Eğitim Müdürlüğü

MÜDÜR Hasan Karaman
ÖZGEÇMİŞ 1972 yılında Malatya'da doğdu. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Öğretmenliği mezunu olup, 1996 yılında öğretmen olarak göreve başladı. 2007 yılında ... devamını oku
TELEFON 0212 312 69 99
SANTRAL 0212 455 13 00
FAX 0212 312 69 97
ADRES Hacıahmet Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:1 34440 Beyoğlu / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sürdürülebilir eğitim politikasını, personelinin kurumsal eğitim ihtiyacını kurumun misyon, vizyon ve öncelikleri doğrultusunda tespit etmek,
 • Kurumsal kapasite ile kişisel kabiliyetleri arttıran her türlü faaliyeti, eğitim çalışmaları kapsamında değerlendirmek.
 • Eğitim politikası, liderlik, eğitim stratejilerinin oluşturulması ve yürütülmesi için Eğitim Yönetim Üst Kurulunu kurmak, Kurulun çalışma şeklini ve üyelerin kimlerden oluşacağını Başkanlık Makamının Onayı ile belirlemek.
 • Eğitim ihtiyaç analiz çalışmalarını; İBB birimleriyle birlikte ortak akıl ile Belediyenin stratejik planına uygun, Müdürlüklerin yönetmeliklerindeki görev alanları ve dünyadaki iyi uygulama örneklerine göre yapmak,
 • Eğitim ihtiyaç analiz çalışması için alanında uzman kurum, kuruluş ve kişilerin görüşlerine başvurmak gerekirse profesyonel destek almak, Eğitim ihtiyaç analiz çalışmasını dönemsel olarak güncellemek, Eğitim Yönetim Üst Kurulu’na yardımcı olacak Eğitim Komisyonları kurmak, Eğitim Komisyonlarının çalışma biçimini belirlemek.
 • Eğitim ihtiyaç analiz çalışmaları kapsamında oluşan verilerden kurumsal öncelikler ve önem derecesine göre idarenin onayı ile eğitim ve gelişim programları hazırlamak/hazırlatmak ve hazırlanan bu programların uygulanmasını gerçekleştirmek.
 • Verilecek eğitimleri kurumsal ve kişisel gelişime yönelik eğitimler olarak belirlemek. Verilecek tüm eğitimleri modüllere ayırmak.
 • Büyükşehir Belediyesi çalışmalarının daha nitelikli, etkili, verimli, kaliteli ve başarılı olmasını sağlayıcı eğitim ve gelişim programlarının oluşturulması adına bu alanda yurt içi ve yurt dışı tecrübelerden istifade etmek için görüşmeler ve işbirliği çalışmalarını, protokolleri, mutabakat zabıtlarını ve anlaşmaları başkanlık makamının onayını alarak yapmak/yaptırmak.
 • Birim müdürlerine, yönelik temsil kabiliyetini güçlendirecek, müdürlüklerin görev alanlarında yeni uygulamaları öğrenmelerini teşvik edecek, birimlerinin stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak bilgi ve görgü artırımına yardımcı olacak yazılı ve görsel materyalleri temin etmek veya ettirmek. Eğitim ile ilgili çeşitli dokümanları (tez, dergi, makale vb.) incelemek ve raporlar hazırlamak.
 • Büyükşehir belediyesine bağlı organizasyonların/kurumların başkanlık makamının yazılı veya sözlü onayı ile eğitim politikalarını ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda çalışma yapmak/yaptırmak.
 • Eğitim konusunda Belediye’nin bütün birimleri ile koordinasyon sağlamak,
 • Eğitim faaliyetlerinde eğitmen olarak görev alacak uzman ve profesyonel kişilerin, tespiti için Büyükşehir Belediyesi içinden veya diğer kurum ve kuruluşlar içinden araştırmalar yapmak, eğitmen portföyü oluşturarak başkanlık makamına sunmak, dış kaynaklı eğitmenlerle başkanlık makamının onayı ile sözleşmeler imzalamak, araştırmalar sonucunda en verimli ve katma değer sağlayıcı olanlar ile eğitim çalışmalarını yürütmek.
 • Eğitim ihtiyaçlarına ilişkin programların maliyet hesaplarını çıkararak, en uygun olanının uygulanması için araştırmalar yapmak ve seçenekli öneriler hazırlamak.
 • İBB personeli ve yöneticilerine yönelik (teme] ve yönetsel) yetkinlikler konusunda eğitimler vermek.
 • Belediyeye ilk defa atanan personelin oryantasyon eğitimini planlamak ve gerçekleştirmek, teknolojik gelişmelere ve değişimlere uyumunu sağlamak. Verilen eğitimlerle hizmet kalitesinin verim ve niteliğini yükseltmeyi amaçlamak.
 • Belediyede göreve yeni başlayacak Aday Memurlar için 657 sayılı DMK’ye göre Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Programları hazırlamak ve uygulamak,
 • Etik Haftası kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etik Komisyonu ve Başbakanlık Kamu Etik Kurulu kararlarına uygun olarak seminer, konferans, sempozyum, panel, eğitim vb. gibi programlar planlamak ve uygulamak,
 • İdarenin karar ve onayı ile muayyen gün ve haftalar için seminer, konferans, sempozyum, panel, eğitim vb. gibi programlar planlamak ve uygulamak,
 • Kanunen ve mevzuat açısından yapılması zorunlu olan eğitim ve gelişim programlarını planlamak ve uygulamak,
 • Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda personelin yabancı dil bilgisini geliştirmesine yönelik olarak yurt içi ve yurt dışı kurs, eğitim vb. olanakları sağlamak,
 • Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda personelin bilgisayar bilgisinin geliştirilmesine yönelik olarak bilgisayar kursu veya eğitimi gibi olanakları sağlamak,
 • Kurumsal Aidiyetin Oluşturulması ve Geliştirilmesi yönünde personelde ilgi ve istek uyandırmak, moralini yükseltmek ve performansını arttırmak amacıyla belediye içerisinde ve dışında personelin beraber hareket edebilecekleri kulüpleri oluşturmak, faaliyet alanına ilişkin yasal düzenlenmeler gerekiyorsa bunun yapılabilmesi için çalışmak ve önerilerde bulunmak. Kurumun stratejik amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik proje fikirleri ile ilgili ödüllendirme sisteminin kurulması için çalışmalar yaparak önerilerde bulunmak,
 • Motivasyonu arttırmak için personele yönelik hizmet içi eğitimler, seminerler planlamak ve uygulamak,
 • Personeli, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmek, yetiştirmek ve geliştirmek,
 • Personel ve yöneticilere yönelik kurumsal temsil kabiliyetini arttıracak, birimlerin stratejik planlarındaki amaç ve hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak mesleki ve kişisel gelişmelerini eğitim ile geliştirecek, yurtiçi ve yurtdışı iyi uygulama örneklerinin yerinde görülmesi amacıyla personel değişim programlarını planlamak, uygulamak veya uygulatmak. Yurt içi ve yurt dışı eğitim, seminer ve kurs planlan yapmak ve uygulamak,
 • Seçilen personelin üst düzey görevlere hazırlanmasını sağlamak amacıyla liderlik programı kapsamında yurt içi ve yurt dışı eğitimleri, seminerleri ve kursları planlamak, yapmak veya yaptırmak.
 • Kurumsal iletişimi, bilgi ve birikimi, moral, motivasyon ve performansı arttırmak, koordinasyonu ve tecrübe paylaşımını sağlamak, dünyadaki değişim ve dönüşümü takip edebilmek, küresel değerler üretebilecek yöneticilere yönelik meslekî ve kişisel gelişim amaçlı kurumsal il dışı eğitim programları planlamak, uygulamak/uygulattırmak.
 • Belediyenin kurumsal mükemmeliyet anlayışına katkı yapacak başta eğitim çalışmaları ile ilgili olmak üzere gerekli olan alanlarda ulusal ve uluslar arası kalite belgelerinin alınması ile ilgili kurum genelinde farkındalığı artıracak çalışmaları yapmak/yaptırmak.
 • Personelin kurumsal ve kişisel gelişim, eğitim alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek amaçlı ulusal ve uluslar arası networklere üye olmalarını sağlamak. İBB personelin kurumsal ve kişisel gelişimlerini arttırmak için ulusal ve uluslar arası networklerin imkânlarından yararlanmalarını sağlamak.
 • Bakanlıklar, Üniversiteler, Enstitüler, Akademiler, Belediye Birlikleri vb. gibi ulusal ve uluslar arası kurumlar ile personele yönelik mesleki ve kişisel gelişim amaçlı programlar düzenlemek, kurum ve kuruluşların planlamış olduğu eğitim programlarının Belediye içerisinde gerekiyorsa duyurusunu yapmak, belediye çalışanlarından katılım olması halinde gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Gelişen ve büyüyen İstanbul’a yönelik 21. yy yerel yönetim hizmetlerine ilişkin belediyenin üst yönetimine, politika uygulayıcılarına yönelik yönetim araçlarını kolaylaştırmak, çeşitlendirmek ve alternatif politikalar üretmek için STK’lar, Düşünce Enstitüleri ve Üniversiteler ile birlikte çalışma yapmak/yaptırmak.
 • Çalışanlarının kabiliyetlerini arttıracak, politika uygulayıcılarına yönelik yönetim araçlarını çeşitlendirecek, yerel yönetimler ile ilgili alternatif politikaların oluşturulmasına zemin hazırlayacak İBB’ye bağlı düşünce enstitüsü ile üniversitesinin kurulması için gerekli olan her türlü faaliyetleri yapmak veya yaptırmak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında, kanun, tüzük, yönetmelik ve mevzuatta yapılan değişiklikler personele yeni bir eğitim yaptırmayı gerektiriyorsa bu konuda gerekli tedbirleri almak ve kurumu ilgilendiren konularda eğitim planlaması yapmak ve uygulamak.
 • Eğitim programları ve programlar sonucundaki personel performanslarını ölçmek için kuruma özel ölçme ve değerlendirme sistemini günün koşullarına göre kurmak veya kurdurmak.
 • Kurumsal hizmetiçi eğitim hafızasının oluşturulması amacıyla uygulanan eğitimleri kayıt altına almak ve tüm personelin kullanımı için elektronik ortamda paylaşıma açmak.
 • Eğitime katılanların devam durumlarını takip ederek kayıt altına almak, gerekli durumlarda eğitime katılmayanlarla ilgili idari cezalar uygulanması için idareye / birimlere önerilerde ve çalışmalarda bulunmak.
 • Elektronik ortamda kurumsal ve bireysel eğitim karnesi oluşturmak,
 • Uygulanacak eğitim ve gelişim programlarının verim ve katma değerini arttırmak için kurumsal eğitim içerik belirleme çalışması yapmak. Bunun için kurum içerisinde işleyişte aksayan yönler, mevzuat açısından yaşanan sıkıntılar vb. gibi eksik ve aksak yönleri tespit edebilmek için ilgili birimlerle işbirliği yapmak, gerekli görülmesi halinde profesyonel destek almak.
 • Kurumun nitelikli çalışan sayısını arttırmak, çalışanların ve yöneticilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla üniversitelerle anlaşarak yurt içi veya yurt dışı Tezli-Tezsiz Doktora, Yüksek Lisans, Kuruma özel MBA ve Sertifikalı Eğitim Programları planlamak, uygulamak veya uygulatmak. Personeli ve belediyenin diğer birimlerini bu tarz programlara iştirak etmeleri ile ilgili teşvik etmek. Bahse konu programlara yönelik yasal düzenlemeler kapsamında personelini ücretsiz yararlandırabilmek.
 • İBB’nin yönetim ve kurumsal temsiliyet kapasitesini arttıracak, Belediyenin ana hizmet alanları ekseninde birimlerin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak faaliyetleri eğitimler ile arttırmak, dünyadaki yeni gelişmeleri gösterebilmek, için ulusal ve uluslar arası ölçekte kamu kurumlan, özel sektör temsilcileri ile toplantılar yapmak/yaptırmak,
 • Gelişen ve değişen teknolojik imkanlardan istifade ederek uzaktan eğitim (e-öğrenme, e-learning) programları yurtiçi ve yurtdışındaki uygulamalarını araştırmak, Büyükşehir belediyesine özgü programları tüm gereksinimleri ile birlikte planlamak, uygulamak /uygulatmak.
 • Bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla eğitimle ilgili kurum ve kuruluşlarla yurt içi ve yurt dışı eğitim ve gelişim programları, ziyaretleri, toplantıları yapmak, gerekli hallerde işbirliği çalışmalarında bulunmak,
 • İBB Akademi projesi altında Yerel Yönetimler Akademisi marifetiyle alanında uzman personellerin yetişmesi ve gelişmesi için yurt içi ve yurt dışında eğitim ve gelişim programları planlamak ve uygulamak. Bu kapsamda üniversiteler, akademiler ve enstitüler ile işbirliği yapmak, Yerel Yönetimler akademisi aracılığı ile yurt içi ve yurtdışından belediye hizmetleri ile ilgili talep edilen eğitim programlarını planlamak ve uygulamak /uygulatmak.
 • Başta AB üyesi ülkelerin kardeş şehirleri olmak üzere yerel yönetimler ve kamu yönetimi alanında gelişmiş diğer ülkelerin vermiş olduğu yerel yönetim hizmetleri ile kurumsal hizmetiçi eğitim faaliyetleri hakkında kıyaslama ve Ar-Ge çalışmaları yapmak, çalışma yapılan konular hakkında mukayese raporlan hazırlamak ve bu çalışmaların yapılması için işbirlikleri düzenlemek,
 • Çalışma alanıyla ilgili olarak AB Hibeleri, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) hibeleri başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı hibe programlarına yönelik projeler hazırlamak ve yürütmek.
 • Sürekli değişen ve gelişen teknolojik imkanlar ve çalışma şartları karşısında AR-GE çalışmaları yapmak, yenilikçi, kalite odaklı ve sürdürülebilir eğitim ve gelişim programları planlamak ve uygulamak,
 • Eğitim faaliyetleri konusunda, kamu kurum ve kuruluşları, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri, yerel yönetimler, şirketler, dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları, platformlar, düşünce grupları vb. ile işbirliğine girerek, gerektiğinde sponsorluk anlaşması yapmak suretiyle sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim içerikli programlar düzenlemek.
 • Başta Belediyenin stratejik amaçları doğrultusunda, birimin görev ve amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası seminer, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemek,
 • İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordineli çalışarak meri mevzuat kapsamında okulların kitap, araç, gereç, teçhizat, tamir, bakım vb. işlerin yapılması konusunda gerekli birimler arası koordinasyon çalışmalarını yürütmek.
 • İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordineli olarak meri mevzuat kapsamında ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerin bilgi, görgü ve kültürlerini, merak ve ilgilerini artırmak, yönlendirme ve başarılarını desteklemek gayesiyle onları ödüllendirmek. Bu manada moral motivasyon programları, gezileri ve ziyaretleri düzenlemek,
 • İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve halkımıza yönelik deprem ve afet bilincini geliştiren eğitim ve seminerler düzenlemek, konu ile ilgili kitap, broşür, vb. yayımlar ve gerekli materyalleri temin etmek ve dağıtmak.
 • Başta uyuşturucu ve diğer zararlı alışkanlıklardan çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak üzere eğitim içerikli çalışmalar yapmak. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle işbirliği içerisinde kurs ve seminerler düzenlemek,
 • Örgün eğitimle münasebetler kapsamında; İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle işbirliğinde veya bağımsız olarak milli-ulusal günlerde eğitim içerikli etkinlik ve faaliyetler yapmak. (23 Nisan, 29 Ekim, Öğretmenler Günü, 18 Mart Çanakkale Şehitleri, M. Akif
  Ersoy’u ve Türk büyüklerini anma programları vb.)
 • İstanbul’un her konuda mevcut sorunlarına sivil çözüm getirmek ve halkın yönetime katılımını, kentlilik bilincini ve kente uyumunu sağlamak amacı ile İ.B.B. çalışanlarının, İstanbul’da ikamet eden gerçek kişilerin, faaliyette bulunan tüzel kişilerin, ortaöğretim kurumlarının, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının çözüm önerilerini değerlendirmek, desteklemek ve konu ile ilgili eğitim programları ve etkinlikler tertip etmek.
 • Toplumsal, ailevi ve sosyal içerikli eğitimler kapsamında (Anne-Baba Eğitimi, Aile içi Eğitim ve Rehabilitasyon, Kentlilik Bilinci, Sosyal Bilinç ve Farkındalık Oluşturma, Değerleri Yaşama ve Yaşatma vb. ) panel, seminer ve konferanslar tertip etmek.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki memur, sözleşmeli personel ile işçi bayan personelin 0 - 66 ay arası çocuklarına (66 - 72. aylar arasındaki personel çocukları içinde ilkokula kayıt yapılmamışsa, tam teşekküllü hastaneden alınan raporla) Kreş ve Anaokulu hizmetleri verilmesiyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak. Kreş ve Anaokulu hizmetlerinin alımı noktasında İBB’nin kriterlerini belirlemek, verilen hizmetin bu kriterler kapsamında gerçekleşip gerçekleşmediğinin düzenli olarak kontrol ve denetimini yapmak.

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 60
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler