Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü

MÜDÜR Nuri Yüksel
ÖZGEÇMİŞ Nuri YÜKSEL , 1968 yılında Isparta Yassıören kasabasında doğdu. Ortaöğrenimini Isparta’da, yüksek öğrenimini Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamladı. 1996 ... devamını oku
TELEFON 0212 312 63 63
SANTRAL
FAX 0212 380 22 40
ADRES Hacıahmet Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:1 34440 Beyoğlu / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ve yetki alanında bulunan park, bahçe, çocuk bahçesi, park sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit etmek ve buraların kamulaştırma tekliflerini yapmak. İstanbul genelindeki yeşil alan planlamalarıyla ilgili çalışmaları yürütmek; bu amaçla her türlü etüt, plan ve projeleri hazırlamak, hazırlanmış planlar ile yürürlükte bulunan plan değişiklikleriyle ilgili görüşleri bildirmek, planlanmış alanlarda her türlü yeşil alanlar ile tesisleri yapmak.
 • Süs havuzları yapmak.
 • Ana arter, park ve meydanlardaki aydınlatma tesislerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak.
 • İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde tarihi eserlerin aydınlatmasını yapmak, yaptırmak.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu altındaki tarihi eserlerin iç ve dış mekân aydınlatmalarını, bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak.
 • Başka kurum ve kuruluş veya 3 üncü kişiler tarafından gerçekleştirilen, trafik ve can güvenliği için tehlike arz eden tesislerin düzeltilmesi için her türlü girişimi yapmak, yaptırmak.
 • Aydınlatma sistemlerinde yüksek teknolojik çözümlerin uygulanabilmesi için araştırma kurum ve kuruluşları ile çalışmak, projeler üretmek ve gerçekleştirmek.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmak, tasarruf tedbirlerini belirlemek bunları uygulamak ve uygulatmak.
 • Enerji verimliliği konusunda halkımızın bilincini arttırmak amaçlı etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek.
 • Enerji tasarrufu neticesinde sağlanan CO2 azaltım miktarının ticaretini gerçekleştirerek gelir elde etmek.
 • Yenilenebilir enerji teknolojilerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinde kullanmak.
 • Aydınlatma, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve enerji ile ilgili projelerde TÜBİTAK, AB ve BM fonlarını kullanmak ve kullandırmak.
 • Aydınlatma, enerji, yenilenebilir enerji gibi konularda, ulusal ve uluslararası platformlara üye olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni temsil etmek.
 • Yukarıda sayılan işlerin ve tesislerin yapımını sağlamak maksadıyla işlerin gerektirdiği her türlü yapım, hizmet, mal alımı ve danışmanlık ihaleleri ile doğrudan temin işine ait ihale dokümanlarını ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlamak ve sonuçlandırmak.
 • Daire Başkanlığının uygun görmesi halinde bağlı diğer müdürlüklerin sorumluluğunda bulunan park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarına ait keşif ve ihale dosyalarını hazırlamak, bu ihalelere ait her türlü iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Üst Makamlarca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak ve takiplerini yapmak.
 • İhalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelerine uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek.
 • İhale edilen işlerin kontrollük hizmetlerini yapmak, hakediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak.
 • Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ve vatandaşlardan gelen nazım imar planı ve uygulama imar planı değişiklik taleplerini yeşil alanlar yönünden değerlendirmek.
 • Teknik konularda ilçe belediyelerine yardımcı olmak.
 • Her takvim yılına ait Müdürlük yatırım programını ve bütçesini hazırlamak.
 • Üst Makamlarca onaylanmış çalışma programına göre bütçenin program gereklerine uygun biçimde harcanmasını sağlamak.
 • Yürürlükteki mevzuat dahilinde Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, performans raporunu ve 5 yıllık stratejik planını hazırlayarak Daire Başkanlığı’na göndermek.
 • Üst Makamlarca verilecek diğer iş ve görevleri yapmak.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 11
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler