Şehir Planlama Müdürlüğü

MÜDÜR Fatih Doğan
ÖZGEÇMİŞ 1977 Bartın doğumlu olan Fatih Doğan, üniversiteye kadar olan eğitimini Bartın'da tamamladı. 2001 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge ... devamını oku
TELEFON 0212 455 22 00
SANTRAL
FAX 0 212 455 26 66
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki alanın uzun vadede gelişmesinin yönlendirilmesi, kontrol altında tutulması, sıhhileştirilmesi, doğal tarih ve kültürel değerlerinin korunması amacı ile 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/5000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte Nazım İmar Planı yapmak veya yaptırmak.
 • Her ölçekteki planlama kararlarına göre Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan yönlendirilmesi ve önceliklerinin tayin edilmesinin temini için Metropoliten Alan bütününde sektörel (sanayi, hizmet, tarım vb.) yatırımlarını takip etmek, Büyükşehir Belediyesi adına değerlendirmek ve koordine edilmesini sağlamak.
 • Her türlü plan çalışmalarında Bakanlıklar ve ilgili birimleri, yatırımcı kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyon sağlamak, İstanbul’a ait Merkezi Yönetim politikalarının ve yatırım programlarının imar planları ile uygunluk ve entegrasyonunu temin etmek.
 • Nazım İmar Planlarına göre hazırlanacak eylem planları kapsamında öncelikli bölgelerde kentsel tasarım projelerini ve yatırım projelerini ilgili planlama ve yatırım müdürlükleri ile koordineli olarak tayin etmek.
 • Planlama çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak, konusuna özgü bilgi ve dokümanların tasnif ve depolanmasını, bu dokümanların uygun ortamlarda ve biçimlerde arşivlenmesini sağlamak ve bu bilgi ve belgeleri ilgili birimlere iletmek.
 • İlgili birim tarafından yapılan Ulaşım Planlama, Kentsel Dönüşüm ve diğer planlama çalışmalarını üst ölçekli plan karar ve inisiyatifleri doğrultusunda irdelemek ve görüş bildirmek.
 • İlçe Belediye Başkanlıklarınca plan yapım yetkisi verilen alanların ve ilgili yasa gereği yapılması gereken 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarını yapmak veya yaptırmak.
 • İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılan, yaptırılan ve İlçe Meclis Kararına bağlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve bu planlara ait değişiklik tekliflerini ve bu planlara yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Belediye Meclisinin onayına sunmak. .
 • Her ölçekli Nazım İmar Planlarına ilişkin değişiklik teklifleri ve onanlı planlara yapılan itirazlar ile plan iptal davaları ve planların uygulanmasına ilişkin tereddüde düşülen konularda gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak ve görüş bildirmek.
 • Plan yapım sürecinde; kamu kurum ve kuruluşlarından görüş almak, topoğrafik, jeomorfolojik, jeolojik vb. etütler ile halihazır haritaları temin etmek, mevcut durumun tespiti için arazi kullanım ve sentez çalışmaları yapmak, bunlara ilişkin raporlar hazırlamak veya hazırlatmak.
 • Koruma Amaçlı İmar Planlarında tescilli veya önerilecek eski eserleri incelemek, fişlemek, fotoğraf çekimi vs. belgesel teknikleri ile fiziksel ve ekolojik tespitler yapmak veya yaptırmak.
 • 1/5000 ölçekli onanlı İmar Planlarına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak, bu konuya ilişkin meclis kararı gereklerini yapmak.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 9
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler