Boğaziçi İmar Müdürlüğü

MÜDÜR Vedat Şahin
ÖZGEÇMİŞ Şahin, 1973 yılında Trabzon-Çaykara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.1997 yılında Ankara Metrosu’nda çalıştı. 1998 yılında Pendik ... devamını oku
TELEFON
SANTRAL 0212 312 64 00
FAX 0212 262 92 30
ADRES Fatih Orman Müdürlüğü Karşısı Hacı Osman Bayırı-Sarıyer/İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER

Ruhsat - İskân ve İzin İşlemleri;

 • Proje Onaylarının yapılması,
 • Yapı Yıkma Belgesi verilmesi
 • Temel, temel üstü ve tadilat ruhsatı ve istinat duvarı ruhsatı verilmesi
 • Yapı Kullanma İzni verilmesi,
 • Çatı yapım izni ve bahçe duvarı yapım izni
 • Basit Tamir İzni düzenlenmesi.
 • Statik rapor tutulması,
 • Kat irtifakı ve Kat mülkiyeti tesis işlemleri
 • Suret ve fotoğraf tasdik işlemleri.       
 • Mahallen tetkik                                                                 

Harita İle İlgili Görevleri;

 • Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi ve Sahil Şeridinde ruhsat verilebilecek yapılara kot-kesit belgesi, inşaat-istikamet rölövesi düzenlemek yapı parsellerinin kadastral revizyonları ile topografik durumlarını saptamak,
 • Ruhsat alınarak inşaatına başlanan yapıların temel üstü aşamalarında konumlarını ve subasman kotlarını gösteren belgeyi düzenlemek, inşaat bitiminde gerekirse gabari kontrolü yapmak,
 • Müdürlüğün diğer teknik şefliklerince sürdürülen işlemlerde gerekli durumlarda harita hizmetlerinde yardımcı olmak (Örneğin: Yapı Kontrol Bürosunda kadastral adresi bulunamayan kaçak yapıları belirlemek, Müdürlüğe bildirilen göçük, duvar yıkılması, mail-i inhidam durumlarındaki yerlerin ada, parsel, tespitlerini yapmak)
 • Mevzuata uygun yola terk, yoldan ihdas, tevhit ve ifraz işlemlerinin plana uygunluklarını kontrol edip, bunlara ait dosyaları tamamlamak ve karar alınmak üzere Belediye Encümenine takdim etmek,
 • Yol istikametleriyle ilgili hesabat haritası düzenlemek

Yapıların Denetlenmesi İle İlgili Görevleri;

 • 2960 sayılı Yasa gereği Öngörünüm Bölgesi ve Sahil Şeridinde kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla düzenli kontroller yapmak,
 • Ruhsatlı inşaatların projelerine uygunluğunu denetlemek ve projesine uygun olarak devamını sağlamak,
 • Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılarla ilgili yasal işlemleri yapmak,
 • Belediye Encümenince verilecek yıkım kararları ile ilgili işlemleri yerine getirmek,
 • Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi ve Sahil Şeridindeki mevzuata aykırı yapılarla ilgili yıkım kararlarının uygulanmasını organize etmek.
 • Doğal zemine yapılabilecek tahribatları önlemek ve planda yeşil alan statüsündeki yerlerin korunmasını sağlamak,
 • Can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren yapıları belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak

Planlama İle İlgili Görevler;

 • Teklif edilen plan değişikliklerini değerlendirmek ve Boğaziçi Kanununa uygun işlemlerini yapmak,
 • Plan değişikliği için gerekli  kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini almak,                        
 • Hazırlanan plan tadilatlarını, Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak,
 • Meclis Kararı alınan plan tadilatlarını Yüksek Koordinasyon Kurul Kararı alınmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne iletmek,
 • Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurul Kararı ile onaylanan plan değişikliklerinin dağıtım ve ilan işlerini yapmak,
 • Kesinleşen plan tadilatlarının tasnif ve arşiv çalışmasını yapmak,
 • Plan itirazlarını incelemek ve mevzuata uygun olarak değerlendirmek,
 • Uygulama İmar Planları ile ilgili tereddüte düşülen konularda  görüş oluşturmak ve ilgili mercilerden görüş almak

İmar Durumu İle İlgili Görevler;

 • Yazılı ve çizimli imar durumu düzenlemek
 • Kısıtlılık belgesi vermek, halihazır harita, kadastral ve imar planı örnekleri çıkarmak,
 • Uygulama İmar Planı ile ilgili tereddüte düşülen konularda görüş oluşturmak ve görüş almak,
 • Gerekli durumlarda plan revizyonu işleminin başlatılmasını sağlamak.

Yapı Tesisatları İle İlgili Görevleri;

 • Yapı İzin Belgesi verilen yapılara ait tesisat projelerinin yürürlükteki mevzuata göre tetkik ederek, onaylamak,
 • Isı yalıtım projelerini onaylamak ve ısı yalıtım kontrol belgesi vermek,
 • Yapılardaki asansörlerin (insan, yük ve yemek taşıma amaçlı) ilgili mevzuat uyarınca yıllık periyodik fenni muayenelerini yapmak ve asansör işletme ruhsatı vermek,
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskân belgesi) verilmesine ilişkin işlemlerde yapıyı yerinde tesisat yönünden inceleyerek, yapı muayene raporu düzenlemek ve projelerini onaylamak.    
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 10
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler