Mali Kontrol Müdürlüğü

MÜDÜR Arda Karadağ
ÖZGEÇMİŞ Arda Karadağ, 1983 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme ... devamını oku
TELEFON 0212 449 45 00
SANTRAL 0212 455 13 00
FAX 0212 449 41 46
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Kamuoyuna açıklanarak tartışmaya açılan kanun tasarı taslakları ile TBMM’ ne sevk edilen kanun tasarılarının incelenerek Büyükşehir Belediyesine mali yansımalarının ve mali yükünün değerlendirildiği raporların Başkanlık makamına sunulmak üzere üretilerek kurum politikalarının belirlenmesinde üst yönetime danışmanlık yapmak.
 • Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarından, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden bahsi geçen yönetmelikle belirlenen limitleri aşanların, kontrolünü yaparak tanzim edilecek ön mali kontrol raporları ile harcama yetkililerine danışma niteliğinde bağlayıcı olmayan görüş vermek.
 • Ödenek Gönderme Belgelerinin kontrolünü sağlamak.
 • Bütçe içi ödenek aktarma işlemlerinin kontrolünü yapmak.
 • Kadro dağılım cetvellerinin, ilgili personel mevzuatına uygunluğunu kontrol etmek.
 • Seyahat Kartı Listelerini, 6245 sayılı Harcırah Kanununa ve diğer bağlantılı düzenlemelere uygunluk yönünden kontrol etmek.
 • Seyyar Görev Tazminatı Cetvellerini, 6245 sayılı Harcırah Kanununa uygunluğu yönünden kontrol etmek.
 • Geçici işçi pozisyonlarının kontrolünü yapmak.
 • Yan Ödeme Cetvellerini, ilgili personel mevzuatı çerçevesinde kontrol etmek.
 • Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmelerinin, ilgili personel ve ilgili diğer mevzuata uygunluk yönünden kontrolünü yapmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olup yurtdışı kadrolara sürekli görevle atanan personele yapılacak kira katkısı ödeme işlem dosyasını kontrol etmek.
 • Ön mali kontrole tabi harcama konusunun, idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontrolünü sağlamak.
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 27. maddesine istinaden kurumumuz stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için yapılacak risk analiz ve değerlendirmeleri sonucunda üst yönetici Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile ön mali kontrole tabi tutulması istenebilecek mali karar ve işlemlerin kontrolünü yapmak.
 • Mali Hizmetler Dairesi bünyesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuata uygun mali yapılanmanın oturtulması, mevzuat uyumluluğunun sağlanması ve değişimlere yönelik üst yönetime danışmanlık ve bilgilendirme niteliğine haiz araştırma ve tarama raporlaması yapmak.

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 7
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler