Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

MÜDÜR Özlem Tut
ÖZGEÇMİŞ Özlem TUT, Şubat 2001 tarihinde Mimar olarak göreve başladığı Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Planlama Şefi, Kentsel Dönüşüm Şefi, Planlama Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü ... devamını oku
TELEFON 0212 449 4868 / 0212 449 4869
SANTRAL 0212 455 13 00
FAX 0212 449 4820
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bakırköy Hizmet Binası, Osmaniye, Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı, No:5, 34146 Bakırköy/İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (2015-2019) Stratejik Planı’nda “kentin doğal tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak” amacına yönelik hedefler içinde bulunan kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinleştirilmesi için 39 ilçeyi kapsayacak şekilde 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, İstanbul’un küresel ölçekte üstlendiği rol ve sahip olduğu imkânlar dikkate alınarak, küresel, bölgesel ve yerel yaklaşımlar doğrultusunda, üst ve alt ölçekli planlar arasında geçiş imkânı verecek, bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımla, afete duyarlı, ekonomik gelişme ve sosyal bütünleşmenin gözetildiği, yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik, sürdürülebilir bir planlama anlayışıyla sorun alanları ve ihtiyaçları doğru tespit etmek ve sürecin akılcı ve planlı yürütülmesini sağlamak üzere çalışmalar yapar, yaptırır.
 • Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası katılımcılarla geniş kapsamlı, stratejik planlama ilkeleri ışığında, yaratıcı ve katma değer odaklı, geniş katılımlı bir süreç içinde kentsel dönüşüm perspektifiyle hazırlanacak planlara altlık teşkil edecek bütüncül kentsel dönüşüm kararlarının ortaya konmasına hizmet edecek analitik veri toplama-güncelleme, sosyal, ekonomik, demografik yapı analiz ve sentezleri, katılımcı planlama anlayışına esas olacak iletişim, tanıtım, organizasyon faaliyetleri, kentsel dönüşüm uygulama modelleri, finansman modelleri, hukuki yol haritaları vb ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmaları, plan altlıkları olacak kentsel dönüşüm şemaları vb. yapılması ile alt ölçekte yapılacak çalışmalara yön verilmesi, 39 ilçe için strateji ve eylemlerin ortaya konması, bu strateji ve eylemler doğrultusunda modeller ve öncelikler belirlenerek ilçelerin kentsel dönüşüm şemalarının hazırlanması ve üst ölçekli planlara veri girişi sağlayarak, revizyonu yapılan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ile koordinasyonunu yürütür.
 • İstanbul genelinde kentsel dönüşüm ve gelişime yönelik olarak; her ölçekte nazım imar planlarını, uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini yapar, yaptırır, Belediye Meclisi’ne gönderir.
 • İstanbul genelinde, kentsel dönüşüm maksadı ile maliklerince imar haklarının yeniden düzenlenmesi talep edilen yerleşik alanın; çöküntü alanı haline gelmiş olması, üzerindeki yapıların, deprem, sel veya diğer doğal ve kentsel risklere karşı savunmasız, çarpık yapılaşmış, ekonomik ve/veya fiziksel ömrünü tamamlamış olması ön koşulları ve düzenleme ile oluşturulacak yapı adasının en az 5.000 m2 olabilmesi koşulu ile üst ölçekli plan kararları, dönüşüm ve gelişim stratejileri, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçları çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçları doğrultusunda, yeniden düzenlenmesi talep edilen imar hakları ile ilgili olarak dönüşümün gerçekleşmesi için gerekli ve yeterli olduğu şube müdürlüğünce öngörülen düzenlemeleri yapar veya yaptırır, şube müdürlüğünün görüşü ile birlikte Belediye Meclisi’ne gönderir. İmar haklarının yeniden düzenlenmesi talep edilen alan ile ilgili olarak; İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına proje ortaklığı anlaşması yapabilir. Proje ortaklığı konusunda anlaşma sağlanan hak sahiplerinin arazisi üzerinde yapılacak inşaatlar ile ilgili tüm organizasyonu yapabilir. Proje ortaklığı neticesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin payına düşen yapı stokunu yine kentsel dönüşüm amacına yönelik olarak kullanılmak üzere tasarruf edebilir.
 • Bir yerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi çerçevesinde Belediye Meclisi kararıyla kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilebilmesi için gerekli prosedürü yürütür.
 • İlçe belediyelerinin bir yerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi çerçevesinde kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmesi ve bu alanda kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulama yetkisinin kendilerine devredilmesi taleplerini değerlendirerek şube müdürlüğünün görüşü ile birlikte Belediye Meclisi’ne gönderir.
 • Şube müdürlüğünce Belediye Meclisi’ne iletilen hususlarda alınan meclis kararlarının yürürlüğe girmesi için gerekli tüm iş ve işlemleri yapar.
 • Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde; gerçekleştirilecek tüm inşa faaliyetlerinin kentsel dönüşüm ve gelişim plan ve projelerine uygunluğunun sağlanabilmesi için uygulama yol haritası niteliğindeki “Kentsel Dönüşüm Ve Tasarım Rehberi”ni hazırlar veya hazırlattırır, yürürlüğe girmesi için gerekli tüm iş ve işlemleri yapar.
 • Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde; gayrimenkulün kentsel dönüşüm ve gelişim alanında kaldığı hususunun gayrimenkullerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere tapu müdürlüğüne, paftasında gösterilmek üzere kadastro müdürlüğüne bildirilmesi ile söz konusu gayrimenkullerin kaydında meydana gelen değişikliklerin bu kurumlarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bildirilmesi hususlarında gerekli yazışmaları yapar.
 • Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içinde yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olmayan gayrimenkuller ile ilgili olarak; proje ortaklığı ve kamulaştırma çalışmaları ile “eğitim ve sağlık alanları hariç” olmak üzere kamuya ait gayrimenkullerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devri işlemlerini yürütür.
 • Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmiş olsun olmasın hâlihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait gayrimenkuller ve kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde kentsel dönüşüm projesine dâhil edilmek üzere; kamulaştırma, satın alma, kamu kurumlarından devir alma yolu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçen gayrimenkuller ile mülkiyeti kendilerinde kalmakla beraber proje ortaklığı konusunda sahipleri ile anlaşma sağlanan gayrimenkullerle ilgili olarak;
  1) Kentsel dönüşüm ve gelişime yönelik her türlü protokol, sözleşme ve tutanağın hazırlaması çalışmalarını yapar.
  2) Bu gayrimenkullere dair; tasfiye, tahliye, arazinin uygulamaya hazır hale getirilmesi, kat irtifakı kurulması, inşaat maliyet hesaplarının yapılması, yapı ruhsatı dâhil tüm inşa faaliyetleri için gerekli izinlerin alınması, hâsılat paylaşımı, kat karşılığı inşaat, yapım ihaleleri yolu ile inşaatların yaptırılması, yapı kullanma izni ve kat mülkiyeti işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli tüm abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, üretilen yapıların şube müdürlüğünce teslim alınması ve benzeri işler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri, dış kurumlar, gerçek ve tüzel kişiler ile gerekli prosedürü yürütür.
  3) Bu gayrimenkuller üzerinde üretilerek şube müdürlüğünce teslim alınan yapılardan; proje alanındaki hakları nedeniyle proje ortaklığı konusunda kendileriyle anlaşma sağlanan hak sahiplerine paylarının hesaplanmış katılım değerleri karşılığı ölçüsünde teslim edilmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin payına düşen yapı stokunun yine kentsel dönüşüm amacına yönelik olarak kullanılmak üzere tasarruf edilmesi ve bu işler kapsamında yapılması gereken; takas, mahsuplaşma, tahakkuk ettirme ve benzeri işlemleri yapar.
 • Şube müdürlüğünün faaliyet konularında ulusal ve uluslararası fon, hibe ve kredilerden yararlanmak için gerektiğinde proje ortaklıkları da geliştirmek suretiyle uygun formatlarda başvuru dosya ve taleplerini oluşturur ve takibini yapar.
 • Kentsel dönüşüm model ve stratejileri konusunda deneyim paylaşımı maksadı ile ulusal ve uluslararası toplantılar, ziyaretler, çalıştaylar düzenler, düzenlettirir, bu amaçla başkalarınca düzenlenen ulusal ve uluslararası her türlü platformlara da katılım sağlayarak şube müdürlüğünün çalışmalarının tanıtımını gerçekleştirir.
 • Kentsel Dönüşüm kapsamında yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan yazılı ve görsel materyaller arasından gerekli görülenlerin; ilgili ortamlarda tanıtılması, sunulması ve geniş kitlelere duyurulmasını sağlamak maksadı ile basımını ve dağıtımını yapar ve yaptırır.
 • Faaliyet konularıyla ilgili olarak kurum içi ve kurum dışı tüm dairelerle gerekli yazışmaları yapar, koordinasyonu sağlar.
 • Şube müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan plan, proje ve uygulamalar ile ilgili dava ve diğer hukuki konuların takibi hususunda Hukuk Müşavirliği ile işbirliği yapar.
 • Şube müdürlüğünce yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri kapsamında gerekli görülmesi halinde önceki maddelerde belirtilen müdürlük görevleri ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin; mahallî idareler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi çerçevesinde ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi hususunda gerekli prosedürü yürütür.
 • İlgili mevzuatla şube müdürlüğüne verilen diğer görev ve hizmetleri yerine getirir.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 18
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler