Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Sarıyer Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına Plan Notu ilavesine ilişkin&nbsp; UİP:12209,6 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli UİP. Değişikliği Teklifi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div></div>

Karar Tarihi

14 Ekim 2016

Karar No

1755

Karar Metni

Planlama Müdürlüğünün 18/07/2016 gün ve 2016-6023 -6415 sayılı yazısında;                                                                   

İlgi: a)03.05.2016 tarih ve R.5052636-612-6496 sayılı Sarıyer Belediye Başkanlığı yazısı ile eki 10.03.2016 tarih ve 2016/21 sayılı İlçe Meclis kararı ve 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.
b)20.08.2004 tarih, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 20.08.2004 tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TEKLİF
İlgi (a) yazı ile; 29.07.2003 tt.li 1/1000 ölçekli Sarıyer Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesi ve revizyon kararı alınmasına ilişkin önergenin 10.03.2016 tarih ve 2016/21 sayılı İlçe Meclis Kararı kabul edildiği belirtilerek 5216 sayılı yasaya göre gereği için tarafımıza iletilmiştir.
 
MER’İ PLANLARDAKİ DURUM
İlgi (a) yazı ve eki İlçe Meclis Kararı’na konu; plan notu ilavesi 11.06.2003 tt.’li 1/5000 ölçekli Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 29.07.2003 tt.’li 1/1000 ölçekli Sarıyer Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalmaktadır.
 
İLÇE MECLİS KARARI
Sarıyer Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı eki 10.03.2016 tarih ve 21 sayılı İlçe Meclis Kararı’nda; “Komisyon Görüşü: 07.03.2016 tarihli Meclis toplantısında yazılı önerge ile gündeme alınan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına Plan Notu Eklenmesi ve revizyon kararı alınması, önergenin geldiği şekliyle Komisyonlarımızca uygun görülmüştür…
Şeklindeki İmar-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma İnceleme Komisyonu Müşterek Raporu; Komisyonlardan geldiği şekliyle oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.” denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ
İlgi (a) yazı eki Meclis Kararı ile iletilen; 1/1000 ölçekli plan notu ilavesine ilişkin herhangi bir kurum görüşünün iletilmediği görülmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
İlgi (a) yazı ile; 29.07.2003 tt.li 1/1000 ölçekli Sarıyer Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesi ve revizyon kararı alınmasına ilişkin önergenin 10.03.2016 tarih ve 2016/21 sayılı İlçe Meclis Kararı kabul edildiği belirtilerek 5216 sayılı yasaya göre gereği için tarafımıza iletilmiştir.
İlgi (a) yazı ekinde iletilen teklif incelendiğinde; 29.07.2003 tt.’li 1/1000 ölçekli Sarıyer Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı plan raporunun 18-a sayfasına;
 “10.03.2016 tarih 2016/21 sayılı Meclis Kararı Gereği İlave Edilen Plan Notu Teklifi
Deprem risklerine karşı dayanıklı ve yaşam kalitesi yüksek çevre oluşumuna katkı sağlamak amacıyla, 6306 sayılı Kanun kapsamında kalan alanlarda, talep halinde mer’i plandaki konut alanlarında belirlenen yapılaşma koşulları yerine; 2960 sayılı Boğaziçi Kanununa göre belirlenen yapılaşma hükümleri uygulanır.
Uygulamaya ilişkin konularda açıklanmayan hususlarda Mer’i İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” notunun eklendiği görülmektedir.
İlgi (a) yazı eki 10.03.2016 tarih ve 2016/21 sayılı İlçe Meclis Kararı’nda gerekçe olarak; “…Bilindiği üzere Sarıyer Geri görünüm ve Etkilenme Bölgesi imar planı 29.07.2003 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiş, plan onayından bugüne kadar yaklaşık 12 yıl geçmesine rağmen uygulanabilir olmadığı için Sarıyer'de etkin bir planlı gelişim sağlanamamıştır. Gayri yasal yapılaşmış alanlar bugüne kadar güvenli yaşam alanlarına dönüştürülememiştir.
Ülkemizde ve bölgemizde kentsel dönüşüm yerinde dönüşüm konuları sürekli gündemde olduğu görülmektedir. Ancak bu kadar çok dönüşüm konusu gündemde olmasına rağmen hala çözümü kavuşturulamamıştır.
Boğaziçi alanında da dönüşüm sorununun çıkarılan yasalara rağmen işlerlik kazanamadığı aşikardır.
Sarıyer'in Boğaziçi geri görünüm etkilenme bölgesini kapsayan yürürlükteki imar planı plan notlarında dönüşüme ilişkin plan hükmü yer almamaktadır.
Mevcut plan hem plan nüfusu hem de yapılanma hakları açısından sorunlu olup, mevcut planın artık Sarıyer'in ihtiyaçlarına cevap veremediği açıktır. Bu hali ile mevcut imar planı sorun haline gelmiştir. Hem vatandaşları hem de kurumları mağdur etmektedir.
Mevcut planın 2003 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana imara ilişkin mevzuatta (644-648 KHK, 6306 sayılı Yasa, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği vb) bir çok yasal düzenlemeler gerçekleşmiştir. Mevcut planın ve plan hükümlerinin yeni düzenlemelere uyumlu hale getirilmesi artık bir zorunluluk oluşturmaktadır.
Buna ilaveten Özel Kanun statüsündeki 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun “Madde 3-f) (Değişik:03/05/1985-3194/47 mad.) Boğaziçi alanında mevcut planda nüfus ve yapı yoğunluğu göz önüne alınmak kaydı ile plan değişikliği yapılabilir.” denildiğinden Boğaziçi Kanunu plan revizyonu için cevaz vermektedir.” denilmektedir.
İlgi (a) yazı eki teklife ilişkin olarak herhangi bir kurum görüşü alınmadığı görülmekte olup; önerge doğrultusunda alınan İlçe Meclis Kararı ile iletilen teklifin 1/1000 ölçekli UİP. Değişikliği kapsamında teknik açıdan değerlendirilebilecek kapsamda hazırlanmadığı görülmektedir.
İlgi (a) yazı eki teklif 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 11.06.2003 tt.’li 1/5000 ölçekli Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kararları, 29.07.2003 tt.’li 1/1000 ölçekli Sarıyer Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı kararları ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca incelendiğinde;
2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun “Amaç” başlıklı 1.maddesinde “Bu Kanunun amacı; İstanbul Boğaziçi alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemektir.” şeklindeki hüküm,
“Genel Esaslar” başlıklı 3 maddesinin f bendinde “f) (Değişik : 3/5/1985 - 3194/47 md.) Boğaziçi alanında mevcut planda nüfus ve yapı yoğunluğu gözönüne alınmak kaydı ile plan değişikliği yapılabilir.” şeklindeki hüküm ile,
“İmar planlarının yapılması, onayı, tadili” başlıklı 10.maddesinde “Gerigörünüm bölgesinde Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) azami %15 ve 4 katı (H=12.50 m. irtifa), Etkilenme bölgesinde ise Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) azami %15 ve 5 katı (H=15.50 m. irtifa) geçmemek şartı ile konut yapılabilir. Daha önce belediyeye bilabedel terk edilmiş veya edilecek olan alanlar bu hesaba dahil edilir. Hesabat brüt alan üzerinden yapılır. 1/1/1982 den sonra alınmış “Yüksek Anıtlar Kurulunun” kararları ile 2/7/1983 onay tarihli planda kazanılmış haklar saklıdır.” şeklindeki hüküm yer almaktadır.
11.06.2003 tt.’li 1/5000 ölçekli Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi KANİP. Plan Notları’nda;
4.1.Genel Hükümler;
Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri'ni düzenleyen 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nun 3194 Sayılı Yasa ile değişik 48. Madde Hükümleri uyarınca “Gerigörünüm Bölgesinde Taban Alanı Kat Sayısı (T.A.K.S.) azami % 15 ve 4 katı (H=12.50m. irtifaı), “Etkilenme Bölgesinde ise Taban Alanı Kat Sayısı (T.A.K.S.) azami % 15 ve 5 katı (H=15.50m. irtifaı), geçmemek şartı ile konut yapılabilir.
Bu nedenle bu planın onay tarihinden önce onaylanmış her ölçekteki Mevzii İmar Planları’nın yukarıda belirtilen yasa hükümlerine aykırı hükümleri uygulanamaz.
 Boğaziçi'nin doğal peyzaj ve silüet karakterinin korunabilmesi amacıyla Nazım Planda belirlenmiş olan silüet alanlarında, taban alan kat sayısı (TAKS) en çok 0,15, kat alanı kat sayısı (K.A.K.S.) en çok 0,30, bina yüksekliği en çok H: 6,50m.’yi geçemez.
4.1.2.Konut Alanları
Bu planın onay tarihinden önce onanmış ve 22.07.1983 onanlı 1/5.000 Ölçekli Boğaziçi Nazım İmar Planı'nda şartları aynen kabul edilen iskan alanı lejandı ile korunmuş veya bu nazım plana uygun olarak yapılmış ve uygulama hükümlerinden başkaca hüküm getirilmemiş ise uygulama imar planları, vaziyet planları veya mevzii imar planları kendi hükümleri ile geçerlidir. Ancak silüet alanlarında kalan onanlı mevzii imar planlarındaki bina yükseklikleri H=6.50 m. olmak üzere kendi plan kararlarına tâbidir.
Mevzii imar planlarının tasdik tarihinden itibaren bu güne kadar geçen uzun süre içinde bölgenin ihtiyacı olan park, yeşil alan, okul ve trafo gibi donatı alanlarının yer alması ve yol genişlemeleri nedeni ile imar planlarında yapılması gerekli değişikliklerde yeşil alan, donatı ve küçük ticaret gereksinimleri dışında nüfus artırımı öngörülemez.”
4.1.2.4 Boğaziçi Konut Alanları 
Boğaziçi konut alanları, şehir merkezindeki kesintisiz binalar görüntüsünün Boğaziçi'nde meydana gelmesini önlemek amacıyla, ağaçlandırılmış yeşil bantlar ve yöresel parklarla birbirinden ayrılacak şekilde planlanacaktır. Bu konut alanları içindeki yeşil alanlar, 3194 Sayılı İmar Yasası'nın 18. maddesindeki % 35 düzenleme ortaklık payları ile elde edilecek ve bunun yeterli olmadığı yerlerde diğer parçalar ile tamamı yeşil alan içinde kalan parseller kamulaştırılacaktır.
4.2 Özel Hükümler
4.2.2 Konut Alanları
4.2.2.1 Silüet Alanlarındaki Konut Bölgeleri
Bu Bölgeler, Boğaziçi su yolundan, karşı sahil yolu ve karşı tepelerde ve en çok etkili bir şekilde birinci ve ikinci Boğaz köprüsü ve çevre yollarından olmak üzere farklı açılardan görülen alanlardır.
Bu alanlarda, yeşil ve ağaçlı görünüm sağlanması, Boğaziçi'nin doğal peyzaj ve silüet karakterinin korunabilmesi öngörülmüştür.
Taban Alanı Kat Sayısı (T.A.K.S.) en çok 0.15 bina yüksekliği en çok H: 6.50 m.dir.
Kat Alanı Kat Sayısı (K.A.K.S.) en çok 0.35’dir.
Bu bölgedeki uygulamalarda parsellerin bahçelerini ağaçlandırmak zorunludur ve her 20 m² için en az 1 ağaç dikilecektir.
4.2.2.2 Az Yoğun Konut Bölgeleri
Bu bölgeler genellikle mevcut düzensiz yapılaşmış alanlar olup, silüet hattında olmamakla beraber karşı tepelerdeki manzara noktalarından görülebilmekte ve Boğaziçi peyzajında etkin olmaktadır.

Taban Alanı Kat Sayısı (T.A.K.S.) en çok 0.15 bina yüksekliği en çok H:6.50m.’dir.
Kat Alanı Kat Sayısı (K.A.K.S.) en çok 0.35’dir.
4.2.2.3 Orta Yoğun Konut Bölgeleri
Bu bölgeler, 6785 sayılı İmar Yasasının yürürlüğe girmesinden önce ifraz edilmiş alanlar ile sonraki dönemlerde hisse tapulu ifraz alanları ve yerleşmelerdir.
Taban Alanı Kat Sayısı (T.A.K.S.) en çok 0.15
Kat Alanı Kat Sayısı (K.A.K.S.) en çok 0.45
Bina yüksekliği en çok H=9.50 m.dir.
4.2.2.4 Yoğun Konut Bölgeleri
Gerigörünüm Bölgesinde:  
Taban Alanı Kat Sayısı (T.A.K.S.) en çok 0.15
Kat Alanı Kat Sayısı (K.A.K.S.) en çok 0.60
Bina yüksekliği en çok 12.50 m. dir.
Etkilenme Bölgesinde:
Taban Alanı Kat Sayısı (T.A.K.S.) en çok 0.15
Kat Alanı Kat Sayısı (K.A.K.S.) en çok 0.75
Bina yüksekliği en çok H=15.50 m.dir.
4.2.2.5 Onanlı Mevzii İmar Planları Geçerli Alanlar
1977 onanlı Boğaziçi Nazım İmar Planı'nda 6785 sayılı İmar Yasası'ndan önce bölgesel planlara göre İmar İskan Bakanlığı'nca,
6785 sayılı İmar Yasası döneminde ve 1977-1983 yıllarında onanlı Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit değerlerini içeren Nazım Plana göre Bayındırlık Bakanlığınca,
1983 onanlı Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit değerlerini içeren Nazım Plan ve 2960 sayılı Boğaziçi Yasası doğrultusunda, İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunca, Boğaziçi İmar İdare Heyetince,
3194 sayılı İmar Yasasının 48. maddesi doğrultusunda Kurul ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onanmış muhtelif imar planlarının uygulama görmüş kısımları ile uygulama görmemiş ve bu plana aykırı olmayan kısımlar kendi hükümleriyle geçerlidir. Silüet alanında kalan kısımlar H=6,50 m. olmak üzere kendi plan kararlarına tâbidir.
4.2.2.6 Köyiçi Yerleşik Alanları
Mirgün-Köyiçi 22.07.1983 tarihli 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı hükümlerine tâbidir. Bu alanlarda mevcut tescilli eski eserler korunacak, bunların dışında eski eser karakterinde görülen binaların eski eser olup olmadığı bölge kurullarınca belirlenecektir. Köyiçi yerleşik alanlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararları geçerli olup,  tüm yapılaşmaların avan projeleri ilgili belediyesinin olumlu görüşü alındıktan sonra Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu onayına sunulur.
Zorunlu hal olmadıkça kadastral yol istikametleri ve yol eğimleri ve yol kaplamaları değiştirilmeyecek. Eski eser uygulamalarında, binaların parsel içindeki konumları, yan bahçeleri, bahçe duvarları ve anıtsal ağaçlar korunacaktır.” mer’i plan hükümlerinin olduğu görülmektedir.
29.07.2003 tt.’li 1/1000 ölçekli Sarıyer Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda;
2.1.1 Onanlı Mevzii İmar Planları
Bu planın onay tarihinden önce onanmış ve 22.07.1983 onanlı 1/5.000 Ölçekli Boğaziçi Nazım İmar Planı'nda şartları aynen kabul edilen iskan alanı lejandı ile korunmuş veya bu nazım plana uygun olarak yapılmış ve uygulama hükümlerinden başkaca hüküm getirilmemiş ise uygulama imar planları, vaziyet planları veya mevzii imar planları kendi hükümleri ile geçerlidir. Ancak silüet alanlarında kalan onanlı mevzii imar planlarındaki bina yükseklikleri H=6.50 m. olmak üzere kendi plan kararlarına tâbidir. Bu planın onama tarihinden önce ruhsat almış ve inşaata başlamış parsellerde Mevzii İmar Planı şartları geçerlidir.
2.1.2 Silüet Alanlarındaki Konut Bölgeleri
Bu Bölgeler, Boğaziçi su yolundan, karşı sahil yolu ve karşı tepelerde ve en çok etkili bir şekilde birinci ve ikinci Boğaz köprüsü ve çevre yollarından olmak üzere farklı açılardan görülen alanlardır.
Bu alanlarda, yeşil ve ağaçlı görünüm sağlanması, Boğaziçi'nin doğal peyzaj ve silüet karakterinin korunabilmesi öngörülmüştür.
Bu alanlarda Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) en çok 0.15, Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) en çok 0.35 bina yüksekliği H:6.50 m.’dir.
Bu bölgedeki uygulamalarda parsellerin bahçelerini ağaçlandırmak zorunludur ve her 20 m² için en az 1 ağaç dikilecektir.
2.1.3 Az Yoğun Konut Bölgeleri
Bu bölgeler genellikle mevcut düzensiz yapılaşmış alanlar olup, silüet hattında olmamakla beraber karşı tepelerdeki manzara noktalarından görülebilmekte ve Boğaziçi peyzajında etkin olmaktadır.
2.2.2 Köyiçi Yerleşik Alanları
Mirgün-Köyiçi 22.07.1983 tarihli 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı hükümlerine tâbidir. Bu alanlarda mevcut tescilli eski eserler korunacak, bunların dışında eski eser karakterinde görülen binaların eski eser olup olmadığı bölge kurullarınca belirlenecektir. Köyiçi yerleşik alanlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararları geçerli olup,  tüm yapılaşmaların avan projeleri ilgili belediyesinin olumlu görüşü alındıktan sonra Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu onayına sunulur.
Zorunlu hal olmadıkça kadastral yol istikametleri ve yol eğimleri ve yol kaplamaları değiştirilmeyecek. Eski eser uygulamalarında, binaların parsel içindeki konumları, yan bahçeleri, bahçe duvarları ve anıtsal ağaçlar korunacaktır.” mer’i plan hükümlerinin olduğu görülmektedir.
14.06.2014 tarih 29030 sayılı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında ele alınarak değerlendirildiğinde, Mekansal Planlar Yapımına Dair Esaslar” başlıklı Dördüncü Bölümde  Mekânsal Planların Yapımına Dair Esaslar   
“Araştırma ve analiz
           MADDE 8 – (1) Mekânsal planların, plan değişiklilerinin, revizyon ve ilavelerin hazırlanması sürecinde, kamu kurum ve kuruluşları veya plan müelliflerince planın türüne ve kademesine göre bu Yönetmelikte genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler elde edilerek gerekli analiz, etüt, araştırma ve çalışmalar yapılır.
(2) Kurum ve kuruluşlar, görüşlerini en geç otuz gün içerisinde bildirmek zorundadır. Görüş bildirilmesi için etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapılması gereken hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine otuz günü geçmemek üzere ilave süre verilir. Bu süre içerisinde görüş bildirilmediği takdirde plan hakkında olumsuz bir görüşün bulunmadığı kabul edilir.” hükümleri uyarınca ilgi (a) yazı eki plan değişiklik teklifine ilişkin ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinin (Şehir Planlama Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, ilgili Koruma Kurulu, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyon vb.) alınmadığı,
“(10) Afet ve diğer kentsel risklerin yüksek olduğu yerleşmeler veya yapılı kentsel çevre için, gerekli görülmesi halinde kentsel risk analizleri veya sakınım planlaması çalışmaları yapılır. Afet ve diğer kentsel riskler için yapılmış risk azaltıcı tedbirler planlarda esas alınır.
(12) Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması aşamasında; tarihi çevre ve geleneksel doku, kültürel ve doğal miras, sosyal ve ekonomik yapı, mülkiyet durumu, kentsel, sosyal ve teknik altyapı, yapı ve sokak dokusu, ulaşım-dolaşım sistemi, örgütlenme biçimi ve benzeri etütler kent bütünü ile ilişkilendirilerek yapılır.
MADDE 9 – (1) Mekânsal planlara ilişkin, kendi kademesine göre ve yapılış amacının gerektirdiği açıklamaları içeren bir plan raporu hazırlanır.
(4) Plan değişikliklerinde, değişiklik gerekçesi ve yapılan gereklilik analizlerini ayrıntılı açıklayan plan raporu hazırlanması zorunludur.” hükümleri uyarınca ilgi (a) yazı ekinde iletilen plan açıklama raporunda gerekli teknik inceleme ve analizlerin bulunmadığı, teklif plan notu kapsamında konunun önemi ve hassasiyeti dikkate alınarak gerekli analiz ve incelemelerin yapılmadığı görülmektedir.
Yukarıda bahsedilen 2960 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile meri 1/5000 ve 1/1000 ölçekli bölge planlarının ilgili plan notları ve ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile önerilen teklif plan notu birlikte değerlendirildiğinde söz konusu

teklif  plan notu ile meri 1/1000 ölçekli bölge planında 6306 sayılı yasa kapsamında ilan edilecek alanlarda (riskli yapı alanı, riskli yapı, rezerv yapı alanı) meri bölge planı ile tanımlanmış yapılanma koşullarının (Gerigörünüm Siluet içi alanlarda TAKS:0.15  KAKS:0.35  H:6.50 m.,  TAKS:0.15  KAKS:0.45  H:9.50 m., Gerigörünüm Siluet dışı alanlarda TAKS:0.15  KAKS:0.60  H:12.50 m, Etkilenme Bölgesinde TAKS:0.15  KAKS:0.75  H:15.50 m. ) hükümsüz bırakılarak 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ile tanımlanan yapılanma koşullarına göre (Gerigörünüm bölgesinde Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) azami %15 ve 4 katı (H=12.50 m. irtifa), Etkilenme bölgesinde ise Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) azami %15 ve 5 katı (H=15.50 m. irtifa) geçmemek şartı ile) uygulama yapılmasının amaçlandığı görülmektedir. Teklif plan notu ile 2960 sayılı Kanuna atıfta bulunulması suretiyle dolaylı olarak önerilen yapılanma koşullarının meri bölge planında tanımlanmış yapılanma koşullarının üzerinde olduğu ve söz konusu teklife ait yapılanma koşullarının bu yönüyle bölgedeki emsale konu inşaat alanını, nüfus-yapı ve trafik yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığı görülmekle birlikte, devam eden süreçte 6306 sayılı yasa kapsamında ilan edilecek yada ilan edilmesi muhtemel alanların bu aşamada bilinmesi mümkün olmadığından,  söz konusu teklif plan notunun meri bölge planının kapsadığı alana yönelik nihai etkisinin veya söz konusu alanda nüfus ve yapı yoğunluğunda meydana gelecek artış ile bölgeye hizmet edecek donatıların nihai konum, büyüklük ve yeterli olup olmadıkları hususlarında bu aşamada herhangi bir somut tespitte bulunulamamaktadır.
Söz konusu teklif plan notu ile yukarıda da bahsedildiği üzere 6306 sayılı Kanun kapsamında ilan edilen alanlarda meri bölge planı yapılanma koşullarının devre dışı bırakılarak 2960 sayılı Kanunda tanımlanan yapılanma koşullarına göre uygulama yapılmasının amaçlandığı, ancak bahse konu teklif plan notunun hazırlanmasındaki gerekçelerinden biri olarak gösterilen 2960 sayılı Kanun Genel Esaslar başlığı altındaki “Boğaziçi alanında mevcut planda nüfus ve yapı yoğunluğu göz önüne alınmak kaydı ile plan değişikliği yapılabilir.” şeklindeki 3-f maddesinin Kanunun yasa koyucu tarafından amacının düzenlendiği “Bu kanunun amacı; İstanbul Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemektir.” şeklindeki 1 nolu maddesi ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği, her iki yasa hükmü birlikte yorumlanıp değerlendirildiğinde ise söz konusu alanın tarihi, kültürel ve doğal değerleri de dikkate alınarak mevcut planla tanımlanan nüfus yoğunluğunu arttıracak yapılanmayı sınırlayarak söz konusu alanın korunmasının ve bu bölge üzerindeki baskının hafifletilerek Boğaziçi Bölgesinin dışına alt merkezlere çekilmesi suretiyle azaltılmasının esas olduğu görülmektedir.
Netice itibariyle söz konusu teklifin yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda; meri yönetmelik hükümlerine, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde tanımlanan plan kademelenmesine aykırı nitelikte olduğu, Boğaziçi Alanının özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurum kuruluş görüşleri (Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, ilgili Koruma Kurulu, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Şehir Planlama Müdürlüğü vb.) alınarak plan değişikliği teklifi hazırlanması gerektiği halde bahse konu kurum görüşlerinin alınmadığı, söz konusu teklif plan notunun etkilediği bölge planının kapsadığı alansal büyüklük ve teklif plan notu ile getirilen uygulamaya yönelik yapılanma koşulları ile diğer hususlar neticesinde bölge planının projeksiyon nüfusunda nüfus-donatı dengesinde meydana gelecek değişim de dikkate alındığında, teklif plan notu ile dolaylı olarak önerilen yapılanma koşullarının meri bölge planında tanımlanmış yapılanma koşullarının üzerinde olduğu ve söz konusu teklife ait yapılanma koşullarının bu yönüyle bölgedeki emsale konu inşaat alanını, nüfus-yapı ve trafik yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığı,  söz konusu teklif plan notunun 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu, bu nedenle teklifin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde tanımlandığı şekilde yeterli teknik incelemelerin ve analizlerin yapılarak, 2960 sayılı Kanun kapsamında Boğaziçi Alanı olarak ilan edilen bölgenin tamamı bütüncül bir planlama yaklaşımı ile ele alınarak konunun öncelikle 1/5000 ölçekli bölge planında irdelenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  denilerek.
İlgi (a) yazı ve eki önerge doğrultusunda alınan İlçe Meclis Kararı ile ilave plan notu teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7b maddesi kapsamında değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sarıyer İlçesi , Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ilişkin 1/1000 ölçekli Plan notu ilavesi teklifi  incelenmiş olup söz konusu plan notu ile getirilen uygulamaya yönelik yapılanma koşulları neticesinde bölge planının nüfus-yapı-trafik yoğunluğu ile nüfus –donatı dengesi gibi hususların şehircilik ilke ve esasları doğrultusunda yeterli teknik inceleme ve analizlerinin yapılarak bölgenin tamamının bütüncül bir planlama yaklaşımı ile ele alınarak konunun öncelikle 1/5000 ölçekli bölge planı ile değerlendirilmesi gerektiğinden komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

 Şeklinde hazırlanan Kentsel Yenileme – İmar ve Bayındırlık Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 14 Ekim 2016 tarihli 5. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.