Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü

MÜDÜR Huriye Merve Ala
ÖZGEÇMİŞ Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde, Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Mimarlık ofislerinde ... devamını oku
TELEFON 0212 449 90 74
SANTRAL 0212 449 97 00
FAX 0212 449 91 09
ADRES Hacı Ahmet Mah. Yeniyol Zarif Sk. No:22 34440 Beyoğlu/İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla, sit alanları ve tarihsel çevreler için Koruma Amaçlı Alt Ölçekli Uygulama Planları doğrultusunda kentsel tasarım projelerini hazırlamak, gerektiğinde bu amaçla eylem programlarını yapmak veya yaptırmak,
 • Her yapılan plan, program ve proje için sosyal, kültürel, fiziki, idari, mali fizibilite raporları ile uygulama idaresinin ve uygulamanın nasıl gerçekleşeceğinin tarifini, yasal prosedürünü hazırlamak,
 • Her yapılan plan, program ve projenin Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurul Kararı ile Nazım Planın koruma amaç, hedef, politika, strateji ve hükümlerine uygunluğunu sağlayacak öneri ve stratejileri geliştirmek,
 • Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla, sit alanları ve tarihi çevrelerdeki kamu ve özel mülk sahiplerini motive ederek, işbirliği yapmak, kanunen mümkün olan yardım ve desteği vermek,
 • Tarihi, kültürel ve doğal eserlerin envanter çalışmalarını yapmak, sonuçlarını, yayınlamak. Tarihi Miras Bilgi Sistemini kurmak, Belediyemiz birimleri ve diğer ilgili kurumlarla ilişki içerisinde çalışmalarını yürütmek.
 • Geleneksel kent dokusunun bulunduğu alanları yeniden tarayarak ahşap ve kagir yapı stoklarının tespiti ile bu stokları yeniden değerlendirmek ve ayrıntılı koruma projelerini hazırlamak,
 • Kentsel ve doğal sit alanlarının mekansal kalitelerini arttırabilmek için düzenleme, altyapı ve üstyapı çalışmaları, kent mobilyaları, kaldırım, meydan düzenlemeleri ve bu alanların mekan kalitesini arttıracak her türlü ilave değerlerin korunabilmesi için gerekli araştırma, proje ve uygulama programlarını gerçekleştirmek.
 • Müdürlük kuruluş amaçlarına ve hedeflerine uygun olmak üzere 5-10 yıllık eylem, proje, planları ve yıllık programları yaparak yapılan her program için fiziki. Sosyal, iktisadi, hukuki, idari, mali, fizibilite etütleri hazırlayıp, bunlara uygun koruma geliştirme, değerlendirme ve projelendirme çalışmalarını ortaya koymak. Hazırlanan projeler ve uygulamalar için gerekli parasal kaynakları, fonların teminini etüd edecek; bu amaçla ulusal ve uluslar arası krediler sağlayabilecek organizasyonları hazırlamak,
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları mülkiyetindeki korunması gerekli eski eser gayrimenkullerin değerlendirme, geliştirme kullanım tahsis türündeki eylemleri ile ilgili uygun projeleri hazırlamak ve gerekli biçimde onaylatarak yürürlüğe koymak,
 • Rölöve ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli araştırma, raspa, muhdes dolgu vs. yabancı malzemelerin ayıklama ve kaldırma vb. yapım ve projelendirme işlerinin, bir bütünlük içinde gerçekleştirilmesi hallerinde, işlemlerin tümünün müdürlük tarafından yapılmasını sağlamak,
 • Müdürlük bünyesinde yapılan çalışmaları sayısal ortamda, film, kitap, slayt, kaset vb yayınları yapmak veya yapılmasını sağlamak,
 • 5366 sayılı yasaya göre yenileme alanı ilan edilen alanlarda proje yapım ve uygulamaya yönelik ihale yönetmeliğini hazırlamak, proje ve uygulama hizmet alım ihalelerinin yapılmasınının sağlanması, Başkanlık Makamı Oluru ile “Uygulama Birimi” oluşturmak.
 • Yenileme projelerini hazırlamak ve uygulama sürecini yürütmek, yönlendirmek, denetim ve koordinasyonunu sağlamak, gelir ve giderlerini takip etmek, planlamasını yapmak, yenileme alanı içersinde kalan mülk sahipleri veya bölge halkını uygulama konusunda bilgilendirerek katılımını sağlamak.

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 22
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler