Giderler Müdürlüğü

MÜDÜR Ali İhsan Baş
ÖZGEÇMİŞ Ali İhsan Baş, 1970 yılında Trabzon Of'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Of'ta tamamladı. 1990 yılında başladığı Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler ... devamını oku
TELEFON 0212 449 43 25
SANTRAL 0212 449 40 00
FAX 0212 449 41 25
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Harcama birimlerince ihale veya doğrudan temin yoluyla yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ait hakediş dosyalarını kontrol etmek, muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • İcra Daireleri ile diğer makamlarca gerçek ve tüzel kişilerin hak ve alacaklarına uygulanan hacizlerin takip edilip gerekli yazışmalarla diğer yasal takip ve işlemlerini yaparak, gerektiğinde ilgili makamlara ödeme yapmak,
 • İlgili harcamacı birim tarafından ödeme emrine bağlanan telif ücreti, temsil, ağırlama ve tören giderlerine ait dosyaları kontrol etmek, muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • İlgili harcamacı birimler tarafından ödeme emrine bağlanmış lojman giderleri, su, doğalgaz, elektrik ile erişim ve iletişim araçları vb. tarifeye bağlı gider dosyalarını muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • Belediyemizin çeşitli birimlerinin ihtiyaçları için kiralanan ve ödeme emrine bağlanan gayrimenkullerin kira bedellerine ait dosyaları muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • İlgili harcamacı birim tarafından ödeme emrine bağlanan Emekli Sandığı Kanunu Gereği Emekli Sandığı Ek Karşılıkları vb. muhtelif ödeme dosyalarını muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan şirketlere yapılan ve ilgili harcamacı birim tarafından ödeme emrine bağlanan sermaye artışı ödeme dosyalarını muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • İlgili harcamacı birim tarafından ödeme emrine bağlanan iç borç, dış borç ve kredi ödemeleri ile bunlara ait borçlanma giderleri dosyalarını muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • 5216 Sayılı Kanun çerçevesinde ilgili harcamacı birim tarafından ödeme emrine bağlanan bağlı kuruluşlara yapılacak yardım dosyalarını muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • Üyesi bulunduğumuz Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlara ödenen ilgili harcamacı birim tarafından ödeme emrine bağlanan üyelik aidat dosyalarını muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • İlçe ve İlk kademe belediyelerine yapılan ve ödeme emrine bağlanan şartlı veya şartsız yardımları muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • İlgili harcamacı birim tarafından ödeme emrine bağlanan istimlâk ve enkaz bedeli dosyalarını muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • İlgili harcamacı birim tarafından ödeme emrine bağlanan mahkeme masrafı dosyalarını muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • İlgili harcamacı birim tarafından ödeme emrine bağlanan bilirkişi ücretini muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • İlgili harcamacı birim tarafından ödeme emrine bağlanan taşınmaz mal alımı dosyalarını muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • İlgili harcamacı birim tarafından ödeme emrine bağlanan belediye vekâlet ücreti dosyalarını muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • Belediye hesaplarından yapılan haczen tahsilâtları muhasebeleştirmek,
 • İlgili harcamacı birim tarafından ödeme emrine bağlanan taşınmaz mal alımı dosyalarını muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • Sayıştay sorgu rapor ve ilamlarının sorumlu personele tebliğini sağlamak,
 • Birimler arasında koordinasyonunun temini suretiyle Muhasebe Yetkilisinin savunmasının hazırlanmasında Muhasebe Yetkilisine yardımcı olmak,
 • Sayıştay yargılaması neticesinde oluşan ve Sayıştay İlamları Cetvelinde belirtilen kişi borçlarının takip, tahsil ve muhasebeleştirme işlemlerini yürütmek,
 • Diğer kişi borçlarının takip ve tahsili ile muhasebeleştirme işlemlerini gerçekleştirmek,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri doğrultusunda geçici ve kesin teminatların alınması, geri verilmesi ve gerektiğinde irat kayıt işlemlerini yapmak ve muhasebeleştirmek,
 • Tranşe teminatı, çeşitli depozito ve toptancı hal teminatlarının emanet işlemlerinin yapılarak teminat makbuzlarını saklamak,
 • Bütçe, Maaş ve Emanet hesaplarının muhasebe kayıtlarının kontrolünün yapılarak yasal zorunlu kesintilerin ödemelerini yapmak,
 • Emekli keseneklerinin aylık ve yıllık tablolarını hazırlayıp müdürlüklerle mutabakatı sağlanarak icmallerini Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek,
 • Muhtelif emanet ödemelerini muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • Aylık KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar Beyannamelerini yasal süresi içinde düzenleyip ilgili vergi dairesine kurum beyanını yaparak ödenmesini sağlamak,
 • Tahsil edilen, Türkiye Jokey Kulübü ve Eğlence Vergisi Paylarının ilçe ve ilk kademe belediyelerine aktarılması,
 • Harcama Yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla belediye harcamacı birimlerince ivedi ve zorunlu giderler için işi yapacak, mal ve hizmeti sağlayacak kişi veya kuruluşa ödenmek üzere avans verilmek veya kredi açılmak suretiyle düzenlenen ön ödeme onayı ve muhasebe işlem fişini içeren dosyaları kontrol etmek, muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • Harcama Yetkilisi mutemetlerine verilen avans ve kredileri, akreditifler, geçici görev yolluk avansları ve sözleşme gereği müteahhitlere verilen iş avans ve kredilerinin harcama birimlerince ödeme emrine bağlanması sonrasında kontrolünü yaparak, muhasebeleştirmek ve mahsup işlemlerini yapmak,
 • Harcama birimlerince avans ve kredilerden mahsup süresi içerisinde mahsubu yapılmayan veya eksik mahsup evrakı gönderilmesi durumunda harcama yetkilisi mutemedi veya kişileri adına mahsubu yapılmayan kısmını kişi borcu hesabına almak,
 • Belediye kadrosunda bulunan memurların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin muayene, ilaç, tedavi ve cenaze giderlerini eczanelere, resmi ve özel sağlık kuruluşlarına veya memurlara ödenmek üzere ilgili harcamacı birimce ödeme emri belgesine bağlanan dosyaları kontrol etmek, muhasebeleştirerek ödemelerini yapmak,
 • 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ilgili harcamacı birim tarafından ödeme emri belgesine bağlanan Belediye Başkanı ve personelinin görev yolluklarını kontrol etmek, muhasebeleştirerek ödemelerini yapmak,
 • İlgili harcamacı birim tarafından ödeme emrine bağlanan Belediye Başkanı ve Vekilinin ücretlerini, Başkan Danışmanı ücretlerini, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi Üyelerinin huzur ve komisyon ücretlerini, Alan Başkanı ücretini kontrol etmek, muhasebeleştirmek ve ödemek.
 • İlgili harcamacı birim tarafından ödeme emrine bağlanan Belediyemizde çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel, işyeri hekimleri ve stajyer öğrencilerin; maaş, zam ve tazminat, ödenek, ek çalışma, ödül, ikramiye, sosyal haklar ve sözleşme ücreti gibi (maaş, ücret ve maaşla birlikte ödenmesi gereken ödemeler) özlük ve sosyal hak ödemelerini içeren dosyaları kontrol etmek, muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • İlgili harcamacı birim tarafından ödeme emrine bağlanan Emekli memur veya varislerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen emekli ikramiyesi, makam tazminatı, emekli memur ölüm yardımı gibi transfer ödemelerini kontrol etmek, muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • İlgili harcamacı birim tarafından ödeme emrine bağlanan en son kamu idaresi olarak belediyemizde çalışmış daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yaşlılık aylığı bağlanan işçi ve varislerine SSK tarafından ödenip belediyemizden talep edilen Sosyal Yardım Zammı ödemelerini kontrol etmek, muhasebeleştirmek ve ödemek,
 • Zaman aşımı süresi dolmuş emanet hesaplarındaki meblağları belediye adına irat olarak kaydetmek.
 • İstifa eden, ücretsiz izne ayrılan ve emekli olanlara peşin ödenen maaştan kaynaklanan veya ayrılış bilgisinin gecikmesi sebebiyle yapılan fazla ödemeleri kişi borcu hesaplarına aktarmak, yersiz veya fazla ödendiği tespit edilen miktarların ilgililerden tahsil edilmesi için İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne bilgi vermek,
 • Tüm ödeme dosyalarını arşiv sistemine göre düzenleyerek muhafaza etmek ve ilgili mevzuatı gereği kurum arşivine teslim edilmesi gereken dosya ve belgeleri teslim etmek,

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 9
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler