Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

<div>Beylikdüzü ilçesi Kavaklı mah. sanayi alanının 18. madde uygulama sınırının yeniden düzenlenmesine ilişkin&nbsp; 1/5000 ölçekli N.İ.P planı tadilat teklifi</div>

Karar Tarihi

16 Ocak 2015

Karar No

165

Karar Metni

Planlama Müdürlüğünün   09/ 01  /2015 gün ve 2014-9411-9578   sayılı yazısında;                                                                   

  İlgi:a)11.08.2014   gün 56428315-310.01.04- 18613 sayılı   Beylikdüzü Belediye Başkanlığının yazısı  ve   eki 1/5000 ölçekli   teklif plan paftaları ile ekleri         
           b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 Günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.        
          
            TALEP:
            İlgi (a) yazı ile 15.05.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Büyükçekmece İlçesi Beylikdüzü Beldesi 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planında 18. madde uygulama sınırı içerisinde sanayi alanında kalan 25 parselin, İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 31.12.2013 tarih E:2012/193, K:2013/2519 sayılı kararı ile 18. madde uygulamasının  iptal edilmesi üzerine  Beylikdüzü Nazım imar planında 18. madde uygulama sınırı içerisinde kalan  ve sanayi alanı olarak planlanan alanların söz konusu Mahkeme kararı göz önünde bulundurularak olası imar uygulaması iptallerini  önlemek adına 18. madde sınırı dışında bırakılarak yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan  1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifinin 3194 ve 5216 sayılı yasaya göre gereğinin yapılması istenmektedir.         
          MÜLKİYET
          Teklife konu alan Kavaklı Belediyesi, Maliye  Hazinesi, şahıs ve şirket  mülkiyetindeki parsellerden oluşmaktadır.         
          HALİHAZIR  DURUMU
         Teklife konu alan  üzerinde  kısmen yapılaşma yer  almaktadır.        
          PLANLARDAKİ  DURUM 
         İlgi(a) yazı eki teklif plan tasdik sınırı içerisindeki alan;
         15.05.2005 tasdik tarihli Büyükçekmece İlçesi Beylikdüzü Beldesi 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planında; 3194 sayılı yasanın 18. madde uygulama sınırı içerisinde, kısmen “Sanayi Alanı”, kısmen “konut alanı”, kısmen Tali iş Merkezleri Alanında (Ticaret+Hizmet+Konut), kısmen  “Belediye Hizmet alanı”, kısmen “Dini Tesis Alanı”, kısmen “Spor Tesisleri Alanı”, kısmen “Sağlık Tesisleri Alanı”, kısmen “Park Alanı”, kısmen de “Yol Alanı”nda,
          21.01.2007 tasdik tarihli Büyükçekmece İlçesi Beylikdüzü Beldesi 1/1000 ölçekli  uygulama imar planında;3194 sayılı yasanın 18. Madde uygulama sınırı içerisinde, kısmen E:1.00 hMAX.9.50m., E:0.05 hMAX.4.50 m. yapılanmada  “Sanayi Alanı”, kısmen 5/A-3/4 Taks=0.30 yapılanmada “konut alanı”, kısmen A-4, 0.30/1.20 ve  5/A-4/4, 0.30/1.20 yapılanma şartlarında Tali iş Merkezleri Alanında (Ticaret+Hizmet+Konut), kısmen “Belediye Hizmet alanı”, kısmen “Dini Tesis Alanı”, “Spor Tesisleri Alanı”, kısmen “Sağlık Tesisleri Alanı”, kısmen “Park Alanı”, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmakta olup “Belediye Hizmet alanı”, “Dini Tesis Alanı”, “Spor Tesisleri Alanı”, “Sağlık Tesisleri Alanı”da “uygulama avan projeye göre yapılacaktır.” notu bulunmaktadır.
           13.08.2012 tasdik tarihli  “3194 sayılı  imar kanununun 18. maddesi uygulama sınırı”na dair plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Kavaklı Mahallesi plan notu tadilat  Nazım İmar planında ;
             “18. madde uygulama sınırı içinde kalan alanların  küçültülmemesi şartıyla bu alanların sınırlarının  genişletilmesine belediyesi yetkilidir.18. madde  uygulama sınırı içinde kalan alanlarda uygulama etaplar halinde yapılabilir. Etaplar halinde yapılması halinde etaplar arasındaki DOP ve KOP oranı farkı %3'ü aşamaz. Planda terk miktarı %35 ve üzerinde olan parsellerde kamu eline geçmesi gereken kısımların (yol,yeşil alan,okul alanı,sağlık tesis alanı,idari tesis alanı,BHA vb.) kamu eline  bedelsiz   geçmesi   şartıyla   İmar   Kanunu'nun   15 ve 16.maddelerine  göre uygulama
yapılabilir , Planda 175, 197,177, 199 parseller ve 489/1, 489/2, 489/5, 0/187, 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 396/5, 396/6, 396/7, 396/8, 396/9, 397/1, 397/2, 397/3, 397/4, 397/5, 397/6, 397/7, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5, 200/6, 200/7,. 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 201/5, 201/6, 201/7 ada/ parsellerde İmar Kanunu'nun 15 ve 16.maddelerine göre uygulama yapılabilir. Bu parseller dışında kalan parsellerde 18.madde uygulaması yapılmadan uygulama yapılamaz , Planda 18.madde uygulama sınırları içerisinde kaldığı halde bu plan notunun onaylandığı tarihten önce 18.madde uygulaması yapılmış olan parsellerin 18.madde uygulaması sınırları dışında tutulmasına belediyesi yetkilidir. plan notu bulunmaktadır.
            İLGİLİ  KURUM  GÖRÜŞLERİ:
Deprem ve Zemin inceleme Müdürlüğü’nün  01.04.2014 gün 514-60313 sayılı  yazısında;
“İlgi yazı eki paftalarda sınırları işaretlenmiş olan planlama alanı, mülga Kavaklı Belediyesi tarafından yaptırılan imar planlarına esas 1/2000 Ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında; kısmen YUO(Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar) , kısmen AJE(Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Yapılması Gereken Alanlar) ve küçük bir bölümü de YU(Yerleşime Uygun Alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bıı haritalara ait raporda da, söz konusu alanlarda karşılaşılabilecek problemlerle ilgili hususlar açıklanmış olup, planlama ve inşaat aşamalarında uyulması ve uygulanması gereken önlem ve öneriler belirtilmiştir. Söz konusu raporda;
YU lejantlı alanlar için; bu alanların Bakırköy kireçtaşı birimi ile kaplı yüksek düzlük, yer yer düşük eğimli ve heyelanlanmamış kesimler ile temsil edildiği belirtilmekte olup, kat sınırlaması(6 kat) getirilmiştir.
AJE lejantlı yerler için; yer altı suyu drenaj koşulları bozulmuş, yer yer karılmış, kayma dayanımı azalmış, eski heyelan alanları olduğu belirtilmektedir. Bu nedenlerle, buralarda tasarlanan yapılanmalar öncesinde ayrıntılı jeoteknik araştırma ile zemin kesiti, eski heyelanlara ilişkin kayma yüzeyleri, zemin mekaniği parametreleri, yer altı suyu durumu, yamaç  duraylılığı,  taşıma gücü, oturmalar, kazıların yamaca ve kazı şevine etkisi ve bütün bu konularda alınması gereken önlemlerin tanımlanması gerektiği belirtilmektedir.
YUO lejantlı yerler için ise; stabilité sorunu nedeniyle yerleşime uygun olmadığı,  planlama alanının da içerisinde olduğu vadinin ve çevresinin yapay ve denetimsiz dolgu ile doldurulmakta olduğu, dere yatağına bitişik yamaç eteklerinin duraysızlaşarak kaydfğı ve alanın iyileştirilmediği sürece yapılanma dışında tutulması gerektiği belirtilmektedir. Vadinin Kuzey ve orta kesimlerindeki yamaçların yapılaşmaya açılması durumunda, yapıları yerleştirmek için kazı yapılması gerekeceği ve bu durumda özellikle yamaç yukarısında bulunan Çukurçeşme Formasyonuna ait kumlu seviyelerin ve diğer yamaç gerisindeki yerleşime uygun yerlerin duraylılığını olumsuz etkileyeceği için bu alanların yapılanma dışı bırakılması gerektiği belirtilmektedir.
Söz konusu planlama alanının da içerisinde olduğu bu alanların büyük bölümü;aktif, eski ve olası heyelan alanlarını, bunların birbirlerine geçişli olduğu karmaşık yapılı alanları, kaim yapay dolgu alanlarını, özellikle deprem yükleri altında yeni heyelanların oluşabileceği alanları kapsamaktadır. Bu tür ve benzeri aktif ve potansiyel heyelan alanların da yapılacak çalışmalar kesinlikle parsel bazında değil, birbirileri ile ilişkili aktif ve potansiyel tüm heyelanlı alanların havza bazında çalışması olması ve bu çalışmalar sırasında;Jeolojik, jeoteknik ve jeofizik araştırma yöntemlerine ek olarak, mutlaka kütle hareketlerinin hızı, miktarı, kayma dairesinin derinliği ve geometrisinin tespit edilmesi amacıyla belirlenecek lokasyonlarda İnklinometre kuyularının açılması, GPS ağı kurulması ve yeterli süreler boyunca izleme yapılması gerekmektedir. Yapılan çalışmalar sonucu elde edilecek veriler ışığında uygun bilgisayar programlan da kullanılarak analizlerin yapılması, sahada ki hareketlerin tek tek ve birbirleri ile olan  ilişkilerinin ortaya çıkarılması, gelecek dönemlerde harekete katılması muhtemel alanların tespit edilmesi ve bunlara bağlı olarak olası risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için gerekli tedbirlerin belirlenerek imar planlarının tüm bu sonuçlara göre yapılması veya revize edilmesi gerekmektedir.   yrıca, bu özellikteki alanlar için, Müdürlüğümüz ve Tübitak arasında 04.03.2013 tarihinde imzalanan Beylikdüzü ve Büyükçekmece İlçelerindeki Muhtelif Heyelan Sahalarının Araştırılması, İncelenmesi ve İzlenmesi protokolü ile bütüncül bir heyelan tehlike analizi gerçekleştirilecek olup    2016   yılının  başlarında   tamamlanması  planlanmaktadır.  Projenin ve değerlendirilmesi tamamlanıncaya kadar söz konusu alan ile ilgili yeni bir görüş verilmeyecektir.”denilmektedir.
 Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 21.04.2014 gün TN391901-Bn:1222sayılı  yazısı ve eki 15.04.2014 gün UP2014-10/06 sayılı komisyon raporunda özetle;
 “ İlgi (a) talebe yönelik tapu bilgisi, mevcut durum, meri imar plan durumu başlıkları altında gerçekleştirilen incelemeler neticesinde hazırlanan ulaşım görüşü; plan değişikliği teklifinin oluşturacağı ulaşım talebi ve trafik yükünün mevcut ve planlanan ulaşım sistemlerine etkisinin değerlendirilmesini kapsamaktadır.
 -Teklife konu  alan D-100 Karayolu  ve Atatürk Bulvarı’nın ulaşım etki alanında  kalmaktadır.
 -1/1000 ölçekli mer’i planlarda söz konusu alanın  içinde  12.00 m ve 10.00m.genişliğinde  imar yolları planlanmıştır.                 
 -Tadilata gerekçe oluşturan ilgi yazı eki mahkeme kararı özetinde Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 25 parsel üzerinden 1/1000 ölçekli plan ile geçirilen ve parseli bölen 12.00 m'lik yola ve bu doğrultudaki uygulamaya itiraz edildiği belirlenmektedir.
 -1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki yolların uygulanabilmesi için kamulaştırmaya gerek duyulmadan %40 DOP'dan karşılanması gerektiği belirlenmektedir.
 -Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesinde 18. Madde sınırlan içerisinde yer alan sanayi alanı olarak planlanmış olan alanların 18. Madde sınırı dışına alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi; söz konusu teklif ile 18. Madde uygulama alanı bütünlüğü bozularak, mer'i plandaki yol donatısının uygulanabilirliği hususunda olumsuzluklar doğabileceği tespit edildiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır. denilmektedir.
 ULAŞIM KARARI: Beylikdiizü İlçesi, Kavaklı Mahallesinde 18. Madde sınırları içerisinde yer alan sanayi alanı olarak planlanmış olan alanların 18. Madde sınırı dışına alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi; söz konusu teklif ile 18. Madde uygulama alanı bütünlüğü bozularak, mer'i plandaki yol donatısının   uygulanabilirliği  hususunda  olumsuzluklar doğabileceği tespit edildiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır.” denilmektedir.
 İstanbul Su ve Kanalizasyon  İdaresi Genel  Müdürlüğü’nün  09.05.2014 gün  234909 sayılı yazısında;“Bahse konu 18. Madde sınırının iptaliyle ilgili İdaremizce herhangi bir sakınca görülmemiştir.        Fakat söz konusu alan Kavaklı Deresi'nin sınırında yer almakta ve ayrıca alanda altyapı tesislerimiz bulunmaktadır. Bu sebeple alanda yapılacak herhangi bir imar düzenlemesinde tekrar İdaremiz görüşü alınmalıdır.”denilmektedir.
TEİAŞ  Genel müdürlüğü 1. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nün 27.03.2014 gün 82967881/754/477 sayılı yazısında özetle;                                                                                                       “Söz konusu planlanan alanda Grup Müdürlüğümüze ait; tesisi planlanan 154 kV Ambarlı - Yakuplu Yer altı Kablo Hattımız bulunmakta olup, altyapı tesis güzergahımız ekte sunulanpaftalarda işaretli olarak gösterilmektedir. Çalışmanın yapılacağı bölgede, Kurumumuza ait 380/154 kV Enerji İletim Hattı ve Trafo Merkezi bulunmamaktadır.”denilmektedir.               DEĞERLENDİRME;                                                                                                                              İlgi(a) yazı ile;15.05.2005 tasdik tarihli Büyükçekmece İlçesi Beylikdüzü Beldesi 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planında, 18. madde uygulama sınırı içerisinde sanayi alanında kalan 25 parselin, İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 31.12.2013 tarih E:2012/193, K:2013/2519 sayılı kararı ile 18. madde uygulamasının  iptal edilmesi üzerine  söz konusu Beylikdüzü Nazım imar planında 18. madde uygulama sınırı içerisinde kalan  ve sanayi alanı olarak planlanan alanların 31.12.2013 tarih E:2012/173, K:2013/2519 sayılı Mahkeme  kararı göz önünde bulundurularak olası imar uygulaması iptallerini  önlemek adına 18. madde sınırı dışında bırakılarak  15.05.2005 tasdik tarihli Büyükçekmece İlçesi Beylikdüzü Beldesi 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planının  G21A03B plan paftası üzerine;
 “1-Plan değişikliği onama sınırı İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Mahallesi 18. Madde uygulama  sınırlarının bir kısmını içermektedir.
 2-Plan değişikliği  onama sınırı  içerisinde 18. Madde  uygulama sınırları yeniden düzenlenmiştir.
 3-Belirtilmeyen hususlarda Mer’i 1/5000 ölçekli nazım imar planı, plan notları ile  meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”şeklinde plan notları teklif edilmiştir.
- Teklife ilişkin, Deprem ve Zemin inceleme Müdürlüğünün şartlı görüşleri, Ulaşım Planlama Müdürlüğünün “söz konusu teklif ile 18. Madde uygulama alanı bütünlüğü bozularak, mer'i plandaki yol donatısının uygulanabilirliği  hususunda olumsuzluklar doğabileceği tespit edildiğinden  bölgesel   ulaşım   sistemi  açısından uygun bulunmamıştır.”şeklinde olumsuz  görüşüTEİAŞ’ın   ise Kurumlarına  ait Enerji   İletim   Hattı   ve    trafo    Merkezi   bulunmadığına ilişkin görüşleri bulunmaktadır.
İlgi (a) yazı  ve eki Mahkeme kararı ile teklifin işlendiği G21a03b rumuzlu  15.05.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli plan üzerine hazırlanan teklif plan paftası incelendiğinde;
-İlgi(a) teklife konu 25 parsele ilişkin İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 31.12.2013 tarih E:2012/193, K:2013/2519 sayılı kararında özetle; taşınmazı da kapsayan alanda  imar uygulaması yapılmasına ilişkin  05.09.2011 tarih  546 sayılı encümen kararının alındığı, uygulamanın  20.09.2011-20.10.2011 tarihleri arasında  askıya çıkarıldığı, davacının  05.10.2011 tarihinde  yaptığı itirazın zımnen  reddi üzerine  uygulama işleminin  iptali istemiyle  dava açtığı, 3194 sayılı imar yasası  ve bu yasaya göre  hazırlanmış  olan imar kanununun  18 inci maddesi  uyarınca  yapılacak arazi  ve arsa düzenlenmesi ile ilgili esaslar  hakkında yönetmeliğin ikinci bölüm- Uygulama Esasları Düzenleme Sahalarının Tespiti başlıklı  5.maddesinde …hüküm getirildiği, İmar uygulamasının  1/1000 ölçekli imar planında iskana ayrılmış alanlarda uygulanması gerektiği, imar uygulaması  sonucunda fiili durum  dikkate alınmadığından  ve dağıtım  ilke ve esaslarına  uyulduğu davacıya  başka yerden  tahsis yapılmadığı, müstakil  parsel verildiği ancak bunun  sanayi alanında  olması nedeniyle  18. Madde uygulamasının yapılamayacağı, sanayi alanlarında  18. Madde  uygulaması  yapılmasının mümkün  olmadığı dikkate alındığında  sanayi alanında  yapılan dava konusu imar uygulamasının hukuka uygun olmadığı sonucuna  varılarak  dava konusu işlemin iptaline karar verildiği,           
               -İlgi(a) yazıda, Beylikdüzü Nazım imar planında 18. madde uygulama sınırı içerisinde kalan  ve sanayi alanı olarak planlanan alanların söz konusu Mahkeme kararı göz önünde bulundurularak olası imar uygulaması iptallerini  önlemek adına sanayi alanlarının 18. madde sınırı dışında bırakılması amacıyla söz konusu teklifin hazırlandığı belirtilmekle birlikte,
          - Teklif tasdik sınırı içerisindeki alanların meri 1/5000 ölçekli planda 18. madde uygulama sınırı içerisinde kısmen “Tali iş Merkezleri Alanı” (Ticaret +Hizmet +Konut)  alanında kısmen  “Sanayi Alanı”, kısmen “konut alanı”, kısmen “Belediye Hizmet alanı”, kısmen “Dini Tesis Alanı”,
kısmen “Spor Tesisleri Alanı”, kısmen “Sağlık Tesisleri Alanı”, kısmen “Park Alanı”, kısmen“Yol Alanı”nda  kaldığı, tasdik sınırı içerisinde Tali iş Merkezleri Alanında (Ticaret+Hizmet+Konut) 
kalan   kısmın  18.  madde   uygulama    sınırının   muhafaza    edilip “Sanayi Alanı”, “konut alanı”, “Belediye Hizmet alanı”, “Dini Tesis Alanı”, “Spor Tesisleri Alanı”, “Sağlık Tesisleri Alanı”, “Park Alanı”, “Yol Alanı”nın 18 .madde uygulama sınırlarının dışına bırakıldığı,          
            -13.08.2012 tasdik tarihli  “3194 sayılı  imar kanununun 18. Maddesi  uygulama  sınırı’na dair   plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Kavaklı Mahallesi plan notuna ilişkin tadilat 
Nazım İmar planında “ Planda 18.madde uygulama sınırları içerisinde kaldığı halde bu plan notunun onaylandığı tarihten önce 18.madde uygulaması yapılmış olan parsellerin 18.madde uygulaması sınırları dışında tutulmasına belediyesi yetkilidir.”şeklinde plan notu bulunduğu,
          -18. Madde uygulama sınırı içinde bırakılan Tali iş Merkezleri Alanında (Ticaret+ Hizmet+ Konut)  küçük  bir   oranı   teşkil  eden yol dışında DOP’a konu herhangi bir donatının bulunmadığı, bu durumda bu alanda yapılacak uygulama ile çok düşük oranda  donatı payı  kesileceği,
           - Teklifin, meri 1/5000 ölçekli planda 18. madde uygulama sınırı içerisindeki sanayi alanın tamamı ile  bu alana bitişik bir kısım donatı alanı ve kısmen de tek başına 18. madde uygulaması yapılamayacak olan konut alanının 18. madde uygulama sınırı dışına çıkarılması şeklinde olduğu, bu durumda 18. madde  sınırı dışına çıkarılan  alanda DOP’a konu donatı alanlarının kamuya kazandırılmasında  belirsizliklerin  ortaya çıkacağı  görülmekte olup ilgi (a) yazı ile  teklifin  söz konusu mahkeme kararı  gereği  25 parselde olduğu gibi  tadilata konu  alanda olası imar uygulaması iptallerini  önlemek  adına yapıldığı   belirtilmekle birlikte  1/5000  ölçekli nazım imar planı  kararlarını değiştirici  nitelik taşıdığı  görülmektedir. denilerek.           
             İlgi (a) yazı ve eki 1/5000 ölçekli plan tadili teklifi ve ekleri yazımız ekinde olup, konunun, ilgi (b) Genelge ve Başkanlık oluru, yürürlükteki yasalar ve yönetmelik ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.                                                
   KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, Sanayi Alanı’nın 18. Madde uygulama sınırının yeniden düzenlenmesine ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin  2013/2519K sayılı kararı doğrultusunda  hazırlandığından “18. Madde  uygulama sınırı dışına  çıkarılan  kısımlarda bu alanların çevresindeki plan kararları dikkate  alınarak hazırlanacak 1/5000 ölçekli plan değişikliği yapılıncaya kadar uygulama yapılamaz.” plan notunun eklenmesiyle beraber 1/5000 ölçekli plan teklifinin uygulanması, ayrıca Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 18. madde  uygulama sınırı dışına çıkarılan sanayi alanları ve çevresinde üst  ölçekli plan kararları çevresindeki  planlar, sanayi alanlarının dönüştürülmesi ve bölgenin donatı alanı ihtiyaçları dikkate alınarak 1/5000 ölçekli  plan çalışması yapılarak İBB Meclis onayına sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”
 Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Ocak Ayı Toplantılarının 16 Ocak 2015 tarihli 5. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.