Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü

MÜDÜR Dr. Serap Timur
ÖZGEÇMİŞ Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Serap TİMUR, 1994 yılında yüksek lisans, 2001 yılında doktora çalışmasını tamamlayarak Doktor unvanı ... devamını oku
TELEFON 0 212 449 43 07
SANTRAL
FAX 0 212 449 50 44
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • İmar Planı Kapsamında Ulaşım ana planı hazırlandıktan sonra, Ulaşım Daire Başkanlığı ile birlikte fizibilite çalışmaları sonucu uygunluğu öngörülen Raylı Sistem güzergahlarının gerekli altyapısını oluşturmak. (İmar paftalarına işlenmesi, kamulaştırma çalışmalarının başlanması vb.)
 • Bu projelerin hayata geçirilmesi için gerekli proje, şartname ve ihale dokümanlarını hazırlamak veya hazırlatmak.
 • İlgili kurumun talebi doğrultusunda ÇED Raporunu yaptırmak.
 • Danışmanlık ihalelerine çıkmak ve onları değerlendirmek.
 • Demiryolu Metro Araç İhale dosyalarını hazırlamak/hazırlatmak ve değerlendirmek. Demiryolu Metro Araçlarında sistem için önerilecek, ileri teknolojiyi kapsayacak ve gelecekte olabilecek teknolojik ilerlemelerin uygulanmasına imkan vermek amacıyla sistemde bu alanda performans güvenirliğini kanıtlamış teknolojileri kullandırmak.
 • Raylı sistem projeleri ile ilgili sözleşmeleri incelemek ve değerlendirmek.
 • Uygulama aşamasında gerekebilecek proje revizyonlarının incelenip değerlendirmesini yapmak.
 • İşletmeci kuruluşun yapılmış, yürütülmekte ve ihale edilecek olan projeler ile ilgili; yürüttüğü teknik çalışmaları yönetmek ve denetlemek. Proje ihtiyaçlarını karşılamak, işletme altındaki hatlarda imalatın denetimini yapmak.
 • Raylı Sistem Projeleri kapsamında yerliliği destekleyen stratejiler gerçekleştirmek.
 • Raylı sistem projelerinde BIM (Yapı bilgi modellemesi) teknolojisinin uygulanmasını sağlamak.
 • Ar-Ge biriminin oluşturulması, birimlerin birbirleri ve yapım müdürlükleri ile koordinasyon halinde çalışmasını ve böylece kaynakların maksimum verimlilikte kullanılmasını sağlamak,
 • Raylı Sistem projelerinden elde edilen bilgi ve tecrübelerin derlenip, arşivlenerek kurum hafızası oluşturmak ve bu birikimlerin kullanılmasını sağlamak. Kurum hafızası ile elde edilen bilimsel verilerin, personele aktarımı sağlanarak, kamu kaynaklarını daha verimli kullanabilme kapasitesine sahip teknik personel gelişimine imkan sağlamak.
 • Yatırım planına teklif edilecek Raylı Sistem Projelerinin ön araştırmasını yapmak/yaptırmak.
 • İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak yatırım programına veri oluşturacak proje konularının araştırmasını yapmak/yaptırmak.
 • Projeye altlık olacak her türlü bilgi, belge ve dokümanların toplanmasını sağlamak.
 • İhale dosyasını hazırlamak/hazırlatmak.
 • Her türlü fikir, ön, kesin ve uygulama projelerini yapmak/yaptırmak.
 • Raylı Sistem Projeler Şube Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan ya da ihale yöntemi ile elde edilen projeleri onaylayarak uygulayıcı birimlere gönderir.
 • Danışmanlık hizmetlerini yönetmek.
 • Projelerin uygulanması ile ilgili durum kontrollerini yapıp proje çalışmalarının verimliliğini değerlendirmek. Uygulama aşamasındaki proje değişikliklerinin ve malzeme, ekipman seçimlerinin incelenmesi ve onaylanmasını sağlamak.
 • Özellikli konularda özgün tasarımlar elde etmeye yönelik proje yarışma ve ihaleleri yapmak/yaptırmak.
 • İlgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda kamulaştırma, devir, tahsis ve plan tadilatı teklifinde bulunmak.
 • İmarla ilgili her türlü yazışma ve görüşmelerini yapmak.
 • Uygulanmak üzere ilgili birimlere iletilen projeleri gerekli hallerde yapım aşamasında projeye uygunluğunu kontrol etmek.
 • İhtiyaç duyulan konularda danışmanlık hizmeti alır,
 • Raylı sistem Projeler Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerin tanıtılması amacıyla çalışmalar yapmak/yaptırmak.
 • Raylı Sistem Projeler Şube Müdürlüğü bünyesinde mesleki gelişimin sağlanmasına yönelik seminer, eğitim vb. yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlar düzenlemek/düzenletmek.
 • Raylı Sistemler ile ilgili mimari proje, fizibilite raporları ve ihale dokümanlarınıhazırlamak/hazırlatmak.
 • Yapılması düşünülen Raylı Sistemlerin istasyon yapılarını, depo yapılarını, güzergah planlarını tasarlamak.
 • Raylı Sistemlerle ilgili olarak hazırlatılan mimari projeleri incelemek ve onaylamak,
 • Tüm projede kullanılacak mimari malzemeleri belirlemek.
 • İşletmeye açılan istasyonlarda tadilat işleri ile ilgili projeleri yapmak ve inşa sırasında kontrolü yapmak.
 • Raylı Sistemler ile ilgili inşaat projeleri, fizibilite raporları ve ihale dokümanlarını hazırlamak/hazırlatmak. -
 • Raylı Sistem Projelerinde tünel, istasyon v.b. ile alakalı inşaat yapım metodlarını belirlemek.
 • Gerekli jeolojik etüdleri yaptırmak ve jeolojik paftaları hazırlatmak.
 • Demiryolu işlerine ait her türlü projeyi tüm detayları ile birlikte hazırlamak/hazırlatmak.
 • Raylı Sistemler ile ilgili mekanik proje, fizibilite raporları ve ihale dokümanlarını hazırlamak/hazırlatmak.
 • Raylı Sistemlerle ilgili olarak hazırlatılan mekanik projeleri incelemek, kontrol etmek ve onaylamak.
 • Raylı Sistem hatlarında kullanılacak araçların ana karakteristiklerinin aynı olmasına yönelik çalışmaların yapılarak araç şartnameleri hazırlanırken yapım işleri ile koordinasyon halinde olmak.
 • Raylı Sistemler ile ilgili elektrik sistemlerine ait sistem tasannu, hesap raporları ve sistem simülasyonu, proje, fizibilite raporları ve ihale dokümanlarını hazırlamak/hazulatmak.
 • Demiryolu Elektrifikasyon Sistemi ve buna ait Orta gerilim (OG), Alçak gerilim (AG), Kaçak Akım Korozyonu Kontrolü, Enerji Yönetimi, Yıldırımdan Korunma ve Topraklama Sistemlerine ait proje ve hesapları inceleyip onaylamak.
 • Demiryolu Sistemlerine ait en yeni teknolojileri takip ederek bunun Elektrifikasyon projelerinin uygulanmasını sağlamak.
 • Elektrifikasyon Sistemi için enerji etkinliği ve verimliliği unsurlarının projelere yansıtılmasını tatbik etmek.
 • Gerekli hallerde yüklenici ve müşavir firma ile proje ve hesap kontrolü vb. konularda toplantılar düzenlemek.
 • Proje hizmetleri gereği olarak, TEDAŞ, İGDAŞ, İSKİ vb. kuruluşlarla gerekli görüşmeleri ve yazışmaları yapmak.
 • Raylı Sistemlerde elektronik sistemlerle ilgili proje, simülasyonlar, fizibilite raporları ve ihale dokümanlarını hazırlamak/hazırlatmak.
 • Sinyalizasyon, telsiz, telefon, yangın algılama, SCADA, Saat, Kapalı Devre TV ve Anons gibi haberleşme sistemlerine ait proje ve hesapları inceleyip onaylamak.
 • Gerekli hallerde yüklenici ve müşavir firma ile proje ve hesap kontrolü vb. konularda toplantılar düzenlemek.
 • Proje hizmetleri gereği olarak, TÜRK TELEKOM v.b. ilgili kuruluşlarla gerekli görüşmeleri ve yazışmaları yapmak.
 • Raylı Sistem Projeler Şube Müdürlüğüne ait tüm yazışmaları yapmak ve dosyaları tutmak,
 • Tüm servislerin yazışma takiplerinin dosyalanması, genelge ve duyuruların tüm personele duyurulması işlemlerini gerçekleştirmek.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 19
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler