Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü

MÜDÜR Nazan Başelli
ÖZGEÇMİŞ 1963 İstanbul doğumlu olup, İlk ve Orta eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Ev Ekonomisi Bölümünden, 1997 yılında Halkla İlişkiler, 2018 ... devamını oku
TELEFON 0 216 586 55 51
SANTRAL 0216 586 55 50
FAX 0212 455 43 57
ADRES Cevizli Mah. Devrek Cad. D - 100 Güney Yan Yol İBB Ek Hizmet Birimleri Kartal/İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Belediye karar organları ve yetkili kurulları tarafından alınmış ve uygulanması zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını takip etmek,
 • Sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak ve bu işyerleri hakkında yetkili mercilerin almış olduğu faaliyetten men kararlarını uygulamak ve takibini yapmak,
 • Meydan, bulvar, cadde ve ana yollarda yapılan kazı ve diğer çalışmaları denetlemek ve izinsiz olanlar hakkında yasal işlem haşlatmak,
 • Yetkili birimin talebi üzerine, belediyenin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları üzerindeki, gerçek ve tüzel kişilere ait işgallerin tahliyesi için gerekli ekip ve ekipman desteğini vermek ve tahliyesini sağlamak,
 • Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde çevresel gürültü yapan kişi ve işyerleri hakkında Büyükşehir Belediyesi çevre denetim biriminin almış olduğu kararları uygulamak ve bu konuda belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek.
 • Büyükşehir Belediyesi Reklam-İlan ve Tanıtım Yönetmeliği’ne göre denetim yapmak ve bu Yönetmelik ile belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek,
 • Belediye birimlerinin posta yolu ile tebliğ edemedikleri tebligatları 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapmak,
 • Deniz toplu taşıma araçlarının iskele giriş ve çıkışlarında zabıta tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetleri yapmak. Deniz araçları için izinsiz çekek yeri, bağlama alanı ve iskele oluşturulmasına engel olmak ve kıyı alanlarına izinsiz bağlanmış veya terk edilmiş deniz araçlarının kaldırılmasını sağlamak.
 • İstanbul Afet Müdahale Planı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Planı ile verilen görevleri yerine getirmek,
 • Açık ve yazılı izin olmaksızın sahil dolgu alanları, park, bahçe, yeşil alan, meydan, bulvar, cadde, sokak, yol, yaya kaldırımı ve benzeri kamuya ait ortak kullanım alanlarının işgal edilmesini önlemek, buralarda mal satışına engel olmak ve seyyar satıcıları faaliyetten men etmek,
 • Belediye emir, yasak ve kuralları ile ilgili olarak 1608 sayılı Kanuna istinaden verilmiş idari yaptırımların yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 • Belediyenin sorumlu olduğu alanlarda işletilecek otopark, taksi, minibüs durağı ve benzeri yerlerin yer teslimlerinde ilgili teknik elemanlara yardımcı olmak,
 • 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili İmar Yönetmeliklerine göre Büyükşehir Belediyesi imar birimi fen elemanları ile birlikte denetim yapmak, tutanak düzenlemek, bu kapsamdaki iş ve işlemlerin takibini yapmak ve durumdan ilgili birimlere bilgi vermek,
 • Tarihi ve turistik açıdan önem arz eden prestij meydanlarında yerli ve yabancı turistlere danışmanlık hizmeti vermek, turistlerin şikayet ve müracaatlarını değerlendirmek, turistleri rahatsız eden hanutçuluk faaliyetlerine engel olmak ve bu konuda alınmış kararları uygulamak,
 • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetlerini denetlemek, izinli depolama sahaları dışındaki yerlere dökülmesini önlemek ve her ne suretle olursa olsun çevreyi kirletenler hakkında yasal işlem yapmak,
 • Toptan ve perakende kömür satışı yapan işyerleri ile bunları taşıyan araçları denetlemek, gerekli hallerde kömürlerden numune alarak tahlil yapılmak üzere ilgili birime göndermek izinsiz, kömür satışına ve kullanımına mani olmak ve bu konuda Mahalli Çevre Kurulu’nun almış olduğu kararları uygulamak,
 • Her türlü canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin naklinde kullanılan menşei şahadetnamesi, pasaport, nakil belgesi, veteriner sağlık raporu ve nakil beyannamesi gibi belgelerin olup olmadığını denetlemek ve belgesiz olanlar hakkında yasal işlem yapmak,
 • Dilencilik faaliyetlerini önlemek ve bu kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem yapmak,
 • Belediye tarafından ruhsatlandırılan servis ve toplu taşıma araçlarını belediye kuralları ve ücret tarifeleri yönünden denetlemek. Mevzuat ile belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden Başkanlıkça uygun görülenleri yürütmek,
 • Ulusal bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerde görev yapmak üzere tören mangası oluşturmak ve bu törenlerde Başkanlığın vermiş olduğu zabıta hizmetlerini yerine getirmek,
 • Sokakta yaşayan evsiz vatandaşları Büyükşehir Belediyesinin belirlediği konaklama yerlerine götürmek,
 • Anaarter ve meydanlarda, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı her türlü tanıtım etkinlikleri ile aktivite başvurularını değerlendirmek, izin vermek ve bunların denetimini yapmak.
 • Müdürlüğün görev alanı ile ilgili şikayetleri değerlendirmek ve süresi içinde çözüme kavuşturmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereği, müdürlükte çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri almak.

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 35
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler