Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

MÜDÜR Abdulkadir İnceoğlu
ÖZGEÇMİŞ Abdulkadir İnceoğlu, 1969 yılında Diyarbakır'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. 1995 yılında ... devamını oku
TELEFON 0212 449 43 75
SANTRAL 0212 449 40 00
FAX 0212 449 41 16
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği bütçe hazırlık çağrısına ilişkin genelgeyi hazırlayarak Başkanın onayına sunmak ve onaydan sonra tüm birimlere duyurmak.
 • Her yıl Bütçe Hazırlık Çağrısı Genelgesine eklenmek üzere Kurumun Stratejik Plan, Performans Programı ve Yatırım Programında belirtilen genel ilke ve hedefleriyle uyumlu bütçe ilke ve hedeflerini belirlemek.
 • Başkan tarafından gerek görülmesi halinde ödenek kullanımına ilişkin ilkeleri; hizmetlerin önceliği ve mevcut nakit durumu gibi gerekçelerle ayrıntılı harcama ve finansman programlarına uygun olarak belirleyip Başkanın onayıyla tüm birimler duyurmak.
 • Bütçe çağrısına eklenmek üzere Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilenler dışında bütçe hazırlığına ilişkin diğer cetvelleri belirleyerek birimler tarafından hazırlanmasını istemek.
 • Bütçe hazırlık çalışmaları hakkında gerektiğinde üst yönetime bilgi vermek.
 • Bütçe tasarısını hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak. Hazırlanan bütçe tasarısını gerekli inceleme ve düzeltmeler yapılmak üzere Başkanın onayına sunmak.
 • Başkanın onayıyla Encümene sunulan bütçe tasarısı ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri ile bir önceki yıla ve içinde bulunulan yıla ait bütçe gerçekleşmelerini Bakanlıkça belirlenecek şekil ve içerikte, Eylül ayının ilk haftası içinde, İçişleri Bakanlığına göndermek. Eğer Bakanlık tarafından bilgilerin elektronik ortamda gönderilmesi istenirse elektronik ortamda göndermek.
 • Belediyenin bütçe kesin hesabını hazırlayarak encümene sunulmak üzere Başkanın onayına göndermek.
 • Meclis tarafından onaylanan ilgili mali yıla ait bütçe kitabını hazırlayarak tüm birimlere göndermek.
 • Yıl içinde bütçe uygulamasını izlemek, güncel raporlar hazırlamak, sapmaları değerlendirerek nedenlerini tespit etmek.
 • Bütçeden yapılan her harcama için ödenek vermek, ödeneği biten kalemlere ait bütçe ödenekleri arasında üst yönetici, Belediye Encümeni veya Belediye Meclisi’ne aktarma teklifleri yapmak ve muhasebe kaydını gerçekleştirmek. Bunların dışında kalan aktarmaları yapmak ve muhasebe kaydını gerçekleştirmek.
 • Taahhütlere ilişkin muhasebe kayıtlarını tutmak, yıl içinde muhasebe uygulamaları ile ilgili kontrolleri yapmak.
 • Belediyenin muhasebe ve bütçe uygulamalarına ilişkin verilerinin Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve içerikte ilgili programlara girişini sağlamak ve/ veya yazılı olarak göndermek.
 • Yedek ödenek tertibinden diğer tertiplere yapılacak aktarmalarda encümene aktarma teklifleri yapmak, ilgili muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmek.
 • Ek ödenek düzenlenmesine ilişkin hususları gerekçeleriyle birlikte mecliste karara bağlanmak üzere başkanın onayına sunmak ve buna ilişkin muhasebe işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Yıl sonunda ödeneklerin iptali ve devri işlemlerini yapmak.
 • Belediyeye bağlı birim, kurum ve kuruluşlara ait bütçe ile ilgili tüm istatistiksel bilgileri toplamak, değerlendirmek ve raporlamak.
 • Müdürlükteki bütçeyle ilgili tüm evrakları, raporları ve bilgisayar çıktılarını derlemek tasnif etmek, arşivlemek.
 • Belediyenin bütçe ve mali yapısı hakkında istatistikî raporlar hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak.
 • Gelirlerden ayrılan kanuni paylar ile diğer kanuni payların tahakkukları hazırlamak ve takibini yapmak,
 • İlçe, ilk kademe belediyeleri ile bağlı kuruluşlara yapılacak yardımların tahakkukunu hazırlamak.
 • İlgili mevzuatın vermiş olduğu diğer görevleri yapmak.
 • Başkanlık Makamınca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 5
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler