Finansman Müdürlüğü

MÜDÜR Dr. Rezzan Neslihan Vural
ÖZGEÇMİŞ 1983 doğumlu Dr. Rezzan Neslihan VURAL Giresunlu olup Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi lisans eğitimini 2004 yılında tamamladı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ... devamını oku
TELEFON 0212 449 40 70
SANTRAL 0212 449 00 00 / 40 71
FAX 0212 449 00 00 / 40 71
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER

BÜTÇE İŞLEMLERİ
• İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçe sonuçlarına göre oluşacak olan bütçe açığının nasıl karşılanacağı veya oluşacak bütçe fazlasının nasıl değerlendirileceği hususunda ilgili diğer birimlerle koordinasyon halinde gerekli finansal analizlerin yapılması,
• İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gerçekleşen veya tahmin edilen gelir ve gider rakamları doğrultusunda gerekli finansal tabloların hazırlanması ve analiz edilmesi,
• Müdürlük bütçesini oluşturmak.

MUHASEBE İŞLEMLERİ
• İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çeşitli Bankalar nezdindeki Türk Lirası ve Döviz hesaplarıyla ilgili günlük ve aylık ekstrelerin ayrı ayrı takibinin yapılması, muhasebeleştirilmesi,
• Bankalarda bulunan döviz hesaplarının döviz cinsine göre hesaplanarak muhasebeleştirilmesi,
• Hesapların analizi yapılarak Bankalar ile Belediye arasındaki mutabakatın sağlanması ve eksikliklerinin giderilmesi,
• Yılsonu devir işlemlerinin yapılması,

BANKA İŞLEMLERİ
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına bankalar nezdinde hesap açma ve kapatm işlemlerinin yapılması ve takibi,
• Bankalardaki günlük bakiyelerin tespit edilerek değerlendirilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılması ve takip edilmesi ile günlük kullanabilecek nakdin belirlenerek üst yönetime sunulması,
• Banka hesaplarında kalan mevduatları değerlendirme işlemlerini takip etmek.
• Hesaplar arası aktarmalar ile buna ilişkin gerekli yazışmaların yapılması,
• Giderler Müdürlüğü tarafından düzenlenen çek, gönderme emirleri veya ödeme talimatlarının fazla ödemeye sebebiyet verilmemesi için banka ekstrelerinin günlük kontrol ve takip edilmesi,
• Banka hesaplarının devir işlemlerinin yapılabilmesi için yılsonu itibari ile bankalardaki mevcut bakiyelerin alınması, yılsonu faiz hesaplarının muhasebeleştirilmesi ve ertesi yıla devir işlemlerinin yapılması,
• Bankalardan günlük tahsilât ve ödeme dekontlarının alınarak kontrol edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmesi ve takibi,
• İller Bankası, Maliye Bakanlığı vb. kurum veya kuruluşlarca belediye hesaplarına aktarılan paraların takibi,
• İzin, görev değişikliği veya vekâlet durumlarında birinci ve/veya ikinci derece imza yetkisi sirkülerlerinin hazırlanması ve ilgili bankalara veya makamlara bildirilmesi,

HACİZ ve İCRA İŞLEMLERİ
• Bankalar nezdindeki belediye hesaplarına uygulanan hacizlerin takibinin yapılması ve ilgili diğer müdürlüklerle Hukuk Müşavirliğinin bilgilendirilmesi,
• Banka hesaplarından yapılan icra ödemelerinin dekontlarının temini ve muhasebeleştirilmesi için ilgili müdürlüklere gönderilmesi ve muhasebeleştirilmelerinin takip edilmesi,
• Belediye hesaplarından icra dairelerine yapılan ödemelere ait dekontların Hukuk Müşavirliğine bildirilmesi ve icra dairelerinden bu ödemelere ilişkin fek yazılarının alınmasının temini,
• İcra dairelerinden alınan fek yazılarının banka şubelerine bildirilmesi ve takibinin yapılması,
• İcra yazışmaları ile ilgili haciz yazılarının, fek belgelerinin veya ödeme dosyalarının tutulması,

TEMİNAT ve KEFALET
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına verilmesi gereken nakdi ve gayri nakdi teminatlar ile için gerekli işlemlerin yapılması ve takibi,
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları veya iştirakleri lehine verilecek kefaletlerle ilgili işlemleri takip etmek,

KREDİ İŞLEMLERİ
• Her türlü iç ve dış borçlanma işlemlerine ilişkin gerekli izin, araştırma vb. gibi ön çalışmaları yapmak, iç ve dış borçlanma yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
• İç ve dış borçlanmalara ilişkin anapara kullanımlarını gerçekleştirmek ve bu borçlanmalara ilişkin anapara, faiz vb. gibi her türlü ödemeler ile bunlara ilişkin hazırlanması gereken diğer belge ve bilgileri hazırlamak ve ilgili kurum veya kuruluşlara göndermek,
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının ulusal ve uluslar arası kreditör kuruluşlardan sağlayacağı dış proje kredileri ile iç borçlanma ve diğer finansman araçlarının analizinin yapılması,
• Dış kredi ödemeleri için ihtiyaç olan dövizin alınması,
• İç ve dış borçlanmalara ilişkin kanunlarla verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
• Belediye Başkanı, Genel Sekreter veya ilgili Genel Sekreter Yardımcısı ile Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
• Bağlı kuruluşlarından ödünç para alınmasına ve verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
• Müdürlüğün Taşınır mal yönetmeliği kapsamında yer alan taşınır mal işlemlerini yürütmek.

KREDİ DERECELENDİRME
• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına belediyenin kredi derecelendirmesinin yaptırılması çalışmalarının yürütülmesi,

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 7
TARİH BİRİM TÜR KONU
  • Canlı Destek
  • Beyaz Masa
  • Hava Durumu
  • Trafik
  • Sosyal Tesisler