Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

14.11.2019 tarih ve 864 sayılı Meclis Kararı düzeltme.

Karar Tarihi

14 Temmuz 2020

Karar No

453

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/02/2020 gün ve 2020/13334 sayılı yazısında;

“İlgi:

  1. İstanbul 9.İdare Mahkemesinin 2014/2131 Esas, 2016/1168 sayılı kararı.
  2. Çekmeköy Belediye Meclisi’nin 10.02.2017 tarihli ve 2017/20 sayılı kararı.
  3. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2017 tarihli ve 798 sayılı kararı.
  4. 11.2018 tarihli ve 5815 sayılı Başkanlık Makamına takdim yazımız.
  5. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2018 tarihli ve 1986 sayılı kararı.
  6. Çekmeköy Belediye Başkanlığı’nın 20.05.2019 tarihli ve E.9042 sayılı yazısı.
  7. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2019 tarihli ve 864 sayılı kararı.

 

23.10.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 22.08.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çekmeköy İlave Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin İstanbul 9. İdare Mahkemesinin ilgi (a) kararı ile iptal edilmiş olması nedeniyle plansız kalan bölgede Çekmeköy Belediye Başkanlığınca hazırlanan ve ilgi (b) ilçe Meclis Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı teklifi yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (c) Meclis Kararı ile “…1/1000 ölçekli plan doğrultusunda İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 1/5000 ölçekli plan teklifi hazırlanarak İBB Meclis onayına sunulması …” şeklinde tadilen uygun görülmüş ve 12.05.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanarak 14.07.2017-14.08.2017 tarihleri arasında Çekmeköy Belediye Başkanlığınca 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgi (c) Meclis Kararı gereği Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ilgi (d) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, ilgi (e) Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 17.12.2018 tarihinde onaylanmış, 22.04.2019-22.05.2019 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

17.12.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı Değişikliği’ne askı süresi içerisinde ilgi (f) yazı ile itiraz yapılmış, konuya ilişkin;

İlgi (g) Meclis Kararı ile “17.12.20188 tt 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği itirazları incelenmiş olup, ilçe belediyesinin 5.1 4018 ve 4019 parsellere ait itirazın kabulü, 5.7 1088 parselin bir kısmında BHA (İSKİ) işlenmesine ait plan değişikliği karara bağlandığından konusuz kalmış olup diğer itirazların reddi, şahsi itirazlarından 4 nolu itirazın 3247 parsele ilişkin kısmında emsal değişmemek şartı ile T+K lejantı olarak düzenlenmesine diğerlerinin reddine komisyonumuzca uygun görülmüştür.” Şeklinde karar alınmıştır.

İlgi (f) yazıyla 4018 ve 4019 parsellerin kuzeyinden geçen yolun iptal edilerek parka alınması ve yolun güneye kaydırılması talep edilmiştir. Söz konusu talebe ilişkin Çekmeköy Belediye Başkanlığı’nın 30.11.2018 tarih ve E.26632 sayılı yazısı ile Başkanlığımız bünyesindeki Planlama Müdürlüğü’ne 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği önerisi iletildiği Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 14.02.2019 tarih ve 240 sayılı kararı ile “…Çekmeköy İlçesi, 4018 ve 4019 parseller civarındaki yol alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün nihai görüşü alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlandığı ancak ilgi (f) yazı ekinde söz konusu talebe ilişkin Kurum görüşlerinin yer almadığı tespit edilmiştir.

Bununla birlikte ilgi (e) Meclis Kararı ile 4018 ve 4019 parseller “Eğitim Alanı” olarak düzenlenmiş ancak ilgi (f) yazı ile söz konusu parsellerin kuzeyinden geçen yol alanının kaldırılması talep edilmiştir. Söz konusu talebin 17.12.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı değişikliği sınırı dışında olduğundan itiraz kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir.   

Ayrıca ilgi (f) yazıyla iletilen söz konusu talebe yönelik bilgi föyü incelendiğinde; ilgi (g) Meclis Kararınca kabul edildiği görülen düzenlemenin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ulaşım kurgusuna aykırı olduğu, yapılan düzenleme ile parsellerin kuzeyinden geçen 10.00 metrelik yolun yarıda kesilerek çıkmaz sokak oluşturacağı bu haliyle düzenleme yapıldığı takdirde 1/5000 ölçekli plan tekniğine uygun olmayacağı tespit edilmiştir. 

İlgi (g) Meclis Kararında “…şahsi itirazlarından 4 nolu itirazın 3247 parsele ilişkin kısmında emsal değişmemek şartı ile T+K lejantı olarak düzenlenmesine…” karar verilmiştir. Ancak söz konusu parsel 17.12.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı Değişikliği sınırı dışında olduğundan itiraz kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir. \"denilerek.

Bu kapsamda, yukarıda ifade edilen değerlendirmeler doğrultusunda ilgi (g) Meclis Kararının, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun ilgili maddelerine göre yeniden değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çekmeköy İlçesi, 14.11.2019 tarih ve 864 sayılı meclis kararı düzeltme incelenmiş olup, bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Temmuz Ayı Toplantılarının 14 Temmuz 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.