Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü

MÜDÜR Hülya Kök
ÖZGEÇMİŞ devamını oku
TELEFON 0 212 455 37 00
SANTRAL 0 212 455 37 00
FAX 0 212 527 44 99
ADRES Molla Hüsrev Mah. Kayserili Ahmet Paşa Sok. Kayserili Ahmet Paşa Konağı No: 16-18 Süleymaniye İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu yetki alanı içinde 2863 ve 5226 sayılı Kanunlar ve KUDEB Yönetmeliği kapsamında bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıkların da bulunduğu alanlarla, bu alanları etkileyen alanlarda, sit alanlarında, tarihsel çevrelerde veya münferit kültür ve tabiat varlıkları için yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak olan onarıma ilişkin koşulların belirttiği onarım ön izin belgesini düzenlemek,
 • Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi vermek,
 • Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda, onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
 • Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek,
 • Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulamasını denetlemek,
 • Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için yapı kullanma izni uygunluk belgesi düzenlemek,
 • Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında 2863/5226, 3194 sayılı yasa, yönetmelikler, ilke kararları mevzuatına göre gerekli yasal işlemleri yapmak,
 • Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu yetki alanı içinde 2863/5226 sayılı kanunlar kapsamında bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere, ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili konularda yardımcı olmak,
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu yetki alanı içinde 2863/5226 sayılı Kanunlar kapsamında bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek,
 • 21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye bildirimde bulunmak ve gerekli işlemleri başlatmak,
 • Rölöve ve restorasyon yapım ve projelendirme işlerinin bir bütünlük içinde gerçekleştirilmesi için gerekli araştırma, raspa, muhdes dolgu vs. yabancı malzemeleri ayıklama ve kaldırma işlerini yapmak ve yaptırmak,
 • Eserlerin bulundukları yer ve durum incelenebilmelerinin temini ve bu hususta oluşabilecek riskleri gidermek için mütehassıs ustaların müdürlük uhdesinde bulundurulmasını sağlamak,
 • 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak korunması hakkında kanunun uygulama yönetmeliğinin örgütlenme ile ilgili 5. maddesi gereği “Yenileme projelerinin hazırlık ve uygulama sürecini yürütmek, yönlendirmek denetim ve koordinasyonunu sağlamak ,gelir ve giderlerini takip etmek, planlamasını yapmak amacıyla uygulama birimi oluşturmak,
 • 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin hükümlerini yerine getirmek üzere kurulan Müdürlüğümüzün faaliyetlerini yerine getirmek üzere Otomasyon sistemi ile Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı ile ahşap atölyesi kurmak,
 • Restorasyon ve Konservasyon Laboratuarı sistemi kapsamında kültür varlıklarının korunmasıyla ilgili bilimsel yöntemlerin uygulanmasını sağlamak ve bu alandaki bilgi birikiminin yaygınlaştırılması hedeflenerek uygulama için yetkin uzman yetiştiren kurumlardan biri olan ICCROM’un seviyesine ulaşmak.

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 8
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler