunda uygulama yapılması gerektiği yönünde itiraz içerdiği hüküm itibari ile İstanbul İmar Yönetmeliği’ne engel teşkil edici olmadığı değerlendirildiğinden uygun olduğu görülmektedir.
 • İlgi (k) dilekçedeki 3700 ve 10179 sayılı parsellerin bir kısmının kamulaştırıldığından bahisle eski haline getirilmesi yönündeki talebe ilişkin olarak; ilgili parsellerinde içinde bulunduğu, 15.05.2015 onay tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresine İlişkin Nazım İmar Planı İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 2016/274 ve 2017/1578 sayılı kararı ile “planlama alanı bütününde yeterli sosyal ve teknik altyapı kullanımlarının ayrılmaması” gerekçesi ile iptal edildiğinden ilgili iptal gerekçesi göz önünde bulundurulup yeni plan çalışmasına başlanılarak planda yer alan donatı alanları, alanın ihtiyaç ve gelişimi doğrultusunda, bölgeye hizmet edecek alanlar olarak oluşturulmuştur. Buna bağlı olarak donatı alanlarının azaltılması/kaldırılması yönündeki talepler, ilgili mahkeme kararına aykırı olmak ile birlikte donatı alanlarını azaltıcı, yapı yoğunluğunu artırıcı niteliktedir. ” Denilerek.

17.12.2018 onay tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım İmar Planı’na askı süresi içinde yapılan ilgi (e), (f), (g), (h), (ı), (i), (j) itirazların, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 1/5000 ölçekli NİP itirazları incelenmiş olup; plan bütünlüğünün ve komşu planlarla uyumluluğun sağlanması için bilgi paftasında gösterildiği şekliyle; 779 ada 1 parselin kuzeyindeki 20.00 m. lik imar yolunun 749 ada 1 parselin batısındaki 20.00 m.lik imar yoluna bağlanması, 1199 parselin 20 m. lik imar yolu dışındaki kalan kısmının Rekreasyon Alanı lejantına alınması ve plan notlarının B-Uygulama Hükümleri Bölümüne “Rekreasyon alanlarında meri imar yönetmeliğinde belirtilen fonksiyonlar ve yapılaşma koşullarında özel tesis yapılabilir.” şeklinde plan notu ilave edilmesi; A-Genel Hükümler Bölümünün 4. maddesinin 1. paragrafındaki “...tüm…” ifadesinin kaldırılması, 2.paragrafının ise “Ancak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yürürlüğe girinceye kadar; mülkiyeti kamuya ait sosyal ve teknik altyapı, belediye hizmet ve kamu hizmet alanları ile park ve yeşil alanlarda, meri imar yönetmeliğinde belirlenen yapılaşma şartlarına uymak koşuluyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce onaylanacak mimari avan projeye göre uygulama yapılabilir.\" şeklinde yeniden düzenlenmesi; A-Genel Hükümler Bölümünün 16. maddesinin; \"Bu planın onay tarihinden önce yapı ruhsatı alan parsellerde; talep edilmesi halinde yapı ruhsatında yer alan yapı inşaat alanının aşılmaması, belirtilen fonksiyonun değiştirilmemesi ve 4708 sayılı kanun hükümlerine göre gereken işlemlerin yapılması kaydıyla tadilat ruhsatı, ruhsat yenileme ve yapı kullanma izin belgesi işlemleri ruhsat aldıkları tarihteki plan hükümlerine göre yürütülebilir. Ayrıca, bu planın onay tarihinden önce 3194 sayılı imar kanununun 15. ve 16. maddesi uyarınca kamuya terklerini bedelsiz yapan parsellerde; talep edilmesi halinde terk yaptıkları tarihteki imar planı hükümlerine göre yapı ruhsatı, tadilat ruhsatı, ruhsat yenileme ve yapı kullanma izin belgesi işlemleri yürütülebilir. Bu plan notuna göre uygulama yapılan binaların yıkılıp yeniden yapılması halinde ise 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.\" şeklinde yeniden düzenlenmesi, A-Genel Hükümler Bölümüne; “Planlama alanının tamamında eğimden dolayı açığa çıkan 1. bodrum kat emsal harici olarak iskân edilebilir. Birden fazla bodrum kat açığa çıkması halinde ise 2. bodrum kat emsal dâhilinde iskân edilebilir.” şeklinde plan notu ilave edilmesi; A-Genel Hükümler Bölümüne; \"Açıklanmayan hususlarda meri imar yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.\" şeklinde plan notu ilave edilmesi; B-Uygulama Hükümleri Bölümünün TİCK Rumuzlu Ticaret-Konut Alanlarına ilişkin 2.1. maddesine; \"Bu alanlarda, konut fonksiyonunun yer almaması koşuluyla özel eğitim tesisleri ve özel sağlık tesisleri yapılabilir\" şeklindeki ifadenin ilave edilmesi; B-Uygulama Hükümleri Bölümünün 6. ve 7. maddelerinde; Özel Eğitim Alanı ve Özel Sağlık Alanı olarak planlanan alanlarda “…uygulama avan projeye göre yapılacak olup, …” ifadesinin kaldırılması; Plan notlarının B-Uygulama Hükümlerinin 9. maddesinin; “Park ve yeşil alanlarda meri imar yönetmeliğinde belirlenen koşullar doğrultusunda uygulama yapılacaktır.” şeklinde yeniden düzenlenmesi; bunun dışındaki itirazların reddi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Temmuz Ayı Toplantılarının 14 Temmuz 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.