Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

MÜDÜR Şenay Gül
ÖZGEÇMİŞ devamını oku
TELEFON 0 212 449 93 22
SANTRAL 0 212 449 40 00
FAX 0 212 449 50 24
ADRES Bahriye Üçok Mh. Mimar Basri Mete Sk. Airport AVM Arkası Ataköy Bakırköy
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Sosyal Yardımlara ilişkin; Belediyeye verilmiş görevlerin yerine getirilmesini ve ihtiyaç sahiplerine uygun sosyal yardım ve hizmet modelinin belirlenmesini sağlamak,
 • Müdürlüğe bağlı birimlerin toplam kalite ve kalite yönetimiyle ilgili iş ve işlemleri takip etmek, faaliyetlerin; onaylanan plan, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak.
 • Kadın ve Aileye yönelik birimler kurmak, kurulan birimlerin tek merkezden yürütülmesini ve sosyal yardım hizmet faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak.
 • İhtiyaç duyulan sosyal hizmet uygulamalarının tespitinin yapılması için gezici ekipler kurarak; gerekli planlamaları yapıp bu konudaki çalışmaları yürütmek.
 • Başvuru olmasa dahi medyaya yansıyan veya herhangi bir şekilde Büyükşehir Belediyesine bildirilen yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz ve düşkünlere re'sen yapılacak inceleme üzerine yardım yapılmasını sağlamak.
 • Müracaat eden aile veya bireyin adresinde inceleme yapmak, muhtaçlık belgesi almak, muhtaçlık belgesi temin edilemediği durumlarda, kimlik ve/veya adres tespiti yapmak, gerektiğinde Sivil Toplum Kurum ve Kuruluşlarından gelen ihtiyaç sahibi kişilerin taleplerini değerlendirmek,
 • Gerek görülmesi halinde yardımların mükerrerliğini önlemek ve kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak amacıyla benzer işi yapan Özel-Resmi Kurum, Kuruluşlar ve STK (Sivil Toplum Kuruluşları) ile bilgi alışverişinde bulunmak, gerektiğinde işbirliği yapmak.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği hükümlerine göre uygun bulunan ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaçlarını karşılamaları için, haysiyet ve vakarını dikkate alarak, gizlilik ilkesi doğrultusunda ve imkânlar ölçüsünde, sosyal yardım hizmetlerinin yürütülebilmesi için Sosyal Yardım Kart hizmetini vermek.
 • İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, ikinci el ya da yeni giysi, mobilya, ev eşyası gibi ayni yardımları kabul etmek.
 • Toplumun ihtiyaçlarını tespit ederek, ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet modelleri önermek, hizmet alanı ile ilgili konularda projeler geliştirmek, desteklemek, gerektiğinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler yürütmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirmek.
 • İhtiyaç duyulduğunda kentte, yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her konuda araştırmalar ve eğitim amaçlı toplantılar yapmak; gerektiğinde yerel, ulusal ve uluslararası yapılan çalışmalarla ilgili işbirliğinde bulunmak,
 • İstanbul sınırları içinde yer alan bölgelere ait analizler gerçekleştirerek uygun proje haritasını çıkartmak ve gerek görüldüğü takdirde bu doğrultuda stratejiler, alternatif çözümler ve uygulamalar üretmek,
 • Birey ve ailelere psikolojik destek vererek ve gerektiğinde bu konuda rehberlik hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde; toplum huzuru için sağlıklı bireyler ve güçlü ailelerin oluşumuna katkı sağlamak, kadının ve ailenin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için uzun, orta ve kısa vadeli plan ve programlar hazırlamak.
 • İstanbul sınırları içerisinde yaşayan çocuklara ve özellikle gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarına zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak çocuk kulüpleri kurmak. İstanbul’da ve gerekli durumlarda il ve ülke dışında dezavantajlı bölgelerde bulunan çocukların ve gençlerin sosyo-kültürel seviyelerine katkı sağlamak üzere etkinlikler düzenlemek,
 • İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilerin akademik başarılarının arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, 
 • Mevcut imkânlar dâhilinde çocuk ve gençlere yönelik yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek, desteklemek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak, yürütmek, gerektiğinde diğer Kamu Kuruluşları tarafından sürdürülen projeler içerisinde görev almak.
 • Ulusal ve uluslararası bazda gerçekleştirilecek sergi, konferans, sempozyum, söyleşi, gösteri, fuar ve festivallere katılmak ve bu kapsamda imkanlar dahilinde çeşitli etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde Balkanlarda, Kafkaslarda ve Türki Cumhuriyetlerde, çeşitli geleneklerimizin yaşatılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Kadın ve aile sorunları ile ilgili sağlık, eğitim, kültür, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalışmalarda bulunmak,
 • El ürünlerinin üretimi için plan ve programlar hazırlamak, eğitim atölyeleri kurmak, gerektiğinde kadının istihdamını ve ekonomik kapasitesini artırıcı, ticarî faaliyetlerini güçlendirici ve kadın girişimciliğini özendirici çalışmalar yapmak, imkanlar dahilinde kurs ürünlerini tanıtıcı ve kursiyerleri ekonomik bakımdan destekleyici nitelikte teşhir ve satış merkezleri açmak, pazar, sergi, fuar, panayır, kermes ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bu amaçla gerektiğinde düzenlenen organizasyonlara katılmak.
 • Sosyal ve Kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunması konusunda etkinlik düzenlemek.
 • Müdürlükçe yürütülen faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak, personelin gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Sosyal yardımlar hakkında sosyolojik araştırmalar yapmak. Müdürlüğün faaliyet gösterdiği alanda gerektiğinde: broşür, kitapçık, kitap, ajanda, dergi ve benzeri her türlü yayını ve anketi yapmak, yaptırmak,
 • İhtiyaçların karşılanmasına ilişkin; Müdürlüğün nakdi ve ayni yardım faaliyetlerini sunarken, tanıtırken veya geliştirirken ihtiyaç duyduğu her türlü mal alımlarını, hizmet alımlarını ve danışmanlık işlerini, mevzuatta yer alan ihale usullerine göre temin etmek.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 2
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler